Chủ đề: Những đồ vật của bé - Đề tài: CÂY BÚT CHÌ THÔNG MINH - Nhóm lớp: Chồi

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

1
155
lượt xem
25
download

Chủ đề: Những đồ vật của bé - Đề tài: CÂY BÚT CHÌ THÔNG MINH - Nhóm lớp: Chồi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trẻ nhớ nội dung câu chuyện, nhớ các nhân vật trong câu chuyện và đặt tên câu chuyện. Trẻ nhận biết và gọi tên các hình hình học. Trẻ nhận biết được các nhóm đồ vật có dạng hình hình học. Giáo dục trẻ cẩn thận, ngăn nắp. Biết hoạt động theo nhóm, chơi cùng bạn, vâng lời cô.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề: Những đồ vật của bé - Đề tài: CÂY BÚT CHÌ THÔNG MINH - Nhóm lớp: Chồi

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Nh ng v t c a bé tài: CÂY BÚT CHÌ THÔNG MINH Nhóm l p: Ch i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: Tr nh n i dung câu chuy n, nh các nhân v t trong câu chuy n và t tên câu chuy n. Tr nh n bi t và g i tên các hình hình h c. Tr nh n bi t ư c các nhóm v t có d ng hình hình h c. Giáo d c tr c n th n, ngăn n p. Bi t ho t ng theo nhóm, chơi cùng b n, vâng l i cô. II. Chu n b : Chuy n tranh ho c r i: Cây bút chì. R có th Các v t nhà c a bé Các hình hình h c l n b ng biti’s Tranh v tô màu kh A4 III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: K chuy n: Cây bút chì àm tho i: Chuy n gì ã x y ra v i cây bút chì? Bút chì ã nói gì v i chu t? u tiên bút chì v hình gì? Sau ó bút chì v hình gì? Bút chì v nh ng hình gì n a? Cu i cùng bút chì v gì? Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Bút chì v bao nhiêu hình tròn, bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình vuông? T i sao chu t s hãi b ch y. 2. Ho t ng 2: v t có hình d ng gì? Cho tr xem tranh m t s v t trong gia ình và cho tr nói: chúng có d ng hình gì? Trò chơi: v úng ga nào! 4 góc l p có 4 bi n hình: vuông, tròn,tam giác, ch nh t. tr x p thành vòng tròn, cùng hát bài và i theo vòng tròn, khi cô hô: tàu l a v gha, các b n s ch y t i các r xung quanh l p, ch n m t t m hình có dùng gia ình, sau ó ch y v hình hình h c tương ng. 3. Ho t ng 3: Ch n ô cho úng Tr ng i theo nhóm, m i tr ư c phát m t t gi y A4, bên trái là các ch s : 3,4,5, bên ph i là các ô có ch a các v t trong gia ình. Tr ms v t trong m i ô và n i ô v i s lư ng tương ng. K t thúc: nh n xét gi h c. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản