Chủ điểm: Thế giới Động vật - Đề tài: Côn trùng - Nhóm lớp: Lá

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
332
lượt xem
62
download

Chủ điểm: Thế giới Động vật - Đề tài: Côn trùng - Nhóm lớp: Lá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trẻ nhận biết được một số loại côn trùng. Gọi đúng tên một số loại côn trùng: ong, bướm, chuồn chuồn, muỗi, v.v… Phân biệt côn trùng có ích và côn trùng có hại. Biết quan sát và sao chép chữ theo mẫu. Rèn luyện thói quen làm việc theo nhóm, biết lắng nghe, đưa ra ý kiến của mình và thảo luận cùng bạn. Biết trật tự quan sát, phát biểu ý kiến và tham gia các trò chơi cùng cô.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ điểm: Thế giới Động vật - Đề tài: Côn trùng - Nhóm lớp: Lá

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch i m: Th gi i ng v t tài: Côn trùng Nhóm l p: Lá Giáo án ư c biên so n theo bài trình chi u trên Power point c a giáo viên (Có kèm theo file P.P) Giáo viên: Nguy n Th Ánh Nguy t Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Trư ng M m Non: Thanh Xuân Nam – Hà N i I. M c ích yêu c u: Tr nh n bi t ư c m t s lo i côn trùng. G i úng tên m t s lo i côn trùng: ong, bư m, chu n chu n, mu i, v.v… Phân bi t côn trùng có ích và côn trùng có h i. Bi t quan sát và sao chép ch theo m u. Rèn luy n thói quen làm vi c theo nhóm, bi t l ng nghe, ưa ra ý ki n c a mình và th o lu n cùng b n. Bi t tr t t quan sát, phát bi u ý ki n và tham gia các trò chơi cùng cô. II. Chu n b : Tài nguyên cho ph n trình chi u Power point: hình nh v m t s loài côn trùng. Th côn trùng, ch cái, b ng n ho c b ng thư ng ho c t l ch kh l n. Các hình khuôn m t vui màu , bu n màu xanh cho m i tr . Các th hình con côn trùng, tranh côn trùng (có ích, có h i) III. Ti n hành: 1. Ho t ng 1: Kh i ng: M i b n khám phá Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Cô cho l p ng i thành 5 nhóm, m i nhóm b c thăm m t ch s : 1,2,3,4,5. Sau ó, cô m s l n lư t t ng nhóm. Sau khi tr nh n ra con côn trùng c a nhóm mình, tr ch y lên b ng, ch n hình con côn trùng ó và v g n vào nhóm mình. Sau khi ch n hình côn trùng xong. Cô cho m i nhóm 3 phút th o lu n v côn trùng nhóm mình: tên g i, hình d ng, s ng âu, v.v… Sau khi các nhóm ã trình bày xong. Cô cho c l p xem l i v hình, tên g i, i s ng và m t s c i m c a các con côn trùng: bư m, ru i, chu n chu n, mu i, ong. 2. Ho t ng 2: Vư t chư ng ng i v t: Cô cho tr quan sát màn hình, cho tr ch n hình. Sau khi tr ch n hình xong, tr quan sát và so sánh các lo i côn trùng. Cho tr xem m t s lo i côn trùng khác. Các b n l i tr v 5 nhóm, m i nhóm có m t r ch cái và các th hình. Khi cô trình chi u t i con v t nào, tr g i tên. N u trong r mình có hình con côn trùng nào thì tr ch n con côn trùng ó g n lên b ng n . Sau ó tr s ch n các ch cái g n lên b ng n gi ng tên con v t. M i nhóm m t b ng. Các nhóm cùng v i cô k ti p câu chuy n. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Sau khi tr g n tên các con côn trùng lên b ng, cô và các b n l n lư t quan sát và g i tên t ng con côn trùng trong tranh c a t ng nhóm. Hát, c thơ,.. v côn trùng như Con bư m vàng, Ve và ki n ho c chơi m t trò chơi nh . 3. Ho t ng 3: Tăng t c: Cô m m t o n nh c, trong th i gian ó, m i tr i tìm trong l p m t hình khuôn m t màu xanh dán bên tay trái và khuôn m t màu dán bên tay ph i. Trò chơi: Ai tr l i úng. Cho tr xem tranh và tr l i câu h i. N u úng, tr giơ tay ph i có khuôn m t , n u sai giơ tay trái có khuôn m t màu xanh. V ích: Phân lo i côn trùng. Cho tr quan sát nhóm có ích và nhóm có h i. Sau ó cô dán hình côn trùng có ích m t góc và côn trùng có h i m t góc. Trò chơi: Gió th i: th i các b n i tìm nh ng con côn trùng. Sau khi tr tìm ư c m i b n 1 con côn trùng. Cô hô v nhà, b n nào có con côn trùng thu c nhóm có ích thì v b c tranh có con côn trùng nhóm ó, b n nào có côn trùng có h i thì v nhóm con côn trùng có h i. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  5. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 4. K t thúc: Nh n xét gi h c. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản