Chủ Đề: Ngôi trường của bé - Đề tài: Bác Bảo vệ và bác Lao công - Nhóm lớp: Lá

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
127
lượt xem
14
download

Chủ Đề: Ngôi trường của bé - Đề tài: Bác Bảo vệ và bác Lao công - Nhóm lớp: Lá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích yêu cầu: - Củng cố và rèn luyện kỹ năng rẻ nhớ nội dung câu chuyện. Lập lại được những lời thoại ngắn của các nhân vật. Nhớ tên các nhân vật trong câu chuyện. - Củng cố và cung cấp thêm cho trẻ những hình ảnh của những người quen thuộc mà bé gặp trong trường. Hiểu thêm về ý nghĩa công việc và có thái độ đúng đắn: biết chào hỏi, lễ phép và tôn trọng những người lao động. - Ôn số lượng từ 1 đến 5, hình thành biểu tượng về số lượng 6. - Rèn kỹ năng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ Đề: Ngôi trường của bé - Đề tài: Bác Bảo vệ và bác Lao công - Nhóm lớp: Lá

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Ngôi trư ng c a bé tài: Bác B o v và bác Lao công Nhóm l p: Lá Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - C ng c và rèn luy n k năng r nh n i dung câu chuy n. L p l i ư c nh ng l i tho i ng n c a các nhân v t. Nh tên các nhân v t trong câu chuy n. - C ng c và cung c p thêm cho tr nh ng hình nh c a nh ng ngư i quen thu c mà bé g p trong trư ng. Hi u thêm v ý nghĩa công vi c và có thái úng n: bi t chào h i, l phép và tôn tr ng nh ng ngư i lao ng. - Ôn s lư ng t 1 n 5, hình thành bi u tư ng v s lư ng 6. - Rèn k năng ném b ng m t tay. - Giáo d c tr bi t t tin nói lên ý ki n c a mình. Bi t tuân theo lu t chơi và kiên nh n i n lư t, bi t ng i ngăn ng n và th c hi n úng yêu c u c a cô. II. Chu n b : - B ng n có chia 2 ô l n, m t ô màu xanh và m t ô màu c a2 i. trông m i ô l n chia làm 2 ô d c nh , 1 ô công c lao ng c a bác lao công, m t ô là c a bác b o v . Trong m i ô d c ó chia làm 6 ô ngang. ánh th t t 1 n 5. Ô cu i cùng không s . - Th hình các công c lao ng và công vi c c a bác b o v và bác lao công. - Gi y A4. M t bên là ô có s lư ng m t s công c lao ng. M t bên là ch s cho tr n i. - Truy n tranh k v bác b o v và bác lao công. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Băng keo dán v ch chơi trên sàn nhà. - Túi cát th d c. III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: K chuy n: Bác lao công và bác b o v trư ng em Cô k m t câu chuy n v công vi c c a bác Lao công và bác B o v trư ng. àm tho i: Trong câu chuy n trên có 2 nhân v t n i b t. con bi t ó là nh ng ai? Bác b o v trư ng làm công vi c gì? Bác lao công làm công vi c gì? G i ý cho tr nói lên ý nghĩa công vi c c a bác lao công và bác b o v . Các con có th y r ng, công vi c c a bác lao công và bác b o v r t áng trân tr ng không? Vì sao? Khi g p bác lao công và bác b o v con ph i làm gì? (ph i chào h i l phép) G i ý cho tr k thêm nhi u công vi c c a bác lao công và bác b o v trư ng m m non. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Có th g i ý tr chia s : Ngoài bác lao công và b o v con thư ng g p trư ng con còn g p các bác b o v âu? ( các cơ quan c a ba m .v.v..) 2. Ho t ng 2: dùng nào c a ai? G i ý cho tr : trong trư ng m m non, bác lao công làm nh ng công vi c gì? Bác lao công c n nh ng d ng c gì làm s ch trư ng l p, chăm sóc sân vư n, cây xanh.v.v.? Bác b o v ngoài công vi c gi an ninh và b o v an toàn cho bé, giúp khách liên h v i nhà trư ng thì bác còn làm công vi c gì? s a ch a chơi, hàng rào, bàn gh .v.v… Bác b o v s d ng các công c gì làm nh ng công vi c trên? Gi i thi u m t s d ng c và công c làm vi c c a bác b o v . Trò chơi: tìm d ng c làm vi c. Chia tr làm 2 i, m i i có m t s b ch cát. Trên sàn nhà, cô dán (v ) 2 ư ng th ng song song cách nhau 2m. M t u là v ch xu t phát, cách v ch xu t phát kho ng 1, 5m cô dán các v ch ngang song song, m i v ch cách nhau 0.5m, kho ng gi a các v ch ư c ánh s th t t 1 n 5 và gi a các v ch các th hình công c lao ng c a bác lao công và bác công nhân. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  5. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Phía cu i cùng cách v ch s 5:1m m t b ng n ư c chia làm 2 ô l n, m t ô màu xanh c a i xanh và m t ô màu c a i . M i ô l n chia làm 2 ph n: công c c a bác lao công và công c c a bác c p dư ng. Trong m i ô công c có chia s th t t 1 n 5 và t trên xu ng dư i Tr ng thành 2 hàng d c trư c v ch xu t phát. Chú ý nghe cô gi i thích trò chơi: B n u tiên l y m t b ch cát trong r , ti n n v ch xu t phát, ném m t tay b ch cát vào các v ch ích bên trên. Sau ó ch y nhanh n ch b ch cát, l y th hình trong ô có b ch cát dán th hình ó lên b ng theo úng s th t và úng công c lao ng. Sau ó ch y v ch và b n ti p theo ti p t c. Cu i trò chơi, cô ki m tra k t qu c a m i i. 3. Ho t ng 3: Sau s năm là s m y? V i các th hình bé v a l y ư c, cô g h t các th hình ra kh i b ng và g i m t bé i xanh và m t bé i lên x p các th hình vào t ng ô. Ôs 1 m t th hình, ô s 2 2 th hình cho n ô s 6. Cô g i 2 b n khác lên, phát cho m i b n m t s th hình và yêu c u x p vào ô dư i ô s 5. Yêu c u c l p m xem có m y th hình (6 th hình) Cho c l p so sánh gi a 5 và 6 Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  6. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch n ch s m y g n vào ô có 6 th hình. Các nhóm chia nhau v bàn và nh n t gi y c a mình, nói các nhóm kh i lư ng công c lao ng v i ch s tương ng. 4. K t thúc: nh n xét gi h c. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản