Chương 7 " Sổ kế toán và hình thức kế toán "

Chia sẻ: Nguyen Xuan Dan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:20

2
726
lượt xem
527
download

Chương 7 " Sổ kế toán và hình thức kế toán "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Bài giảng môn Nguyên lý Kế toán_ Chương 7 " Sổ kế toán và hình thức kế toán ", dành cho sinh viên chuyên ngành kế toán, kế toán doanh nghiệp, kế toán tài chính, các ngành kinh tế,... tham khảo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 7 " Sổ kế toán và hình thức kế toán "

 1. Trường Đại học ngân hàng TP.HCM Khoa:“Kế toán company toán ” Add your - Kiểm slogan SỔ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN LOGO
 2. SỔ KẾ TOÁN Những quyển sổ hoặc tờ sổ được xây dựng theo mẫu, SỔ có liên hệ chặt chẽ với nhau dùng để ghi chép các KẾ TOÁN nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên cơ sở số liệu của chứng từ kế toán Sổ kế toán là biểu hiện vật chất cụ thể của phương pháp tài khoản Ghi chép trên sổ kế toán là sự thể hiện nguyên lý của phương pháp ghi sổ kép www.themegallery.com
 3. YÊU CẦU ĐỐI VỚI SỔ KẾ TOÁN Kết cấu khoa học, hợp lý, đảm bảo thuận tiên cho việc ghi chép, hệ thống hóa, tổng hợp thông tin Mỗi đơn vị có một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán căn cứ vào hệ thống sổ kế toán của Bộ Tài Chính Thuận tiện trong ứng dụng các phương tiện kỹ thuật Sổ kế toán phải đảm bảo những nội dung chủ yếu www.themegallery.com
 4. SỔ KẾ TOÁN Nội dung chủ yếu của sổ kế toán  Ngày tháng ghi sổ  Số liệu và ngày tháng của chứng từ kế toán làm căn cứ ghi sổ  Tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế tài chính  Số tiền của nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh  Số dư đầu kỳ, phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ www.themegallery.com
 5. PHÂN LOẠI SỔ KẾ TOÁN Cách ghi Mức đ ộ Cấu trúc Hình chép tổng hợp sổ thức sổ • Sổ ghi theo • Sổ kế toán • Sổ bố trí theo • Sổ tờ rời trình tự thời tổng hợp kiểu một bên • Sổ đóng gian • Sổ bố trí theo • Sổ kế toán thành quyển • Sổ ghi theo chi tiết kiểu hai bên hệ thống • Sổ bố trí theo • Sổ liên hợp loại bàn cờ www.themegallery.com
 6. KỸ THUẬT GHI SỔ KẾ TOÁN MỞ SỔ KHÓA SỔ • Mở sổ vào đầu kỳ kế • Khóa sổ vào cuối kỳ kế toán năm hoặc từ ngày toán năm, trước khi lập thành lập BCTC hoặc trong các TH kiểm kê • Mở sổ theo đúng mẫu in sẵn (kẻ sẵn), có thể • Công việc thực hiện: đóng thành quyển hoặc - Cộng phát sinh tờ rời. - Tính số dư cuối kỳ • Người đại diện theo pháp - Chuyển cột để cân luật và kế toán trưởng đối, kiểm tra phải có trách nhiệm ký duyệt trước khi sử dụng www.themegallery.com
 7. KỸ THUẬT GHI SỔ KẾ TOÁN Ghi sổ kế toán:  Căn cứ vào chứng từ kế toán hợp lệ, hợp pháp  Ghi bằng tay hoặc ghi bằng máy vi tính  Ghi bằng tay: ghi bằng bút mực, không ghi xen thêm vào phía trên hoặc phía dưới, không ghi chồng lên nhau, không ghi cách dòng  Ghi sổ bằng máy vi tính: DN được lựa chọn mua hoặc tự xây dựng hình thức kế toán trên máy vi tính cho phù hợp. www.themegallery.com
 8. SỬA CHỮA SỐ LIỆU KẾ TOÁN 1 2 3 PP cải chính PP ghi số âm PP ghi bổ sung  Gạchmột đường thẳng • Ghi lại bằng mực đỏ Lập “chứng từ ghi sổ” xóa bỏ chỗ ghi sai (ghi trong ngoặc đơn) và ghi thêm số chênh  Ghi con số (chữ) đúng bút toán đã ghi sai để lệch thiếu cho đủ bằng mực thường, phía h ủy trên • Ghi lại bút toán đúng  Cóchữ ký của KTT bằng mực thường để (phụ trách kế toán) bên thay thế. cạnh chỗ sửa www.themegallery.com
 9. HÌNH THỨC KẾ TOÁN Hình thức kế toán Nhật ký chung Hình thức kế toán là biểu hiện của hệ thống tổ chức sổ Hình thức kế toán Nhật ký - sổ Cái kế toándùng để ghi chép, tổng hợp, hệ thống hóa số Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ liệu kế toán từ chứng từ gốc để từ đó có thể lập các báo cáo kế toán theo một trình tự Hình thức kế toán Nhật ký - chứng từ và phương pháp nhất định. Hình thức kế toán trên máy vi tính www.themegallery.com
 10. HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHUNG Tất cả các NVKT phát sinh đều phải được ghi vào sổ Đặc Nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh và trưng cơ theo nội dung kinh tế. Sau đó lấy số liệu trên các sổ bản Nhật ký để ghi vào sổ cái theo từng nghiệp vụ phát sinh. • Sổ nhật ký chung Các loại • Sổ nhật ký đặc biệt sổ KT • Sổ cái • Sổ và thẻ kế toán chi tiết. www.themegallery.com
 11. HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHUNG NHẬT KÝ CHUNG Tháng …… năm……… Đơn vị tính: Triệu đồng Ngày Chứng từ Diễn giải Đã ghi Số hiệu Số phát sinh ghi sổ Số Ngày sổ cái TK Nợ Có Cộng chuyển trang sau www.themegallery.com
 12. HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHUNG NHẬT KÝ THU TIỀN Tháng …… năm……… Đơn vị tính: Triệu đồng Ngày Chứng từ Diễn giải Ghi Nợ Ghi có các TK ghi sổ Số Ngày TK 111 131 511 512 515 TK khác Số Số hiệu tiền Cộng trang 1 www.themegallery.com
 13. HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHUNG SỔ CÁI Tên tài khoản: Tiền mặt - Số hiệu: 111 Tháng …… năm…… Đơn vị tính: Triệu đồng Chứng từ Diễn giải Trang TK Số tiền Số Ngày nhật đối ứng Nợ Có ký Số dư đầu kỳ 200 Cộng số phát sinh www.themegallery.com
 14. HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHUNG Chứng từ gốc Nhật ký Sổ, thẻ kế chuyên dùng NHẬT KÝ CHUNG toán chi tiết Sổ cái Bảng tổng hợp chi tiết Bảng cân đối số phát sinh Ghi hằng ngày Ghi cuối kỳ Báo cáo tài chính Đối chiếu, kiểm tra www.themegallery.com
 15. HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHUNG Ưu điểm Nhược điểm Mẫu sổ đơn giản, dễ ghi • Khối lượng công việc tăng do chép, dễ phân công công ghi chép trùng lắp nhiều việc • Chỉ thích hợp với những doanh nghiệp có quy mô lớn www.themegallery.com
 16. HÌNH THỨC NHẬT KÝ - SỔ CÁI Tất cả các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh được Đặc kết hợp ghi chép theo trình tự thời gian và theo nội trưng cơ dung kinh tế trên cùng một cuốn sổ kế toán tổng hợp bản duy nhất là Nhật ký - Sổ cái. • Nhật ký - Sổ cái Các loại • Sổ và thẻ kế toán chi tiết. sổ KT www.themegallery.com
 17. HÌNH THỨC NHẬT KÝ - SỔ CÁI Bộ:………………….. NHẬT KÝ - SỔ CÁI Đơn vị: ……………. Tháng …… năm……… Đơn vị tính: Triệu đồng NHẬT KÝ SỔ CÁI TT Ngày Chứng từ Diễn Tài khoản Số TK 111 TK 112 ghi sổ giải tiề Số hiệu Ngày Nợ Có Nợ Có Nợ Có n www.themegallery.com
 18. HÌNH THỨC NHẬT KÝ - SỔ CÁI Chứng từ gốc Sổ quỹ Bảng tổng hợp Sổ, thẻ kế toán CTG chi tiết NHẬT KÝ - SỔ CÁI Bảng tổng hợp chi tiết Báo cáo kế toán Ghi hằng ngày Ghi cuốikỳ   Đối chiếu, kiểm tra www.themegallery.com
 19. HÌNH THỨC NHẬT KÝ - SỔ CÁI Ưu điểm Nhược điểm Mẫu sổ đơn giản, dễ kiểm • Khó phân công công việc tra, đối chiếu • Chỉ thích hợp với đơn vị có quy mô họat động nhỏ, số lượng nghiệp vụ không nhiều www.themegallery.com
 20. HÌNH THỨC KẾ TOÁN TRÊN MÁY VI TÍNH Chứng từ Sổ kế toán kế toán - Sổ tổng hợp PHẦN MỀM - Sổ chi tiết KẾ TOÁN Bảng tổng hợp chứng từ kế toán Báo cáo tài chính Báo cáo kế toán Máy vi tính quản trị www.themegallery.com
Đồng bộ tài khoản