intTypePromotion=1
ADSENSE

Cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty tài chính cổ phần và công ty cho thuê tài chính cổ phần

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

158
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty tài chính cổ phần và công ty cho thuê tài chính cổ phần', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty tài chính cổ phần và công ty cho thuê tài chính cổ phần

  1. Cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty tài chính cổ phần và công ty cho thuê tài chính cổ phần Thông tin Lĩnh vực thống kê: Cấp phép thành lập và hoạt động ngân h àng Cơ quan có th ẩm quyền quyết định: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong th ời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đư ợc đầy đủ hồ sơ theo quy đ ịnh tại Điều 14 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 40/2007/QĐ-NHNN, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có trách nhiệm thẩm định hồ sơ trình Thống đốc Ngân hàng Nhà
  2. nước: - Ký Quyết định cấp Giấy phép; chuẩn y Điều lệ; chuẩn y các chức danh Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban và các thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) Tổ chức tín dụng phi ngân h àng cổ phần nếu việc thành lập Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần đảm bảo đầy đủ các điều kiện và hồ sơ theo qui định tại Quy chế này; hoặc - Có văn b ản yêu cầu Ban trù bị bổ sung hồ sơ hoặc giải trình các vấn đề liên quan trong hồ sơ chưa rõ ràng; ho ặc - Có văn bản không chấp thuận cấp Giấy phép nếu không đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo qui định tại Quy chế ban h ành kèm theo Quyết định 40/2007/QĐ-NHNN. Đối tư ợng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép Các bước Mô tả bước Tên bước Tổ chức có nhu cầu thành lập công ty tài chính cổ phần hoặc công ty cho thuê tài chính cổ phần (tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần) lập 1. Bước 1 hồ sơ gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) xem xét, quyết định; 2. Bước 2 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép;
  3. Mô tả bước Tên bước Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: • Ký Quyết định cấp Giấy phép; chuẩn y Điều lệ; chuẩn y các chức danh Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban và các thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần nếu việc thành lập Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần đảm bảo đầy đủ các điều kiện và hồ sơ theo qui định tại 3. Bước 3 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 40/2007/QĐ-NHNN; ho ặc: • Có văn bản yêu cầu Ban trù bị bổ sung hồ sơ ho ặc giải trình các vấn đề liên quan trong hồ sơ chưa rõ ràng; hoặc: • Có văn bản không chấp thuận cấp Giấy phép nếu không đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo qui định tại Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 40/2007/QĐ-NHNN (gọi tắt là Quyết định 40). H ồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn xin cấp Giấy phép theo mẫu quy định của Ngân h àng Nhà nư ớc Việt Nam 1. (Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Quyết định 40/2007/QĐ-NHNN); Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổ chức tín dụng phi ngân h àng cổ phần; 2.
  4. Thành phần hồ sơ Đề án th ành lập Tổ chức tín dụng phi ngân h àng cổ phần theo nội dung quy định 3. tại Khoản 3 Điều 13 Quy chế ban h ành kèm theo Quyết định 40/2007/QĐ-NHNN; Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đầu tiên thông qua các nội dung liên quan đ ến 4. việc thành lập Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 40/2007/QĐ-NHNN; Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị 5. và bổ nhiệm Tổng Giám đốc (Giám đốc); Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu chức danh Trư ởng ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát; Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc 6. (Giám đốc); Hồ sơ của cổ đông: a) Đối với cổ đông là cá nhân: Đơn xin mua cổ phần của cổ đông theo mẫu qu y định của Ngân hàng Nhà nước (Phụ lục số 04 Quyết định 40/2007/QĐ-NHNN); 7. b) Đối với cổ đông sáng lập, cổ đông là tổ chức, cổ đông là cá nhân sở hữu từ 5% vốn điều lệ theo quy định tại Khoản 5 Điều 13 Quyết định 40/2007/QĐ-NHNN (nếu có sự thay đổi); Hồ sơ của những người tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người điều 8. hành quy định tại Khoản 6 Điều 13 Quyết định 40/2007/QĐ-NHNN (n ếu có sự
  5. Thành phần hồ sơ thay đ ổi); Danh sách cổ đông và vốn góp của từng cổ đông, trong đó phải thể hiện rõ các nội dung sau: họ và tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân, ngày cấp, n ơi cấp, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cá nhân; tên, đ ịa chỉ đặt trụ sở, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh 9. doanh đối với tổ chức; Họ tên, số chứng minh thư (số hộ chiếu), địa chỉ người đại diện pháp nhân, người đại diện theo uỷ quyền tại Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần; Số vốn góp, giá trị vốn góp, tỷ lệ sở hữu, số lượng cổ phần, loại cổ phần; Thời hạn góp vốn; Văn b ản của Uỷ ban nhân dân tỉnh, th ành phố trực thuộc Trung ương chấp thuận 10. cho Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần đặt trụ sở chính tại địa bàn; 11. Văn b ản xác nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở chính. Số bộ hồ sơ: 03 bộ (trong đó có 02 bộ chính) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động tổ chức Quyết định số 1. tín dụng phi ngân hàng (Phụ lục số 01) 40/2007/QĐ-NHN...
  6. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Quyết định số 2. Sơ yếu lý lịch của cổ đông (Phụ lục số 02) 40/2007/QĐ-NHN... Đơn mua cổ phần của cổ đông là tổ chức (Phụ lục số Quyết định số 3. 40/2007/QĐ-NHN... 03) Đơn mua cổ phần của cổ đông là cá nhân (Phụ lục số Quyết định số 4. 40/2007/QĐ-NHN... 04) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Có nhu cầu thành lập và ho ạt động Tổ chức tín dụng phi Quyết định số 1. n gân hàng cổ phần 40/2007/QĐ-NHN... Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần phải có đủ vốn điều Quyết định số 2. lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định do Chính phủ quy định 40/2007/QĐ-NHN... trong từng thời kỳ
  7. Nội dung Văn bản qui định Cổ đông sáng lập a) Đối với cá nhân - Ph ải là người am hiểu về hoạt động ngân hàng, có đạo đức nghề nghiệp, không vi phạm các quy định pháp luật; - Ph ải có đủ khả năng tài chính đ ể góp vốn và cam kết hỗ trợ Tổ chức tín dụng phi n gân hàng cổ phần trong trư ờng hợp Tổ chức tín dụng phi n gân hàng cổ phần khó khăn về vốn hoặc thiếu khả năng chi trả (mức độ hỗ trợ do Hội đồng quản trị quyết định theo từng trường hợp cụ thể). b) Đối với tổ chức - Ph ải chứng m inh có đủ kh ả năng tài chính và có cam kết hỗ trợ Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần trong trường hợp Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần khó khăn về vốn hoặc thiếu khả năng chi trả, thiếu khả năng thanh khoản (mức độ hỗ trợ Quyết định số 3. 40/2007/QĐ-NHN... do Hội đồng quản trị quyết định theo từng trường hợp cụ th ể); - Là doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu tối thiểu 200 tỷ đồng, tổng tài sản có 500 tỷ đồng; kinh doanh có lãi trong n ăm liền kề trước năm xin th ành lập Tổ chức tín dụng phi n gân hàng cổ phần. Trường hợp là Tổ chức tín dụng phải đ ảm bảo: Tổng tài sản có tối thiểu 3.000 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu nhỏ hơn 3% tổng dư n ợ tại thời điểm xin góp vốn thành lập Tổ chức tín dụng phi ngân h àng cổ phần; không vi phạm các qui đ ịnh về an toàn trong ho ạt động ngân hàng theo qui đ ịnh của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; kinh doanh có lãi trong năm liền kề trước năm xin thành lập Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần
  8. Nội dung Văn bản qui định Ngư ời quản trị, điều hành: a) Có năng lực hành vi dân sự Quyết định số 4. đ ầy đủ; b) Đáp ứng đủ các tiêu chu ẩn quy định tại Điều 12 40/2007/QĐ-NHN... Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 40/2007/QĐ-NHNN Có Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổ chức tín dụng phi Quyết định số 5. n gân hàng cổ phần phù h ợp với các quy định của pháp luật 40/2007/QĐ-NHN... h iện hành Quyết định số 6. Có Đề án th ành lập và hoạt động khả thi. 40/2007/QĐ-NHN...
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2