intTypePromotion=1

Đại Cương Về Thiết Kế Web Và Lập Trình Web- P13

Chia sẻ: Cong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
142
lượt xem
72
download

Đại Cương Về Thiết Kế Web Và Lập Trình Web- P13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đại Cương Về Thiết Kế Web Và Lập Trình Web- P13: Giáo trình bao gồm 5 chương, mỗi chương đều có phần kiến thức lý thuyết và câu hỏi nghiên cứu cụ thể...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đại Cương Về Thiết Kế Web Và Lập Trình Web- P13

  1. http://www.ebook.edu.vn 61 H×nh 3.5 C¸c sù kiÖn trªn form formObjectName.fieldname: Dïng ®Ó chØ tªn tr−êng cña hiÖn hµnh trong form. formObjectName.fieldname.value: Dïng lÊy gi¸ trÞ cña tr−êng form hiÖn hµnh. 3.1.10 Sö dông vßng lÆp trong JavaScript a. Vßng lÆp for : Có ph¸p : for ( init value ; condition ; update expression ) VÝ dô 1: for (i = 0 ; i < 5 ; i++) { lÖnh ; } VÝ dô 2: for loop Examle
  2. http://www.ebook.edu.vn 62 - -> b. Vßng lÆp while : Có ph¸p: While ( ®iÒu kiÖn) { lÖnh JavaScript ; } VÝ dô 1: var num=1; while(num
  3. http://www.ebook.edu.vn 63 • C¸c frame ®· ®−îc t¹o • C¸c ®èi t−îng location vµ histtory • §èi t−îng document §èi t−îng document chøa (encompasses) tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn trong trang HTML. §©y lµ mét ®èi t−îng hoµn h¶o cã c¸c ®èi t−îng kh¸c cña JavaScript g¸n (attached) vµo nã (nh− lµ anchor, form, history, link). HÇu nh− mäi ch−¬ng tr×nh JavaScript ®Òu cã sö dông ®èi t−îng nµy ®Ó tham kh¶o ®Õn c¸c thµnh phÇn trong trang HTML. a. C¸c thuéc tÝnh (properties) cña ®èi t−îng document • alink • anchor • bgColor • cookies • fgColor • form • lastModified • linkColor • links • location • referrer • title • vlinkColor b. C¸c hµnh vi (Methods) cña ®èi t−îng document • clear() • close() • open() • write() • writeln() c. C¸c thuéc tÝnh cña ®èi t−îng Window • defaultStatus : Gi¸ trÞ mÆt nhiªn ®−îc hiÓn thÞ ë thanh tr¹ng th¸i. • frames: M¶ng c¸c ®èi t−îng chøa ®ùng mét môc cho mçi frame con trong mét frame tµi liÖu. • parent: §−îc sö dông trong FRAMSET • self: Cöa sæ hiÖn hµnh , dïng ®Ó ph©n biÖt gi÷a c¸c cöa sæ hiÖn hµnh vµ c¸c forms cã cïng tªn. • status: Gi¸ trÞ cña chuçi v¨n b¶n ®−îc hiÓn thÞ t¹i thanh status bar. Dïng ®Ó hiÓn thi c¸c th«ng b¸o cho ng−êi sö dông. • top: §Ønh cao nhÊt cña cöa sæ cha. • window d. C¸c hµnh vi (Methods) cña ®èi t−îng window • alert(): HiÖn 1 th«ng b¸o trong hép tho¹i víi OK button.
  4. http://www.ebook.edu.vn 64 • close(): §ãng cöa sæ hiÖn hµnh. • open(): Më mét cöa sæ míi víi 1 tµi liÖu ®−îc chØ ra hoÆc më mét tµi liÖu trong mét tªn cöa sæ ®−îc chØ ®Þnh. • prompt(): HiÖn mét hép th«ng b¸o. • setTimeout(): • clearTimeout(): Hµnh vi nµy cung cÊp c¸ch gäi ph¸t biÓu JavaScript sau mét kho¶ng thêi gian tr«i qua. Ngoµi ra ®èi t−îng window cã thÓ thùc hiÖn event handler: onLoad=statement. 3.1.12 Lµm viÖc víi status bar Khi user di chuyÓn qua mét hyperlink ta cã thÓ hiÖn ra mét th«ng b¸o t¹i thanh status bar cña browser dùa vµo event handler onMouseOver vµ b»ng c¸ch ®Æt self.status lµ mét chuçi (hoÆc window.status). VÝ dô: Status Example Lop chuyen dÒ PLC Thiet Ke Web 3.1.13 Më vµ ®ãng c¸c cöa sæ Sö dông ph−¬ng thøc open() vµ close() ta cã thÓ ®iÒu khiÓn viÖc më vµ ®ãng cöa sæ chøa tµi liÖu: open (“URL” , “WindowName” , “featureList”) ; C¸c ®Æc ®iÓm trong ph−¬ng ph¸p open() gåm cã: • toolbar: t¹o mét toolbar chuÈn • location: t¹o mét vïng location • directories: t¹o c¸c button th− môc chuÈn • status: t¹o thanh tr¹ng th¸i. • menubar: t¹o thanh menu t¹i ®Ønh cña cöa sæ • scrollbars: t¹o thanh scroll bar • resizable: cho phÐp user thay ®æi kÝch th−íc cöa sæ • width: chØ ®Þnh chiÒu réng cöa sæ theo ®¬n vÞ pixel • height: chØ ®Þnh chiÒu cao cöa sæ theo ®¬n vÞ pixel VÝ dô 1: window.open( “plc.htm”, ”newWindow”, ”toolbar=yes, location=1,
  5. http://www.ebook.edu.vn 65 directories=yes, status=yes, menubar=1, scroolbar=yes, resizable=0, copyhistory=1, width=200, height=200”); VÝ dô 2: WINDOWS PLC, Sua chua, Thiet ke web §Ó ®ãng cöa sæ ta cã thÓ dïng ph−¬ng thøc close() VÝ dô: Close Example Close This Sample
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2