Đã đến lúc thức tỉnh và làm gì đó cho thương hiệu của bạn

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
48
lượt xem
9
download

Đã đến lúc thức tỉnh và làm gì đó cho thương hiệu của bạn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nếu như bạn vẫn cho rằng những nguyên tắc xây dựng thương hiệu không thể ứng dụng trong doanh nghiệp nhỏ của mình, chúng tôi đề nghị bạn cần thay đổi triệt để quan điểm đó bởi vì nó sẽ không giúp cho thương hiệu của bạn đi lên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đã đến lúc thức tỉnh và làm gì đó cho thương hiệu của bạn

  1. ã n lúc th c t nh và làm gì ó cho thương hi u c a b n N u như b n v n cho r ng nh ng nguyên t c xây d ng thương hi u không th ng d ng trong doanh nghi p nh c a mình, chúng tôi ngh b n c n thay i tri t quan i m ó b i vì nó s không giúp cho thương hi u c a b n i lên. L i tác gi "Sát th khác bi t hóa" Trong vòng 3 năm nay, chúng tôi ã trao i t i nhi u chuyên , h i th o và di n àn xây d ng thương hi u. Chúng tôi cũng t ng t ch c nhi u h i ngh v lĩnh v c này cho nhi u công ty Singapore. M t trong nh ng n i dung mà chúng tôi thư ng nh c n là 10 nguyên t c xây d ng thương hi u mà t t c các thương hi u m nh u d a vào ó phát tri n, b t k ó là thương hi u t m c trong nư c, trong khu v c hay toàn c u. Chúng tôi ã nhi u l n ư c h i r ng: có hay không nh ng nguyên t c riêng dành cho các doanh nghi p nh , b i vì ph n nhi u nh ng công ty c a Singapore mà chúng tôi ã n nói chuy n u có quy mô v a và nh . Câu h i này thư ng th y vì ngay khi các ch doanh nghi p nh nhìn th y nh ng thương hi u l n mà chúng tôi ưa ra trong nh ng tình hu ng minh h a cho các nguyên t c xây
  2. d ng thương hi u, h ưa m t nhìn n, há to mi ng kinh ng c và suy nghĩ: “Ra th , nhưng nh ng nguyên t c này ch áp d ng cho các thương hi u l n. Thương hi u c a tôi bé nh quá, không th dùng ư c m y i u này”. T i ây thì chúng tôi có hai tin cho các b n: m t t t và m t x u. Tin x u là không có nguyên t c riêng bi t nào trong xây d ng thương hi u dành cho doanh nghi p nh . ơn gi n là vì b n nh bé nhưng i u ó không có nghĩa là b n ư c i x “ c bi t”. Còn tin t t là nh ng nguyên t c xây d ng thương hi u cũng gi ng như toán h c: m t c ng m t b ng hai. Chúng có th ư c dùng cho t t c , cho doanh nghi p l n l n doanh nghi p nh , doanh nghi p phương Tây và Á ông, cho giao d ch gi a doanh nghi p v i doanh nghi p (B2B) và doanh nghi p v i khách hàng (B2C). Và hơn n a nh ng nguyên t c ã làm nên nh ng thương hi u l n ngày nay cũng có th giúp cho s phát tri n doanh nghi p c a b n. ã n lúc th c t nh và làm gì ó cho thương hi u c a b n N u như b n v n cho r ng nh ng nguyên t c xây d ng thương hi u không th ng d ng trong doanh nghi p nh c a mình, chúng tôi ngh b n c n thay i tri t quan i m ó b i vì nó s không giúp cho thương hi u c a b n i lên. B n ch c ch n có th áp d ng nh ng nguyên t c này, và s t n t i c a doanh nghi p s ph thu c r t nhi u vào vi c th u hi u và ng d ng các nguyên t c
  3. ó. Vì v y, ã n lúc b n c n nhìn lên xem nh ng thương hi u l n ngày nay như th nào. Khi xem xét sâu hơn vào quá trình l ch s , vào nh ng kh i u khiêm t n c a h , chúng tôi ch c ch n r ng b n s khám phá ra m t th c t gi n ơn: m i thương hi u l n và thành công ngày này u kh i ngu n t m t xu t phát i m nh bé và y ch t v t. Không có gì quá khác bi t v i doanh nghi p c a b n hi n nay, và trong nhi u trư ng h p h còn y u th hơn nh ng gì b n ang có. Theo bình ch n hàng năm c a BusinessWeek s ra ngày 6 tháng 8 năm 2007 cho “100 thương hi u hàng u” thì Coca-Cola, Microsoft, IBM, General Electric, Nokia, Toyota, Intel, McDonalds, Disney và Mercedes Benz là 10 thương hi u có giá nh t th gi i. T t c nh ng công ty này u ã t ng là công ty nh , và cũng t ng ph i tranh u v t v trên th trư ng. Nhưng h ã không loay hoay tìm ki m nh ng b c th y v thương hi u h i r ng: li u có hay không nh ng nguyên t c xây d ng thương hi u dành cho nh ng doanh nghi p nh như h . H t tìm ki m - và ã tìm th y - nh ng chi n lư c giúp h chuy n it nh thành l n, v i nh ng thương hi u hàng u th gi i và kiên nh áp d ng nh ng chi n lư c này. ó là lý do t i sao h thành công.
  4. N u các công ty này ã theo u i m t s nguyên t c xây d ng thương hi u dành cho doanh nghi p nh , chúng tôi tin ch c r ng h ã không th tăng trư ng lên m t t m cao như ngày nay. Hãy cùng suy nghĩ v i u này. N u như có nh ng nguyên t c xây d ng thương hi u dành riêng cho doanh nghi p nh , t c là nh ng nguyên t c ư c t o ra dành cho m c quy mô này và chúng ư c phát tri n theo gi nh r ng nh ng doanh nghi p nh s dùng n chúng. i u ó có nghĩa là gì nh ? Có nghĩa là n u như b n mu n vào cu c chơi theo nh ng nguyên t c ó thì b n v n mãi s ch là doanh nghi p nh mà thôi. Trong khi b n không mu n v y, b n mu n nh ng nguyên t c ư c thi t l p giúp chuy n i doanh nghi p nh c a b n thành m t thương hi u l n. Không ph i t t c m i doanh nghi p u t t m c toàn c u. Th c ch t c a v n này là ph n nhi u trong s các doanh nghi p c a chúng ta s v n là tương i nh , th m chí nhi u doanh nghi p còn có th thua cu c. Nhưng n u b n n m b t ư c nh ng nguyên t c xây d ng thương hi u và s d ng ư c chúng, b n s em v cho doanh nghi p c a mình m t cơ h i t t t n t i ư c sau th thách c a th i gian và c nh tranh kh c li t t các i th . R i b n s có th hy v ng r ng doanh nghi p nh bé c a mình s tr thành h ng v a vào ngày mai. Và khi b n ã là doanh nghi p c v a thì ai mà bi t chuy n gì có th di n ra sau ó? M i bư c i
  5. trong t ng th i i m, làm nh ng vi c úng và làm úng nh ng vi c c n làm. L i d ch gi "Sát th khác bi t hóa" Thương hi u luôn là v n l n i v i m i doanh nghi p Vi t Nam khi c nh tranh t i th trư ng trong nư c. i u này càng quan tr ng hơn khi các doanh nghi p mu n vươn ra sân chơi qu c t . Làm th nào khách hàng vui v ch n mua s n ph m c a mình, ó là câu h i mà m i doanh nghi p u trăn tr . “Sát th Khác bi t hóa” ưa ra các gi i pháp kh thi nh t cho v n trên. V i 13 chi n lư c phát tri n thương hi u thông qua khác bi t hóa, cùng các tình hu ng minh h a s ng ng úc k t t th c t kinh doanh, ây có th ư c xem là b c m nang dành cho m i doanh nghi p. N i dung chính c a cu n sách ư c t trong b i c nh th trư ng Singapore (có nhi u nét tương ng v i th trư ng Vi t Nam) v i nhi u doanh nghi p v a và nh . Vì v y giá tr th c ti n c a nó càng áng k hơn. Xây d ng thương hi u thông qua khác bi t hóa là m t công tác òi h i s nh t quán và truy n thông liên t c trong dài h n. ây cũng là nhi m v c a t t c m i thành viên trong m t doanh nghi p, ch không c a riêng ngư i lãnh o hay b ph n Marketing, PR. xây d ng thương hi u thành công, doanh nghi p ph i t p trung t i a vào ý tư ng khác bi t hóa mà mình ã ch n, i u ó cũng có
  6. nghĩa là doanh nghi p ph i ch p nh n hy sinh các m c tiêu khác. Nh ng thông i p trên ây ư c truy n t i xuyên su t 13 chi n lư c khác bi t hóa mà Jacky Tai và Wilson Chew ã c trong cu n sách này. Không ch d ng l i ó, các tác gi còn tranh th gi i thi u nh ng nét c trưng tích c c c a văn hóa kinh doanh Singapore, qua ó khéo léo tôn vinh nh ng thương hi u c a o qu c này. Cu n sách chính là công c qu ng bá h u hi u cho thương hi u qu c gia Singapore. ây cũng có th ư c xem là m t ý tư ng dành cho các doanh nghi p Vi t Nam mu n góp công s c vào vi c nh v và xây d ng thương hi u Vi t trên thương trư ng qu c t .
Đồng bộ tài khoản