intTypePromotion=3

Chủ điểm: Thế giới động vật - Đề tài: Đáng đời con cáo - Nhóm lớp: Lá

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
192
lượt xem
31
download

Chủ điểm: Thế giới động vật - Đề tài: Đáng đời con cáo - Nhóm lớp: Lá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. Mục đích yêu cầu: - Củng cố và rèn luyện kỹ năng kể chuyện diễn cảm, kể chuyện nối tiếp và kể chuyện sáng tạo. - Giáo dục trẻ tự tin trong giao tiếp. - Biết thể hiện lại điệu bộ, lời nói của nhân vật. - Phát triển trí tưởng tượng sáng tạo. Khuyến khích trẻ sáng tạo ra nhiều tình huống mới của câu chuyện. - Rèn kỹ năng đi thăng bằng trên băng ghế thể dục. - Giáo dục trẻ biết chia sẻ cùng bạn và nhường nhịn bạn. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ điểm: Thế giới động vật - Đề tài: Đáng đời con cáo - Nhóm lớp: Lá

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch i m: Th gi i ng v t tài: áng i con cáo Nhóm l p: Lá Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - C ng c và rèn luy n k năng k chuy n di n c m, k chuy n n i ti p và k chuy n sáng t o. - Giáo d c tr t tin trong giao ti p. - Bi t th hi n l i i u b , l i nói c a nhân v t. - Phát tri n trí tư ng tư ng sáng t o. Khuy n khích tr sáng t o ra nhi u tình hu ng m i c a câu chuy n. - Rèn k năng i thăng b ng trên băng gh th d c. - Giáo d c tr bi t chia s cùng b n và như ng nh n b n. II. Chu n b : - Truy n k , r i, mũ nhân v t: Cáo và gà tr ng - C ng th d c, b ng n có hình 3 ngôi nhà ư c ánh theo 3 s th t 6.7.8 - Th hình gà tr ng. III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: K chuy n: Cáo và gà tr ng àm tho i: Trong câu chuy n có nh ng nhân v t nào? Cáo ã làm gì b t ư c gà tr ng? Ai ã c u gà tr ng? Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Cu i cùng cáo b gì? T i sao cáo l i b như v y? Con thích con v t nào trong câu chuyên? Vì sao? Con không thích con v t nào trong câu chuy n? vì sao? K l i t ng o n truy n và trò chuy n thêm v ý nghĩa câu chuy n 2. Ho t ng 2: Cu c thi tài k chuy n. L n 1: cô chia l p thành 3 – 4 nhóm, m i nhóm s th o lu n và t cho mình m t tình hu ng khác k t thúc câu chuy n. Sau khi ã th o lu n sau, m i nhóm s di n l i câu chuy n v i tình hu ng m i c a mình. L n 2: m i nhóm c ra 1 b n óng vai m t nhân v t trong câu chuy n, cô là ngư i d n chuy n, các b n còn l i làm ban giám kh o và khán gi ch m xem b n c a nhóm nào di n hay nh t. 3. Ho t ng 3: Gi i c u gà tr ng Chia tr làm 2 n 3 nhóm, m i nhóm b c thăm ch n màu c a nhóm mình. c u ư c gà tr ng, m i ngư i ph i chui qua 3 c ng th d c x p liên ti p nhau theo ư ng th ng, m i c ng cách nhau 50cm. Sau khi bò qua c ng ch y t i túi có gà tr ng, ch n m t th gà tr ng, xem s trên mình gà tr ng b vào úng nhà c a gà tr ng. Nhà c a gà tr ng có ánh s 6,7,8. Gà s nào thì b vào s ó. N u nhóm c a tr màu nào thì ch n gà màu ó. Nhóm màu vàng ch n gà màu vàng.v.v.. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com B t u: chia tr làm 2, 3 i x p thành hàng d c trư c v ch xu t phát, khi nghe hi u l nh c a cô, tr u tiên ch y t i c ng th d c, bò qua 3 c ng, sau ó ch y n túi (r ) ch n gà tr ng c a i mình g n lên úng s nhà r i ch y v ng cu i hàng. Tr ti p theo ti p t c chơi cho n khi cô có hi u l nh d ng. Cô cùng tr ki m tra k t qu c a m i nhóm. 4. K t thúc: nh n xét gi h c. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản