Chủ điểm: Thế giới động vật - Đề tài: Làm quen chữ viết i, t, c - Nhóm lớp: Lá

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
332
lượt xem
45
download

Chủ điểm: Thế giới động vật - Đề tài: Làm quen chữ viết i, t, c - Nhóm lớp: Lá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- PTTC: Có khả năng quan sát và tìm tòi qua tranh ảnh. - PTNN: Có khả năng nghe hiểu và diễn đạt chữ, phát âm chuẩn. - PTNT: Nhận biết và phát âm đúng chữ i – t – c qua các trò chơi. - PTTM: Yêu thích cảnh, tranh và từ về màu sắc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ điểm: Thế giới động vật - Đề tài: Làm quen chữ viết i, t, c - Nhóm lớp: Lá

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch i m: Th gi i ng v t tài: Làm quen ch vi t i, t, c Nhóm l p: Lá Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - PTTC: Có kh năng quan sát và tìm tòi qua tranh nh. - PTNN: Có kh năng nghe hi u và di n t ch , phát âm chu n. - PTNT: Nh n bi t và phát âm úng ch i – t – c qua các trò chơi. - PTTM: Yêu thích c nh, tranh và t v màu s c. II. Chu n b : - Ch i – t – c in thư ng và vi t thư ng (ch to) c a cô. - Tranh con voi, sư t , con cáo và t : con voi, sư t , con cáo. - B ng quay ch , các th ch r i. - Bài so n trên Power point III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: * Hát và trò chuy n: Cô và cháu hát bài: “ Ta i vào r ng xanh” Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Sau ñoù troø chuyeän veà caùc con vaät vaø cho treû keå teân caùc con vaät Chúng ta v a i vào r ng xanh. Th các con có bi t trong r ng xanh có nh ng con v t gì không? Cô cùng tr trò chuy n v nh ng con v t s ng trong r ng. (K t h p trò chuy n và quan sát trên máy tính) 2. Ho t ng 2: * TR làm quen ch i- t-c thông qua các giác quan và ngôn ng : - Ch i: + Câu : “B n chân trông t a c t ình Vòi dài tay l n dáng hình oai phong Lúc ra tr n khi xi c rong Th hàng kéo g u không qu n gì?” ( ó là con gì?) Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com + Cháu xem tranh (trên máy tính) con voi và t con voi. + Cháu tìm ch ã h c. + Gi i thi u ch i ( c m u) - Phân tích: Ch i g m 1 nét th ng và 1 ch m phía trên. + L p, cá nhân c ch i. + Cô gi i thi u i in thư ng, I in hoa và i vi t thư ng. - Ch t + Cô gi i thi u tranh sư t và t sư t . (Tranh trên máy tính) + Cháu tìm ch gi ng nhau. + Gi i thi u ch t ( c m u) - Phân tích: Ch t g m 1 nét s th ng và 1 nét g ch ngang n m g n phía trên ta ư c ch t. + L p, cá nhân c (t) + Cô gi i thi u t in thư ng, T in hoa và t vi t thư ng Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  5. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Ch c + Cô gi i thi u tranh con cáo và t con cáo. (Tranh trên máy tính) + Cháu tìm ch chưa h c gi ng nhau. + Gi i thi u ch c ( c m u) - Phân tích: Ch c g m 1 nét cong h bên ph i. + L p, cá nhân c (c) + Cô gi i thi u c in thư ng, c vi t thư ng, C in hoa. * So sánh ch i- t- c. 3. Ho t ng 3: Trò chơi: - Cháu tìm ch i qua các th r i. - Tìm các con v t có tên mang ch cái i- t- c. K t h p giáo d c tr b o v môi trư ng, b o v con v t. 4. K t thúc: nh n xét gi h c. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  6. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản