Cân bằng máy

Chia sẻ: Kha Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
350
lượt xem
113
download

Cân bằng máy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích cân bằng máy: -Khi cơ cấu và máy làm việc, luôn xuất hiện lực quán itnh1. -Lực quán tính thay đổi tùy theo chu kỳ làm việc của máy và phụ thuộc vị trí của cơ cấu, áp lực trên các khớp phụ thuộc vào lực quán tính và thay đổi có chu kỳ -Áp lực này được gọi là phản lực động phụ (phân biệt với áp lực không đổi do tải trọng tĩnh gây nên)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cân bằng máy

 1. Theory of Machine 5.1 Balancing of Machinery 5. CÂN B NG MÁY HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien Theory of Machine 5.2 Balancing of Machinery $1. i cương I. M c ích cân b ng máy - Khi cơ c u và máy làm vi c, luôn xu t hi n l c quán tính quá - L c quán tính thay i tùy theo chu kỳ làm vi c c a máy và ph thu c v trí quá trí c a cơ c u → áp l c trên các kh p ph thu c vào l c quán tính và thay i quá có chu kỳ - Áp l c này ư c g i là ph n l c ng ph (phân bi t v i áp l c không phân i do t i tr ng tĩnh gây nên) nên) - Vì bi n thiên có chu kỳ nên l c quán tính là nguyên nhân ch y u gây ra hi n quá tư ng rung ng trên máy và móng máy → làm gi m chính xác c a máy và nh hư ng n các máy xung quanh, n u c ng hư ng có th phá h y máy → Ph i kh l c quán tính, lo i tr ngu n g c gây nên rung quá nh, ng ây là m c ích c a vi c cân b ng máy HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien
 2. Theory of Machine 5.3 Balancing of Machinery $1. i cương II. N i dung cân b ng máy Cân b ng máy là m t vi c r t ph c t p, ây ch kh o sát hai v n cơ b n - Cân b ng v t quay phân ph i l i kh i lư ng v t quay kh l c quán tính ly tâm và moment quá quán tính c a các v t quay quá - Cân b ng cơ c u phân ph i l i kh i lư ng các khâu trong cơ c u khi cơ c u làm vi c, t ng các l c quán tính trên toàn b cơ c u tri t tiêu và không t o nên áp l c ng quá toà trên n n HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien Theory of Machine 5.4 Balancing of Machinery $2. Cân b ng v t quay I. Các tr ng thái cân b ng c a v t quay thá Ba tr ng thái m t cân b ng c a v t quay thá - M t cân b ng tĩnh - M t cân b ng ng thu n túy - M t cân b ng ng h n h p (m t cân b ng ng) ng) HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien
 3. Theory of Machine 5.5 Balancing of Machinery $2. Cân b ng v t quay I. Các tr ng thái cân b ng c a v t quay thá 1. M t cân b ng tĩnh - Xét m t dĩa tròn kh i lư ng có tr c quay i qua tr ng tâm dĩa và vuông góc v i m t dĩa. Khi cho dĩa quay quanh tr c, các ph n t trên dĩa gây ra nh ng l c quán tính hoàn toàn cân b ng nhau, không có l c tác d ng lên tr c ngo i quá hoà toà nhau, tr b n thân tr ng lư ng dĩa → Ta nói dĩa ư c cân b ng tĩnh HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien Theory of Machine 5.6 Balancing of Machinery $2. Cân b ng v t quay I. Các tr ng thái cân b ng c a v t quay thá 1. M t cân b ng tĩnh m r - G n vào dĩa m t kh i lư ng m t i bán kính r, tr ng tâm c a dĩa l ch m t o n m R= r≠0 M +m - Khi v t quay v i v n t c góc ω, sinh ra l c quán tính ly tâm quá tí Pqt = mrω 2 = ( M + m) Rω 2 ≠ 0 → Ta nói dĩa m t cân b ng tĩnh HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien
 4. Theory of Machine 5.7 Balancing of Machinery $2. Cân b ng v t quay I. Các tr ng thái cân b ng c a v t quay thá 2. M t cân b ng ng thu n túy - nh ng v t quay có chi u dày l n, ngay khi tr ng tâm c a v t n m trên tr c quay v n có th còn l c quán tính không cân b ng quá - Xét v t ã cân b ng tĩnh ω G a r rG = 0 HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien Theory of Machine 5.8 Balancing of Machinery $2. Cân b ng v t quay I. Các tr ng thái cân b ng c a v t quay thá 2. M t cân b ng ng thu n túy - G n 2 kh i n ng có kh i lư ng m1, m2 n m hai bên tr c quay và có bán r r kính tương ng là r1, r2, th a m1r1 = −m2 r2 r m2 r2 ω G r m1 a r1 r r r m r + m2 r2 - Tr ng tâm c a dĩa không thay i rG = 1 1 =0 r1 r m1 + m2 + M Pqt = m1r1ω 2  - Khi v t quay v i v n t c góc ω, sinh ra l c quán tính ly tâm  r 2 quá tí r 2 - Hai l c này t o nên m t ng u M qt = Pqt a = Pqt a ≠ 0 1 2  Pqt = m2 r2ω  gây nên ph n l c ng ph trên tr c → v t ch cân b ng tr ng thái tĩnh mà thá không cân b ng tr ng thái ng → v t m t cân b ng ng thu n túy thá HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien
 5. Theory of Machine 5.9 Balancing of Machinery $2. Cân b ng v t quay I. Các tr ng thái cân b ng c a v t quay thá 3. M t cân b ng ng h n h p (m t cân b ng ng) ng) - Khi v t quay m t cân b ng tĩnh, t n t i l c quán tính nh, quá r r Pqt ≠ 0, M qt = 0 - Khi v t quay m t cân b ng ng thu n tuý, t n t i moment l c quán tính tuý, quá r r Pqt = 0, M qt ≠ 0 - Th c t , v t quay t n t i c l c quán tính và moment l c quán tính quá quá r r Pqt ≠ 0, M qt ≠ 0 → ta g i chung là m t cân b ng ng h n h p hay m t cân b ng ng HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien Theory of Machine 5.10 Balancing of Machinery $2. Cân b ng v t quay II. Cân b ng v t quay có chi u dày nh 1. Nguyên t c cân b ng Nguyên nghĩ - nh nghĩa: v t ư c g i là có chi u dày nh khi kích thư c chi u tr c tương i nh so v i kích thư c hư ng kính sao cho có th gi thi t kh i lư ng c a v t quay ư c phân b ch trên m t m t ph ng vuông góc v i tr c quay D r R h h
 6. Theory of Machine 5.11 Balancing of Machinery $2. Cân b ng v t quay II. Cân b ng v t quay có chi u dày nh 1. Nguyên t c cân b ng Nguyên - Ch ng minh: Xét v t quay g m các kh i lư ng mi (i=1,2,…) có tr ng tâm minh: n m nút các vector bán kính ri. Khi tr c quay v r v n t c góc ω, các kh i i r lư ng này s gây ra nh ng l c quán tính ly tâm quá Pi = mi riω 2 r r P2 r Pi r - Tr ng tâm c a v t quay rG = ∑m r i i ≠0 r m2 r B ∑m i P r2 r mi 1 r ri - cân b ng c n thêm vào m t kh i lư ng m t i m1 r1 r mn r rn bán r ính r sao cho l c quán tính ly tâm do nó gây k quá r r m A r ra, P = mr ω 2 , cân b ng v i l c quán tính ly tâm do ra, quá Pn các kh i lư ng mi gây nên r r r r P P + ∑ Pi = mr ω 2 + ∑ mi riω 2 = 0 r r hay mr + ∑ mi ri = 0 - Phương trình này ư c gi i b ng a giác l c như ã bi t → xác trì giá nh ư c v v trí và lư ng cân b ng c n thêm vào m r trí HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien Theory of Machine 5.12 Balancing of Machinery $2. Cân b ng v t quay II. Cân b ng v t quay có chi u dày nh 1. Nguyên t c cân b ng Nguyên - Khi phương trình trên th a, tr ng tâm chung c a các kh i n ng mi và kh i trì n ng m thêm vào s v trùng v i tâm quay trù r r r mr + ∑ mi ri r rG = =0 P2 r Pi m + ∑ mi B r m2 r r - T ng ∑ mi ri g i là lư ng m t cân b ng c a v t quay P1 r2 r mi r ri - Kh i lư ng m thêm vào g i là i tr ng m1 r1 r mn r rn r - Có th thay th vi c thêm vào i tr ng m A b ng m A r Pn cách l y i m t kh i lư ng m v trí B, xuyên tâm trí ic aA P - Có th dùng nhi u i tr ng thay cho m t i tr ng. Ví d có th dùng nhi u ng. r r r kh i lư ng mi′ t t i các mút vector bán kính ri′ sao cho mr = ∑ mi′ri′ - Trư ng h p v t quay có chi u dày nh (cân b n tĩnh), ta ch c n ít nh t m t nh), i tr ng và ch c n ti n hành trên m t m t ph ng duy nh t HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien
 7. Theory of Machine 5.13 Balancing of Machinery $2. Cân b ng v t quay II. Cân b ng v t quay có chi u dày nh 2. Thí nghi m cân b ng tĩnh Thí a. Phương pháp dò tr c ti p phá 1 2 Ưu i m: thi t b ơn gi n, r ti n, d th c hi n Khuy t i m: dò m t th i gian thi u chính xác do t n t i ma sát gi a tr c và dao cân b ng chí HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien Theory of Machine 5.14 Balancing of Machinery $2. Cân b ng v t quay II. Cân b ng v t quay có chi u dày nh 2. Thí nghi m cân b ng tĩnh Thí b. Phương pháp hi u s moment phá 3 4 2 r m 5 r i 1 r rG 6 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 M 7 - Chia v t quay làm nhi u ph n b ng nhau và ánh s i m chia - t v t lên dao cân b ng và quay ti t máy theo m t chi u nào ó, sao cho t t c các v trí ánh s trí u ư c ưa v v trí n m ngang trí - ng v i v trí i, ta t m t i tr ng mi t i mút vector bán kính r sao cho v t trí b t u lăn trên dao. Kh i lư ng mi ư c ghi l i và l p thành dao. thà th HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien
 8. Theory of Machine 5.15 Balancing of Machinery $2. Cân b ng v t quay II. Cân b ng v t quay có chi u dày nh 2. Thí nghi m cân b ng tĩnh Thí b. Phương pháp hi u s moment phá 3 -T th ta xác nh ư c giá giá 4 2 tr và v trí các kh i lư ng mmax trí và mmin r m 5 r i 1 - T hình v r rG 1 2 3 4 5 6 7 8 1  M ms + MgrG − mmax gr = 0 6 8  M 7 − MgrG − mmin gr + M ms = 0 4 8 5 1 - Suy ra lư ng m t cân b ng 3 7 M ms M ms r 6 r M r r 2 r M rG MrG = ( mmax − mmin ) G r 2 r 2 r 6 3 M: kh i lư ng v t quay 7 1 5 rG: bán kính tr ng tâm 8 4 HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien Theory of Machine 5.16 Balancing of Machinery $2. Cân b ng v t quay III. Cân b ng v t quay có chi u dày l n 1. Nguyên t c cân b ng Nguyên nghĩ - nh nghĩa: v t ư c g i là có chi u dày l n khi kích thư c chi u tr c tương i l n so v i kích thư c hư ng kính mà kh i lư ng không th phân b trên m t m t ph ng vuông góc v i tr c quay O′ ω O - Nguyên t c cân b ng: v t quay hoàn toàn ư c cân b ng khi phân ph i l i ng: hoà toà kh i lư ng trên hai m t ph ng tùy ý vuông góc v i tr c quay HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien
 9. Theory of Machine 5.17 Balancing of Machinery $2. Cân b ng v t quay III. Cân b ng v t quay có chi u dày l n 1. Nguyên t c cân b ng Nguyên - Ch ng minh: (phương pháp chia l c) minh: (phương phá + Gi s v t quay g m nhi u m t ph ng (i), i=1,2,…, có các tr ng tâm mi n m vuông góc v i tr c quay và ư c t mút các vector bán kính ri O′ r r r   Pi = Pi ( I ) + Pi ( II ) ω  (I ) (I ) O  Pi ai = Pi ( II ) ai( II )  ai( II ) ai( I ) r r + Khi tr c quay v i v n t c ω s sinh ra các l c quán tính Pi = mi riω 2 quá + Ch n hai m t ph ng (I) và (II) làm hai m t ph ng x lý (cân b ng)ng) r + Chia l c Pi thành hai thành ph n t trên hai m t ph ng (I) và (II) thà thà → Bài toán x lý lư ng m t cân b ng trên t ng m t ph ng (I) và (II) toá HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien Theory of Machine 5.18 Balancing of Machinery $2. Cân b ng v t quay III. Cân b ng v t quay có chi u dày l n 2. Sơ lư c v máy cân b ng ng (I ) (II ) 3 4 2 5 O 8 7 1 6 HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien
 10. Theory of Machine 5.19 Balancing of Machinery $2. Cân b ng v t quay IV. T cân b ng - Trong th c t ta g p nh ng lo i máy có kh i lư ng v t quay thay i liên t c như máy gi t, máy ly tâm, … làm cho giá tr và v trí m t cân b ng c a v t quay tâm, giá trí thay i liên t c r r PA NA r TA r mr O S r TB ω r PB r NB - cân b ng v t quay trong trư ng h p này, ngư i ta g n vào tr c c a v t quay m t b ph n trong ó có nh ng con lăn làm nhi m v i tr ng cân b ng. ng. Bi n pháp như v y g i là t cân b ng phá HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien Theory of Machine 5.20 Balancing of Machinery $2. Cân b ng v t quay IV. T cân b ng - Nguyên t c c a phương pháp này d a trên cơ s phá Khi v t quay t t c r t l n (ω → ∞), tr ng tâm c a v t trùng v i tâm quay trù O' + G i m: kh i lư ng v t quay y: võng c a tr c quay r S e : kho ng l ch tâm gi a tr c quay và kh i tâm r y e k: c ng ch ng u n c a tr c quay m r ωr: t n s riêng c a v t quay, ωr2 = k / m P + Khi v t quay v i v n t c góc ω s gây nên l c ly tâm ω r r r P = mω 2 (e + y ) r r r R=k y O + L c h i ph c r r r r + Theo nh lu t Newton P + R = 0 hay mω 2 ( y + e ) − k y = 0 r r r r mω 2e e e ⇒y= = = 2 k − mω − 1 ωr2 − 1 2 k mω 2 ω ωr r r r r + Khi ω → ∞ ⇒ → 0, y = −e hay y + e = 0 tâm quay trùng v i tr ng tâm trù ω HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien
 11. Theory of Machine 5.21 Balancing of Machinery $2. Cân b ng v t quay IV. T cân b ng ω2 - Trên th c t , khi ω ≥ 2ωr, ta có th xem r2 → 0 ω - D a vào nguyên t c trên → th c hi n t cân b ng theo sơ nguyên lý sau r r PA NA r TA r mr O S r TB ω r PB r NB HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien Theory of Machine 5.22 Balancing of Machinery $3. Cân b ng cơ c u (cân b ng máy trên móng) ng) I. Phương pháp kh i tâm Phương phá 1. Nguyên t c cân b ng Nguyên - Ch xét cơ c u ph ng - Cơ c u là m t h ch t i m có kh i tâm luôn di ng trong quá trình chuy n quá trì ng c a cơ c u. N u thu g n các l c quán tính c a toàn b cơ c u v kh i quá toà tâm c a nó, ta ư c m t vector chính P và m t moment chính M chí chí - Cơ c u hoàn toàn cân b ng khi P = 0 và M = 0 hoà toà - Cân b ng M r t ph c t p → ch xét cân b ng l c quán tính chính P quá chí r r m : kh i lư ng cơ c u P = − m aS aS : gia t c kh i tâm c a cơ c u r r P = 0 ⇔ aS = 0 → Cân b ng cơ c u b ng cách b trí kh i lư ng các khâu sao cho kh i tâm trí luôn luôn c nh HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien
 12. Theory of Machine 5.23 Balancing of Machinery $3. Cân b ng cơ c u (cân b ng máy trên móng) ng) I. Phương pháp kh i tâm Phương phá 2. Ví d a. Cân b ng cơ c u tay quay - con trư t B - Kh i lư ng các khâu m1, m2, m3 r r r r r r l2 - Tr ng tâm S1, S2, S3 t t i r1 , r2 , r3 l1 s1 r r r r s2 r1 = s1 S1 r2 S2 r r r r s r2 = l1 + s2 A S3 r r r r r C s3 r3 = l1 + l2 + s3 r r3 - Kh i tâm cơ c u r r r r r r r r r m1r1 + m2 r2 + m3r3 m1s1 + (m2 + m3 )l1 m2 s2 + m3l2 m3 s3 rS = = + + m1 + m2 + m3 m1 + m2 + m3 m1 + m2 + m3 m1 + m2 + m3 r r v m1s1 + ( m2 + m3 )l1 = 0  → kh i tâm c nh, rS = const ⇒  nh r r   m2 s2 + m3l2 = 0 HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien Theory of Machine 5.24 Balancing of Machinery $3. Cân b ng cơ c u (cân b ng máy trên móng) ng) I. Phương pháp kh i tâm Phương phá 2. Ví d a. Cân b ng cơ c u tay quay - con trư t r s2 B r r r l2 B r mB l1 s1 s2 S1 r r2 S2 r mC A s S3 A S3 r r C s3 r C r3 s1 r m2 + m3 r  s1 = − m r r l1 m1s1 + ( m2 + m3 )l1 = 0    r r ⇒ 1  m2 s2 + m3l2 = 0  s = − m3 l r r    2 m2 2 HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien
 13. Theory of Machine 5.25 Balancing of Machinery $3. Cân b ng cơ c u (cân b ng máy trên móng) ng) I. Phương pháp kh i tâm Phương phá 2. Ví d b. Cân b ng cơ c u b n khâu b n l r l2 C - Kh i lư ng các khâu m1, m2, m3 r B s2 r r r - Tr ng tâm S1, S2, S3 t t i r1 , r2 , r3 r S2 r r r rh1 r r r1 = s1 l1 s1 h2 r S 3 r l3 r3 r s3 r r r S1 h3 r2 = l1 + s2 r r r r r rS r3 = l1 + l2 + s3 A r S D l0 - Kh i tâm cơ c u r r r r r r m1s1 + (m2 + m3 )l1 m2 s2 + m3l2 m3 s3 r r r r rS = + + ⇒ rS = h1 + h2 + h3 m1 + m2 + m3 m1 + m2 + m3 m1 + m2 + m3 r r r h1 h2 h3 HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien Theory of Machine 5.26 Balancing of Machine $3. Cân b ng cơ c u (cân b ng máy trên móng) ng) I. Phương pháp kh i tâm Phương phá 2. Ví d b. Cân b ng cơ c u b n khâu b n l r l2 C r B s2 r S2 r rh1 r r l1 s1 h2 r S 3 r l3 Bài toán có vô s l i gi i toá r3 r s3 S1 h3 r rS A r S D l0 v - kh i tâm không chuy n ng, rS = const r ri u này có th th c hi n ng, . r r ư c n u a giác véctơ t o b i các véctơ h1 , h2 , h3 và rS có phương giá song song các khâu và su t t l theo rS h1 h2 h3 r m (l − s ) r r m (l − s ) r = = = = k ⇒ m1s1 = − 2 2 2 l1 , m2 s2 = − 3 3 3 l2 l0 l1 l2 l3 l2 l3 HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien
 14. Theory of Machine 5.27 Balancing of Machinery $3. Cân b ng cơ c u (cân b ng máy trên móng) ng) II. Phương pháp cân b ng t ng ph n Phương phá Xét cân b ng cơ c u tay quay – con trư t B - Phân ph i kh i lư ng khâu 2 t p trung r t i hai i m B và C. G i các kh i lư ng r r l2 ó là mB và mC l1 s1 r s2  l 2 − s2 S1 S2 mB + mC = m2  mB = m2 l   ⇒ 2 A S3  mB s2 = mC (l2 − s2 )  s2 m = m2 C  C  l2 - mB : kh i lư ng quay - mC : kh i lư ng t nh ti n → Tùy yêu c u, có th cân b ng thành ph n quay hay cân b ng thành ph n t nh ti n thà thà HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien Theory of Machine 5.28 Balancing of Machinery $3. Cân b ng cơ c u (cân b ng máy trên móng) ng) II. Phương pháp cân b ng t ng ph n Phương phá 1. Cân b ng thành ph n quay thà B B r r r l2 r r mB l1 s1 r l1 s1 s2 S1 S2 m1 mC A S3 A S3 C r C mn sn → Bài toán tr v bài toán cân b ng v t quay ã xét toá toá l2 − s 2  sl  mn sn = m1s1 + mBl1 = m1s1 + m2 l1 ⇒ mn sn = m1s1 + m2  l1 − 2 1   l2  l2  HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien
 15. Theory of Machine 5.29 Balancing of Machinery $3. Cân b ng cơ c u (cân b ng máy trên móng) ng) II. Phương pháp cân b ng t ng ph n Phương phá 2. Cân b ng thành ph n t nh ti n thà r P1 ω1 - L c quán tính sinh ra quá mI r r r Pqt = −( mC + m3 ) aC ≡ − mt aC 2ω1 2ϕ1 ϕ1  l  aC = −l1ω12  cos ϕ1 + 1 cos 2ϕ1    mII r l2  r Pqt P2 r P2 ω1 mII ϕ1 - L c quán tính g m quá r r1 r 2 2ω1 2ϕ1 ϕ1 Pqt = Pqt + Pqt mI ω1 Pqt = mt ω12l1 cos ϕ1 1 r P1 l12 Pqt = mt ω12 2 cos 2ϕ1 l2 HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien Theory of Machine 5.30 Balancing of Machinery $3. Cân b ng cơ c u (cân b ng máy trên móng) ng) II. Phương pháp cân b ng t ng ph n Phương phá 2. Cân b ng thành ph n t nh ti n thà r P1 ω1 - i tr ng cân b ng tho mI  2mI ω12 r1 cos ϕ1 = mtω12l1 cos ϕ1 2ω1 2ϕ1 ϕ1   l2  2mII (2ω1 ) 2 r2 cos 2ϕ1 = mtω12 1 cos 2ϕ1  l2 mII r r Pqt P2 r P2 ω1 mII ϕ1  mt l1 l1 2ω1 2ϕ1  mI rI = 2 = (mB + mC ) 2  ϕ1 ⇒ 2 2 mI ω1 mII rII = mt l1 = ( mB + mC ) l1 r P   8l2 8l2 1 HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản