intTypePromotion=1

Cung cầu ngoại tệ và cơ chế xác định tỷ giá

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

1
973
lượt xem
336
download

Cung cầu ngoại tệ và cơ chế xác định tỷ giá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thị trường ngoại hối hay thị trường hối đoái ngoại tệ là thị trường tiền tệ quốc tế diễn ra các hoạt động giao dịch các ngoại tệ và các phương tiện thanh toán có giá trị như ngoại tệ,Tỷ giá hối đoái được xác định trên cơ sở cung - cầu ngoại tệ. Hiểu bản chất khoa học của các đường cung và đường cầu ngoại tệ - Sử dụng mô hình cung cầu ngoại tệ để giải thích sự biến động của tỷ giá...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cung cầu ngoại tệ và cơ chế xác định tỷ giá

 1. CHÖÔNG 5 MOÂ HÌNH CUNG CAÀU NGOAÏI TEÄ VAØ CÔ CHEÁ XAÙC ÑÒNH TYÛ GIAÙ 1
 2. CH 5: MOÂ HÌNH CUNG CAÀU NGOAÏI TEÄ VAØ CÔ CHEÁ XAÙC ÑÒNH TYÛ GIAÙ Muïc tieâu: Hieåu baûn chaát khoa hoïc cuûa caùc ñöôøng cung vaø ñöôøng caàu ngoaïi teä Söû duïng moâ hình cung caàu ngoaïi teä ñeå giaûi thích söï bieán ñoäng cuûa tyû giaù 2
 3. CH 5: MOÂ HÌNH CUNG CAÀU NGOAÏI TEÄ VAØ CÔ CHEÁ XAÙC ÑÒNH TYÛ GIAÙ 5.1 Hình thaønh moâ hình cung caàu ngoaïi teä 5.2 Caùc yeáu toá aûnh höôûng leân tyû giaù 3
 4. 5.1 Hình thaønh moâ hình cung caàu ngoaïi teä 5.1.1 Cung caàu ngoaïi teä phaùi sinh 5.1.2 Hình thaønh ñöôøng caàu ngoaïi teä 5.1.3 Hình thaønh ñöôøng cung ngoaïi teä 5.1.4 Moâ hình cung caàu ngoaïi teä vaø cô cheá xaùc ñònh tyû giaù 4
 5. 5.1.1 Cung caàu ngoaïi teä phaùi sinh Caàu moät ñoàng tieàn phaùt sinh töø caàu haøng hoùa, taøi saûn vaø dòch vuï thanh toaùn baèng ñoàng tieàn ñoù; Caàu ngoaïi teä phaùt sinh töø nhu caàu ngöôøi trong nöôùc mua haøng hoùa, taøi saûn vaø dòch vuï töø nöôùc ngoaøi; Cung ngoaïi teä phaùt sinh töø nhu caàu ngöôøi nöôùc ngoaøi mua haøng hoùa, taøi saûn vaø dòch vuï trong nöôùc Cung caàu ngoaïi teä laø phaùi sinh, coù nguoàn goác töø löu chuyeån haøng hoùa, voán ñaàu tö, lao ñoäng vaø dòch vuï trong phaïm vi quoác teá 5
 6. 5.1.2 Hình thaønh ñöôøng caàu ngoaïi teä Coi caàu haøng hoùa NK laø nguoàn phaùt sinh caàu ngoaïi teä chuû yeáu Phaân tích moái lieân heä giöõa tyû giaù vaø caàu haøng hoùa nhaäp khaåu ñeå chæ ra moái lieân heä giöõa tyû giaù vaø caàu ngoaïi teä 6
 7. 5.1.2 Hình thaønh ñöôøng caàu ngoaïi teä Caùc böôùc tieán haønh: 1. Xaùc ñònh caùc ñöôøng cung caàu haøng hoùa NK 2. Xaùc ñònh haøm caàu haøng hoùa NK 3. Xaùc ñònh moái quan heä giöõa caàu haøng hoùa NK vaø tyû giaù xaùc ñònh söï thay ñoåi cuûa chi tieâu nhaäp khaåu, töùc caàu ngoaïi teä 7
 8. 5.1.2 Hình thaønh ñöôøng caàu ngoaïi teä Caùc kyù hieäu: – P*m: Giaù haøng hoùa NK tính baèng ngoaïi teä – Pm : Giaù haøøng hoùa NK tính baèng noäi teä – Qm: Soá löôïng haøng hoùa NK – Sm: Ñöôøng cung haøng hoùa NK – Dm: Ñöôøng caàu haøng hoùa NK – Df : Ñöôøng caàu ngoaïi teä – Qf : Soá löôïng ngoaïi teä treân thò tröôøng ngoaïi hoái – S : Tyû giaù yeát tröïc tieáp 8
 9. 5.1.2 Hình thaønh ñöôøng caàu ngoaïi teä Caùc ñöôøng cung caàu haøng hoùa nhaäp khaåu: P*m Sm D C Dieän tích hình chöõ nhaät ABCD laø gì? Dm A B Qm 9
 10. 5.1.2 Hình thaønh ñöôøng caàu ngoaïi teä Haøng hoùa NK laø haøng hoùa SX ôû nöôùc ngoaøi vaø ñöôïc tieâu thuï trong nöôùc Ngöôøi tieâu duøng trong nöôùc quyeát ñònh mua bao nhieâu haøng hoùa NK treân cô sôû giaù NK tính baèng noäi teä Haøm caàu haøng hoùa NK ñöôïc xem nhö laø haøm soá cuûa giaù NK tính baèng noäi teä, coù daïng nhö sau: Qm = α0 - α1Pm Trong ñoù : α0 vaø α1 laø caùc thoâng soá döông khoâng ñoåi 10
 11. 5.1.2 Hình thaønh ñöôøng caàu ngoaïi teä Vôùi Pm = SP*m Haøm caàu haøng hoùa NK coù theå vieát thaønh: Qm = α0 - α1 SP*m Nhaän xeùt: Neáu P*m khoâng ñoåi, S taêng giaù haøng hoaù NK baèng noäi teä taêng löôïng caàu haøng hoùa NK Qm giaûm. 11
 12. 5.1.2 Hình thaønh ñöôøng caàu ngoaïi teä ÖÙng vôùi 4 möùc tyû giaù taêng daàn: S1 < S2 < S3 Q2 > Q3 > Q4 Ñöôøng caàu haøng hoùa NK khaåu seõ dòch chuyeån sang traùi khi tyû giaù taêng 12
 13. 5.1.2 Hình thaønh ñöôøng caàu ngoaïi teä Ñöôøng caàu haøng hoùa NK dòch chuyeån sang traùi: P*m Dieän tích hình Sm chöõ nhaät (caàu ngoaïi teä) thay ñoåi theá naøo? (Dm)1 (Dm)2 (Dm)3 (Dm)4 Qm 13
 14. 5.1.2 Hình thaønh ñöôøng caàu ngoaïi teä Ñöôøng caàu ngoaïi teä laø taäp hôïp caùc ñieåm coù toaï ñoä laø caùc möùc tyû giaù vaø löôïng caàu ngoaïi teä töông öùng P*m S(d/f) Sm S4 Ñöôøng caàu ngoaïi teä S3 (Dm)1 S2 (Dm)2 (Dm)3 S1 (Dm)4 Qm Qf (Qf)4 (Qf)3 (Qf)2 (Qf)1 14
 15. 5.1.2 Hình thaønh ñöôøng caàu ngoaïi teä Ñöôøng caàu ngoaïi teä laø ñöôøng doác xuoáng töø traùi qua phaûi Tyû giaù taêng caàu ngoaïi teä giaûm 15
 16. 5.1.3 Hình thaønh ñöôøng cung ngoaïi teä Coi caàu haøng hoùa XK laø nguoàn phaùt sinh cung ngoaïi teä chuû yeáu Phaân tích moái lieân heä giöõa tyû giaù vaø caàu haøng hoùa XK ñeå chæ ra moái lieân heä giöõa tyû giaù vaø cung ngoaïi teä 16
 17. 5.1.3 Hình thaønh ñöôøng cung ngoaïi teä Caùc böôùc tieán haønh: 1. Xaùc ñònh caùc ñöôøng cung caàu haøng hoùa XK 2. Xaùc ñònh haøm caàu haøng hoùa XK 3. Xaùc ñònh moái quan heä giöõa caàu haøng hoùa XK vaø tyû giaù xaùc ñònh söï thay ñoåi cuûa doanh thu XK, töùc cung ngoaïi teä 17
 18. 5.1.3 Hình thaønh ñöôøng cung ngoaïi teä Caùc kyù hieäu: – P*x: Giaù haøng hoùa XK tính baèng ngoaïi teä – Px : Giaù haøøng hoùa XK tính baèng noäi teä – Qx: Soá löôïng haøng hoùa XK – Sx: Ñöôøng cung haøng hoùa XK – Dx: Ñöôøng caàu haøng hoùa XK – Sf : Ñöôøng cung ngoaïi teä – Qf : Soá löôïng ngoaïi teä treân thò tröôøng ngoaïi hoái – S : Tyû giaù yeát tröïc tieáp 18
 19. 5.1.3 Hình thaønh ñöôøng cung ngoaïi teä Caùc ñöôøng cung caàu haøng hoùa XK: P*x Sx Dieän tích hình chöõ D C nhaät ABCD laø gì? Dx A B Qx 19
 20. 5.1.2 Hình thaønh ñöôøng cung ngoaïi teä Haøng hoùa XK laø haøng hoùa SX ôû trong nöôùc vaø ñöôïc tieâu thuï ôû nöôùc ngoaøi Ngöôøi nöôùc ngoaøi quyeát ñònh mua bao nhieâu haøng hoùa XK treân cô sôû giaù XK tính baèng ngoaïi teä Haøm caàu haøng hoùa XK ñöôïc xem nhö laø moät haøm soá cuûa giaù XK tính baèng ngoaïi teä, coù daïng nhö sau: Qx = β0 - β1 P*x Trong ñoù : β0 vaø β1 laø caùc thoâng soá döông khoâng ñoåi 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2