intTypePromotion=1

Đại Cương Về Thiết Kế Web Và Lập Trình Web- P11

Chia sẻ: Cong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
151
lượt xem
77
download

Đại Cương Về Thiết Kế Web Và Lập Trình Web- P11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đại Cương Về Thiết Kế Web Và Lập Trình Web- P11: Giáo trình bao gồm 5 chương, mỗi chương đều có phần kiến thức lý thuyết và câu hỏi nghiên cứu cụ thể...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đại Cương Về Thiết Kế Web Và Lập Trình Web- P11

  1. http://www.ebook.edu.vn 51 var answer=eval(question); var output= “What is ” + question + “?”; var correct= ‘’; var incorrect= ‘’; //ASK THE QUESTION var response=prompt(output,”0"); //CHECK THE RESULT return (response == answer) ? correct : testQuestion(question); } // STOP HIDING FROM OTHER BROWSERS --> VÝ dô 2: Example
  2. http://www.ebook.edu.vn 52 return (response == answer) ? correct : incorrect; } } // STOP HIDING FROM OTHER BROWSERS --> 3.1.8 T¹o ®èi t−îng trong JavaScript a. §Þnh nghÜa thuéc tÝnh cña ®èi t−îng: function student(name,age, grade) { this.name = name; this.age = age; this.grade = grade; } §Ó t¹o mét Object ta sö dông ph¸t biÓu new. VÝ dô ®Ó t¹o ®èi t−îng student1, ta sö dông khai b¸o: student1 = new student(“Bob”,10,75); Ba thuéc tÝnh cña ®èi t−îng student1 lµ : student1.name, student1.age, student1.grade VÝ dô ®Ó t¹o ®èi t−îng student2: student2 = new student(“Jane”,9,82); §Ó thªm thuéc tÝnh cho student1, ta cã thÓ lµm nh− sau: student1.mother = “Susan”; HoÆc chóng ta cã thÓ ®Þnh nghÜa l¹i hµm student function student(name,age, grade,mother) { this.name = name; this.age = age; this.grade = grade; this.mother = mother; } b. §èi t−îng lµ thuéc tÝnh cña ®èi t−îng kh¸c VÝ dô:
  3. http://www.ebook.edu.vn 53 function grade (math, english, science) { this.math = math; this.english = english; this.science = science; } bobGrade = new grade(75,80,77); janeGrade = new grade(82,88,75); student1 = new student(“Bob”,10,bobGrade); student2 = new student(“Jane”,9,janeGrade); student1.grade.math: dïng ®Ó lÊy ®iÓm To¸n cña student1 student2.grade.science: dïng lÊy ®iÓm m«n Khoa häc cña student2 c. Thªm ph−¬ng thøc cho ®èi t−îng: function displayProfile() { document.write(“Name: “ + this.name + “”); document.write(“Age: “ + this.age + “”); document.write(“Mother’s Name: “ + this.mother + “”); document.write(“Math Grade: “ + this.grade.math + “”); document.write(“English Grade: “ + this.grade.english + “”); document.write(“Science Grade: “ + this.grade.science + “”); } function student(name,age, mother,grade) { this.name = name; this.age = age; this.grade = grade; this.mother = mother; this.displayProfile = displayProfile; } student1.displayProfile(); VÝ dô: Example
  4. http://www.ebook.edu.vn 54 document.writeln(“Annual Salary: ” + this.salary); document.write(“”); } //DEFINE OBJECT function employee() { this.name=prompt(“Enter Employee’s Name”,”Name”); this.number=prompt(“Enter Employee Number for “ + this.name,”000-000"); this.socsec=prompt(“Enter Social Security Number for “ + this.name,”000-00-0000"); this.salary=prompt(“Enter Annual Salary for “ + this.name,”$00,000"); this.displayInfo=displayInfo; } newEmployee=new employee(); // STOP HIDING FROM OTHER BROWSERS --> H×nh 3.1 Form nhËp tªn nh©n viªn H×nh 3.2 Form nhËp møc l−¬ng
  5. http://www.ebook.edu.vn 55 H×nh 3.3 Form hiÓn thÞ kÕt qu¶ VÝ dô: Example
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2