intTypePromotion=3

Câu hỏi ôn Quản lý Nhà nước

Chia sẻ: Pham Thi Huyen Huyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
482
lượt xem
99
download

Câu hỏi ôn Quản lý Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng tham khảo tài liệu dưới đây được tổng hợp các câu hỏi ôn môn Quản lý Nhà nước, bên cạnh việc đưa ra các câu hỏi ôn tập, tài liệu còn kèm theo đáp án hướng dẫn trả lời, giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc ôn tập và hệ thống kiến thức môn học này đạt hiệu quả cao.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi ôn Quản lý Nhà nước

 1. Câu 1: Phân tích những nguyên tắc cơ bản về tổ chức, hoạt động của bộ máy NN CHXHCN VN? *) Nguyên tắc nhân dân tham gia vào quản lý nhà nước, quản lí xã hội: Điều 53 của Hiến pháp 1992 ghi nhận: Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, thảo luận, kiến nghị với Nhà nước và địa phương, biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng càu dân ý. Như vậy, thể thức trưng cầu dân ý được ghi nhận trong chế định quy ền công dân và trong quyền hạn của Quốc Hội theo hiến pháp năm 1992 là 1 bước cụ thể hóa rộng rãi hơn và là 1 chế định mới so với Hiến pháp 1980. Ngoài ra, trong Hiến pháp còn ghi nhận quyền của công dân tham gia quản lý nhà nước và quản lý xã hội ở các điều nói về quyền bầu cử và ứng cử vào Quốc hội là cơ quan đại diện cao nhất, vào hội đồng nhân dân các cấp là cơ quan đại diện địa phương. Như vây, việc nhân dân tham gia vào quản lý nhà nước không những bao gồm phản ứng "tích cực", mà còn có cả những phản ứng "tiêu cực" của họ đối với nhà nước. với những phản ứng "tiêu cực" này, nhân dân đã sử dụng pháp luật để làm lành mạnh hoặc "chữa cháy" những khuyết điểm của Nhà nước trong hoạt động quản lý. *) Nguyên tắc nhà nước CHXHCN Việt Nam chịu sự lãnh đạo của Đảng CS Việt Nam. Nhà nước Việt Nam luôn luôn có 1 lực lượng chính trị lãnh đạo đó là Đảng CS Việt Nam. Vai trò đó được ghi nhận ở hai bản Hiến pháp gần nhất: Đó là Hiến pháp 1980 (Điều 4) và ở Hiến pháp 1992 (điều 4). Về nguyên tắc lãnh đạo của ĐCSVN. Có 1 số đặc điểm: Thứ nhất, Đẳng lãnh đạo Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ chiến lược lâu dài là xây dựng Nhà nước ta, đất nước ta phát triển theo định hướng XHCN vì mục đích "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Thứ hai, sự lãnh đạo của Đẳng đối với Nhà nước thể hiện trước hết ở năng lực lãnh đạo chính trị của Đảng, ở khả năng vạch ra đường lối chính trị đúng đắn, bằng tuyên truyền thuyết phục làm cho xã hội nhận thức, tự giác chấp nhận, chứ không phải dựa vào uy quyền mệnh lệnh. Đương nhiên, để thích ứng với tình hình mới của công cuộc đổi mới, ĐCSVN phải tự chỉnh đốn, tự đổi mới các mặt, trong đó có vấn đề tổ chức, cơ cấu, đội ngũ,… *) Nguyên tắc tập trung dân chủ: Nguyên tắc tập trung dân chủ là một trong những nguyên tắc Hiến định trong tổ chức và hoạt động của Nhà nước ta. Bộ máy nhà nước ta theo Hiến pháp 1992 (và cả Hiến pháp 1980, 1959) bao gồm ba cơ quan thực hiện ba chức năng khác nhau: Quốc hội thực hiện quyền lập pháp, Chính phủ thực hiện quyền hành pháp và tòa án thực hiện quyền tư pháp. Hoạt động của các cơ quan này theo quy định của Hiến pháp, theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Nhưng ở mỗi cơ quan, nguyên tắc này thể hiện khác nhau. Khi quyết định các vấn đề mà Quốc hội bàn, các đại biểu thường đứng trước những vấn đề liên quan đến: - Lợi ích của cả nước, các đại biểu biểu quyết theo phương án nào trong nhiều phương án tức là biểu quyết lựa chọn phương án tối ưu. - Lợi ích cục bộ (lãnh thổ, thành phần,…) Các đại biểu cần thể hiện khong những ý chí của cả nước mà còn phù hợp với nguyện vọng của các cử tri đã bầu họ. Do những chi phối như vậy nên Quốc hội không có cách thức nào tốt hơn là khi biểu quyết cần thực hành nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số. Biểu quyết của Quốc hội là: trong nhiề giải pháp, các đại biểu lựa chọn giải pháp hợp lý nhất, có lợi cho số đông trong nhân dân. Vì thế, tập trung dân chủ ở sinh hoạt của Quốc hội là: thiểu số phục tùng đa số trong mọi trường hợp.
