Chủ đề: Ngôi trường của bé - Đề tài: Chữ cái O, Ô, Ơ - Nhóm lớp: Lá

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
326
lượt xem
40
download

Chủ đề: Ngôi trường của bé - Đề tài: Chữ cái O, Ô, Ơ - Nhóm lớp: Lá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trẻ nhớ mặt chữ, tên gọi của chữ. - Nhận biết chữ o, ô, ơ có trong từ. - Phát triển ngôn ngữ: trẻ nhớ và lập lại tên chữ. Đọc từ có chứa chữ (đọc vẹt theo cô). - Củng cố kỹ năng quan sát tranh và kể lại nội dung bức tranh theo ý của trẻ. - Tự tin, tích cực tham gia vào các hoạt động. - Rèn luyện trẻ ngồi đúng từ thế, cầm bút đúng khi đồ chữ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề: Ngôi trường của bé - Đề tài: Chữ cái O, Ô, Ơ - Nhóm lớp: Lá

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Ngôi trư ng c a bé tài: Ch cái O, Ô, Ơ Nhóm l p: Lá Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr nh m t ch , tên g i c a ch . - Nh n bi t ch o, ô, ơ có trong t . - Phát tri n ngôn ng : tr nh và l p l i tên ch . c t có ch a ch ( c v t theo cô). - C ng c k năng quan sát tranh và k l i n i dung b c tranh theo ý c a tr . - T tin, tích c c tham gia vào các ho t ng. - Rèn luy n tr ng i úng t th , c m bút úng khi ch . II. Chu n b : - Thi t k chuy n k trên ph n m m pp - Tranh có ch cho tr nh n ch trong t . - Gi y có ch nét t cho tr ch . - Trang trí ch : o, ô,ơ thành các hình pm t trang trí l p. III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Bé làm quen ch cái o, ô Cho tr quan sát tranh trên máy tính và trò chuy n v i tr v n i dung b c tranh. Khuy n khích m i tr u nói lên suy nghĩ c a tr v b c tranh mà tr ư c quan sát. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Hư ng tr v nhân v t tr ng tâm c a b c tranh là cô giáo. tr : Cô giáo ư c vi t ch như th nào? Cho tr quan sát t : Cô giáo. Gi i thi u v i tr v ch o, ô có trong t cô giáo. Tr làm quen v i ch o, ô So sánh ch o và ch ô M i tr u ư c g i tên ch o và ch ô Cô phát cho m i tr m t b c tranh trong tranh có các t có ch ch o, tr g ch dư i ch o ho c ch ô và c tên ch theo yêu c u c a cô. 2. Ho t ng 2: Bé h c ch ơ. Cho tr quan sát tranh trên máy tính và trò chuy n v i tr v n i dung b c tranh. Khuy n khích m i tr u nói lên suy nghĩ c a tr v b c tranh mà tr ư c quan sát. tr : t vui chơi ư c vi t như th nào? Cho tr quan sát t : vui chơi Gi i thi u v i tr v ch ơ: Tr quan sát ch ơ, c tên ch ơ. So sánh ch o và ch ơ. So sánh 3 ch : o, ô, ơ Nh n di n ch o, ô, ơ trong t 3. Ho t ng 3: Trò chơi: Hãy oán úng tên tôi Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Cho tr xem ch trên máy tính. Khi trên máy tính hi n ch nào, các nhóm tr s th o lu n tìm tranh có ch ó. c tên ch . các ch nét t trong t . Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản