intTypePromotion=1

Bài giảng Cố định gãy xương và cầm máu (Phần 1)

Chia sẻ: Barbie Barbie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
461
lượt xem
95
download

Bài giảng Cố định gãy xương và cầm máu (Phần 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Cố định gãy xương và cầm máu do bác sĩ Nguyễn Văn Phước biên soạn. Dàn bài gồm 3 phần với nội dung cụ thể như sau: Phần I: Đại cương chấn thương cơ quan vận động; Phần II: Cầm máu vết thương; Phần III: Cố định tạm thời xương gãy. Mời các bạn cùng tham khảo học tập củng cố kiến thức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cố định gãy xương và cầm máu (Phần 1)

  1. C NH GÃY XƯƠNG VÀ C M MÁU VĂ PHƯ BS.NGUY N VĂN PHƯ C DÀN BÀI BÀ Ph n I: i cương ch n thương cơ quan ương thương v n ng Ph n II: C m máu v t thương thương Ph n III: C nh t m th i xương gãy ương 1
  2. Ph n I: thương i cương ch n th ng cơ quan v n ng ng Ch n thương cơ quan v n ng bao g m: gãy thương xương (kín, h ), tr t kh p, bong gân, ch n ương thương, v t thương ph n m m, v t thương thương, thương thương kh p X trí úng c p c u ch n thương cơ quan v n trí thương ng là quan tr ng, do có nhi u nguy cơ x y ra ng, các bi n ch ng nh hư ng n tính m ng, sng, s ng còn c a chi, ch c năng v n ng c a chi 2
  3. Các giai o n x trí ch n thương cơ trí thương quan v n ng: ng: Sơ c u: nh ng vi c làm ngay t i nơi x y ra tai n n nh m m c ích b o v tính m ng, ch ng au, tránh làm t n thương ng, au, trá thương thêm. ( t n p, băng bó các v t thương, thê thương, v n chuy n n n nhân là nh ng vi c làm nhâ c n thi t nh t trong sơ c u) C p c u: nh ng vi c làm t i phòng c p phò c u, t i các tr m y t do các nhân viên y nhâ viê t m nh n, cũng nh m m c ích b o v tính m ng, ch ng au, tránh làm t n ng, au, trá thương thêm (do xương gãy di l ch). thương thê ương ch). ( t n p, băng bó các v t thương, v n thương, chuy n n n nhân, s d ng các thu c và nhâ các bi n pháp chuyên môn phá chuyê ngăn ch n ngă các bi n ch ng do gãy xương gây ra) ương ra) 3
  4. i u tr th c th : nh ng vi c làm hoàn ch nh nh m t các m c tiêu: hoà tiê - Ph c h i hình d ng gi i ph u - Làm lành t t các t n thương - Ph c h i ch c năng c a chi * ch n oán ư c b nh nhân có ch n nhâ thương, th y thu c c n ph i: thương, - Thu c gi i ph u - H i b nh s v i các v n quan tâm: nguyên nhân và cơ ch , tu i b nh nhân, nguyê nhâ nhâ th i gian, các d u hi u n i tr i như au, gian, như au, m t v n ng, bi n d ng… ng, ng… - Bi t tìm các tri u ch ng lâm sàng c a gãy xương ương 4
  5. * Khám nhanh b nh nhân Khá nhâ xác nh:nh: 1. Tình tr ng b nh nhân, các d u hi u nhâ sinh t n 2. Tìm các d u hi u hư ng n vùng b t n thương: au, sưng, b m, có v t thương: au, ng, thương, bi n d ng, c thương, ng, ng b t thư ng, thư ng, m t cơ năng 3. Khám m ch ngo i biên, Khá biê phòng và phò phát hi n s m các bi n ch ng liên quan phá liê m ch máu chính. Khám v n ng các chính. Khá o n cu i chi trong ch n thương c t thương s ng. ng. * Chú ý n các bi n ch ng có th x y ra Chú sau ch n thương, nh t là các ch n thương, thương có gãy xương l n như gãy xương thương ương như ương ùi, xương ch u, gãy nhi u xương: ương ương: S c ch n thương thương T c m ch máu do m Chèn ép khoang Chè T n thương m ch máu chính thương chí T n thương th n kinh chính thương chí Nhi m trùng v t thương trù thương 5
  6. Nguyên nhân gây ra các bi n ch ng là: Nguyê nhâ 1. Ch y máu và m t máu: - Máu ch y do t n thương các m ch thương máu nh trong t y xương, v xương, ương, ương, màng xương và các mô m m xung ương quanh. M t máu nhi u là nguyên nhân quanh. nguyê nhâ gây nên s c - Máu ch y ng l i thành máu t . thà Lư ng máu t l n là nguyên nhân gây nguyê nhâ chèn ép khoang, làm tăng áp l c trong chè khoang, ng t y có th là nguyên nhân gây nên nguyê nhâ t c m ch m . - M t máu nhi u s làm cho lư ng máu n th n s gi m, có nguy cơ suy th n c p. Máu n các mô vùng t n thương kém: thương cơ th s ch ng l i nguy cơ nhi m trùng trù k ém - B t ng xương gãy, băng bó các v t ương thương, c m máu, băng ép có tr ng i m, thương, h i s c c p c u, truy n d ch, truy n máu ch, bù lư ng máu m t là nh ng vi c c n làm ch ng ch y máu và m t máu. 6
  7. 2. au - Do th n kinh c m giác n m trên màng giá trê xương và xung quanh, vì v y gãy xương ương quanh, ương s làm b nh nhân c m th y r t au. au nhâ au. quá m c có th gây ra s c, gây co m ch quá và d gây nên h i ch ng r i lo n dinh dư ng v sau. sau. 3. S di l ch c a các u xương gãy ương Xương gãy di l ch do l c tác ng m nh ương và do s co kéo c a các cơ. Các u xương gãy di l ch làm t n ương thương các b ph n xung quanh: th n thương quanh: kinh chính, m ch máu chính, cơ, bao chính, chính, kh p... 7
  8. 4. Các t n thương ph i h p thương - Các t n thương mô m m xung quanh thương g m da, m ch máu chính, th n kinh da, chính, chính, gân, cơ, bao kh p, dây ch ng x y chính, ra cùng lúc v i gãy xương càng làm cho ương gãy xương ph c t p hơn ương 5. Nhi m trùng trù - Vi trùng gây b nh t môi trư ng bên trù trư ng i xâm nh p tr c ti p qua v t thương thương gây nên nhi m trùng. trùng. - Ngoài nhi m trùng thư ng, ph i chú ý Ngoà trù thư ng, chú n các nhi m trùng k khí g m u n ván trù khí và ho i thư sinh hơi thư 8
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2