intTypePromotion=1

Bài giảng Kiểm toán 1 - Chương 2: Môi trường kiểm toán

Chia sẻ: Lê Thị Hạnh Tuyết | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
101
lượt xem
9
download

Bài giảng Kiểm toán 1 - Chương 2: Môi trường kiểm toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chương 2: Môi trường kiểm toán thuộc bài giảng Kiểm toán 1 giúp người học có thể hiểu được đặc điểm của nghề nghiệp kiểm toán, phân biệt chuẩn mực kế toán và chuẩn mực kiểm toán, hiểu các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, hiểu các quy định liên quan đến trách nhiệm kế toán viên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán 1 - Chương 2: Môi trường kiểm toán

  1. M c tiêu Sau khi hoàn t t chương h c, sinh viên có th : Chương 2- MÔI TRƯ NG KI M TOÁN 1. Hi u đư c đ c đi m c a ngh nghi p ki m toán 2. Phân bi t chu n m c k toán và chu n m c ki m toán 3. Hi u các nguyên t c đ o đ c ngh nghi p 4. Hi u các quy đ nh liên quan đ n trách nhi m KTV Slide 2 2 N i dung trình bày Ñaëc ñieåm ngheà nghieäp 1. Đ c đi m ngh nghi p và môi trư ng ki m toán Phuïc vuï lôïi ích coâng chuùng. 2. Chu n m c ki m toán Traùch nhieäm ñoái vôùi nhöõng ngöôøi söû duïng caùc BCTC ñöôïc kieåm toaùn. 3. Gi i thi u VSA 200 Tieâu chuaån haønh ngheà. 4. Trách nhi m pháp lý c a KTV Chuaån möïc ñaïo ñöùc ngheà nghieäp. Coù toå chöùc ngheà nghieäp rieâng . Slide 3 Slide 4 3 4 Moâi tröôøng kieåm toaùn S ki n o Yeâu caàu cuûa xaõ hoäi oVaøo naêm 2000, Enron laø moät trong 7 coâng ty lôùn nhaát theá giôùi Chuaån möïc kieåm toaùn (theo Fortune) vôùi giaù trò TS laø 65 tyû ñoâ-la vaø doanh thu 100 tyû ñoâ- o Yeâu caàu cuûa Nhaø nöôùc la. Ñaïo ñöùc ngheà nghieäp oKhai khoáng lôïi nhuaän trong nhieàu naêm. Naêm 2000, doanh thu 111 o Yeâu caàu cuûa toå chöùc tyû ñoâ-la, giaù coå phieáu Enron laø $90/CP ngheà nghieäp Traùch nhieäm KTV oThaùng 11/2001, coâng ty thoâng baùo trình baøy laïi BCTC töø naêm 1997 ñeán naêm 2000, toång caùc khoaûn nôï taêng hôn 2,5 tyû ñoâ la, vaø coâng boá loã $638M trong quyù 3/2001, giaù coå phieáu $0.6 oThaùng 12/2001, tuyeân boá tình traïng phaù saûn. Arthur Andersen: Kieåm toaùn baùo caùo taøi chính Enron töø naêm 1987 oTrong naêm 2000, nhaän $25M phí kieåm toaùn vaø $27M phí tö vaán töø Enron. Nhaø ñaàu tö: Thieät haïi hôn $300 tyû Slide 5 Slide 6 5 6 1
  2. Traùch nhieäm ? Söï ra ñôøi cuûa caùc ñaïo luaät Enron: b bu c t i gian l n giaáu bôùt caùc khoaûn nôï phaûi traû hôn 8,5 tyû ñoâ la. Tuyeân boá phaù saûn, khoaûn boài thöôøng cho ñeán thaùng 10 naêm 2007 laø hôn 1,7 tyû ñoâ-la cho caùc chuû nôï. Tháng 7/ 2002, Tháng 10/2001 Sarbanes-Oxley Ramsay Report (Úc) Kenneth Lay (Chuû tòch kieâm Toång giaùm ñoác) (M ) 20-30 naêm tuø Andrew Fastow (Giaùm ñoác taøi chính) 6 naêm tuø Richard Causey (Keá toaùn tröôûng) Arthur Andersen: bò ruùt giaáy pheùp haønh ngheà do caûn trôû luaät phaùp baèng caùch tieâu huõy taøi lieäu. David Duncan (Kieåm toaùn vieân) Slide 7 Slide 8 7 8 Trách nhi m KTV và cơ s pháp lý tham chi u Chuaån möïc kieåm toaùn Chuaån möïc kieåm toaùn laø nhöõng höôùng daãn vaø giaûi Quy ñònh cuûa Chuaån möïc thích veà caùc nguyeân taéc cô baûn ñeå caùc kieåm toaùn vieân phaùp luaät kieåm toaùn aùp duïng cuõng nhö ñeå ño löôøng vaø ñaùnh giaù chaát löôïng coâng vieäc kieåm toaùn. Yeâu caàu cuûa Hôïp ñoàng kinh teá toå chöùc ngheà nghieäp Slide 9 Slide 10 9 10 CHUAÅN MÖÏC KIEÅM TOAÙN SOÁ 200 Muïc tieâu cuûa kieåm toaùn baùo caùo taøi chính Muïc tieâu cuûa kieåm toaùn baùo caùo taøi chính Ñöa ra yù kieán xaùc nhaän: Nguyeân taéc cô baûn chi phoái kieåm toaùn BCTC - Veà söï tuaân thuû chuaån möïc vaø cheá ñoä keá toaùn Phaïm vi kieåm toaùn - Veà söï tuaân thuû phaùp luaät - Veà tính trung thöïc vaø hôïp lyù treân caùc khía caïnh Ñaûm baûo hôïp lyù troïng yeáu. Traùch nhieäm ñoái vôùi baùo caùo taøi chính Naâng cao chaát löôïng thoâng tin taøi chính Khoâng ñaûm baûo khaû naêng toàn taïi cuûa doanh nghieäp, vaø tính hieäu löïc vaø hieäu quaû trong quaûn lyù Slide 11 Slide 12 11 12 2
  3. Nguyeân taéc cô baûn chi phoái kieåm toaùn BCTC Caùc nguyeân taéc ñaïo ñöùc ngheà nghieäp Tuaân thuû phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc - Ñoäc laäp Tuaân thuû chuaån möïc kieåm toaùn - Chính tröïc Tuaân thuû nguyeân taéc ñaïo ñöùc ngheà nghieäp - Khaùch quan Thaùi ñoä hoaøi nghi ngheà nghieäp - Naêng löïc chuyeân moân vaø tính thaän troïng - Tính bí maät - Tö caùch ngheà nghieäp - Tuaân thuû chuaån möïc chuyeân moân Slide 13 Slide 14 13 14 Phaïm vi kieåm toaùn- Ñaûm baûo hôïp lyù Traùch nhieäm ñoái vôùi BCTC Phaïm vi kieåm toaùn Giaùm ñoác Nhöõng coâng vieäc vaø thuû tuïc kieåm toaùn caàn thöïc Ch u traùch nhieäm laäp, trình baøy trung thöïc, hôïp lyù hieän ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu kieåm toaùn. BCTC Ñaûm baûo hôïp lyù Kieåm toaùn vieân vaø coâng ty kieåm toaùn Thu thaäp baèng chöùng kieåm toaùn caàn thieát ñeå keát luaän khoâng coøn sai soùt troïng yeáu trong baùo caùo Ch u traùch nhieäm kieåm tra, chuaån bò vaø trình baøy yù taøi chính. kieán veà BCTC Slide 15 Slide 16 15 16 Traùch nhieäm phaùp lyù cuûa kieåm toaùn vieân Caùc bieän phaùp haïn cheá traùch nhieäm phaùp lyù Traùch nhieäm daân söï: (Luaät Daân Söï ) Tuaân thuû luaät phaùp - Trong hôïp ñoàng: traùch nhieäm ñoái vôùi khaùch haøng Tuaân thuû chuaån möïc kieåm toaùn (caùc noäi dung raøng buoäc trong hôïp ñoàng) Thaän troïng khi tieáp nhaän khaùch haøng - Ngoaøi hôïp ñoàng: traùch nhieäm ñoái vôùi beân thöù ba coù Coù caùc ñieàu khoaûn raøng buoäc roõ raøng veà nghóa vuï lieân quan (gaây thieät haïi cho caùc ñoái töôïng söû duïng keát trong hôïp ñoàng quaû kieåm toaùn.) Mua baûo hieåm ngheà nghieäp Traùch nhieäm hình söï: Luaät Hình Söï (caùc haønh vi vi phaïm Luaät hình söï ) Slide 17 Slide 18 17 18 3
  4. Kho ng caùch giöõa yeâu caàu xaõ hoäi vaø khaû naêng ñaùp öùng cuûa ngaønh ngheà K t thúc chương 2 Yeâu caàu cuûa xaõ hoäi Kyø voïng khoâng hôïp lyù Chuaån möïc hôïp lyù Hoaøn thieän chuaån möïc Chuaån möïc hieän taïi Kieåm soaùt chaát löôïng Khaû naêng ñaùp öùng cuûa KTV Slide 19 Slide 20 19 20 4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2