Chương 3: Lý thuyết hành vi người tiêu dùng

Chia sẻ: Lê Văn Hiếu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

1
2.000
lượt xem
223
download

Chương 3: Lý thuyết hành vi người tiêu dùng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu sở thích của người tiêu dùng(đường đẳng ích).Nhằm giải thích như thế nào và tại sao người tiêu dùng thích rổ hàng hóa này hơn rổ hàng hóa khác. Đề cập đến khả năng của người tiêu dùng(đường ngân sách).Thu nhập của những người tiêu dùng đều có giới hạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 3: Lý thuyết hành vi người tiêu dùng

 1. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Naêm hoïc 2005 - 2006 Baøi phaùt 3 Chöông 3 Lyù thuyeát haønh vi ngöôøi tieâu duøng Caùc chuû ñeà thaûo luaän Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng Giôùi haïn ngaân saùch Söï löïa choïn cuûa ngöôøi tieâu duøng Sôû thích ñöôïc boäc loä Höõu duïng bieân vaø Söï löïa choïn cuûa ngöôøi tieâu duøng 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh 2 Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 1
 2. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Naêm hoïc 2005 - 2006 Baøi phaùt 3 Haønh vi ngöôøi tieâu duøng Coù 3 böôùc khi nghieân cöùu veà haønh vi ngöôøi tieâu duøng. Böôùc1) Nghieân cöùu sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng (ñöôøng ñaúng ích). Nhaèm giaûi thích nhö theá naøo vaø taïi sao ngöôøi tieâu duøng thích roå haøng hoùa naøy hôn roå haøng hoùa khaùc. 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh 3 Haønh vi ngöôøi tieâu duøng Coù 3 böôùc khi nghieân cöùu veà haønh vi ngöôøi tieâu duøng. Böôùc 2) Ñeà caäp ñeán khaû naêng cuûa ngöôøi tieâu duøng (ñöôøng ngaân saùch). Thu nhaäp cuûa nhöõng ngöôøi tieâu duøng ñeàu coù giôùi haïn. 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh 4 Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 2
 3. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Naêm hoïc 2005 - 2006 Baøi phaùt 3 Haønh vi ngöôøi tieâu duøng Coù 3 böôùc khi nghieân cöùu veà haønh vi ngöôøi tieâu duøng. Böôùc3) Cuoái cuøng, keát hôïp sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng vaø giôùi haïn ngaân saùch ñeå xaùc ñònh söï löïa choïn cuûa ngöôøi tieâu duøng. Ngöôøi tieâu duøng seõ mua haøng hoùa vôùi keát hôïp naøo ñeå toái ña hoùa söï thoûa maõn cuûa mình? 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh 5 Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng Caùc roå haøng Moät roå haøng treân thò tröôøng laø moät taäp hôïp cuûa moät hay nhieàu loaïi haøng hoùa vôùi soá löôïng cuï theå. Moät roå haøng naøy coù theå ñöôïc öa thích hôn roå haøng khaùc do coù söï keát hôïp caùc loaïi haøng hoùa khaùc nhau vaø soá löôïng khaùc nhau. 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh 6 Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 3
 4. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Naêm hoïc 2005 - 2006 Baøi phaùt 3 Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng Ba giaû thieát cô baûn veà sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng 1) Sôû thích laø hoaøn chænh. 2) Sôû thích coù tính baéc caàu. 3) Ngöôøi tieâu duøng luoân thích nhieàu hôn ít 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh 7 Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng Roå haøng Ñôn vò thöïc phaåm Ñôn vò quaàn aùo A 20 30 B 10 50 D 40 20 E 30 40 G 10 20 H 10 40 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh 8 Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 4
 5. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Naêm hoïc 2005 - 2006 Baøi phaùt 3 Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng Quaàn aùo (Ñôn vò tính theo tuaàn) 50 B Ngöôøi tieâu duøng öa thích roå haøng A hôn 40 H E caùc roå haøng naèm ôû oâ maøu xanh. Trong khi A ñoù, caùc roå haøng naèm 30 ôû oâ maøu vaøng laïi ñöôïc öa thích hôn roå haøng D 20 G A. 10 Thöïc phaåm 10 20 30 40 (Ñôn vò tính theo tuaàn) 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh 9 Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng Caùc roå haøng B,A, & D coù möùc Quaàn aùo 50 B ñoä thoûa maõn nhö nhau (Ñôn vò) •E ñöôïc öa thích hôn U1 H 40 E •U1 ñöôïc öa thích hôn H & G A 30 D 20 G U1 10 Thöïc phaåm 10 20 30 40 (Ñôn vò) 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh 10 Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 5
 6. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Naêm hoïc 2005 - 2006 Baøi phaùt 3 Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng Ñöôøng ñaúng ích Ñöôøng ñaúng ích laø taäp hôïp taát caû caùc keát hôïp khaùc nhau cuûa caùc haøng hoaù, dòch vuï (caùc roå haøng) cuøng taïo neân möùc thoûa maõn nhö nhau cho ngöôøi tieâu duøng. 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh 11 Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng Bieåu ñoà ñaúng ích (taäp hôïp caùc ñöôøng ñaúng ích) Moät bieåu boà ñaúng ích laø moät taäp hôïp caùc ñöôøng ñaúng ích moâ taû caùc möùc ñoä öa thích khaùc nhau cuûa ngöôøi tieâu duøng ñoái vôùi söï keát hôïp cuûa hai loaïi haøng hoùa. 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh 12 Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 6
 7. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Naêm hoïc 2005 - 2006 Baøi phaùt 3 Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng Quaàn aùo Roå haøng A ñöôïc öa thích hôn B. (ñôn vò) Roå haøng B ñöôïc öa thích hôn D. D Toång quaùt: U3 >U2>U1 B A U3 U2 U1 Thöïc phaåm (ñôn vò) 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh 13 Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng Caùc tính chaát cuûa ñöôøng ñaúng ích Ñöôøng ñaúng ích doác xuoáng töø traùi sang phaûi Caùc ñöôøng ñaúng ích khoâng theå caét nhau. Neáu caùc ñöôøng ñaúng ích doác leân hay caét nhau seõ traùi vôùi giaû thieát: ngöôøi tieâu duøng thích nhieàu hôn ít. 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh 14 Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 7
 8. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Naêm hoïc 2005 - 2006 Baøi phaùt 3 Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng Tyû leä thay theá bieân Tyû leä thay theá bieân (MRS) laø soá löôïng cuûa moät haøng hoùa maø ngöôøi tieâu duøng coù theå töø boû ñeå coù theâm moät ñôn vò cuûa haøng hoùa khaùc maø lôïi ích khoâng thay ñoåi. MRS ñöôïc xaùc ñònh baèng ñoä doác cuûa ñöôøng ñaúng ích. 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh 15 Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng A 16 Quaàn aùo 14 MRS = 6 (Ñôn vò) MRS = − ∆C 12 -6 ∆F 10 B 1 8 -4 D MRS = 2 6 1 -2 E 4 1 -1 G 2 1 Thöïc phaåm 1 2 3 4 5 (Ñôn vò) 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh 16 Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 8
 9. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Naêm hoïc 2005 - 2006 Baøi phaùt 3 Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng Tyû leä thay theá bieân Doïc theo ñöôøng ñaúng ích, Tyû leä thay theá bieân coù quy luaät giaûm daàn. MRS giöõa hai ñieåm AB laø 6 Trong khi MRS giöõa hai ñieåm DE laø 2. 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh 17 Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng Caùc tính chaát cuûa ñöôøng ñaúng ích Caùc ñöôøng ñaúng ích coù maët loài höôùng veà goác ñoà thò Neáu maët loài höôùng ra ngoaøi seõ traùi vôùi quy luaät MRS giaûm daàn 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh 18 Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 9
 10. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Naêm hoïc 2005 - 2006 Baøi phaùt 3 Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng Thay theá hoaøn haûo vaø boå sung hoaøn haûo Hai haøng hoùa ñöôïc goïi laø thay theá hoaøn haûo khi Tyû leä thay theá bieân giöõa chuùng laø khoâng ñoåi. MRS : const Hai haøng hoùa ñöôïc goïi laø boå sung hoaøn haûo khi caùc ñöôøng ñaúng ích coù daïng vuoâng goùc. MRS = 0 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh 19 Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng 4 Nöôùc traùi caây Haøng thay theá hoaøn haûo (ly) 3 2 1 Nöôùc cam 0 1 2 3 4 (Ly) 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh 20 Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 10
 11. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Naêm hoïc 2005 - 2006 Baøi phaùt 3 Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng Giaày traùi 4 Haøng boå sung hoaøn haûo 3 2 1 0 1 2 3 4 Giaày phaûi 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh 21 Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng Caùc loaïi haøng xaáu Caøng ít thì caøng toát Ví duï OÂ nhieãm khoâng khí Chaát ñoäc 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh 22 Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 11
 12. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Naêm hoïc 2005 - 2006 Baøi phaùt 3 Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng Baïn coù suy nghó gì? Laøm theá naøo chuùng ta coù theå döïa vaøo nhöõng haøng hoùa coù tính chaát tieâu cöïc (haøng xaáu) khi phaân tích sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng? 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh 23 Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng Thieát keá moät loaïi oâ toâ môùi(I) Caùc nhaø quaûn lyù coâng ty saûn xuaát oâ toâ thöôøng phaûi quyeát ñònh khi naøo seõ giôùi thieäu oâ toâ kieåu daùng môùi ra thò tröôøng vaø ñaàu tö bao nhieâu ñeå saùng cheá ra moät kieåu daùng xe môùi. Vieäc phaân tích sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng seõ giuùp nhaø quaûn lyù quyeát ñònh thôøi ñieåm vaø coâng ty coù neân thay ñoåi kieåu daùng xe hay khoâng. 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh 24 Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 12
 13. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Naêm hoïc 2005 - 2006 Baøi phaùt 3 Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng Sôû thích cuûa ngöôøi Kieåu daùng tieâu duøng A: MRS cao Nhöõng ngöôøi tieâu duøng naøy saün saøng boû qua nhieàu veà kieåu daùng ñeå coù moät xe oâ toâ coù hieäu quaû hoaït ñoäng toát hôn. Hieäu quaû hoaït ñoäng 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh 25 Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng Kieåu daùng Nhoùm ngöôøi tieâu duøng B: MRS thaáp Nhöõng ngöôøi tieâu duøng naøy saüng saøng töø boû qua nhieàu veà hieäu quaû hoaït ñoäng ñeå coù kieåu daùng môùi. Hieäu quaû hoaït ñoäng 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh 26 Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 13
 14. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Naêm hoïc 2005 - 2006 Baøi phaùt 3 Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng Thieát keá moät loaïi oâ toâ môùi(I) Moät nghieân cöùu gaàn ñaây veà nhu caàu xe hôi ôû Hoa Kyø cho thaáy trong suoát hôn hai thaäp kyû qua phaàn lôùn ngöôøi tieâu duøng öa chuoäng kieåu daùng hôn laø hieäu quaû hoaït ñoäng. 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh 27 Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng Ñoä thoaû duïng Ñoä thoaû duïng: laø möùc ñoä thoûa maõn cuûa ngöôøi tieâu duøng nhaän ñöôïc khi tieâu duøng moät roå haøng hoùa. Neáu vieäc mua 3 cuoán saùch Kinh teá hoïc vi moâ laøm baïn sung söôùng hôn vieäc mua moät caùi aùo, thì coù theå noùi raèng caùc cuoán saùch mang laïi cho baïn ñoä thoaû duïng cao hôn. 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh 28 Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 14
 15. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Naêm hoïc 2005 - 2006 Baøi phaùt 3 Haøm höõu duïng & Caùc ñöôøng ñaúng ích Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng Quaàn aùo Giaû söû: U = FC (ñôn vò) roå haøng 15 C 25 = 2,5(10) A 25 = 5(5) C B 25 = 10(2,5) 10 A U3 = 100 (thoûa maõn hôn U2) 5 B U2 = 50 (thoûa maõn hôn U1) U1 = 25 Thöïc phaåm 0 5 10 15 (Ñôn vò) 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh 29 Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng Thöù baäc vaø soá löôïng cuûa ñoä thoaû duïng Thöù baäc cuûa ñoä thoaû duïng: saép xeáp caùc roå haøng theo thöù töï töø öa thích cao nhaát ñeán thaáp nhaát, tuy nhieân noù khoâng cho bieát moät roå haøng naøy ñöôïc öa thích hôn so vôùi roå haøng khaùc cuï theå laø bao nhieâu. Haøm bieåu dieãn soá löôïng cuûa ñoä thoaû duïng : haøm höõu duïng moâ taû möùc ñoä moät roå haøng naøy ñöôïc öa thích hôn so vôùi roå haøng khaùc laø bao nhieâu. 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh 30 Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 15
 16. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Naêm hoïc 2005 - 2006 Baøi phaùt 3 Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng Saép xeáp theo thöù baäc vaø theo soá löôïng Ñôn vò tính cuï theå ñeå ño löôøng ñoä thoaû duïng laø khoâng quan troïng. Do ñoù, vieäc xeáp haïng ñoä thoaû duïng theo thöù baäc laø ñuû ñeå giaûi thích phaàn lôùn caùc caù nhaân ra quyeát ñònh nhö theá naøo. 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh 31 Giôùi haïn ngaân saùch Sôû thích khoâng giaûi thích ñöôïc taát caû caùc haønh vi cuûa ngöôøi tieâu duøng. Giôùi haïn ngaân saùch laø giôùi haïn khaû naêng cuûa ngöôøi tieâu duøng vôùi nhöõng giaù caû maø hoï phaûi traû cho caùc haøng hoùa vaø dòch vuï khaùc nhau. 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh 32 Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 16
 17. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Naêm hoïc 2005 - 2006 Baøi phaùt 3 Giôùi haïn ngaân saùch Ñöôøng ngaân saùch Ñöôøng ngaân saùch laø taäp hôïp taát caû caùc keát hôïp khaùc nhau cuûa caùc haøng hoaù, dòch vuï (caùc roå haøng) maø ngöôøi tieâu duøng coù theå mua ñöôïc vôùi cuøng moät möùc chi tieâu laø toaøn boä thu nhaäp. 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh 33 Giôùi haïn ngaân saùch Ñöôøng ngaân saùch Ñaët F laø soá löôïng thöïc phaåm vaø C laø soá löôïng quaàn aùo coù theå mua ñöôïc. Giaù thöïc phaåm = Pf vaø giaù quaàn aùo = Pc Do ñoù Pf F laø soá tieàn mua thöïc phaåm vaø Pc C laø soá tieàn mua quaàn aùo. 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh 34 Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 17
 18. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Naêm hoïc 2005 - 2006 Baøi phaùt 3 Giôùi haïn ngaân saùch Ñöôøng ngaân saùch coù theå ñöôïc vieát laø: P FF + P CC = I Hoaëc coù theå vieát: C = I/PC – (PF / PC) F 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh 35 Giôùi haïn ngaân saùch Quaàn aùo Pc = $2 Pf = $1 I = $80 (Ñôn vò) A Ñöôøng ngaân saùch F + 2C = $80 (I/PC) = 40 B 1 30 Ñoä doác = ∆ C /∆ F = - = - P F/P C 2 10 D 20 20 E 10 G Thöïc phaåm 0 20 40 60 80 = (I/PF) (Ñôn vò) 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh 36 Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 18
 19. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Naêm hoïc 2005 - 2006 Baøi phaùt 3 Giôùi haïn ngaân saùch Ñöôøng ngaân saùch Ñoä doác cuûa ñöôøng ngaân saùch laø soá aâm cuûa tyû giaù hai loaïi haøng hoùa. Ñoä doác cuûa ñöôøng ngaân saùch phaûn aùnh giaù töông ñoái cuûa hai loaïi haøng hoaù. 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh 37 Giôùi haïn ngaân saùch Taùc ñoäng cuûa söï thay ñoåi veà thu nhaäp vaø giaù caû Söï thay ñoåi veà thu nhaäp Moät söï gia taêng (giaûm suùt) veà thu nhaäp laøm cho ñöôøng ngaân saùch dòch chuyeån ra phía ngoaøi (vaøo beân trong) vaø song song vôùi ñöôøng ngaân saùch ban ñaàu. 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh 38 Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 19
 20. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Naêm hoïc 2005 - 2006 Baøi phaùt 3 Giôùi haïn ngaân saùch Quaàn aùo (ñôn vò) Thu nhaäp taêng laøm ñöôøng ngaân saùch 80 dòch chuyeån song song vaø ra ngoaøi 60 Thu nhaäp giaûm laøm ñöôøng ngaân saùch dòch chuyeån song song vaø vaøo beân trong 40 L3 20 (I = L1 L2 $40) (I = $80) (I = $160) Thöïc phaåm 0 40 80 120 160 (Ñôn vò) 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh 39 Giôùi haïn ngaân saùch Taùc ñoäng cuûa söï thay ñoåi veà thu nhaäp vaø giaù caû Söï thay ñoåi veà giaù caû Neáu giaù cuûa moät loaïi haøng hoùa taêng (giaûm), ñöôøng ngaân saùch dòch chuyeån vaøo trong (ra ngoaøi) vaø xoay quanh ñieåm chaën cuûa haøng hoùa kia. 08/09/2005 Ñaëng Vaên Thanh 40 Ñaëng Vaên Thanh 08/09/2005 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản