Chương 3: Phân tích môi trường - Trần Đăng Khoa

Chia sẻ: Sfdsf Sdfsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
50
lượt xem
6
download

Chương 3: Phân tích môi trường - Trần Đăng Khoa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Môi trường quản trị là sự vận động tổng hợp, tương tác lẫn nhau giữa các yếu tố và lực lượng bên ngoài hệ thống quản trị nhưng lại có ảnh hưởng quan trọng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 3: Phân tích môi trường - Trần Đăng Khoa

 1. Chương 3 Phân tích môi trư ng TS. Tr n Đăng Khoa
 2. N i dung 1 Khái ni m 2 Môi trư ng t ng quát 3 Môi trư ng c nh tranh 4 Các ma tr n đánh giá môi trư ng
 3. 1. Khái ni m Môi trư ng là t t c các y u t bên ngoài nh hư ng đ n ho t đ ng và k t qu ho t đ ng c a doanh nghi p
 4. 1. Khái ni m Môi trư ng T ng quát C nh tranh Các y u t vĩ mô tác Các y u t đ c thù đ ng đ n ho t đ ng trong ngành tác đ ng c a doanh nghi p đ n ho t đ ng c a doanh nghi p
 5. 2. Môi trư ng t ng quát Tự nhiên KHCN Dân Kinh số tế VH-XH CT-PL
 6. 2. Môi trư ng t ng quát T c đ tăng trư ng Lãi su t Kinh t Cán cân thanh toán T giá h i đoái L m phát Th t nghi p Thu nh p bình quân Thu Th trư ng ch ng khoán
 7. 2. Môi trư ng t ng quát Chính tr - pháp lu t Lu t pháp Chính ph Chính sách ngo i giao Đ n đ nh chính tr
 8. 2. Môi trư ng t ng quát Văn hóa – Xã h i Quan ni m v đ o đ c, l i s ng, ngh nghi p Phong t c, t p quán, truy n th ng, Nh ng quan tâm và ưu tiên c a xã h i Trình đ nh n th c, m c h cv n
 9. 2. Môi trư ng t ng quát Dân s T ng s dân Các xu hư ng đ i v i t ng nhóm: tu i tác, gi i tính, ngh nghi p, dân t c, thu nh p Tu i th Xu hư ng d ch chuy n dân s
 10. 2. Môi trư ng t ng quát Đi u ki n t nhiên V trí đ a lý Đ a hình Khí h u Tài nguyên
 11. 2. Môi trư ng t ng quát Khoa h c công ngh T c đ phát tri n công ngh Xu hư ng chuy n giao công ngh
 12. 3. Môi trư ng c nh tranh
 13. 4. Các ma tr n M c Công ty Đ i th 1 Đ i th 2 đ Đi m Đi m Đi m Stt Y u t c nh tranh T ng T ng T ng quan đáp đáp đáp tr ng đi m đi m đi m ng ng ng (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Th ph n 0,1 2 Thương hi u 0,05 3 Kh năng v v n 0,03 Kh năng v công 4 0,06 ngh 5 Nhân l c 0,15 6 Kh năng s n xu t 0,04 7 H th ng phân ph i 0,13 Kh năng nghiên c u 8 0,12 phát tri n T ng T ng T ng T ng c ng 1,00 c ng: c ng: c ng:
 14. 4. Các ma tr n M c đ quan Đi m đáp Stt Y u t môi trư ng T ng đi m tr ng ng (1) (2) (3) (4) (5) 1 Kinh t suy thoái 0,1 2 Lãi su t cao 0,05 3 L m phát cao 0,03 4 T giá gi m 0,06 5 Th t nghi p gi m 0,15 6 Chính tr n đ nh 0,04 7 Dân trí cao 0,13 8 Nhi u m d u 0,12 T ng c ng 1,00
 15. TS. Tr n Đăng Khoa www.themegallery.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản