intTypePromotion=3

Chương 8: Hệ thống điều khiển phi tuyến tính

Chia sẻ: Lê Phước An | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:10

0
204
lượt xem
59
download

Chương 8: Hệ thống điều khiển phi tuyến tính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các hệ thống tự động trong thực tế thường là những hệ thống phi tuyến. Thực tế hoạt động tuyến tính được áp dụng cho những sai lệch nhỏ so với điểm làm việc tĩnh. Trong hệ phi tuyến, các tính chất: xếp chồng, hóan đổi vị trí 2 khối nối tiếp không còn được áp dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 8: Hệ thống điều khiển phi tuyến tính

  1. TUYEÁN Chương 8. Hệ thống điều khiển phi tuyến. CHÖÔNG 8   ÑAËC TÍNH PHI TUYEÁN TRONG HEÄ  THOÁNG TÖÏ ÑOÄNG ÑIEÀU KHIEÅN. Điều khiển tự động 1
  2. Chương 8. Hệ thống điều khiển phi tuyến. I. Đặc tính phi tuyến trong hệ thống điều khiển tự động Các hệ thống tự động trong thực tế thường là những hệ thống phi tuyến. Thực tế hoạt động tuyến tính được áp dụng cho những sai lệch nhỏ so với điểm làm việc tĩnh. Trong hệ phi tuyến, các tính chất: xếp chồng, hóan đổi vị trí 2 khối nối tiếp không còn được áp dụng. Hệ phi tuyến có thể ổn định với tín hiệu ngõ vào này nhưng lại không ổn định với tín hiệu ngõ vào khác. Đáp ứng đầu ra của hệ phi tuyến khi đầu vào là một tín hiệu sin bao gồm các thành phần tần số cơ bản, họa tần. Điều khiển tự động 2
  3. Chương 8. Hệ thống điều khiển phi tuyến. II. Một số khâu phi tuyến 1. Khâu bão hòa y ya  ya x x khi x ≤ x a -xa y2 =  a  y .sign ( x ) xa x  a khi x > x a -ya 2. Khâu có vùng không nhạy y 0 khi x ≤ x a  -xa x y = K ( x − x a ) khi x > x a xa K ( x + x ) khi x < − x  a a ñoä doác K Điều khiển tự động 3
  4. Chương 8. Hệ thống điều khiển phi tuyến. 3. Khâu Rơle 2 vị trí y ya ya Khi x ≥ 0 x y= − y a Khi x < 0 -ya 4. Khâu Rơle 3 vị trí y y a Khi x ≥ x a ya  y = 0 Khi x < x a -xa − y Khi x ≤ − x a x  a xa -ya Điều khiển tự động 4
  5. Chương 8. Hệ thống điều khiển phi tuyến. 5. Khâu so sánh có trễ y ya -xa x xa -ya  y = y a khi ( x ≥ x a và x > 0) hay ( x ≥ − x a và x < 0)    y = − ya khi ( x < x a và x < 0) hay ( x < − x a và x > 0)   Để khảo sát hệ phi tuyến, người ta thường sử dụng những phương pháp sau: + Tuyến tính hóa gần đúng + Tuyến tính hóa điều hòa + Phương pháp mặt phẳng pha Điều khiển tự động 5
  6. Chương 8. Hệ thống điều khiển phi tuyến. III. Nối các khâu phi tuyến 1. Nối tiếp y1 =x2 x1 F1(x1) F2(x2) y2 y2 = F2[F1(x1)] 2. Song song n F1(x1) y = F( x ) = ∑ yi x1 y1 i =1 x y n y = ∑ Fi ( x ) x2 F2(x2) i =1 y2 Điều khiển tự động 6
  7. Chương 8. Hệ thống điều khiển phi tuyến. IV. Phương pháp tuyến tính hóa điều hòa Hệ điều khiển phi tuyến: y(t) z(t) r(t)=0 x(t) F(x) G(p) (-) Nghieân cöùu cheá ñoä töï ñoäng dao ñoäng trong heä phi tuyeán (r(t) = 0) Giaû söû heä coù toàn taïi töï dao ( t ) = X mSin (ωt + ϕ ) x ñoäng: Vì F(x) là khâu vi tuyến nên y(t) là tín hiệu không sin với các sóng điều hòa tần số 2ω, 3ω… Tuy nhiên qua khâu tuyến tính là khâu lọc nên lọc các sóng bậc cao, vậy z(t) là một tín hiệu sin cùng tần số Điều khiển tự động 7
  8. Chương 8. Hệ thống điều khiển phi tuyến. ⇒ − x ( t ) = z( t ) = Z mSin (ωt + ϕ + π )  Z m = Xm ⇒ ϕ x + π = ϕ z Hai phương trình trên là điều kiện cân bằng điều hòa. 1. Hàm mô tả Hàm đầu vào : x(t)= Xmsin ωt ∞ ∞ Hàm đầu ra : y( t ) = A 0 + ∑ A k sin kωt + ∑ Bk cos kωt k =1 k =1 Theo phương pháp tuyến tính hóa điều hòa ta có: y( t ) = A1 sin ωt + B1 cos ωt 1 2π A1 = ∫ y( X m sin ωt ) sin ωt d( ωt ) Với : π 0 1 2π B1 = ∫ y( X m sin ωt ) cos ωt d( ωt ) π 0 Điều khiển tự động 8
  9. Chương 8. Hệ thống điều khiển phi tuyến. Hệ số khuếch đại phức của khâu phi tuyến A1 B WFT (X m ) = +j 1 Xm Xm 2. Chế độ tự dao động Điều kiện tồn tại chế độ tự dao động : x = -z x = - G . y = - G . WFT . X  WFT . G = -1 1 G ( jω ) = − = VFT ( X m ) WFT ( X m ) Vẽ đường Nyquist cho hàm G(jω) và hàm VFT(Xm) Điều khiển tự động 9
  10. Chương 8. Hệ thống điều khiển phi tuyến. + Nếu VFT nằm hòan tòan trong Dn thì hệ V (X ) A thống ổn định, không có chế độ tự dao động FT m B + Nếu VFT nằm trong Dm Dm thì hệ thống không Dn ổn định. G(p) + Nếu VFT cắt G(p) thì trong hệ thống có chế độ tự dao động với các tham số ω, Xm được xác định tại các giao điểm. + Điểm A là điểm tự dao động không ổn định. + Điểm B là điểm tự dao động ổn định. Điều khiển tự động 10
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản