intTypePromotion=1
ADSENSE

Chương 2: Môi trường kiểm toán

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

519
lượt xem
40
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Đặc điểm của nghề kiểm toán Những nhân tố tác động đến nghề kiểm toán Bản chất của chuẩn mực kiểm toán Yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp kiểm toán Trách nhiệm pháp lý của KTV, cty kiểm toán Môi trường kiểm toán là tổng thể các nhân tố khách quan và chủ quan vận động và tương tác lẫn nhau có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến kiểm toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 2: Môi trường kiểm toán

  1. Bài giảng môn Lý thuyết kiểm toán Chương 2: Môi trường kiểm toán Chương 2: I. Khái quát về môi trường kiểm toán II. Chuẩn mực kiểm toán III. Đạo đức nghề nghiệp IV. Trách nhiệm pháp lý của kiểm toán viên, công ty kiểm toán 2 Chương 2: Môi trường kiểm toán Chương 2: Môi trường kiểm toán I. Khái quát về môi trường kiểm toán Những nội dung chính: - Đặc điểm của nghề kiểm toán Môi trường kiểm toán là - Những nhân tố tác động đến nghề kiểm toán tổng thể các nhân tố khách quan và chủ quan - Bản chất của chuẩn mực kiểm toán vận động và tương tác lẫn nhau có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến kiểm toán - Yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp kiểm toán - Trách nhiệm pháp lý của KTV, cty kiểm toán 3 4 GV: Nguyễn Thị Đoan Trang
  2. Bài giảng môn Lý thuyết kiểm toán Chương 2: Môi trường kiểm toán Chương 2: Môi trường kiểm toán I. Khái quát về môi trường kiểm toán I. Khái quát về môi trường kiểm toán Phục vụ lợi ích của xã hội: Tiêu chuẩn kiểm toán viên rất cao:  kiểmtoán chủ yếu phục vụ lợi ích của người Cử nhân kinh tế KTV phải có trình độ chuyên môn cao sử dụng kết quả kiểm toán Chứng chỉ KTV KTV phải có đạo đức nghề nghiệp Tin học  kiểm toán đặt lợi ích của XH lên hàng đầu dù Ngoại KTV phải có chứng chỉ Kiểm toán viên ngữ khách hàng là người trả phí kiểm toán Kinh nghiệm làm việc Phẩm chất đạo đức tốt …. 5 6 Chương 2: Môi trường kiểm toán Chương 2: Môi trường kiểm toán I. Khái quát về môi trường kiểm toán I. Khái quát về môi trường kiểm toán 2. Đặc điểm nghề kiểm toán Chức năng của hiệp hội nghề nghiệp “Sản phẩm” kiểm toán  IFAC: Không giới hạn số người sử dụng Không bị tiêu hao trong quá trình sử dụng - Thiết lập và thúc đẩy mạnh mẽ việc áp dụng các Giá trị càng cao khi càng nhiều người sử dụng chuẩn mực quốc tế chất lượng cao; - Xây dựng mối quan hệ hợp tác thân thiện giữa  Có hiệp hội nghề nghiệp riêng các tổ chức thành viên; Chuyên nghiên cứu để hoàn thiện và thúc đẩy sự phát triển nghề kiểm toán - Đại diện như cơ quan phát ngôn của nghề nghiệp kế toán, kiểm toán toàn cầu về các vấn đề của nghề nghiệp phục vụ lợi ích của cộng đồng 7 8 GV: Nguyễn Thị Đoan Trang
  3. Bài giảng môn Lý thuyết kiểm toán Chương 2: Môi trường kiểm toán Chương 2: Môi trường kiểm toán I. Khái quát về môi trường kiểm toán I. Khái quát về môi trường kiểm toán 2. Đặc điểm nghề kiểm toán 3. Các nhân tố chi phối nghề kiểm toán Chức năng của hiệp hội nghề nghiệp  AICPA:  Yêu cầu của Xã hội - Xây dựng chuẩn mực và nguyên tắc kiểm toán;  Yêu cầu của Nhà nước - Nghiên cứu và phổ biến các vấn đề về kế toán, kiểm toán; - Đào tạo nâng cao kiến thức cho KTV  Yêu cầu của tổ chức nghề nghiệp  VACPA: - Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nghề nghiệp;  Chuẩn mực kiểm toán - Quản lý thống nhất danh sách kiểm toán viên hành nghề và  Đạo đức nghề nghiệp danh sách doanh nghiệp kiểm toán; - Thực hiện kiểm tra tuân thủ pháp luật về kế toán, kiểm toán,  Trách nhiệm pháp lý chất lượng dịch vụ trong các doanh nghiệp kiểm toán; 9 10 - Tham gia tổ chức thi tuyển KTV … Chương 2: Môi trường kiểm toán Chương 2: Môi trường kiểm toán II. Chuẩn mực kiểm toán II. Chuẩn mực kiểm toán 1. Khái niệm: 2. Tổ chức lập quy: Chuẩn mực kiểm toán là quy định và hướng dẫn o IFAC ủy nhiệm cho IAASB ban hành về các nguyên tắc và thủ tục kiểm toán làm cơ sở hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc để kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán thực tế (International Standard on Auditing – ISA) hiện kiểm toán và làm cơ sở kiểm soát chất lượng o Các chuẩn mực quốc gia thường do tổ kiểm toán (NĐ 105/2004/NĐ-CP) chức nghề nghiệp của kiểm toán độc lập ban hành (như AICPA,WPK) hoặc có  CMKT không phải là những hướng dẫn chi tiết thể do Chính phủ ban hành (như JICPA)  CMKT chỉ là chuẩn mực tối thiểu, không là lý o Ở Việt Nam, BTC chịu trách nhiệm tưởng soạn thảo và ban hành các chuẩn 11 mực kiểm toán Việt Nam 12 GV: Nguyễn Thị Đoan Trang
  4. Bài giảng môn Lý thuyết kiểm toán Chương 2: Môi trường kiểm toán VSA Teân chuaån möïc Đợt II. Chuẩn mực kiểm toán 200 Muïc tieâu & nguyeân taéc cô baûn chi phoái kieåm toaùn BCTC 1 210 Hôïp ñoàng kieåm toaùn 1 2. Tổ chức lập quy: 220 Kieåm soaùt chaát löôïng hoaït ñoäng kieåm toaùn 4 Nguyên tắc xây dựng chuẩn mực 230 Hoà sô kieåm toaùn 1 kiểm toán Việt Nam: 240 Gian laän vaø sai soùt 3  Dựa trên cơ sở các chuẩn mực quốc tế về kiểm toán 250 Xem xeùt tính tuaân thuû phaùp luaät & caùc quy ñònh trong kieåm toaùn 2 của IFAC BCTC 260 Trao đổi các vấn đề quan trọng phát sinh khi kiểm toán với Ban lãnh 7  Phù hợp với điều kiện phát triển của VN, phù hợp đạo đơn vị được kiểm toán với hệ thống pháp luật, trình độ, kinh nghiệm kiểm 300 Laäp keá hoaïch kieåm toaùn 3 toán của VN 310 Hieåu bieát veà tình hình kinh doanh 2  Đơn giản, rõ ràng và tuân thủ các nguyên tắc về thể 320 Tính troïng yeáu trong kieåm toaùn 4 thức ban hành văn bản pháp luật VN 330 Thủ tục kiểm toán trên cơ sở đánh giá rủi ro 7 Đến nay BTC đã ban hành 37 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam 14 13 400 Ñaùnh giaù ruûi ro kieåm toaùn & kieåm soaùt noäi boä 3 VSA Teân chuaån möïc Đợt VSA Teân chuaån möïc Đợt 401 Thöïc hieän kieåm toaùn trong moâi tröôøng tin hoïc 5 580 Giaûi trình cuûa Giaùm ñoác 2 402 Caùc yeáu toá caàn xem xeùt khi kieåm toaùn ñôn vò coù söû duïng dòch vuï beân 6 600 Söû duïng tö lieäu cuûa kieåm toaùn vieân khaùc 4 ngoaøi 610 Söû duïng tö lieäu cuûa kieåm toaùn noäi boä 3 500 Baèng chöùng kieåm toaùn 2 620 Söû duïng tö lieäu cuûa chuyeân gia 6 501 Baèng chöùng kieåm toaùn boå sung ñoái vôùi caùc khoaûn muïc & söï kieän ñaëc 4 bieät 700 Baùo caùo kieåm toaùn veà BCTC 1 505 Thông tin xác nhận từ bên ngoài 7 710 Thoâng tin coù tính so saùnh 6 510 Kieåm toaùn naêm ñaàu tieân – Soá dö ñaàu naêm taøi chính 2 720 Nhöõng thoâng tin khaùc trong taøi lieäu coù BCTC ñaõ kieåm toaùn 6 520 Quy trình phaân tích. 2 530 Laáy maãu kieåm toaùn & caùc thuû tuïc löïa choïn khaùc 3 800 Baùo caùo kieåm toaùn veà nhöõng coâng vieäc kieåm toaùn ñaëc bieät 5 540 Kieåm toaùn caùc öôùc tính keá toaùn 3 910 Coâng taùc soaùt xeùt BCTC 5 545 Kiểm toán việc xác định và trình bày giá trị hợp lý 7 920 Kieåm tra thoâng tin taøi chính treân cô sôû caùc thuû tuïc thoûa thuaän tröôùc 5 550 Caùc beân lieân quan 5 930 Dòch vuï toång hôïp thoâng tin taøi chính 6 560 Caùc söï kieän phaùt sinh sau ngaøy khoaù soå keá toaùn laäp BCTC 4 570 Hoaït ñoäng lieân tuïc 15 5 1000 Kieåm toaùn baùo caùo quyeát toaùn voán ñaàu tö hoaøn thaønh 16 6 GV: Nguyễn Thị Đoan Trang
  5. Bài giảng môn Lý thuyết kiểm toán Chương 2: Môi trường kiểm toán Chương 2: Môi trường kiểm toán III. Đạo đức nghề nghiệp kiểm toán III. Đạo đức nghề nghiệp kiểm toán  Điều lệ hạnh kiểm nghề nghiệp – Code of professional Là 1 KTV, tôi rất coi trọng đạo đức Đạo đức nghề nghiệp conduct (Hiệp hội kế toán viên công chứng Mỹ ban hành) nghề nghiệp (Professional ethics) là những  Quy tắc thống nhất về hạnh kiểm nghề nghiệp – Uniform quy tắc để hướng dẫn cho các rules of professional conduct (Hiệp hội kế toán viên công chứng thành viên ứng xử và hoạt Canada ban hành) động một cách trung thực,  Quy tắc về hạnh kiểm nghề nghiệp – Rules of professional phục vụ cho lợi ích chung của conduct (Hiệp hội kế toán viên công chứng Australia ban hành) nghề nghiệp và xã hội  Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam (BTC ban hành QĐ 87/2005/QĐ-BTC ngày 01/12/2005) 17 18 Chương 2: Môi trường kiểm toán Chương 2: Môi trường kiểm toán III. Đạo đức nghề nghiệp kiểm toán III. Đạo đức nghề nghiệp kiểm toán Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp có ý nghĩa rất Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam: quan trọng 1. Độc lập 2. Chính trực VSA 200 3. Khách quan 4. Năng lực chuyên môn và tính thận trọng 5. Tính bảo mật 6. Tư cách nghề nghiệp 19 7. Tuân thủ chuẩn mực chuyên môn 20 GV: Nguyễn Thị Đoan Trang
  6. Bài giảng môn Lý thuyết kiểm toán Chương 2: Môi trường kiểm toán III. Đạo đức nghề nghiệp kiểm toán Ví dụ VSA 200 1) KTV Bình đang kiểm toán cho Cty cổ phần HS. Cty tặng KTV Bình một số cổ phiếu của Cty. KTV không bị chi phối hoặc 2) KTV Nam được mời kiểm toán BCTC cho Cty TNHH tác động bởi bất kỳ lợi ích SV. Chị Ngọc, vợ KTV Nam là giám đốc Cty này. vật chất hay tinh thần nào 3) KTV An được mời lập BCTC và kiểm toán BCTC cho Cty X để Cty vay ngân hàng. Độc lập với đơn vị được kiểm toán thể hiện : 4) KTV được mời kiểm toán cho Siêu thị X. Mẹ của KTV * không có quan hệ kinh tế và quyền lợi kinh tế là thường mua hàng tại siêu thị này. * không có quan hệ gia đình ruột thịt với người trong 5) Ngay sau khi kết thúc hợp đồng tư vấn cho Cty X, bộ máy quản lý điều hành đơn vị khách hàng KTV được mời kiểm toán BCTC cho Cty X. * không vừa làm dịch vụ kiểm toán vừa làm dịch vụ Trong các trường hợp trên theo anh (chị) nếu KTV đồng ý, KTV có vi phạm nguyên tắc kế toán, KTNB, tư vấn, định giá tài sản cho cùng 1 KH 21 độc lập không? Vì sao? 22 Chương 2: Môi trường kiểm toán Chương 2: Môi trường kiểm toán III. Đạo đức nghề nghiệp kiểm toán III. Đạo đức nghề nghiệp kiểm toán VSA 200 VSA 200 Rõ ràng nghiệp vụ này đã không được ghi chép Tôi đưa ra ý kiến dựa  Đạt được trình độ chuyên môn đúng vào sổ kế toán trên các bằng chứng đã thu thập được  Giữ vững trình độ chuyên môn  Hành động theo đúng các yêu cầu của dịch vụ một cách cẩn thận, kỹ lưỡng 23 24 GV: Nguyễn Thị Đoan Trang
  7. Bài giảng môn Lý thuyết kiểm toán Chương 2: Môi trường kiểm toán Chương 2: Môi trường kiểm toán III. Đạo đức nghề nghiệp kiểm toán III. Đạo đức nghề nghiệp kiểm toán VSA 200 VSA 200 Tôi đang kiểm toán cho công ty X và Không tiết lộ bất cứ thông nghĩ rằng mọi người nên bán cổ phiếu Tôi luôn bảo vệ uy tín Tôi thực hiện công việc tin nào (kể cả với gia đình) của công ty này nghề nghiệp của mình đúng theo chuẩn mực khi chưa được phép của càng sớm càng tốt! kiểm toán người có thẩm quyền Không sử dụng các thông tin để thu lợi cá nhân hoặc thu lợi cho bên thứ ba 25 26 Chương 2: Môi trường kiểm toán III. Đạo đức nghề nghiệp kiểm toán Ví dụ Trong các trường hợp sau, KTV có vi phạm đạo đức nghề nghiệp kiểm toán không? Nếu có đó là vi phạm nguyên tắc gì? Theo chuẩn mực quốc tế: 1. KTV mua cổ phiếu của công ty mà anh ta đang kiểm toán 1. Độc lập 2. KTV kiểm toán cho cty mà vợ KTV đang là thu ngân tại cty 2. Chính trực này 3. KTV lập và kiểm toán BCTC cho một công ty để Cty này vay 3. Khách quan ngân hàng 4. Trình độ nghiệp vụ 4. KTV kiểm toán cho công ty mà giám đốc Cty là bạn thân của 5. Bảo mật KTV 6. Đạo đức ứng xử 5. KTV chưa có kinh nghiệm kiểm toán ngân hàng là trưởng 7. Các chuẩn mực nghiệp vụ nhóm kiểm toán tại một NHTMCP (Trích “Guidelines on profession Ethics for the Accountancy 6. KTV đang kiểm toán cho Cty X và tư vấn cho bạn mình nên profession” văn kiện của IFAC ban hành tháng 6/1980) 27 mua cổ phiếu của Cty này 28 GV: Nguyễn Thị Đoan Trang
  8. Bài giảng môn Lý thuyết kiểm toán Chương 2: Môi trường kiểm toán IV. Trách nhiệm pháp lý của KTV & công ty kiểm toán 1) KTV không chứng kiến quá trình kiểm kê tại Cty khách hàng KTV chịu trách nhiệm pháp lý: 2) Cty KH cho các trưởng phòng ăn trưa miễn phí và KTV có thể dùng bữa trưa tại đây Đối với: 3) Khách hàng mời KTV du lịch nước ngoài miễn phí và đề  Khách hàng nghị KTV bỏ qua các sai sót trọng yếu trên BCTC  Người có quyền lợi tương đương 4) KTV tâm sự với vợ (chồng) về việc kiểm toán tại Cty cổ với KH phần X 5) KTV kiểm toán cho ngân hàng mà mẹ anh ta đang vay vốn  Các đối tượng khác có liên quan tại đó Nếu:  Vi phạm hợp đồng kiểm toán 29  Nhận xét không xác đáng về BCTC 30 Chương 2: Môi trường kiểm toán Chương 2: Môi trường kiểm toán IV. Trách nhiệm pháp lý của KTV & công ty kiểm toán IV. Trách nhiệm pháp lý của KTV & công ty kiểm toán Trong trường hợp: Chúng tôi cũng phải chịu trách nhiệm về những Công ty kiểm toán phải * KTV không thận trọng dẫn đến: sai phạm của KTV chịu trách nhiệm pháp lý  Sai sót thông thường: do không tuân thủ trước khách hàng, người nguyên tắc thận trọng có quyền lợi tương đương  Sai sót nghiêm trọng: do không tuân thủ khách hàng và các bên có các chuẩn mực kiểm toán liên quan về những sai phạm của kiểm toán viên * Gian lận thuộc công ty khi thực hiện kiểm toán 31 32 GV: Nguyễn Thị Đoan Trang
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2