intTypePromotion=1

Chuyên đề Hệ thống giáo dục quốc dân và bộ máy quản lý giáo dục

Chia sẻ: Nguyễn Anh Tuấn | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:32

0
485
lượt xem
103
download

Chuyên đề Hệ thống giáo dục quốc dân và bộ máy quản lý giáo dục

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chính Phủ nước CHXHCN Việt Nam, Nghị định 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục. 2. Chính Phủ nước CHXHCN Việt Nam, Nghị định số 115/2010/NĐ- CP, ngày 24 tháng 12 năm 2010, quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề Hệ thống giáo dục quốc dân và bộ máy quản lý giáo dục

 1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ TRƯỜNG BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO & CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHUYÊN ĐỀ: HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ GIÁO DỤC GV: NGUYỄN ANH TUẤN Tổ: Nghiệp vụ quản lý 1
 2. TÀI LIỆU THAM KHẢO Chính Phủ nước CHXHCN Việt Nam, Nghị định 31/2011/NĐ-CP 1. ngày 11 tháng 5 năm 2011về việc sửa đổi bổ sung một s ố đi ều c ủa Nghị định số 75/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và h ướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục. Chính Phủ nước CHXHCN Việt Nam, Nghị định số 115/2010/NĐ- 2. CP, ngày 24 tháng 12 năm 2010, quy định trách nhi ệm qu ản lý nhà nước về giáo dục Phạm Minh Hạc: “Thử tìm hiểu hệ thống Giáo dục quốc dân Việt 3. Nam”, NCGD số 42, 1996 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Luật giáo dục 2005 (sửa đổi bổ 4. sung năm 2009), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009. Trần Kiểm, Quản lý giáo dục, NXB ĐHSP, Hà Nội, 2008 5. Thông tư liên tịch của BGD&ĐT - BNV số 47/2011/ TTLT - BGD&ĐT 6. - BNV ngày 19 tháng 10 năm 2011 h ướng dẫn v ề ch ức năng, nhi ệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Phòng Giáo d ục và Đào tạo thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành ph ố thu ộc t ỉnh. 50 năm xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo d ục và đào t ạo - NXB 7. Giáo dục 1995. 2
 3. I. HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN (HTGDQD) 1. Khái niệm: * Hệ thống giáo dục quốc dân: - Toàn bộ cơ quan chuyên trách việc giáo dục, học tập - Liên kết chặt chẽ thành hệ thống hoàn chỉnh, cân đối - Xây dựng theo những nguyên tắc nhất định - Đảm bảo thực hiện chính sách của quốc gia trong lĩnh vực giáo dục 3
 4. I. HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN 2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của HTGDQD b. Các yếu tố sư phạm trong nội tại hệ thống a. Các yếu tố của hệ thống kinh tế xã hội MT Kinh tế HS GV Chính trị  ­ Xã hội  QL HTGDQD Khoa học PP ND Công nghệ Văn hóa Hệ thống CSVC  kinh tế ­ xã hội 4
 5. I. HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN 3. Nguyên tắc chỉ đạo xây dựng hệ thống GDQD Việt Nam - Bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân lao động. - Thực hiện từng bước chế độ giáo dục phổ thông bắt buộc. - Đảm bảo sự bình đẳng về quyền học tập đối với mọi công dân. - Đảm bảo quyền của các dân tộc thiểu số được học tiếng nói, ch ữ vi ết của dân tộc mình. - Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong sự nghiệp phát triển giáo dục. - Phát triển sự nghiệp giáo dục gắn chặt, phục vụ sự nghiệp xây d ựng, bảo vệ Tổ quốc, phục vụ CNH,HĐH. - Bảo đảm tính thống nhất, cân đối, liên tục. 5
 6. I. HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN 4. Đặc điểm của hệ thống GDQD Tổ chức cao, Động Tự tổ chức Phức tạp & thích nghi HTGDQD Có mục tiêu phát triển tổng quát Thống nhất cao Ổn định, Phổ biến thường xuyên & đa dạng liên tục 6
 7. II. CƠ CẤU HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VIỆT NAM 1. Khái niệm - Theo nghĩa rộng: cơ cấu ngành học,cấp học, Cơ cấu loại hình cơ sở giáo dục – đào tạo, Cơ cấu quản lý và sự phân bố địa lý mạng lưới ở các cơ sở giáo dục - Theo nghĩa hẹp: Sắp xếp theo tính thứ bậc, có hệ thống, đồng bộ các cấp học, ngành học. 7
 8. II. CƠ CẤU HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VIỆT NAM 2. Quá trình cải cách và điều chỉnh cơ cấu HTGDQD Việt Nam a. Lịch sử HTGDQD Việt Nam qua các thời kỳ - Thời kỳ phong kiến (111 TCN - nửa đầu thế kỷ 19). SƠ ĐỒ HỆ THỐNG THI CỬ THỜI PHONG KIẾN Đệ nhất giáp Thi Đình Đệ nhị giáp Đệ tam giáp Thi Hội Thi Hương 8
 9. II. CƠ CẤU HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VIỆT NAM 2. Quá trình cải cách và điều chỉnh cơ cấu HTGDQD Việt Nam a. Lịch sử HTGDQD Việt Nam qua các thời kỳ Thời Pháp thuộc. - SƠ ĐỒ HTGDQD THỜI PHÁP THUỘC ĐH Đại học, CĐ Cao đẳng Trung Năm thứ ba Bằng Tú tài 2 họ c Pháp Năm thứ hai Bằng Tú tài 1 Việt Năm thứ nhất Cao Bằng Đệ tứ niên Đẳng Thành Chung Đệ tam niên t i ểu Đệ nhị niên Đệ nhất niên họ c Lớp nhất Bằng cơ thủy Tiểu Nhì đệ nhị Học pháp Nhị đệ nhất Việt Sơ đẳng 9 Dự bị đồng ấu
 10. II. CƠ CẤU HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VIỆT NAM 2. Quá trình cải cách và điều chỉnh cơ cấu HTGDQD Việt Nam b. Quá trình cải cách HTGDQD ở Việt Nam Cải cách giáo dục lần thứ nhất (7/1950) - SƠ ĐỒ HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN NĂM 1950 Đại học Cao đẳng Dự bị đại học (2 năm) Phổ thông cấp 3 Trung cấp Trung cấp (2 năm) chuyên nghiệp Bình dân Phổ thông cấp 2 (3 năm) Đào tạo nghề Bổ túc bình dân Phổ thông cấp 1 CN sơ cấp (4 năm) Sơ cấp bình dân Vỡ lòng (1 năm) 10 Mẫu giáo
 11. II. CƠ CẤU HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VIỆT NAM 2. Quá trình cải cách và điều chỉnh cơ cấu HTGDQD Việt Nam b. Quá trình cải cách HTGDQD ở Việt Nam - Cải cách giáo dục lần 2(tháng 3/1956) SƠ ĐỒ HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN THEO CẢI CÁCH GIÁO D ỤC NĂM 1956 Đại học Cao đẳng 17 tuổi Cấp III(3 năm) BTVH cấp III THCN 14 tuổi Cấp II(3 năm) BTVH cấp II Dạy nghề 11 tuổi BTVH cấp I Cấp 1 (4 năm) & xóa mù chữ 6 tuổi Lớp vỡ lòng 5 tuổi 11 Mẫu giáo
 12. II. CƠ CẤU HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VIỆT NAM 2. Quá trình cải cách và điều chỉnh cơ cấu HTGDQD Việt Nam b. Quá trình cải cách HTGDQD ở Việt Nam Cải cách giáo dục lần 3 (tháng 1/1979) - SƠ ĐỒ HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN THEO CẢI CÁCH GIÁO DỤC NĂM 1979 TIẾN SĨ PHÓ TIẾN SĨ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG (3- 6 NĂM) BTVH CẤP III CẤP III BẬC THCN THPT (3 NĂM) BTVH CẤP II DẠY NGHỀ BẬC CẤP II (4 NĂM) PTCS CẤP I (5 NĂM) BTVH CẤP I & XÓA MÙ CHỮ GIÁO DỤC MẦM NON 12
 13. II. CƠ CẤU HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VIỆT NAM 2. Quá trình cải cách và điều chỉnh cơ cấu HTGDQD Việt Nam b. Quá trình cải cách HTGDQD ở Việt Nam S¬® hÖ thèng gi¸o dôc quèc d© viÖt nam theo nghÞ ® å n Þnh 90/cp ngµy 24/11/1993 TIẾN SĨ CAO HỌC GIAI ĐOẠN II ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG (4-6 NĂM) GIAI ĐOẠN I 18 tuổi ĐÀO TẠO NGHỀ TH NGHỀ (3-4 NĂM) THCB (3 NĂM) THCN (3-4 NĂM) (1-2 NĂM) 15 tuổi 15 tuổi ĐÀO TẠO NGHỀ THCS (4 NĂM) (1 NĂM) 11 tuổi 11 tuổi TIỂU HỌC (5 NĂM) 6 tuổi 6 tuổi MẪU GIÁO (3 NĂM) NHÀ TRẺ 3-4tháng 13
 14. II. CƠ CẤU HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VIỆT NAM 2. Quá trình cải cách và điều chỉnh cơ cấu HTGDQD Việt Nam b. Quá trình cải cách HTGDQD ở Việt Nam SƠ ĐỒ HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VIỆT NAM THEO LU ẬT GIÁO D ỤC NĂM 1998 TIẾN SĨ ( 2-3 NĂM ) CAO HỌC ( 2 NĂM ) Giáo ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG Dục ( 4- 6 NĂM ) ( 3 NĂM ) Không Chính Qui THCN DẠY NGHỀ 18 tuổi (1-3 NĂM) (2-4 NĂM) THPT (3 NĂM) 15 tuổi GDPT THCS (4 NĂM) ĐÀO TẠO NGHỀ ( 1 NĂM ) 11 tuổi GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TIỂU HỌC (5 NĂM) 6 tuổi 6 tuổi MẪU GIÁO ( 3 NĂM) GDMN NHÀ TRẺ (3 NĂM) 3-4 tháng 14
 15. II. CƠ CẤU HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VIỆT NAM 2. Quá trình cải cách và điều chỉnh cơ cấu HTGDQD Việt Nam b. Quá trình cải cách HTGDQD ở Việt Nam SƠ ĐỒ HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VIỆT NAM THEO LUẬT GIÁO DỤC 2005 Tiến sĩ Thạc sĩ (2-4 năm) 24 tuổi (2 năm) 21 tuổi Đại học Cao đẳng (4-6năm) (3 năm) 18 tuổi Giáo dục Trung học Dạy nghề chuyên nghiệp (Dài hạn: 1-3 năm 18 tuổi thường (3-4 năm) ngắn hạn: < 1 năm) THPT (3 năm) 15 tuổi THCS (4 năm) xuyên 11 tuổi Tiểu học (5 năm) 6 tuổi 6 tuổi Mẫu giáo 3 tuổi Nhà trẻ 15 3-4 tháng
 16. II. CƠ CẤU HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VIỆT NAM 2. Quá trình cải cách và điều chỉnh cơ cấu HTGDQD Việt Nam b. Quá trình cải cách HTGDQD ở Việt Nam SƠ ĐỒ HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VIỆT NAM THEO LUẬT GIÁO DỤC 2005 (Sửa đổi bổ sung năm 2009) Tiến sĩ Thạc sĩ (2-4 năm) 24 tuổi (2 năm) 21 tuổi Đại học Cao đẳng (4-6năm) (3 năm) 18 tuổi Giáo dục Trung học Dạy nghề chuyên nghiệp (Dài hạn: 1-3 năm 18 tuổi (3-4 năm) thường ngắn hạn: < 1 năm) THPT (3 năm) 15 tuổi THCS (4 năm) xuyên 11 tuổi Tiểu học (5 năm) 6 tuổi 6 tuổi Mẫu giáo 3 tuổi Nhà trẻ 16 3-4 tháng
 17. II. CƠ CẤU HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VIỆT NAM 3. Đánh giá hiện trạng HTGDQD Việt Nam hiện nay Tương đối hoàn chỉnh về cơ cấu - Đáp ứng yêu cầu: nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài - Còn “bất cập” chưa đáp ứng được yêu cầu của đất nước trong giai đoạn mới. - 17
 18. III. BỘ MÁY QUẢN LÝ GIÁO DỤC 1. Một số khái niệm a. Bộ máy quản lý: hệ thống tổ chức, đảm bảo việc quản lý trong toàn xã hội C¬cÊu: C ¸ch tæ chø c, s ¾p xÕp, bè trÝ c¸c bé phËn trong m é t c hØnh thÓ - cơ cấu trực tuyến - cơ cấu trực tuyến - tham mưu - cơ cấu chức năng - cơ cấu trực tuyến - chức năng - cơ cấu chương trình - mục tiêu - cơ cấu ma trận... 18
 19. III. BỘ MÁY QUẢN LÝ GIÁO DỤC 1. Một số khái niệm a. Bộ máy quản lý - cơ cấu trực tuyến Người lãnh đạo tổ chức Người Người  Lãnh đạo  lãnh đạo Tuyến 1  tuyến 2  B 2  B 1   A 1  A 2  19
 20. III. BỘ MÁY QUẢN LÝ GIÁO DỤC 1. Một số khái niệm a. Bộ máy quản lý - cơ cấu ma trận 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2