Bài giảng Cố định gãy xương và cầm máu (Phần 5)

Chia sẻ: Barbie Barbie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
211
lượt xem
65
download

Bài giảng Cố định gãy xương và cầm máu (Phần 5)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài giảng cố định gãy xương và cầm máu (phần 5)', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cố định gãy xương và cầm máu (Phần 5)

  1. * Trư ng h p gãy xương c ng tay: Trư ương tay: - c ng tay sát thân mình, c ng tay thâ nh, vuông góc cánh tay. Lòng bàn tay ng a. vuô tay. - Dùng hai n p: N p trong t lòng bàn tay n n p khu u tay, n p ngoài t tay, ngoà u các ngón tay n quá khu u. ngó quá - Dùng 3 dây r ng b n bu c c nh n p bàn tay, thân c ng tay (trên, dư i gãy). tay, thâ trê - Dùng khǎn tam giác khǎ giá c ng tay treo trư c ng c. trư 29
  2. C nh gãy xương chi trên 30
  3. C nh gãy xương chi dư i 31
  4. 32
  5. C nh gãy c t s ng TAÏI HIEÄN TRÖÔØNG ÑIEÀU NEÂN LAØM: Ñaët BN naèm ngöûa treân vaùn cöùng Theo doõi ABCs Baát ñoäng coå baèng tuùi caùt hay neïp coå Coät naïn nhaân vaøo vaùn ôû ñaàu, vai, vaø ngang khung chaäu Khieâng bn ñuùng caùch coå, ñaàu, thaân thaúng do 3- 4 ngöôøi ñöùng cuøng beân ÑIEÀU KHOÂNG NEÂN LAØM: ∗ Khieâng soác naïn nhaân, Vaùc treân vai, Coõng treân löng, Chôû baèng xe ñaïp Khieâng baèng gheá, Khieâng baèng voõng ∗ Chôû beänh nhaân ngoài baèng xe xích loâ, xe maùy… ∗ Keâ goái döôùi ñaàu laøm cho coå gaäp ∗ Khoâng keùo coå 33
  6. Khi b nh nhân n m ng a B nh nhân ng i trong xe 34
  7. C nh gãy Khung ch u K T LU N Ch n thương cơ quan v n ng c n ư c thương x trí c p c u, th c hi n úng k thu t, trí theo dõi sát phòng các bi n ch ng. phò ng. C p c u t t các ch n thương cơ quan v n thương ng s giúp vi c i u tr th c th ư c giú thu n l i. Ch s d ng Garo khi các phương pháp phương phá c m máu khác th t b i khá 35
Đồng bộ tài khoản