CHƯƠNG 2: CÁC THIẾT BỊ CƠ BẢN TRONG HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG

Chia sẻ: Nguyen Van Truong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:26

0
162
lượt xem
46
download

CHƯƠNG 2: CÁC THIẾT BỊ CƠ BẢN TRONG HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

tài liệu về các thiết bị cơ bản trong hệ thống tự động...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG 2: CÁC THIẾT BỊ CƠ BẢN TRONG HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG

 1. HA NOI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY HA DE.MECHINERY TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING CHƯƠNG 2: CÁC THIẾT BỊ CƠ BẢN TRONG HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG
 2. Các thiết bị cơ bản trong HTTĐ Các
 3. Thành phần cơ bản Thành 1. Mô hình hóa 2. Cơ cấu chấp hành 3. Thiết bị điều khiển 4. Cảm biến
 4. 2.3.Caùc loaïi ly hôïp 2.3.Caùc Li hôïp ñóa ma saùt khí neùn  Li h ô ïp ñ ó a ma s aùt  t h u û y lö ïc Li h ô ïp ñ ó a ma s aùt  ñ ie ä n t ö ø
 5. 2 . 1 . Li h ô ïp ñ ó a m a s a ù t kh í n e ù n Ñóa ma saùt Khí neùn Truïc chuû ñoäng Truïc bò ñoäng Piston Kyù hieäu
 6. 3.2.Li hôïp ñóa ma saùt thuûy löïc 3.2.Li Ñóa ma saùt Daàu eùp ruïc chuû ñoäng Truïc bò ñoäng Choát Piston
 7. 2.3.Li hôïp ñóa ma saùt ñieän töø Nguoàn ñieän vaøo Naép Choát Naép töø Truïc chuû Truïc bò ñoäng ñoäng Ñóa ma saùt Cuoän töø Kyù hieäu
 8. 3ø THIEÁT BÒ ÑIEÀU KHIEÅN KHIEÅN Thieát bò ñieàu khieån trong heä thoáng töï ñoäng laøm nhieäm vuï thu thaäp caùc thoâng tin töø caûm bieán, töø chöông trình ñieàu khieån, töø caùc phaàn töû ñieàu khieån baèng tay sau ñoù xöû lyù caùc thoâng tin ñoù theo moät thuaät toaùn ñònh tröôùc vaø ra leänh cho cô caáu chaáp haønh thao taùc ñuùng trình töï coâng ngheä.
 9. PHAÂN LOAÏI THIEÁT BÒ ÑIEÀU KHIEÅN THEO CAÁU TAÏO TAÏO 1- ÑIEÀU KHIEÅN BAÈNG CÔ KHÍ 2- ÑIEÀU KHIEÅN BAÈNG KHÍ NEÙN 3- ÑIEÀU KHIEÅN BAÈNG CÔ – ÑIEÄN 4- ÑIEÀU KHIEÅN BAÈNG ÑIEÄN TÖÛ 5- HEÄ THOÁNG ÑIEÀU KHIEÅN PLC 6- VI XÖÛ LYÙ VAØ VI ÑIEÀU KHIEÅN
 10. 3.1- ÑIEÀU KHIEÅN BAÈNG CÔ KHÍ 3.1- Baùnh raêng truïc Truïc cam Cam ñieàu khieån cam Truïc truyeàn ñoäng Truïc coâng taùc Ñoäng cô Li hôïp Ñieàu khieån baèng cam
 11. 3.2- ÑIEÀU KHIEÅN BAÈNG KHÍ NEÙN 3.2- a) b)
 12. Maïch khí neùn Maïch
 13. 3.3- ÑIEÀU KHIEÅN BAÈNG ĐIỆN RÔLE RÔLE Rôle laø loaïi khí cuï töï ñoäng duøng ñeå khôûi ñoäng moät thieát bò hay moät quaù trình naøo ñoù. Nhieäm vuï chuû yeáu laø duøng ñeå ñoùng, môû caùc tieáp ñieåm nhaèm ñieàu khieån vaø baûo veä. Moät rôle ñaït chaát löôïng toát phaûi ñaït caùc yeâu caàu sau : Khoâng hoûng hoùc khi laøm vieäc, taàn soá ñoùng môû cao, toác ñoä ñoùng môû
 14. MOÄT SOÁ LOAÏI RÔLE THÔØI GIAN CUÛA HAÕNG OMRON RÔLE KYÕ THUAÄT RÔLE SOÁ THÖÔØNG
 15. COÂNG TAÉC HAØNH TRÌNH COÂNG Laø coâng taéc duøng ñeå thöïc hieän thao taùc chuyeån ñoåi trong caùc maïch ñieàu khieån theo tín hieäu haønh trình cuûa cô caáu caàn ñieàu khieån. Noù coù theå ñoùng hoaëc mô û khi boä phaän di ñoäng cuûa maùy thöïc hieän moät haønh trình nhaát ñònh.(Hình)
 16. MOÄT SOÁ LOAÏI COÂNG TAÉC HAØNH TRÌNH CUÛA HAÕNG OMRON
 17. 3.5.THIEÁT BÒ ÑIEÀU KHIEÅN THEO CHÖÔNG TRÌNH 3.5.THIEÁT LOGIC(Programmable Logic Control): PLC LOGIC(Programmable Caáu taïo toång quaùt cuûa PLC
 18. Hình daùng PLC cuûa Omron
 19. CAÙC BOÄ PHAÄN CHÍNH CUÛA PLC PLC * MOÂ ÑUN NGUOÀN  * MOÂ ÑUN ÑÔN VÒ XÖÛ LYÙ TRUNG TAÂM  (CPU) * MOÂ ÑUN BOÄ NHÔÙ CHÖÔNG TRÌNH  * MOÂ ÑUN ÑAÀU VAØO  * MOÂ ÑUN ÑAÀU RA  * MOÂ ÑUN PHOÁI GHEÙP  * MOÂ ÑUN CHÖÙC NAÊNG PHUÏ 
 20. MOÂ ÑUN ÑAÀU VAØO  * MOÂ ÑUN ÑAÀU VAØO COÙ NHIEÄM VUÏ ÑÖA CAÙC TÍN HIEÄU TÖØ BEÂN NGOAØI VAØO TRONG PLC. MOÂ ÑUN NAØY COÙ NHIEÀU ÑAÀU VAØO : 8 - 16 - 24 - 32.  * TAÏI MOÃI ÑAÀU VAØO COÙ MOÄT ÑIOÁT PHAÙT SAÙNG (LED) ÑEÅ BAÙO HIEÄU SÖÏ COÙ MAËT CUÛA TÍN HIEÄU VAØO.  * THOÂNG THÖÔØNG TÍN HIEÄU ÑAÀU VAØO NHAÄN ÑÖÔÏC TÖØ CAÛM BIEÁN.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản