intTypePromotion=1

Đại Cương Về Thiết Kế Web Và Lập Trình Web- P6

Chia sẻ: Cong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
169
lượt xem
89
download

Đại Cương Về Thiết Kế Web Và Lập Trình Web- P6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đại Cương Về Thiết Kế Web Và Lập Trình Web- P6: Giáo trình bao gồm 5 chương, mỗi chương đều có phần kiến thức lý thuyết và câu hỏi nghiên cứu cụ thể...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đại Cương Về Thiết Kế Web Và Lập Trình Web- P6

  1. http://www.ebook.edu.vn 26 ý nghÜa c¸c tham sè: C¸c tham sè ý nghÜa ALIGN / VALIGN C¨n lÒ cho b¶ng vµ néi dung trong mçi «. BORDER KÝch th−íc ®−êng kÎ chia « trong b¶ng, ®−îc ®o theo pixel. Gi¸ trÞ 0 cã nghÜa lµ kh«ng x¸c ®Þnh lÒ, gi÷a c¸c « trong b¶ng chØ cã mét kho¶ng tr¾ng nhá ®Ó ph©n biÖt. NÕu chØ ®Ó border th× ngÇm ®Þnh border=1. Víi nh÷ng b¶ng cã cÊu tróc phøc t¹p, nªn ®Æt lÒ ®Ó ng−êi xem cã thÓ ph©n biÖt râ c¸c dßng vµ cét. BORDERCOLOR Mµu ®−êng kÎ BORDERCOLORDARK Mµu phÝa tèi vµ phÝa s¸ng cho ®−êng kÎ næi. BORDERCOLORLIGHT BACKGROUND §Þa chØ tíi tÖp ¶nh dïng lµm nÒn cho b¶ng BGCOLOR Mµu nÒn CELLSPACING Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c « trong b¶ng CELLPADDING Kho¶ng c¸ch gi÷a néi dung vµ ®−êng kÎ trong mçi « cña b¶ng. COLSPAN ChØ ®Þnh « sÏ kÐo dµi trong bao nhiªu cét ROWSPAN ChØ ®Þnh « sÏ kÐo dµi trong bao nhiªu hµng 2.2.7 Sö dông Khung – Frame C¸c frame cho phÐp b¹n tæ chøc cÊu tróc néi dung c¸c trang Web cña m×nh b»ng c¸ch phøc hîp nhiÒu tµi liÖu HTML ®Ó cã thÓ xem chóng trong cïng mét cöa sæ chÝnh cña tr×nh duyÖt Web. §Ó t¹o mét trang Web phøc hîp b¹n sö dông c¸c thÎ FRAMESET vµ FRAME ®Ó chia cöa sæ chÝnh thµnh c¸c khung ch÷ nhËt (frame). Sau ®ã trong mçi khung h×nh ch÷ nhËt ®ã b¹n chØ ®Þnh mét tµi liÖu sÏ ®−îc hiÓn thÞ trong khung ®ã. Chó ý thÎ FRAMESET sÏ thay thÕ cho thÎ BODY trong mét tµi liÖu HTML, ®iÒu ®ã cã nghÜa lµ trong mét tµi liÖu sö dông thÎ FRAMESET sÏ kh«ng cã thÎ BODY mµ thay vµo ®ã phÇn néi dung chÝnh cña tµi liÖu sÏ ®−îc ®Þnh nghÜa bëi thÎ FRAMESET. a. ThÎ FRAMESET Có ph¸p: ...
  2. http://www.ebook.edu.vn 27 ... Trong ®ã: C¸c tham sè ý nghÜa COLS Chia däc cöa sæ thµnh c¸c phÇn víi kÝch th−íc chØ ®Þnh (theo pixel, % hoÆc *). ROWS Chia ngang cöa sæ thµnh c¸c phÇn víi kÝch th−íc chØ ®Þnh (theo pixel, % hoÆc *). BORDER KÝch th−íc cña ®−êng kÎ viÒn khung BORDERCOLOR ChØ ®Þnh mµu cho ®−êng viÒn khung FRAMEBORDER ChØ ®Þnh cã/kh«ng (1/0) hiÓn thÞ khung cña c¸c frame. b. ThÎ FRAME Có ph¸p: Trong ®ã: C¸c tham sè ý nghÜa BORDERCOLOR Mµu ®−êng viÒn khung. FRAMEBORDER = 0 / 1 ChØ ®Þnh cã/kh«ng viÒn khung. MARGINHEIGHT Kho¶ng c¸ch gi÷a néi dung trong khung vµ ®−êng viÒn ngang. MARGINWIDTH Kho¶ng c¸ch gi÷a néi dung trong khung vµ ®−êng viÒn däc. NAME §Æt tªn cho khung. NORESIZE ChØ ®Þnh kh«ng ®−îc thay ®æi kÝch th−íc cña khung. SCROLLING = YES / NO ChØ ®Þnh cã hay kh«ng cã thanh cuén cho khung. SRC §Þa chØ cña tµi liÖu sÏ ®−îc hiÓn thÞ trong khung. Target ChØ ra cöa sæ n¬i mµ tµi liÖu ®−îc hiÓn thÞ
  3. http://www.ebook.edu.vn 28 VÝ dô minh häa: Frames H×nh 2.2 Sö dông thÎ Frame c. ThÎ IFRAME Sö dông thÎ IFRAME ®Ó ®Æt mét frame vµo trong mét tµi liÖu HTML. Có ph¸p:
  4. http://www.ebook.edu.vn 29 Trong ®ã: C¸c tham sè ý nghÜa ALIGN C¨n lÒ cho khung BORDER KÝch th−íc ®−êng viÒn cña khung BORDERCOLOR Mµu ®−êng viÒn cña khung FRAMEBORDER = 0 / 1 Khung cã ®−êng viÒn hay kh«ng NORESIZE Kh«ng ®−îc phÐp thay ®æi kÝch th−íc cña khung. SCROLLING = YES / NO ChØ ®Þnh khung cã thanh cuén hay kh«ng NAME §Æt tªn cho khung SRC §Þa chØ tµi liÖu ®−îc hiÓn thÞ trong khung MARGINWIDTH Kho¶ng c¸ch gi÷a v¨n b¶n néi dung cña khung vµ c¸c ®−êng viÒn däc. MARGINHEIGHT Kho¶ng c¸ch gi÷a v¨n b¶n néi dung cña khung vµ c¸c ®−êng viÒn ngang. WIDTH §Æt chiÒu réng cña khung HEIGHT §Æt chiÒu cao cña khung VÝ dô minh häa: §©y lμ khung cöa sæ t¹o bëi thÎ IFRAME: H×nh 2.3 VÝ dô vÒ IFRAME
  5. http://www.ebook.edu.vn 30 2.2.8 FORMS Form lµ thµnh phÇn giao tiÕp c¬ b¶n gi÷a ng−êi duyÖt Web víi ng−êi t¹o Web. D÷ liÖu ®−îc nhËp vµo Form th«ng qua c¸c hép ®iÒu khiÓn (control). a. HTML Forms Ng−êi biªn so¹n HTML cã thÓ t¹o ra c¸c HTML Form ®Ó t−¬ng t¸c víi nh÷ng ng−êi ®äc tµi liÖu cña hä ch¼ng h¹n nh− cho phÐp ng−êi ®äc nhËp vµo d÷ liÖu ®Ó ch¹y mét ch−¬ng tr×nh CGI, ghi vµo c¸c nhËn xÐt vÒ trang Web ®ã. C¸c HTML Form cã thÓ chøa c¸c hép v¨n b¶n (textbox), hép danh s¸ch lùa chän (checkbox), nót bÊm (push button), nót chän (radio button)... b. T¹o Form §Ó t¹o ra mét form trong tµi liÖu HTML, chóng ta sö dông thÎ FORM víi có ph¸p nh− sau: Có ph¸p: Trong ®ã C¸c tham sè ý nghÜa ACTION §Þa chØ sÏ göi d÷ liÖu tíi khi form ®−îc submit (cã thÓ lµ ®Þa chØ tíi mét ch−¬ng tr×nh CGI, mét trang ASP...). METHOD Ph−¬ng thøc göi d÷ liÖu. NAME Tªn cña form. TARGET ChØ ®Þnh cöa sæ sÏ hiÓn thÞ kÕt qu¶ sau khi göi d÷ liÖu tõ form ®Õn server. §Æt c¸c ®èi t−îng ®iÓu khiÓn (nh− hép v¨n b¶n, « kiÓm tra, nót bÊm...) vµo trang Web c. ThÎ INPUT Có ph¸p thÎ INPUT:
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2