intTypePromotion=1

Công văn 1182-TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
54
lượt xem
3
download

Công văn 1182-TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1182-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc danh mục hàng hoá được giảm 50% thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1182-TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña B é  T µi  h Ý n h  sè 1182/TC/TC T   g µy  16 th¸ng 3 n¨ m  1999  c n vÒ   viÖc da n h  m ô c  h µ n g  h o¸ ® îc gi¶ m  50 %  thu Õ   T G T G KÝnh       göi:­ C¸c    quan  Bé, c¬  ngang    quan    Bé, c¬  trùcthuéc ChÝnh    phñ           ­UBND       c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng  Thùc  hiÖn quy ®Þnh  i t¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   5  1  ®Þnh  102/1998/N§­ sè  CP  ngµy 21/12/1998  cña ChÝnh  phñ  söa  æi, bæ   ®   sung mét  ®iÒu  sè  cña  NghÞ  ®Þnh   28/1998/N§­   sè  CP ngµy  11/5/1998  cña  ChÝnh  phñ quy  ®Þnh   chitiÕtthihµnh        LuËt thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng (GTGT); ®iÓm   Môc  Th«ng        2  VI  t sè 175/1998/TT­ BTC  ngµy 24/12/1998  cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn    thihµnh  nghÞ  ®Þnh   nµy; Th«ng   sè    t 20/1999/TT­ BTC   ngµy  10/2/1999 cña    Bé Tµi  chÝnh  híng  dÉn söa  æi,    ® bæ sung  Th«ng   sè  t 175/1998/TT­ BTC   quy  ®∙  ®Þnh    i c¸c lo¹ hµng    ho¸,dÞch  ® îcgi¶m  vô    50%   møc  thuÕ  GTGT.  Sau    khicã  ý kiÕn cña  C«ng  Bé  nghiÖp    t¹ C«ng    513  i v¨n sè  CV/TCKT  ngµy 09/2/1999 vµ    ý kiÕn cña Tæng  côc H¶i quan t¹ c«ng v¨n sè 1100/TCHQ­KTTC  ngµy  i 01/3/1999    vÒ viÖc    x¸c ®Þnh   danh môc   hµng  ho¸;Bé      Tµi chÝnh  híng  dÉn  thùc hiÖn  sau:   nh  1. C¸c  i   lo¹ than    ®¸, m¸y cµy, m¸y    kÐo, m¸y    b¬m     níc,m¸y c«ng    cô, m¸y  ®éng    lùc(thuéc danh    môc kÌm theo c«ng    v¨n nµy)® îcgi¶m      50%   thuÕ GTGT   khinhËp    khÈu;s¶n    xuÊtvµ    kinhdoanh  ¬ng    th nghiÖp    b¸n ra. 2. Møc    thuÕ  suÊt ®Ó     tÝnh  th«ng  thuÕ  vµ  b¸o  GTGT       ®èi víihµng  nhËp  khÈu,      ghi trªn ho¸ ®¬n  GTGT     lµ møc  thuÕ suÊt thuÕ GTGT   ® îc gi¶m  ®∙    50%. C¸c  i lo¹ m¸y mãc,  thiÕtbÞ    chuyªn dïng    nhËp khÈu  thuéc Danh    môc kÌm  theo c«ng      v¨n nµy,nÕu    thuéc ®èi t      îng quy  ®Þnh    t¹ ®iÓm   Môc    i 4  IITh«ng   tsè  89/1998/TT­ BTC  ngµy 27/6/1998  cña    Bé Tµi chÝnh th× kh«ng  chÞu thuÕ  GTGT. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn,nÕu          ph¸thiÖn danh môc cÇn    bæ sung,söa    ®æi  hoÆc   víng m ¾c,    cã    ®Ò nghÞ    quan,®¬n  b¸o c¸o Bé    c¸cc¬    vÞ      TµichÝnh  ®Ó   xem       xÐt,gi¶i quyÕt kÞp    thêi.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2