 2. Đối với chính phủ, thực hành nguyên tắc tập trung dân chủ theo phương hướng: Thự chiện đúng chế độ làm việc và ban hành các văn bản quản lý của chính phủ và Thủ tướng (chế độ tập thể và chế độ người đứng đầu hành chính); giữa Chính phủ và các Bộ, quan hệ giữa Chính ohur, các bộ với các cấp chính quyền địa phương. Đối với cơ quan tư pháp, nhất là hoạt động xét xử, nguyên tắc tập trung dân chủ đòi hỏi thực hành đúng quan hệ làm việc giữa thẩm phán, hội thẩm và các thành viên khác trong hoạt động tố tụng, xác lập quan hệ giữa các cấp xét xử cao nhất, quan hệ giữa các cơ quan điều tra,.. Quán triệt nguyên tắc này là yếu tố đảm bảo hiệu lực quản lý của bộ máy nhà nước ta trên cơ sở phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cơ quan Trung ương cũng như ở địa phương. *) Nguyên tắc pháp chế: Quan hệ giữa pháp luật và pháp chế là quan hệ giữa yếu tố định lượng (pháp luật) và yếu tố định tính (pháp chế). Quan hệ giữa pháp luật và pháp chế cũng giống như quan hệ giữa công bằng và công lý trong xã hội, thực hiện công bằng để có được công lý, thông qua công bằng để nhận biết công lý. Những điều kiện để tổ chức và hoạt động của nhà nước đảm bảo nguyên tắc pháp chế. Thứ nhất, Nhà nước phải ban hành các văn bản pháp luật 1 cách kịp thời và có hệ thống Nhà nước và pháp luật là hai mặt thống nhất, thống nhất giữa chủ thể và phương tiện. Để nhà nước hoạt động phù hợp và bảo đẩm nguyên tắc pháp chế thì các văn bản luật, văn bản pháp quy để thi hành luật (văn bản dưới luật) phải kịp thời và đồng bộ. Thứ hai, yêu cầu của nguyên tắc pháp chế đòi hỏi cơ quan nhà nước được lập ra và hoạt động trong khuôn khổ luật pháp quy định cho nó về địa vị pháp lý, quy mô và thẩm quyền. Thứ ba, tôn trọng Hiến pháp, luật của cơ quan nhà nước. Đây là đòi hour thể hiện sự tôn trọng nguyên tắc pháp chế, đồng thời thể hiện tính chất dân chủ của Nhà nước. Các nguyên tắc có mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại lẫn nhau. Sự tác động lẫn nhau giữa các nguyên tắc thể hiện ở 1 số quan hệ nhất định. Thứ nhất: càng đảm bảo tính pháp chế trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, thì tính chất vì dân, do dân trong hoạt động quản lý càng đậm nét, càng đảm bảo sự tham giá rộng rãi, đúng pháp luật của nhân dân vào hoạt động quản lý xã hội, quản lý nhà nước. Thứ hai: Giữa nguyên tắc pháp chế và nguyên tắc tập trung dân chủ là mối quan hệ giữa nội dung và hình thức thể hiện ở chỗ: nguyên tắc pháp chế đòi hỏi những quy định có tính pháp lý, trong đó có quan hệ giữa các cơ quan, giữa các bộ phận trong 1 cơ quan, giữa những con người cụ thể khác nhau có những thẩm quyền khác nhau, giữa các cấp khác nhau về quyền, nghĩa vụ. Trái lại, nguyên tắc tập trung dân chủ quy định cơ chế vận hành của các nguyên tắc khác trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng chủ thế. Vì thế vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ tất nhiên sẽ dẫn đến vi phạm nguyên tắc pháp chế và ngược lại nguyên tắc pháp chế không cụ thế, không rành mạch sẽ rất khó thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Câu 2: Phân tích những tính chất chủ yếu của nền hành chính Việt Nam? *) Tính lệ thuộc vào chính trị và hệ thống chính trị: Nhiệm vụ chính trị là nhiệm vụ định hướng cho sự phát triển xã hội, đưa ra đường lối, chính sách. Chính trị biểu hiện ý chí nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng cầm quyền. Nhiệm vụ hành chính việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. *) Tính pháp quyền: Hành chính nhà nước mang tính cưỡng chế, yêu cầu mọi tổ chức xã hội, cơ quan nhà nước và công dân phải tuân thủ các mệnh lệnh hành chính, bảo đảm và giữ vững kỷ cương, trật tự xã hội.
 3. Tính pháp quyền đòi hỏi các cơ quan hành chính và công chức phải đảm bảo quyền uy, nghĩa là phải nắm vững quyền lực, đồng thời phải tạo dựng uy tín về chính trị, về phẩm chất đạo đức và năng lực trí tuệ. *) Tính liên tục, tương đối ổn định và thích ứng: Hoạt động hành chính nhà nước không được làm theo lối "phong trào", " chiến dịch". Đội ngũ công chức phải có phẩm chất đạo đức ngang tầm nhiệm vụ trong mọi thời kì phát triển của đất nước. Nhà nước là một sản phẩm của xã hội, đời sống xã hội biến chuyển không ngừng, do đó nền hành chính nhà nước cũng phải thích nghi với hoàn cảnh thực tế xã hội. *) Tính chuyên môn hóa và nghề nghiệp cao: Đối với công chức nhà nước, kiến thức chuyên môn và kĩ năng quản lý điều hành thực tiễn là tiêu chuẩn về trình độ nghiệp vụ. Tính chuyên môn hóa nghề nghiệp ở trình độ cao là cơ sở để đảm bảo thực hiện mục tiêu chiến lược, hoạch định chính sách và chương trình dài hạn. *) Tính hệ thống thứ bậc chặt chẽ: Tính thứ bậc chặt chẽ đòi hỏi cấp dưới phải phục tùng cấp trên, địa phương phải phục tùng trung ương, cả nước phục tùng chính phủ trong việc thực hiện quyết định, chỉ thị và chịu sự kiểm tra thường xuyên của cấp trên, của thủ trưởng. *) Tính phục vụ dân : Hành chính nhà nước chỉ có nhiệm vụ phục vụ lợi ích công và lợi ích công dân, không theo đuổi mục tiêu danh lợi. Bản chất nhà nước ta là dân chủ, do dân, của dân và vì dân. Dân chủ XHCN được thể hiện trong luật pháp; cụ thể là trong pháp luật hành chính, những thể chế, quy tắc, thủ tục hành chính phải xuất phát từ lợi ích của dân, từ tấm long thật sự thương dân, phải đơn giản, trong sáng, tôn trọng con người và đem lại sự thuận lợi cho dân. Câu 3: Trình bày những vấn đề cơ bản về công chức, công vụ? *)Những vấn đề cơ bản về công chức: Công chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, trong cơ quan đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của ĐCSVN, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được đảm bảo từ quỹ lương của đơn vị s ự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. Công chức nhà nước được hiểu cụ thể là: - Những người làm việc trong cơ quan quản hành chính nhà nước ở trung ương, các tỉnh, huyện và cấp tương đương. Vậy cán bộ cấp xã, ấp không phải là công chức. - Những người làm việc trong các đại sứ quán, lãnh sự quán của ta ở nước ngoài. - Những người làm việc trong các bệnh viện, trường học, cơ quan nghiên cứu khoa học, cwo quan báo chí, phát thanh truyền hình của nhà nước và nhận lương từ ngân sách. - Những nhân viên dân sự làm việc trong các cơ quan bộ quốc phòng. - Những người được tuyển dụng và bổ nhiệm giữ 1 cộng vụ thường xuyên trong bộ máy các cơ quan tòa án, viện kiểm sát các cấp. VD: thẩm phán, kiểm sát viên, …. - Những người được tuyển dụng và bổ nhiệm giữ 1 công vụ thường xuyên trong bộ máy của văn phòng Quốc hội, ủy ban thường vụ Quốc hội, HĐND các cấp.
 4. Phân loại cán bộ công chức: Theo trình độ đào tạo: + Loại A: Gồm những người có trình độ từ đại học trở lên. + Loại B: Gồm những người có trình độ từ trung cấp trở lên. + Loại C: Gồm những người có trình độ từ sơ cấp trở lên. + Loại D: Dưới sơ cấp. Theo vị trí công tác: + Công chức lãnh đạo (chỉ huy, điều hành). + Công chức chuyên môn nghiệp vụ. *) Những vấn đề cơ bản về công vụ: Công vụ là 1 loại lao động mang tính quyền lực, pháp lý được thực thi bởi đ ội ngũ công ch ức thực hiện các chức năng của nàh nước trong quá trình quản lý mọi mặt của đời sống xã hội. Cộng vụ là khái niệm tổng hợp gồm các yếu tố cơ bản: - Đội ngũ cán bộ công chức. - Thể chế của nền công vụ gồm: Pháp luật, các chính sách, chế độ quy định quyền và nghĩa vụ hoạt động đối với quần chúng. - Hệ thống tổ chức quản lý và hoạt động công vụ. - Công sở, tổ chức bộ máy làm việc. Nội dung của công vụ: - Quản lý nhà nước dựa trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu cùa XH. - Thi hành pháp luật, đưa pháp luật vào đời sống đảm bảo kỷ cương xã hội, thực hi ện các quyền và nghĩa vụ của công dân. - Quản lý tài sản công và ngân sách nhà nước, xây dựng 1 nền tài chính vững mạnh hiệu quả. Tính đặc thù của cộng vụ: - Hoạt động của công vụ được đảm bảo bằng quyền lực nhà nước. - Là tổ chức có quy chế, trật tự, thứ bậc chặt chẽ. - Công chức là người đại diện cho công vụ. - Công dân và tổ chức kinh tế xã hội được làm những gì pháp luật cho phép. Nguyên tắc của công vụ: - Nguyên tắc phục vụ nhân dân vô điều kiện. - Nguyên tắc tập trung dân chủ. - Nguyên tắc kế hoạch hóa. - Nguyên tắc pháp chế. Câu 4: Quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, công chức; những việc cán bộ, công chức không được làm? *) Quyền lợi của cán bộ công chức là những cam kết hay đó là nghĩa vụ của nhà nước đối với cán bộ, công chức. Theo quy định hiện hành cán bộ, công chức có hai loại quyền lợi sau: Thứ nhất: được hưởng tất cả các quyền lợi như người lao động khác theo quy định của Bộ luật lao động; được nghỉ hàng năm; nghỉ các ngày lễ; nghỉ về việc riêng; nghỉ không hưởng lương; hưởng chế độ trợ cấp BHXH, ốm đau, tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, thai sản, hưu trí, chế độ tử tuất,… Thứ hai: Ngoài những quyền lợi trên cán bộ, công chức còn được: 1- Được hưởng tiền lương tương xứng với nhiệm vụ, công vụ; có chính sách về nhà ở, các chính sách khác và được đảm bảo điều kiện làm việc.
 5. 2- CBCC làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, hải đảo hoặc làm việc trong các ngành nghề độc hại, nguy hiểm được hưởng phụ cấp và chính sách ưu đãi của Chính phủ. 3- CBCC được tham gia hoạt động chính trị xã hội theo quy định của pháp luật; được tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ, được quyền nghiên cứu khoa học, sáng tạo, được khen thưởng khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công vụ. 4- Có quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện việc làm của cơ quan, tổ chức, cá nhân mình cho là trái pháp luật đến nơi có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 5- Khi thi hành nhiệm vụ công vụ cán bộ, công chức được pháp luật và nhân dân bảo vệ. 6- Hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ công vụ được xem xét để công nhận là liệt sĩ. Nếu cán bộ, công chức bị thương khi thi hành nhiệm vụ thì được xem xét để áp dụng chính sách, chế độ tương tự như thương binh. *) Nghĩa vụ của cán bộ, công chức là những gì mà cán bộ, công chức phải làm; là bổn phận, trách nhiệm của cán bộ, công chức với nhà nước, với nhân dân. Theo quy định của Pháp lệnh cán bộ, công chức hiện hành cán bộ, công chức có nghĩa vụ sau đây: 1- Trung thành với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2- Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. 3- Tận tụy phục vụ nhân dân. 4- Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tham gia sinh hoạt với dân nơi cư trú, chịu sự giám sát của dân. 5- Có lối sống lành mạnh, trung thực, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. 6- Có ý thức tổ chức ký luật và trách nhiệm trong công tác. 7- Thường xuyên nâng cao trình độ. 8- Chấp hành sự điều động, phân công công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 9- Cán bộ, công chức lãnh đạo ngoài chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thi hành công vụ của mình cồn chịu trách nhiệm việc thi hành nhiệm vụ công vụ của cán bộ, công chức thuộc quyền mình quản lý. 10- Cán bộ, công chức phải chấp hành nghiêm quyết định của cấp trên; khi có căn cứ để cho quyết định đó là trái pháp luật thì phải báo cáo ngay với người ra quyết định; nếu phải làm thì báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người ra quyết định và không phải chịu hậu quả của việc thi hành quyết định đó. *) Những việc cán bộ, công chức không được làm: 1- Cán bộ, công chức không được chây lười, trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ, công vụ; không được gây bè phái, mất đoàn kết, cục bộ, tự ý bỏ việc. 2- Không được cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà với vơ quan, tố chức, cá nhân trong khi giải quyết công việc. 3- không được thành lập, tham gia thành lập, tham gia quản lí điều hành các doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư. 4- Cán bộ, công chức không được làm tư vấn cho: - Những việc liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác. - Những công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình. - Những việc mà làm công việc tư vấn có khả năng phương hại đến lợi ích quốc gia. 5- Trong thời hạn ít nhất là 5 năm kể từ khi có quyết định nghỉ hưu hoặc thôi việc, không được làm việc cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào trong phạm vi công việc có liên quan đến bí mật trước đây mình đảm nhiệm.
 6. 6- Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan vợ hoặc chồng những người đó không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước. 7- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan tổ chức không được bố trí vợ hoặc chồng, bố mẹ, con, anh, chị em ruột của mình giữ chức vụ lãnh đạo về tổ chức nhân sự, kế toán - tài vụ; làm thủ quỹ, thủ kho; tổ chức mua bán vật tư hàng hóa, giao dịch, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức đó. Câu 5: Phân tích các quan điểm của Đảng và NN về phát triển GD-ĐT đến năm 2020? Câu 6: Trình bày mục tiêu chung và giải pháp phát triển GD-ĐT đến năm 2020? *) Mục tiêu chung: Trong vòng 20 năm tới phấn đấu xây dựng 1 nền giáo dục hiện đại, khoa học, dân tộc làm nền tảng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa phát triển bền vững đất nước, thích ứng với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hướng tới 1 xã hội học tập, có khả năng hội nhập quốc tế. Nền giáo dục này phải đào tạo được những con người có năng lực tư duy độc lập và sáng tạo, có khả nảng thích ứng hợp tác và năng lực giải quyết vấn đề, có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp có thể lực tốt, có bản lĩnh, trung thực, ý thức làm chủ và tinh thần trách nhiệm công dân, gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. *) Giải pháp phát triển giáo dục: + Nhóm giải pháp mang tính đột phá: -Giải pháp thứ nhất: Đổi mới quản lý giáo dục. • Thống nhất đầu mối quản lý nhà nước về giáo dục. • Hoàn thiện môi trường pháp lý và chính sách giáo dục. • Thực hiện sự nâng cấp quản lý mạnh đối với các địa phương và các cơ sở giáo dục. • Đẩy mạnh cải cách hành chính trong toàn bộ hệ thống quản lý giáo dục từ trung ương đến địa phương. • Xây dựng triển khai đổi mới cơ chế quản lý tài chính cho giáo dục nhằm huy động ngày càng tăng và sử dụng có hiệu quả nguồn lực của nhà nước và xã hội. - Giải pháp thứ hai: Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. • Để tạo sự cạnh tranh lành mạnh và ý thức phấn đấu trong đội ngũ nhà giáo tiến tới thực hiện chế độ hợp đồng thay cho biên chế trong tuyển và sử dụng giáo viên, giảng viên và viên chức. • Tiếp tục tăng cường đội ngũ nhà giáo cho ngành giáo dục, phát triển các trường sư phạm từ mô hình đến nội dung đào tạo. • Tổ chức các chương trình đào tạo đa dạng nhằm nâng cao trình đ ộ chuẩn đ ối với nhà giáo, năm 2010 phấn đấu 80% số GV mầm non, 100% GV tiểu học có trình độ cao đẳng trở lên, 100% số GV THCS, phổ thông đạt trình độ đại học trở lên, 20% GV trung cấp nghề có trình độ thạc sĩ trở lên, trong đó có 15% tiến sĩ, 35% GV cao đẳng nghề có trình độ thạc sĩ trở lên trong đó có 15% tiến sĩ, 80% GV cao đẳng có trình độ thạc sĩ trong đó có 15% ti ến sĩ, 100% GV đ ại học có trình độ thạc sĩ trở lên trong đó 30% tiến sĩ. • Thực hiện đề án đào tạo giảng viên đại học, cao đẳng từ 2008-2020 với 3 phương án đạo tạo trong nước, nước ngoài, trong nước và nước ngoài. • Tiếp tục xây dựng, ban hành và tổ chức đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp. • Tăng cường các khóa học bồi dưỡng và nâng cao năng lực cho giáo viên theo chương trình mới.
 7. • Có chính sách đãi ngộ thực sự với giáo viên qua chế độ đãi ngộ xứng đáng. • Từ năm 2009 bắt đầu thí điểm tiến tới thực hiện việc hiệu trưởng quy định mức lương cho từng GV dựa trên kết quả và công tác của cá nhân. • Thu hút các nhà khoa học nước ngoài có uy tín và kinh nghiệm các tri thức, Việt kiều tham gia giảng dạy nghiên cứu tại VN. • Ra soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ quản lý. *) Nhóm giải pháp khác: - Giải pháp thứ ba: tái cấu trúc hệ thống giáo dục quốc dân và mở rộng mạng l ưới c ơ sở giáo dục. - Giải pháp thứ 4: Đổi mới chương trình và tài liệu GD. - Giải pháp thứ 5: Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học t ập, ki ểm định và đánh giá các cơ sở GD. - Giải pháp thứ sáu: Xã hội hóa GD. - Giải pháp thứ 7: Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cho GD. - Giải pháp thứ 8: Gắn đạo tạo với nhu cầu XH. - Giải pháp thứ 9: Hỗ trợ GD đối với các vùng miền và người học được ưu tiên. - Giải pháp thứ 10: Nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ trong các c ơ s ở GD-ĐT và nghiên cứu. - Giải pháp thứ 11: Xây dựng các cơ sở GD tiên tiến. Câu 7: Trình bày sự cần thiết và quan điểm cơ bản trong xây dựng Luật GD? Quy phạm pháp luật nói chung và Luật GD nói riêng thực hiện việc quản lý các hoạt động của xã hội và của ngành; đồng thời là phương tiện để thể chế hóa đường l ối, chủ tr ương c ủa Đàng. Từ năm 1945 đền khi ban hành Luật GD nhà nước đã ban hành 756 văn bản quy phạm pháp luật về GD dưới dạng sắc lệnh, chỉ thị, thông tư, quyết định,… Để đáp ứng yêu cầu đó cần quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng và nhà nước để xây dựng 1 văn bản quy phạm pháp luật về GD có giá trị pháp lý cao nhất nhằm điều chỉnh các mối quan hệ trong lĩnh vực này. Luật GD ra đời đáp ứng yêu cầu của việc hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam và trong lĩnh vực GD - ĐT. Bên cạnh đó, GD được đặt ở vị trí quốc sách hàng đầu là 1 lĩnh vực rộng l ớn có liên quan mật thiết đến mọi người, mọi gia đình, mọi tổ chức xã hội càng đòi h ỏi c ấp thi ết phải có 1 luật riêng để điều chỉnh mọi quan hệ về tổ chức và hoạt động của xã hội và giáo dục trong phạm vi cả nước. *) Những quan điểm cơ bản trong xây dựng luật GD: - Quan điểm thứ nhất: Luật GD là văn bản pháp luật về nền GD quốc dân của nhà nước XHCN Việt Nam. Luật GD quán triệt quan điểm đường lối chủ trương của Đảng về GD, c ụ thể hóa Hiến pháp và phù hợp với các đạo luật hiện hành. - Quan điểm thứ hai: Nền GD Việt Nam là nền GD XHCN mang tính chất nhân dân, tính dân tộc, tính khoa học và tín nhiệm. Lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng HCM làm nền tảng. - Quan điểm thứ 3: Nền GD XHCN Việt Nam có vai trò cực kì quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội theo đường lối mới, vị trí GD là quốc sách hàng đầu và điều đó được thể hiện, coi mục tiêu của GD là mục tiêu ưu tiên của chiến l ược kinh tế xã hội, đ ầu t ư cho GD được quan tâm là 1 trong những hướng đi chính để phát triển. Đảm bảo các nguồn lực cho phát triển GD là động lực, là điều kiện cơ bản để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đó là 1 bộ phận của kết cấu hạ tầng và nó cũng là nhân tố để phát triển kinh tế xã hội nó cũng là con đường cơ bản để tiến hành CNH - HĐH đất nước, GD là con đường chủ yếu, cơ bản để chuẩn bị con người cho sự phát triển bền vững của đất nước.
 8. - Quan điểm thứ 4: Luật GD phải đảm bảo thực hiện mục đích, mục tiêu của sự nghiệp GD của nhân dân ta đó là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bời dưỡng nhân tài. - Quan điểm thứ 5: Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước đ ối với n ền GD trong giai đoạn hiện nay, Luật GD có những quy định cụ thể để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước và sự tham gia của người dân đối với sự nghiệp phát triển GD. - Quan điểm thứ 6: Luật GD đã thể chế hóa các điều kiện để phát triển GD theo yêu cầu đổi mới của đất nước, phát triển GD không ngừng theo xu thế phát triển của thế giới và của các nước trong khu vực. Câu 8: Trình bày nghĩa vụ, quyền hạn của nhà giáo quy định trong Luật GD? *) Nhà giáo có những nhiệm vụ sau đây: 1. Giáo dục, giảng dạy theo mục tiêu, nguyên lý giáo dục, thực hiện đ ầy đ ủ và có ch ất l ượng chương trình giáo dục; 2. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và điều lệ nhà trường; 3. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng nhân cách của người học, đối xử công bằng với người học, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học; 4. Không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đ ức, trình đ ộ chính tr ị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, nêu gương tốt cho người học; 5. Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. *) Nhà giáo có những quyền sau đây: 1. Được giảng dạy theo chuyên ngành đào tạo; 2. Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; 3. Được hợp đồng thỉnh giảng và nghiên cứu khoa học tại các trường, cơ sở giáo dục khác và cơ sở nghiên cứu khoa học với điều kiện bảo đảm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ nơi mình công tác; 4. Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự; 5. Được nghỉ hè, nghỉ Tết âm lịch, nghỉ học kỳ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ luật lao động. *) Nhà giáo không được có các hành vi sau đây: 1. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của người học; 2. Gian lận trong tuyển sinh, thi cử, cố ý đánh giá sai kết quả học tập, rèn luyện của người học; 3. Xuyên tạc nội dung giáo dục; 4. ép buộc học sinh học thêm để thu tiền. Câu 9: Trình bày nghĩa vụ, quyền hạn của giáo viên được quy định tại Điều lệ trường Mầm Non? Giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non là người làm nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. *) Nghĩa vụ của giáo viên trường mầm non: 1. Bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của trẻ em trong thời gian trẻ em ở nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. 2. Thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chương trình giáo d ục mầm non: lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục; Xây dựng môi trường giáo dục, tổ chức các hoạt đ ộng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Đánh giá và quản lý trẻ em; Chịu trách nhi ệm v ề chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn, của nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.
 9. 3. Trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; Gương mẫu, thương yêu trẻ em, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của trẻ em; Bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em; Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp. 4. Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ em cho cha mẹ tr ẻ. Chủ đ ộng ph ối hợp với gia đình trẻ để thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ em. 5. Rèn luyện sức khỏe; Học tập văn hoá; Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em. 6. Thực hiện các nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quy định của nhà trường, quyết định của Hiệu trưởng. *)Quyền của giáo viên trường mầm non: 1. Được đảm bảo các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em. 2. Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, được hưởng lương, Phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của pháp luật khi được cử đi học đ ể nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 3. Được hưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần và được chăm sóc bảo vệ s ức kh ỏe theo chế độ, chính sách quy định đối với nhà giáo. 4. Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự. 5. Được thực hiện các quyền khác theo quy điịnh của pháp luật. *) Các hành vi giáo viên trường mầm non không được làm: 1. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể trẻ em và đồng nghiệp. 2. Xuyên tạc nội dung giáo dục. 3. Bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tùy tiện cắt xen chương trình nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục. 4. Đối xử không công bằng đối với trẻ em. 5. Ép buộc trẻ học thêm để thu tiền. 6. Bớt xén khẩu phần ăn của trẻ em, làm việc riêng khi đang tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Câu 10: Trình bày nghĩa vụ, quyền hạn của giáo viên được quy định tại Đi ều l ệ tr ường Tiểu học? Giáo viên làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh trong trường tiểu học và cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học. *) Nhiệm vụ của giáo viên: 1. Giảng dạy, giáo dục đảm bảo chất lượng theo chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học; soạn bài, lên lớp, kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh; quản lí học sinh trong các ho ạt đ ộng giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục. 2. Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh, thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp. 3. Học tập, rèn luyện để nâng cao sức khỏe, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy. 4. Tham gia công tác phổ cập giáo dục tiểu học ở địa phương. 5. Thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quyết đ ịnh c ủa Hiệu trưởng; nhận nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công, chịu sự kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng và các cấp quản lí giáo dục. 6. Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, gia đình học sinh và các tổ chức xã hội liên quan để tổ chức hoạt động giáo dục.
 10. *) Quyền của giáo viên: 1. Được nhà trường tạo điều kiện để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh. 2. Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; được hưởng nguyên lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định khi được cử đi học. 3. Được hưởng tiền lương, phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp thâm niên và các phụ cấp khác theo quy định của Chính phủ. Được hưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần và được chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ theo chế độ, chính sách quy định đối với nhà giáo. 4. Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự. 5. Được thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật. *) Các hành vi giáo viên không được làm: 1. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể học sinh và đồng nghiệp. 2. Xuyên tạc nội dung giáo dục; dạy sai nội dung, kiến thức; dạy không đúng với quan điểm, đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước Việt Nam. 3. Cố ý đánh giá sai kết quả học tập, rèn luyện của học sinh. 4. Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền. 5. Uống rượu, bia, hút thuốc lá khi tham gia các hoạt động giáo dục ở nhà trường, sử dụng điện thoại di động khi đang giảng dạy trên lớp. 6. Bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tuỳ tiện cắt xén chương trình giáo dục. Câu 11: Trình bày nghĩa vụ, quyền hạn của giáo viên được quy định tại Đi ều l ệ tr ường Trung học? *) Nhiệm vụ của giáo viên trường trung học: 1. Giáo viên bộ môn có những nhiệm vụ sau đây: a) Dạy học và giáo dục theo chương trình, kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học c ủa nhà trường theo chế độ làm việc của giáo viên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào t ạo quy đ ịnh; quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các ho ạt đ ộng của tổ chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giáo dục; tham gia nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. b) Tham gia công tác phổ cập giáo dục ở địa phương. c) Rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục; vận dụng các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học của học sinh. d) Thực hiện Điều lệ nhà trường; thực hiện quyết định của Hiệu trưởng, chịu sự kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục. đ) Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh; thương yêu, tôn trọng học sinh, đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; tạo dựng môi trường học tập và làm việc dân chủ, thân thiện, hợp tác, an toàn và lành mạnh. e) Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên khác, gia đình học sinh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong dạy học và giáo dục học sinh. g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 2. Giáo viên chủ nhiệm, ngoài các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 của Điều này, còn có nh ững nhiệm vụ sau đây: a) Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, ph ương pháp giáo dục bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh, với hoàn c ảnh và đi ều ki ện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và của từng học sinh.
 11. b) Thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng. c) Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, với các giáo viên bộ môn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội có liên quan trong việc hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện, hướng nghiệp của học sinh lớp mình chủ nhiệm và góp phần huy động các nguồn lực trong cộng đồng phát triển nhà trường. d) Nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học; đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh; đề nghị danh sách học sinh được lên lớp thẳng, phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp; hoàn chỉnh việc ghi sổ điểm và học bạ học sinh. đ) Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng. 3. Giáo viên thỉnh giảng cũng phải thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này và các quy định trong hợp đồng thỉnh giảng. 4. Giáo viên làm công tác Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là giáo viên trung h ọc đ ược bồi dưỡng về công tác Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; có nhiệm vụ tổ chức, quản lý các hoạt động của tổ chức Đoàn trong nhà trường. 5. Giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là giáo viên THCS được bồi dưỡng về công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; có nhiệm vụ tổ chức, quản lý các hoạt động của tổ chức Đội trong nhà trường. 6. Giáo viên làm công tác tư vấn cho học sinh là giáo viên trung học đ ược đào t ạo ho ặc b ồi dưỡng về nghiệp vụ tư vấn; có nhiệm vụ tư vấn cho cha mẹ học sinh và học sinh để giúp các em vượt qua những khó khăn gặp phải trong học tập và sinh hoạt. *) Quyền của giáo viên: 1. Giáo viên có những quyền sau đây: a) Được nhà trường tạo điều kiện để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh. b) Được hưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần và được chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ theo các chế độ, chính sách quy định đối với nhà giáo. c) Được trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức tham gia quản lý nhà trường; d) Được hưởng lương và phụ cấp (nếu có) khi được cử đi học đ ể nâng cao trình đ ộ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định hiện hành. đ) Được cử tham gia các lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. e) Được hợp đồng thỉnh giảng và nghiên cứu khoa học tại các trường và cơ sở giáo dục khác nếu thực hiện đầy đủ những nhiệm vụ quy định tại Điều 30 của Điều lệ này và được sự đồng ý của Hiệu trưởng . g) Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự, an toàn thân thể. h) Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật. 2. Giáo viên chủ nhiệm ngoài các quyền quy định tại khoản 1 của Điều này, còn có những quyền sau đây: a) Được dự các giờ học, hoạt động giáo dục khác của học sinh lớp mình. b) Được dự các cuộc họp của Hội đồng khen thưởng và Hội đồng kỷ luật khi giải quyết những vấn đề có liên quan đến học sinh của lớp mình. c) Được dự các lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề về công tác chủ nhiệm. d) Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 3 ngày liên tục. đ) Được giảm giờ lên lớp hàng tuần theo quy định khi làm chủ nhiệm lớp. 3. Giáo viên làm công tác Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.
 12. 4. Hiệu trưởng có thể phân công giáo viên làm công tác tư vấn chuyên trách hoặc kiêm nhiệm. Giáo viên làm công tác tư vấn được bố trí chỗ làm việc riêng và được vận dụng hưởng các chế độ chính sách hiện hành. *) Các hành vi giáo viên không được làm: Giáo viên không được có các hành vi sau đây: 1. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của học sinh và đồng nghiệp. 2. Gian lận trong kiểm tra, thi cử, tuyển sinh; gian lận trong đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh. 3. Xuyên tạc nội dung giáo dục; dạy sai nội dung kiến thức, không đúng với quan điểm, đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước Việt Nam. 4. Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền. 5. Hút thuốc lá, uống rượu, bia và sử dụng các chất kích thích khác khi đang tham gia các ho ạt động giáo dục; sử dụng điện thoại di động khi đang dạy học trên lớp. 6. Bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tùy tiện cắt xén chương trình giáo dục.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản