intTypePromotion=3

Đa dạng văn hóa và sự phát triển xã hội Việt Nam

Chia sẻ: Đặng Khánh Hào | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:10

0
460
lượt xem
155
download

Đa dạng văn hóa và sự phát triển xã hội Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

.I. QUAN NIỆM THẾ NÀO VỀ MỘT XÃ HỘI PHÁT TRIỂN Tăng trưởng kinh tế bên vững (bên vững về môi trường và con người ) - Nâng cao chất lượng sống (dịch vụ y tế , giáo dục , an ninh , quan hệ con người . . .. .) - Bảo tồn , làm giầu và phát huy bản sắc văn hóa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đa dạng văn hóa và sự phát triển xã hội Việt Nam

  1. ĐA DẠNG VĂN HOÁ VÀ SỰ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI VIỆT NAM GS.TS. Ngô Đức Thịnh Viện Nghiên cứu văn hoá
  2. I. QUAN NIỆM THẾ NÀO VỀ MỘT XÃ HỘI PHÁT TRIỂN  Tăng trưởng kinh tế bên vững (bên vững về môi trường và con ̀ ̀ người).  Nâng cao chât lượng sông (dich vụ y tê, giao duc, an ninh, quan hệ ́ ́ ̣ ́ ́ ̣ con người ...).  Bao tôn, lam giâu và phat huy ban săc văn hoa. ̉ ̀ ̀ ̀ ́ ̉ ́ ́
  3. II. VĂN HÓA VIỆT NAM MANG TÍNH ĐA DẠNG CAO 1. ĐA DẠNG VĂN HÓA TỘC NGƯỜI  Từ thời lâp quôc Văn Lang - ̣ ́ ̣ Âu Lac (cach ngay nay ́ ̀ ̉ khoang 2500 năm) ̣ Viêt Nam đã là quôc gia đa ́ tôc người. ̣  Viêt Nam có 54 tôc người, ̣ ̣ thuôc nhiêu nhom ngôn ngữ - ̣ ̀ ́ tôc người khac nhau: ̣ ́ Viêt - Mường, Môn - Khơme, ̣ ̀ ́ Tay - Thai, Nam Ðao, Hmông - ̉ ̣ Dao, Tang - Miên, ́ Han. ́  Hơn 200 nhom đia phương ́ ̣ cua tôc người với săc thai ̉ ̣ ́ ́ văn hoá đa dang. ̣
  4. 2. ĐA DẠNG VĂN HÓA ĐỊA PHƯƠNG ̣ Viêt Nam phân chia thanh 7 vung ̀ ̀ văn hoá lớn, trong đó có thể ̀ phân chia thanh 23 tiêu vung: ̉ ̀ 1. Vung văn hoá đông băng Băc ̀ ̀ ̀ ́ Bộ, có 5 tiêu vung. ̉ ̀ 2. Vung văn hoá Viêt Băc, có 2 tiêu ̀ ̣ ́ ̉ ̀ vung. 3. Vùng văn hoá Tây Bắc và miền núi bắc Trung Bộ, có 3 tiểu vùng. 4. Vung văn hoá duyên hải Băc ̀ ́ Trung Bô, có 3 tiêu vung. ̣ ̉ ̀ 5. Vung văn hoá duyên hải Nam ̀ Trung Bô, có 3 tiêu vung. ̣ ̉ ̀ 6. Vung văn hoá Trường Sơn - ̀ Tây Nguyên, có 4 tiêu vung. ̉ ̀ 7. Vung văn hoá Nam Bộ, có 3 tiêu ̀ ̉ BẢN ĐỒ CÁC VÙNG VĂN HÓA Ở VIỆT ̀ vung.
  5. III. ĐA DẠNG VĂN HÓA MANG LẠI ĐIỀU GÌ CHO SỰ PHÁT TRIỂN? 1. TỪ ĐA DẠNG SINH HỌC ĐẾN ĐA DẠNG VĂN HÓA  ́ ̉ Nêu hiêu khai niêm "sinh hoc" ́ ̣ ̣ theo nghia bao quat, tức là không chỉ ̃ ́ giới đông thực vât, mà cả con người ̣ ̣ với tư cach là môt bộ phân cua tự ́ ̣ ̣ ̉ nhiên, thì từ đa dang sinh hoc đên đa ̣ ̣ ́ dang văn hoá là hiêu cả theo chiêu tự ̣ ̉ ̀ nhiên với con người và ngược lai, con ̣ người với tự nhiên. Và như vây cung ̣ ̃  Nêu coi văn hoá là kêt qua, là sự ́ ́ ̉ có nghia là muôn bao tôn tinh đa dang ̃ ́ ̉ ̀ ́ ̣ thể hiên quá trinh thich ứng cua con ̣ ̀ ́ ̉ về sinh hoc,về tự nhiên thì cung phai ̣ ̃ ̉ người trong môi trường tự nhiên nhât ́ từ sự bao tôn tinh đa dang cua văn ̉ ̀ ́ ̣ ̉ đinh, thì từ đa dang sinh hoc đên đa ̣ ̣ ̣ ́ hoá. dang văn hoá là thuôc về quy luât và ̣ ̣ ̣ môi quan hệ ban chât. Ðiêu đó cung có ́ ̉ ́ ̀ ̃ nghia, muôn bao tôn và lam giâu tinh ̃ ́ ̉ ̀ ̀ ̀ ́ đa dang văn hoá thì phai băt nguôn từ ̣ ̉ ́ ̀ viêc bao tôn và lam giâu đa dang sinh ̣ ̉ ̀ ̀ ̀ ̣ hoc. ̣
  6. 2. ĐA DẠNG VÀ THỐNG NHẤT CỦA VĂN HÓA  Văn hoá Viêt Nam là nên ̣ ̀ văn hoá thông nhât trong đa dang và ́ ́ ̣ từ đa dang, đa dang văn hoá tôc ̣ ̣ ̣ người, văn hoá vung, văn hoá tôn ̀ giao, tin ngưỡng, văn hoá nghề ́ ́ nghiêp... Thông nhât và đa dang là ̣ ́ ́ ̣ hai măt cua môt thực thể văn hoa. ̣ ̉ ̣ ́  ́ ́ Nêu coi thông nhât văn ́ hoá từ đa dang, thì muôn cung cố ́ ̉ sự thông nhât ây, phai trên cơ sở ́ ́ ́ ̉ sự bao tôn và phat triên tinh đa ̉ ̀ ́ ̉ ́ ̣ ̉ dang cua văn hoa. ́
  7. 3. ĐA DẠNG VĂN HÓA VÀ SỰ GIAO LƯU, HỘI NHẬP  Giao lưu, hôi nhâp là ban ̣ ̣ ̉ ́ chât, quy luât chung cua phat triên ̣ ̉ ́ ̉ văn hoa, là đông lực thuc đây sự ́ ̣ ́ ̉ phat triên văn hoá và cua xã hôi. ́ ̉ ̉ ̣ Ðong kin, đoan tuyêt hay can trở ́ ́ ̣ ̣ ̉ giao lưu, hôi nhâp sẽ lam mât đi ̣ ̣ ̀ ́ sinh lực, sức sông, dân tới sự lac ́ ̃ ̣ hâu, thoai hoá cua công đông. ̣ ́ ̉ ̣ ̀  Ðể giao lưu và hôi nhâp thực ̣ ̣ sự trở thanh đông lực thuc đây sự ̀ ̣ ́ ̉ phat triên văn hoá và xã hôi cua môt ́ ̉ ̣ ̉ ̣ công đông, thì ban thân văn hoá cua ̣ ̀ ̉ ̉ môi công đông ây, phai bao tôn và ̃ ̣ ̀ ́ ̉ ̉ ̀ ́ phat huy ban săc, săc thai văn hoa ̉ ́ ́ ́ ́ ̉ cua minh. ̀  ̣ Công đông nao tach minh ̀ ̀ ́ ̀ khoi hệ thông sẽ tự lam mât đi ̉ ́ ̀ ́ những khả năng, đông lực cua phat ̣ ̉ ́ triên. ̉
  8. 4. ĐẶC THÙ VĂN HÓA VÀ KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN  Môi công đông đêu có môt lich sử, truyên thông văn hoá lâu đời, đó là ̃ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ ̀ ́ nhân tố rât quan trong cân phai tinh đên trong viêc tim kiêm con đương và ́ ̣ ̀ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ́ khả năng phat triên cua công đông đo. ́ ̉ ̉ ̣ ̀ ́  Quá nhân manh đên cai chung, quy luât chung mà it chú ý tới truyên ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̀ thông, tinh đăc thu, ban săc riêng cua môi công đông thì sẽ dân đên tinh ́ ́ ̣ ̀ ̉ ́ ̉ ̃ ̣ ̀ ̃ ́ ̀ trang râp khuôn, ap đăt, duy ý chí trong hoach đinh kế hoach phat triên. ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ̉  Trong khi hoach đinh kế hoach và tim kiêm cac giai phat phat triên môi ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ́ ̉ ́ ́ ̉ ̃ công đông, cân tinh đên tinh đăc thu, truyên thông riêng để tim kiêm ̀ ̀ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̀ ́ cach thức và cac giai phap cụ thể cho sự phat triên cua môi công đông. ́ ́ ̉ ́ ́ ̉ ̉ ̃ ̣ ̀
  9. 5. VỀ MÔ HÌNH TỔNG THỂ VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM  Lựa chon mô hinh tông thể đa văn hoá (đa văn hoa, đa ngôn ngữ) cho sự ̣ ̀ ̉ ́ phat triên văn hoá Viêt Nam. ́ ̉ ̣  "Ða văn hoa" là môt mô hinh tông thê, trong đó thông nhât và đa dang là ́ ̣ ̀ ̉ ̉ ́ ́ ̣ hai măt cua môt thực thể hữu cơ. Do vây, không thể cường điêu măt đa ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ dang để dân tới suy yêu tinh thông nhât, cung như cường điêu sự thông ̣ ̃ ́ ́ ́ ́ ̃ ̣ ́ nhât, hợp nhât, đơn nhât để lam thui chôt đi tinh đa dang. ́ ́ ́ ̀ ̣ ́ ̣
  10. III. ĐA DẠNG VĂN HÓA VÀ ĐÓI NGHÈO  Ðoi ngheo không chỉ là vân đề ́ ̀ ́ kinh tê, mà con là vân đề văn hoá ́ ̀ ́  Tim căn nguyên, đưa ra biên ̀ ̣ ́ ́ ̣ ̀ phap khăc phuc tinh trang ngheo đoi ̣ ̀ ́ phai xuât phat từ thực tế môi công ̉ ́ ́ ̃ ̣ đông, không thể mang tinh đông loat. ̀ ́ ̀ ̣  Biêt khai thac, văn hoá sẽ là nôi ́ ́ ̣ lực gop phân khăc phuc ngheo đoi. ́ ̀ ́ ̣ ̀ ́

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản