intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Chia tay - Vũ Thành An

Chia sẻ: Nguyen Van Huy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
38
lượt xem
7
download

Chia tay - Vũ Thành An

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chia tay - vũ thành an', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chia tay - Vũ Thành An

 1. Chia tay. c Ó Œ « œ l l œ . œ œ « « « l ˙ Œ « « l œ . œ œ « « =l Vuõ thaønh An « »J »»» »J »J « « « »»» »» »»» ˆ « « « « »»» »J J « »» »» ˆ ˆ ˆ ˆ »» jjj jj ˆˆ jjˆ ««« «« «ˆ« j « j «« ====================== & Lôøi em noùi vaãn nhö vaêng vaúng ñaâu ñaây giôø chia tay öu tö cheát laëng haøng ˙ Œ œ « l « . « « « œ l « Œ « « l « « « « œ l ˙ Œ « =l ˆ »» » « « »J »» »J « « « « « »J « «œ ˆ »J »»» »» ˆ ˆ ˆ « ˆ »» ˙ j «« ˆ ˆ« j « »» « « «ˆ « « ˆ _ «. « ˆ « jj j jˆ « « ========================= & « j j « caây maát em roài khoâng bao giôø coù laïi tieãn ngöôøi ñi caû hoàn ta teâ taùi Giôø phöông œ œ « « « ˙ Œ « « œ. œ œ « « « ˙ Œ œ « œ. »»» »J »J « « « »»» « « l »»» »J J « »»» « J= »» »» ˆ ˆ ˆ l »» »»» ˆ « « l »»» jjj jj ˆˆ jj« ˆ j ««« «« «ˆˆ « j =========================l & « aáy em theo böôùc ñôøi cuoàng quay ñeå laïi ñaây aâm u xaùm moät trôøi maây coù khi «. «« «œ « Œ« jJ ˆœ « « » »»» « « l « . « « « »» l ˙ . ‰ =l « « « « »J l « « « ˆ ˆ ˆ »» j ˆ « « ˆ j « «« «j jˆ « « ˆ_ « « ˆ «« ˆ ˆ« ========================= & ˙ « j j « naøo baâng khuaâng ngoài nhôù laïi nhöõng ngaøy xöa coøn lang thang choán naøy Em « « « œ. « « « « « ˆ « « « ‰ « « « « «. « « « « « ‰ « « « « »»» ˆ l « ˆ bˆ « « ˆ ˆˆ j j ˆ « «« « « ««ˆ «l« _« « « lˆ _« « « ˆ ˆ « «ˆˆ « « « ˆ«« =========================l & jj jj« = j ˆ « «ˆ « ˆ ˆ«j j j j j « « ñi roài laø heát khoâng ai ñeå heïn hoø em ñi roài boùp cheát trong em chieàu moäng mô khoâng « « « « œ . « « « « œ ‰ œ »»œ œ œ œ . œ œ « ˆ œ ‰ « »J » »J »J »»» »J »»» « « »»» « « « « »»» « « « « »»» »» l ˆ « « »» l ˆ ˆ «« « j«ˆ j ˆl« ˆˆ « ˆ ««j jj j ˆ «« « »» »» j =========================l & ˆ = « gian chôït raïn vôõ töông lai laø hö voâ anh tan vaøo ngoïn gioù anh ra ngöôøi khuø ngô em « « « œ. « « « « « « « . « l ˆ « « « ‰ =l « ˆ ««« ‰« « « « « »»» ˆ l « ˆ bˆ « « ˆ ˆˆ j ˆ j « «« « « ««ˆ ««« « «l« _« ˆ ˆ « _« « «ˆ« « « «ˆˆ ========================= & jj jj« « j ˆ « «« « ˆ ˆj j j « j j ˆ « « ñaâu roài tình hôõi em ñaâu roài tình hôøi anh chui vaøo boùng toái anh rôi vaøo chôi vôi em « « « ˆ œ . « « « « œ ‰ œ »»œ œ œ œ . œ œ œ « « ‰ « œ « « « « »»» « « « « »»» »J » »J »J »»» »J »»» »J « « « »J ˆ ˆ «« »» l »» l »» ˆ ˆ ˆ = « j«« j ˆl« ˆˆ « ˆ ««j jj j « « « »» »» »» j =========================l & «ˆ ñaâu laø tình nöõa em ñaõ thaønh xa xöa anh ñaâu coøn ngöôøi cuõ anh muoán thaønh ngöôøi muø ñeå khoâng œ. œ œ « « « ˙ Œ « « œ. œ œ « »J J « « « ˙ Œ œ « »»» »J »J « « « »»» « « l »»» J« »» »» ˆ ˆ ˆ l »» »»» ˆ « « l »»» »»» = jjj j ˆ jj« j ˆ ««« « «ˆˆ « j ˆ « ========================= l & j « thaáy quanh ñaây vaãn ñaäm hình em ñeå ñöôïc queân queân ñi nhöõng kyû nieäm quen môùchaân i «. « « « œ « Œ « jœ ˆJ « «» « « l « . « « « »» l « « « « »J l « w ˆ ˆ « ˆ »» ˙ « « «ˆ « j j jj « ˆ_ « «ˆ «« ˆ « ========================= & =” « j ˆ « ˆ « tình khoâng bao giôø coù ñöôïc seõ nghìn naêm laø nguoàn haïnh phuùc thaät.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản