intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 3 - Nguyễn Đình Hòa

Chia sẻ: Dsfcf Dsfcf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
100
lượt xem
9
download

Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 3 - Nguyễn Đình Hòa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau khi học xong Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 3 Phân tích môi trường ngoại vi sinh viên có kiến thức để hiểu môi trường ngoại vi của doanh nghiệp, biết mục tiêu của phân tích môi trường ngoại vi và nắm được các yếu tố môi trường ngoại vi và cách phân tích.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 3 - Nguyễn Đình Hòa

 1. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NGOẠI VI MỤC TIÊU CHƯƠNG 3  Hiểu môi trường ngoại vi của doanh nghiệp.  Biết mục tiêu của phân tích môi trường ngoại vi.  Nắm được các yếu tố môi trường ngoại vi và cách phân tích. MãMH : 702003- Phân tích môi 03/06/2014 trường ngoại vi 1
 2. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NGOẠI VI 1. Khái niệm môi trường ngoại vi Kinh tế Gồm các lực Khách hàng lượng và thể chế Sản Đối thủ nằm bên ngoài phẩm Tiềm ẩn doanh nghiệp Chính thay xã phủ Môi trường thế nhưng tác động hội nội bộ đến hoạt động Nhà Đối thủ kinh doanh của cạnh tranh cung doanh nghiệp. cấp MãMH : 702003- Phân tích môi công nghệ 03/06/2014 trường ngoại vi 2
 3. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NGOẠI VI 2. Môi trường vĩ mô :  Gồm 4 yếu tố của PEST : chính phủ (politocal), kinh tế (economic), social (xã hội) và công nghệ (technology).  Tác động của môi trường vĩ mô  Tạo ra các cơ hội hoặc nguy cơ cho doanh nghiệp.  Tác động lên tất cả các doanh nghiệp trong ngành.  Mức độ tác động lên các doanh nghiệp khác nhau.  Doanh nghiệp ít thay đổi được môi trường vĩ mô. MãMH : 702003- Phân tích môi 03/06/2014 trường ngoại vi 3
 4. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NGOẠI VI 3. Phân tích môi trường vĩ mô 3.1. Các yếu tố kinh tế  Taêng tröôûng GDP,  Giai ñoaïn chu kyø GNP. kinh teá.  GDP bình quaân ñaàu  Tyû giaù hoái ñoaùi. ngöôøi.  Chính saùch thueá.  Chính saùch tieàn teä.  Möùc ñoä thaát  Tyû leä laïm phaùt. nghieäp.  Laõi suaát.  Caùn caân thanh 03/06/2014 toaùn. MãMH : 702003- Phân tích môi trường ngoại vi 4
 5. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NGOẠI VI 3.2. Các yếu tố xã hội  Quan ñieåm veà möùc  Tyû leä lao ñoäng nöõ. soáng.  Moái quan taâm cuûa  Quan ñieåm veà xaõ hoäi. thaåm myõ.  Khuynh höôùng tieâu  YÙ thöùc baûo veä duøng. söùc khoûe.  Quy moâ daân soá, cô  Cô caáu ngheà caáu daân soá, tyû leä nghieäp. sinh.  Phong caùch soáng. ngoại vi tích môi thoï. 03/06/2014 trường  Tuoåi MãMH : 702003- Phân 5  Phong tuïc, taäp
 6. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NGOẠI VI 3.3. Các yếu tố chính trị  Qui ñònh cho vay  Söï oån ñònh chính trò. tieâu duøng.  Xu höôùng chính trò  Qui ñònh choáng vaø ñoái ngoaïi. ñoäc quyeàn.  Luaät thueâ möôùn vaø  Luaät leä veà thueá. chieâu thò.  Chính saùch khuyeán  Möùc ñoä oån ñònh khích. chính trò.  Luaät baûo veä moâi 03/06/2014 tröôøng. MãMH : 702003- Phân tích môi trường ngoại vi 6
 7. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NGOẠI VI 3.4. Các yếu tố công nghệ  Caùc coâng ngheä  Luaät baûo veä phaùt vaø saûn phaåm môùi. minh saùng cheá.  Toác ñoä phaùt minh  Chi phí phaùt trieån coâng ngheä môùi. coâng ngheä môùi.  Khuyeán khích R&D  Söï chuyeån giao cuûa chính phuû. coâng ngheä.  Söï töï ñoäng hoùa. MãMH : 702003- Phân tích môi 03/06/2014 trường ngoại vi 7
 8. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NGOẠI VI 4. Môi trường vi mô Đối thủ tiềm ẩn Lực mặc Nguy cơ của cả của nhà đối thủ tiềm ẩn cung Các đối thủ trong Nhà cung cấp ngành Khách cấp hàng Cạnh tranh giữa Lực mặc các doanh nghiệp cả của Nguy cơ của khách hàng sản phẩm thay thế Sản phẩm thay thế MãMH : 702003- Phân tích môi 03/06/2014 trường ngoại vi 8
 9. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NGOẠI VI 4.1. Tác động của môi trường vi mô  Tạo ra các cơ hội và nguy cơ cho doanh nghiệp.  Ảnh hưởng trực tiếp đến ngành kinh doanh và quyết định tính chất cạnh tranh của ngành. MãMH : 702003- Phân tích môi 03/06/2014 trường ngoại vi 9
 10. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NGOẠI VI 5. Phân tích môi trường vi mô 5.1. Phân tích khách hàng  Phân khúc thị trường nhận diện tiềm năng của các phân khúc Tieâu chí Phaân khuùc Giôùi tính Nam; nöõ Tuoåi 1-10 tuoåi, 10-20 tuoåi, 20-30 tuoåi, 30-50 tuoåi Ngheà Giaùo vieân, theå thao, vaên phoøng nghieäp Thu nhaäp Döôùi 3 tr.ñ, 3- 5 tr.ñ, 5-7 tr.ñ, 7-9 tr.ñ, treân 10 tr.ñ. Mong ñôïi 03/06/2014 Ñi laøm, ôû702003- Phân tích môi MãMH : trường ngoại vi döï tieäc, ñi bieåu dieãn. 10 nhaø, ñi Sôû thích Jean, thun, cotton
 11. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NGOẠI VI  Phân tích tác lực mặc cả của khách hàng, tác lực này tăng khi :  Lượng mua của khách hàng lớn.  Khả năng chuyển đổi mua hàng của khách hàng dễ.  Số lượng khách hàng ít.  Khả năng hội nhập ngược chiều của khách hàng dễ.  Chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp không có sự khác biệt. MãMH : 702003- Phân tích môi 03/06/2014 trường ngoại vi 11
 12. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NGOẠI VI 5.2. Phân tích đối thủ cạnh tranh  Phân tích về mục tiêu và chiến lược của các đối thủ cạnh tranh chủ yếu Thoâng tin Moâ taû Ñaùnh giaù Muïc tieâu cuûa ñoái thuû trong töông lai Nhaän ñònh cuûa ñoái thuû veà ngaønh kinh doanh Chieán löôïc cuûa ñoái thuû ñang theo ñuoåi MãMH : 702003- Phân tích môi 03/06/2014 trường ngoại vi 12
 13. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NGOẠI VI  Phân tích hoạt động của các đối thủ cạnh tranh chủ yếu để nhận diện điểm mạnh và điểm yếu Hoaït ñoäng Moâ taû Ñaùnh giaù Marketing Saûn xuaát Nghieân cöùu vaø phaùt trieån Taøi chính vaø keá toaùn Nguoàn nhaân löïc Toå chöùc MãMH : 702003- Phân tích môi 03/06/2014 heä xaõ hoäi Quan trường ngoại vi 13
 14. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NGOẠI VI  Tác lực cạnh tranh của ngành tăng khi  Số lượng các doanh nghiệp trong ngành nhiều.  Tốc độ tăng trưởng của ngành thấp.  Các doanh nghiệp trong ngành có quy mô đồng đều với nhau.  Sản phẩm giữa các doanh nghiệp trong ngành không có sự khác biệt.  Năng lực sản xuất của các doanh nghiệp trong ngành lớn.  Rào cản rút lui khỏi ngành cao. MãMH : 702003- Phân tích môi 03/06/2014 trường ngoại vi 14
 15. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NGOẠI VI 5.3. Tác lực mặc cả của nhà cung cấp tăng khi  Số lượng các nhà cung cấp ít.  Khả năng chuyển đổi nhà cung cấp của công ty thấp.  Số lượng mua của doanh nghiệp chiếm trong tổng lượng bán của nhà cung cấp thấp.  Chất lượng sản phẩm của nhà cung cấp ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp.  Khả năng hội nhập thuận chiều của nhà cung cấp cao.  Khả năng hội nhập ngược chiều của của công ty thấp. MãMH : 702003- Phân tích môi 03/06/2014 trường ngoại vi 15
 16. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NGOẠI VI 5.4. Tác lực của đối thủ tiềm ẩn tăng khi  Các doanh nghiệp không có lợi thế theo qui mô.  Sự khác biệt sản phẩm của các doanh nghiệp ít.  Yêu cầu về vốn khi nhập ngành thấp.  Chi phí chuyển đổi người bán của khách hàng thấp.  Kênh tiêu thụ của các doanh nghiệp khơng ổn định.  Các doanh nghiệp không có ưu thế về giá thành. MãMH : 702003- Phân tích môi 03/06/2014 trường ngoại vi 16
 17. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NGOẠI VI 5.5. Phân tích tác lực của sản phẩm thay thế  Số lượng các sản phẩm thay thế hiện tại.  Giá bán của các sản phẩm thay thế.  Xu hướng tiêu thụ sản phẩm thay thế của người tiêu dùng.  Khuynh hướng phát triển sản phẩm thay thế trong tương lai. MãMH : 702003- Phân tích môi 03/06/2014 trường ngoại vi 17
 18. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NGOẠI VI 6. Ma trận đánh giá các yếu tố ngoại vi -EFE  Lập một bảng gồm 10-20 yếu tố cơ hội và nguy cơ.  Xác định hệ số quan trọng cho từng yếu tố từ 0 đến 1. Tổng hệ số quan trọng của các yếu tố bằng 1.  Xác định trọng số cho từng yếu tố từ 1 đến 4 ( 4 phản ứng trên trung bình, 3 phản ứng trung bình, 2 phản ứng dưới trung bình và 1 phản ứng kém ).  Nhân tầm quan trọng của từng yếu tố với trọng số và cộng lại để xác định điểm ma trận.  Tổng số điểm của ma trận trong khoảng từ 1 đến 4, mức trung bình là 2,5 điểm. MãMH : 702003- Phân tích môi 03/06/2014 trường ngoại vi 18
 19. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NGOẠI VI Caùc yeáu toá Taàm Troïng Ñieåm quan Soá soá troïng Chính phuû ban haønh quy ñònh 0,25 3 0,75 haïn cheá khai thaùc goã trong nöôùc Nhieàu hoä gia ñình söû duïng 0,25 2 0,5 baøn gheá laøm töø nhöïa, nhoâm vaø inox. Soá löôïng ñoái thuû caïnh tranh 0,2 2 0,4 taêng leân 25 doanh nghieäp. Toác ñoä ñoâ thò hoùa vaø xaây 0,15 3 0,45 döïng nhaø ôû taêng Giaù nguyeân lieäu goã :treân Phân tích môi MãMH 702003- thò 0,15 4 0,6 tröôøng taêng 03/06/2014 trường ngoại vi 19 Toång soá 2,7
 20. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NGOẠI VI 7. Ma trận hình ảnh cạnh tranh  Lập 1 bảng gồm 5-10 yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong ngành.  Xác định hệ số quan trọng cho từng yếu tố từ 0 đến 1. Tổng hệ số quan trọng của các yếu tố bằng 1.  Xác định trọng số cho từng yếu tố từ 1 đến 4 ( 4 điểm mạnh lớn, 3 điểm mạnh nhỏ, 2 điểm yếu nhỏ và 1 điểm yếu lớn).  Nhân tầm quan trọng của từng yếu tố với trọng số và cộng lại để xác định điểm của ma trận.  So sánh năng lực cạnh tranh chung của các doanh nghiệp dựa trên tổng điểm của ma trận. MãMH : 702003- Phân tích môi 03/06/2014 trường ngoại vi 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2