intTypePromotion=1
ADSENSE

Chuyên đề Thị trường tài chính tiền tệ ( GS Bình Minh)

Chia sẻ: Vdfv Vdfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:185

115
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung bài chuyên đề trình bày về thị trường tài chính và cấu trúc. Các công cụ tài chính trên thị trường, các định chế tài chính và mối quan hệ tương tác giữa các định chế tài chính với thị trường chứng khoán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề Thị trường tài chính tiền tệ ( GS Bình Minh)

 1. CHUYÊN ĐỀ CAO HỌC LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ BÀI GIẢNG CHUYÊN ĐỀ 4 3/13/2014 GS.binh minh 1
 2. CHUYÊN ĐỀ 4 THỊ TRƯỜNG TRƯ TÀI CHÍNH 3/13/2014 GS.binh minh 2
 3. CHUYÊN ĐỀ CAO HỌC 4 I. THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CẤU TRÚC TRƯ II. CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH TRÊN THỊ TRƯỜNG TRƯ III. CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH VÀ MỐI QUAN HỆ TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH ƯƠNG VỚI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TRƯ IV.HỆ IV.HỆ THỐNG GIAO DỊCH, QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM V. CƠ SỞ HẠ TẦNG TÀI GS.binh minh 3/13/2014 CHÍNH 3
 4. I. THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CẤU TRÚC TRƯ 1.1. Các quan điểm khác nhau về thị trường tài chính trư TTTC là tổng hòa các mối quan hệ cung cầu về vốn diễn ra dưới hình thức vay mượn, mua bán về vốn, tiền tệ và các chứng từ có giá nhằm chuyển dịch từ nơi cung cấp đến nơi có nhu cầu về vốn cho các hoạt động kinh tế. tế.  Các quan điểm khác nhau : Học viên tự nghiên cứu 3/13/2014 GS.binh minh 4
 5. I. THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CẤU TRÚC TRƯ 1.2. Cấu trúc thị trường tài chính trư TTTC được phân thành 2 bộ phận căn cứ vào được tính chất, chức năng và phương thức hoạt động phương của các chủ thể tài chính và các công cụ giao dịch trên TTTC: TTTC:  Thị trường tiền tệ (TTTT): Là nơi diễn ra các trư (TTTT): hoạt động mua bán các công cụ nợ ngắn hạn. hạn. 3/13/2014 GS.binh minh 5
 6. I. THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CẤU TRÚC TRƯ 1.2. Cấu trúc thị trường tài chính trư - Các công cụ nợ của TTTT bao gồm các giấy tờ có giá ngắn hạn có tính thanh khoản cao và rủi ro không thanh toán thấp: thấp: + Thương phiếu, kỳ phiếu thương mại Thương thương + Tín phiếu KBNN, tín phiếu NHNN + Các phiếu thuận trả + Các cam kết mua lại + Các loại chứng chỉ tiền gửi có thể chuyển nhượng như 3/13/2014 GS.binh minh 6
 7. I.THỊ TRƯ I.THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CẤU TRÚC 1.2. Cấu trúc thị trường tài chính trư Thị trường tiền tệ mua bán các loại chứng khoán trư có tính lỏng cao - khả năng chuyển đổi ra tiền cao, kỳ hạn dưới 1 năm và an toàn Vì vậy, lãi suất được hình thành trên thị trường được trư tiền tệ được xem là lãi suất cơ bản, đặc biệt lãi suất được liên ngân hàng. hàng. Trên thị trường quốc tế có các lãi suất tiền tệ nổi trư tiếng: Libor, Sibor, Pibor tiếng: 3/13/2014 GS.binh minh 7
 8. I.THỊ TRƯ I.THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CẤU TRÚC 1.2. Cấu trúc thị trường tài chính trư Dựa vào các loại lãi suất này, ngân hàng hình thành lãi suất tín dụng. dụng. Lãi suất tín dụng = Libor + x% Lãi suất thả nổi của các chứng khoán nợ (Floating – rate Notes) có thể tính toán: toán: Lãi suất = lãi suất tham khảo + X% 3/13/2014 GS.binh minh 8
 9. I. THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CẤU TRÚC TRƯ 1.2. Cấu trúc thị trường tài chính trư  Các loại thị trường tiền tệ: trư tệ: - Thị trường tiền tệ quốc gia trư - Thị trường tiền tệ quốc tế trư  Chủ thể tham gia thi trường: trường: - Các ngân hàng thương mại thương - Các định chế phi ngân hàng - Kho bạc nhà nước - Ngân hàng trung ương ương 3/13/2014 GS.binh minh 9
 10. I. THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CẤU TRÚC TRƯ 1.2. Cấu trúc thị trường tài chính trư  Thị trường vốn (TTV) trư Là nơi mua bán, trao đổi, chuyển nhượng theo như quy định của pháp luật những công cụ vốn, công cụ nợ trung và dài hạn. hạn. - TTV bao gồm : Thị trường tín dụng ngân hàng và trư thị trường chứng khoán (TTCK) trư - Các công cụ giao dịch trên TTV: TTV: + Các hợp đồng tín dụng minh 3/13/2014 GS.binh 10
 11. I.THỊ TRƯ I.THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CẤU TRÚC 1.2. Cấu trúc thị trường tài chính trư  Thị trường vốn (TTV) trư + Các CK: Là chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ, xác CK: nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu ngư CK đối với tài sản hoặc vốn của tổ chức phát hành. hành. CK bao gồm: gồm:  Trái phiếu: phiếu: 3/13/2014 GS.binh minh 11
 12. I.THỊ TRƯ I.THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CẤU TRÚC 1.2. Cấu trúc thị trường tài chính trư  Thị trường vốn (TTV) trư  Trái phiếu doanh nghiệp: (TP tín chấp, TP thế nghiệp: chấp,TP thu nhập, TP chuyển đổi, TP lãi suất chiết khấu, TP lãi suất thả nổi)  TP chính phủ và TP chính quyền địa phương: TP phương: trung hạn và dài hạn; TP kho bạc nhà nước; TP hạn; ớc; đầu tư; công trái Nhà nước; TP quốc tế ớc; 3/13/2014 GS.binh minh 12
 13. I.THỊ TRƯ I.THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CẤU TRÚC 1.2. Cấu trúc thị trường tài chính trư  Thị trường vốn (TTV) trư  Cổ phiếu: phiếu:  CP phổ thông  CP ưu đãi: CPƯĐ không lũy kế lãi, CPƯĐ có lũy ãi: CPƯ CPƯ kế lãi, CPƯĐ dự phần, CPƯĐ không dự phần, CPƯ CPƯ CPƯ được CPƯĐ được chuyển đổi, CPƯĐ có thể thu hồi, CPƯ CPƯ CPƯĐ với tỷ lệ lợi tức nhất định 3/13/2014 GS.binh minh 13
 14. I.THỊ TRƯ I.THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CẤU TRÚC 1.2. Cấu trúc thị trường tài chính trư  Thị trường vốn (TTV) trư  Chứng chỉ quỹ đầu tư  Các công cụ có nguồn gốc CK(CK phái sinh): sinh):  Chứng khoán phái sinh là một hợp đồng tài chính mà giá trị của nó xuất phát từ giá trị của các tài sản tài chính gốc 3/13/2014 GS.binh minh 14
 15. I.THỊ TRƯ I.THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CẤU TRÚC 1.2. Cấu trúc thị trường tài chính trư  Thị trường vốn (TTV) trư Thị trường phái sinh hình thành và phát triển trư trong bối cảnh thị trường tài chính có nhiều biến trư động và rủi ro ( từ thập kỷ 70 trở lại đây). ây).  Phái sinh là hoạt động mang tính tài chính. chính. 3/13/2014 GS.binh minh 15
 16. I.THỊ TRƯ I.THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CẤU TRÚC 1.2. Cấu trúc thị trường tài chính trư  Thị trường vốn (TTV) trư  Phái sinh thực hiện: hiện:  Quản lý rủi ro: Mục tiêu của phái sinh là giảm ro: thiểu rủi ro Tiên liệu (Đầu cơ): Phái sinh sẽ tạo ra sự cân bằng giữa sự tăng giá và giảm giá. giá.  3/13/2014 chi phí giao dịch minh Giảm GS.binh 16
 17. I.THỊ TRƯ I.THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CẤU TRÚC 1.2. Cấu trúc thị trường tài chính trư  Thị trường vốn (TTV) trư  Đặc điểm chứng khoán phái sinh  Hình thành dựa vào chứng khoán gốc. gốc.  Giả cả thỏa thuận tại thời điểm hiện tại  Thanh toán tại một thời điểm trong tương lai ương 3/13/2014 GS.binh minh 17
 18. I.THỊ TRƯ I.THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CẤU TRÚC 1.2. Cấu trúc thị trường tài chính trư  Thị trường vốn (TTV) trư  Các loại CK phái sinh (1) Giấy bảo đảm quyền mua cổ phiếu (chứng quyền): Là một loại CK xác nhận quyền được mua quyền): được cổ phiếu mới phát hành tại mức giá bán ra của công ty. ty. 3/13/2014 GS.binh minh 18
 19. I.THỊ TRƯ I.THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CẤU TRÚC 1.2. Cấu trúc thị trường tài chính trư  Thị trường vốn (TTV) trư  Việc phát hành CP bổ sung có thể dẫn đến tình trạng một số cổ đông hiện hữu không đủ vốn để mua thêm cổ phần mới theo quy định của công ty 3/13/2014 GS.binh minh 19
 20. I.THỊ TRƯ I.THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CẤU TRÚC 1.2. Cấu trúc thị trường tài chính trư  Thị trường vốn (TTV) trư  Do vậy, công ty có thể áp dụng nhiều phương phương thức phát hành CP mới nhằm đảm bảo quyền kiểm soát công ty vẫn thuộc số cổ đông ban đầu trên cơ sở ưu tiên, khuyến khích các cổ đông hiện hữu được quyền mua một số lượng CP mới tương ứng được ương với tỷ lệ góp vốn cũ theo giá thấp hơn giá thị trư trường 3/13/2014 GS.binh minh 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2