intTypePromotion=3

CỐ ĐỊNH GÃY XƯƠNG VÀ CẦM MÁU - BS NGUYỄN VĂN PHƯỚC

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
113
lượt xem
32
download

CỐ ĐỊNH GÃY XƯƠNG VÀ CẦM MÁU - BS NGUYỄN VĂN PHƯỚC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chấn thương cơ quan vận động bao gồm : gãy xương (kin, hở), trật khớp, bong gân, chấn thương, vết thương phần mềm, vết thương phần khớp. Xử trí đúng cấp cứu chấn thương cơ quan vận động là quan trọng, do có nhiều nguy cơ xảy ra các biến chứng ảnh hưởng đến tính mạng , sự sống còn của chi, chức năng vận động của chi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CỐ ĐỊNH GÃY XƯƠNG VÀ CẦM MÁU - BS NGUYỄN VĂN PHƯỚC

 1. C NH GÃY XƯƠNG NH NG VÀ C M MÁU BS.NGUY N VĂN PHƯ C DÀN BÀI Ph n I: i cương ch n thương cơ quan Ph I: vn ng ng Ph n II: C m máu v t thương Ph II: Ph n III: C nh t m th i xương gãy Ph III: nh 1
 2. Ph n I: i cương ch n thương cơ quan v n ng ng Ch n thương cơ quan v n ng bao g m: gãy Ch ng xương (kín, h ), tr t kh p, bong gân, ch n tr bong ch thương, v t thương ph n m m, v t thương kh p X trí úng c p c u ch n thương cơ quan v n tr ng là quan tr ng, do có nhi u nguy cơ x y ra ng ng do các bi n ch ng nh hư ng n tính m ng, s ng nh ng ng s ng còn c a chi, ch c năng v n ng c a chi ng chi, ch ng 2
 3. Các giai o n x trí ch n thương cơ tr quan v n ng: ng Sơ c u: nh ng vi c làm ngay t i nơi x y nh ng ra tai n n nh m m c ích b o v tính tai m ng, ch ng au, tránh làm t n thương ng ch ng au tr thêm. ( t n p, băng bó các v t thương, v n chuy n n n nhân là nh ng vi c làm ng c n thi t nh t trong sơ c u) C p c u: nh ng vi c làm t i phòng c p nh ng c u, t i các tr m y t do các nhân viên y t m nh n, cũng nh m m c ích b o v tính m ng, ch ng au, tránh làm t n ng ch ng au tr thương thêm (do xương gãy di l ch). (do ch ( t n p, băng bó các v t thương, v n chuy n n n nhân, s d ng các thu c và ng các bi n pháp chuyên môn ngăn ch n ng các bi n ch ng do gãy xương gây ra) ng do 3
 4. i u tr th c th : nh ng vi c làm th nh ng hoàn ch nh nh m t các m c tiêu: nh - Ph c h i hình d ng gi i ph u ng - Làm lành t t các t n thương - Ph c h i ch c năng c a chi ch n oán ư c b nh nhân có ch n ch nh * thương, th y thu c c n ph i: th - Thu c gi i ph u - H i b nh s v i các v n quan tâm: nh quan nguyên nhân và cơ ch , tu i b nh nhân, nguy tu nh th i gian, các d u hi u n i tr i như au, th au m t v n ng, bi n d ng… ng b i ng - Bi t tìm các tri u ch ng lâm sàng c a gãy ng xương 4
 5. * Khám nhanh b nh nhân xác nh: Kh nh nh 1. Tình tr ng b nh nhân, các d u hi u 1. ng nh sinh t n 2. Tìm các d u hi u hư ng n vùng b 2. ng t n thương: au, sưng, b m, có v t au thương, bi n d ng, c ng b t thư ng, bi ng ng ng m t cơ năng 3. Khám m ch ngo i biên, phòng và 3. Kh ch ph phát hi n s m các bi n ch ng liên quan ng m ch máu chính. Khám v n ng các ch Kh ng o n cu i chi trong ch n thương c t chi trong s ng. ng * Chú ý n các bi n ch ng có th x y ra Ch ng sau ch n thương, nh t là các ch n nh thương có gãy xương l n như gãy xương ùi, xương ch u, gãy nhi u xương: S c ch n thương T c m ch máu do m ch do Chèn ép khoang Ch T n thương m ch máu chính ch T n thương th n kinh chính Nhi m trùng v t thương Nhi 5
 6. Nguyên nhân gây ra các bi n ch ng là: ng 1. Ch y máu và m t máu: 1. Ch - Máu ch y do t n thương các m ch do ch máu nh trong t y xương, v xương, trong màng xương và các mô m m xung quanh. M t máu nhi u là nguyên nhân gây nên s c - Máu ch y ng l i thành máu t . ng Lư ng máu t l n là nguyên nhân gây ng chèn ép khoang, làm tăng áp l c trong ng t y có th là nguyên nhân gây nên ng t c m ch m . ch - M t máu nhi u s làm cho lư ng máu n ng th n s gi m, có nguy cơ suy th n c p. gi Máu n các mô vùng t n thương kém: cơ th s ch ng l i nguy cơ nhi m trùng ch ng k ém - B t ng xương gãy, băng bó các v t ng thương, c m máu, băng ép có tr ng i m, ng h i s c c p c u, truy n d ch, truy n máu truy ch truy bù lư ng máu m t là nh ng vi c c n ng ng làm ch ng ch y máu và m t máu. ch ng 6
 7. 2. au 2. au - Do th n kinh c m giác n m trên màng Do th xương và xung quanh, vì v y gãy xương s làm b nh nhân c m th y r t au. au nh au au quá m c có th gây ra s c, gây co m ch co ch và d gây nên h i ch ng r i lo n dinh ng dư ng v sau. ng sau 3. S di l ch c a các u xương gãy 3. di ch Xương gãy di l ch do l c tác ng m nh ch do ng nh và do s co kéo c a các cơ. do Các u xương gãy di l ch làm t n ch thương các b ph n xung quanh: th n ph th kinh chính, m ch máu chính, cơ, bao ch bao kh p... 7
 8. 4. Các t n thương ph i h p 4. - Các t n thương mô m m xung quanh g m da, m ch máu chính, th n kinh ch th chính, gân, cơ, bao kh p, dây ch ng x y bao ng ra cùng lúc v i gãy xương càng làm cho gãy xương ph c t p hơn 5. Nhi m trùng 5. Nhi - Vi trùng gây b nh t môi trư ng bên Vi tr nh ng ng i xâm nh p tr c ti p qua v t thương qua gây nên nhi m trùng. - Ngoài nhi m trùng thư ng, ph i chú ý ng ph n các nhi m trùng k khí g m u n ván kh và ho i thư sinh hơi 8
 9. Các bi n ch ng ng 1.S c ch n thương ch - Do gãy xương l n ho c gãy nhi u xương Do ho c có nhi u t n thương ph i h p gây au và m t máu nhi u. au - C n theo dõi M ch, Huy t áp. Ch s s c ch Huy Ch (s nh p m ch trong 1 phút / s huy t áp nh ch ph huy tâm thu [mmHg] bình thư ng
 10. Các bi n ch ng ng 2.T c m ch máu do m ch do - Là bi n ch ng tuy ít g p nhưng thư ng n ng và có nguy cơ t vong cao - Do s thuyên t c t i các mao qu n ph i b i các gi t m t t y xương (có s tăng áp l c ng t y) - G p trong các gãy xương l n, gãy nhi u xương - Thư ng i kèm v i S c ch n thương - Tri u ch ng lâm sàng cơ b n là khó th , v t v , b c r c (dù không có ch n thương ng c và s não) - Có th tìm th y m xu t huy t k t m c mt - C n c nh giác và d phòng khi có d u hi u nghi ng làm thêm các xét nghi m ch n oán - i u tr tích c c như s c ch n thương. 10
 11. Các bi n ch ng ng 3. Chèn ép khoang 3. - Tri u ch ng lâm sàng c n chú ý là sưng căng và au. - au như b ng bu t và tăng khi n vào khoang ho c làm căng cơ trong khoang. - i v i các khoang có m ch máu chính có th làm m t m ch ho c m ch y u hơn - Chú ý tìm tri u ch ng 5P (Pain, Pulselessness, Pallor, Parestesie, Paralysis). N u có y và i n hình thì CEK ã n ng, có nguy cơ m t chi. Các bi n ch ng ng 4.T n thương m ch máu chính c a chi th ch - C n chú ý khi ch n thương các vùng có m ch máu chính n m sát xương (vùng khoeo, khu u, nách) - D u hi u cơ b n là m t m ch vùng h lưu - L nh chi, tê, li t v n ng (5P) ch ng t t n thương ã lâu, các cơ có nguy cơ ho i t . - Phát hi n có t n thương m ch máu chính, ph i ưu tiên x trí s m (ph u thu t m ch máu) 11
 12. Các bi n ch ng ng 5. T n thương th n kinh chính - C n chú ý khi ch n thương các vùng có th n kinh chính n m sát xương. (TK quay, gi a, ám r i cánh tay…) - D u hi u cơ b n là m t c m giác và li t v n ng các cơ do TK chi ph i - T n thương th n kinh có th ư c gi i phóng n u n n xương s m. - T n thương th n kinh có th x y ra sau n n xương, kh p. Vì v y c n chú ý khi c pc u Các bi n ch ng ng 6. Nhi m trùng - Do vi trùng xâm nh p tr c ti p qua v t thương, thư ng g p trong gãy h , v t thương ph n m m, v t thương kh p. - Nhi m trùng có th x y ra sau m t th thu t, ph u thu t. Vì v y c n chú ý vô trùng. - M c t l c s m là bi n pháp t t nh t phòng, ch ng nhi m trùng. 12
 13. - Kháng sinh có vai trò h tr . - Ch n thương cơ quan v n ng c n ư c x trí c p c u và nên th c hi n úng k thu t, theo dõi sát phòng các bi n ch ng. - Ph i x trí s m các bi n ch ng. - C p c u t t các ch n thương cơ quan v n ng s giúp vi c i u tr th c th ư c thu n l i. Ph n II: C m máu v t thương 13
 14. Các phương pháp c m máu: - T o áp l c t i ch - Nâng cao chi chi - è ép ng m ch ng ch - Garo 1. C m máu t o áp l c t i 1. ch - è tr c ti p lên v t thương 10-30 phút 30 ph - Băng ép - Băng ép có tr ng i m ng 14
 15. Lưu ý khi băng ép * Luôn ki m tra tu n hoàn bên dư i băng * N u không có m ch: thì ph i n i l ng băng, ki m tra l i * N u da bên dư i băng l nh, tím tái, d c m: thì n i l ng băng và ki m tra l i * N u ã n i l ng băng v n không có m ch thì ã có t n thương m ch máu ph i v n chuy n kh n cp 2. C m máu b ng è ép ng m ch 15
 16. C m máu v t thương c 16
 17. 3. Garo t garo là ph i cân nh c gi a c u chi và c u sinh m ng Khi không th ki m soát ch y máu, tr khi v i garo Nghĩ n c u m ng hi sinh chi Garo không dùng cho v t thương u, c . N u máu ti p t c ch y th m băng dù ã chèn g c v i áp l c: t garo Ch nh t garo không dùng garo ngay t u - Ch s d ng khi có ch y máu nghiêm tr ng e do n tính m ng - Garo ch t m th i cho n khi b nh nhân ư c v n chuy n n nơi an toàn. Không tháo garo cho n khi áp d ng các bi n pháp c m máu qui ư c 17
 18. V trí t garo - N u v t thương dư i khu u /dư i g i t garo phía trên v t thương 3cm - N u garo phía dư i khu u/g i không hi u qu thì t garo th 2 phía trên khu u/g i 3cm. Không tháo b garo th 1 n u chưa t xong garo th 2 18
 19. * Áp l c - làm ng ng ch y máu - Tránh garo tĩnh m ch * V n chuy n - Có báo cáo kèm theo ghi rõ th i i m t - Có nhân viên y t i kèm 19
 20. Tháo garo - Không tháo garo ngoài phòng m - Không tháo garo khi quá mu n Ch s d ng garo khi các phưng pháp c m máu khác th t b i Ph n III: C nh t m th i xương gãy 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản