intTypePromotion=1

Đại Cương Về Thiết Kế Web Và Lập Trình Web- P7

Chia sẻ: Cong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
156
lượt xem
85
download

Đại Cương Về Thiết Kế Web Và Lập Trình Web- P7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đại Cương Về Thiết Kế Web Và Lập Trình Web- P7: Giáo trình bao gồm 5 chương, mỗi chương đều có phần kiến thức lý thuyết và câu hỏi nghiên cứu cụ thể...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đại Cương Về Thiết Kế Web Và Lập Trình Web- P7

  1. http://www.ebook.edu.vn 31 VÝ dô minh häa: HTML Forms Tªn NSD MËt khÈu H×nh 2.4 VÝ dô vÒ thÎ INPUT trong FORM d. T¹o mét danh s¸ch lùa chän b»ng thÎ SELECT vµ OPTION Có ph¸p: Tªn môc chän thø nhÊt Tªn môc chän thø hai
  2. http://www.ebook.edu.vn 32 VÝ dô minh häa: Danh s¸ch lùa chän Th«ng tin: Thêi tiÕt TruyÒn h×nh ThÞ trưêng Thêi sù QT H×nh 2.5 VÝ dô t¹o mét danh s¸ch lùa chän e. T¹o hép so¹n th¶o v¨n b¶n b»ng thÎ TEXTAREA Có ph¸p: V¨n b¶n ban ®Çu
  3. http://www.ebook.edu.vn 33 VÝ dô minh häa: Hép so¹n th¶o NhËn xÐt: H×nh 2.6 T¹o hép so¹n th¶o v¨n b¶n 2.3 DHTML (Dynamic HTML) 2.3.1 §Þnh nghÜa: Ng«n ng÷ ®¸nh dÊu siªu v¨n b¶n ®éng (Dynamic Hypertext Markup Language) lµ phiªn b¶n më réng cña HTML vµ JavaScript, ng«n ng÷ nµy ®−îc dïng ®Ó t¹o trang th«ng tin trªn World Wide Web. Dynamic HTML cã vÞ trÝ v¨n b¶n vµ ®å häa rÊt chÝnh x¸c v× nã cho phÐp néi dung cña trang Web thay ®æi mçi khi ng−êi dïng nhÊn, kÐo hay trá vµo nót, h×nh ¶nh hay c¸c thµnh phÇn kh¸c trªn trang nµy. 2.3.2 §Æc ®iÓm Ng«n ng÷ ®¸nh dÊu siªu v¨n b¶n ®éng mang l¹i cho c¸c nhµ ph¸t triÓn kh¶ n¨ng t¹o nh÷ng trang Web cã h×nh thøc vµ tÝnh n¨ng nh− mét øng dông thùc sù. HTML ®éng cho phÐp ng−êi dïng ®Þnh vÞ chÝnh x¸c v¨n b¶n vµ h×nh ¶nh trªn trang Web. C¶ hai tr×nh duyÖt cña Netscape vµ Microsoft vµ míi nhÊt lµ cña Mozilla ®Òu hç trî hÖ CSS ®Ó kiÓm so¸t vÎ ngoµi cña trang Web. VÝ dô, c¸c nhµ ph¸t triÓn cã thÓ thay ®æi kiÓu ch÷ vµ kÝch cì cña tõng dßng tiªu ®Ò trªn Web site mét c¸ch ®¬n gi¶n b»ng c¸ch thay ®æi ®Æc t¶ trong trang ®¬n x¸c ®Þnh h×nh thøc
  4. http://www.ebook.edu.vn 34 (Cascading Style Sheet) t−¬ng øng. HTML ®éng cã c¶ kh¶ n¨ng liªn kÕt c¬ së d÷ liÖu víi trang Web ®Ó söa ®æi néi dung ngay trong khi thùc thi. Tr−íc khi trang HTML ®éng ®−îc duyÖt, tr×nh duyÖt ph¶i bæ sung m· ch−¬ng tr×nh ch¹y ngoµi tr×nh duyÖt nh− Java hay thµnh phÇn ActiveX. 2.3.3 Mét sè hiÖu øng DHTML a. T¹o chuçi ký tù chuyÓn ®éng Có ph¸p: Chuçi ký tù muèn chuyÓn ®éng C¸c thuéc tÝnh: C¸c tham sè ý nghÜa BEHAVIOR X¸c ®Þnh c¸ch thøc chuyÓn ®éng, víi type=scroll th× chuçi ký tù b¾t ®Çu xuÊt hiÖn t¹i 1 c¹nh cña cöa sæ mµn h×nh vµ biÕn mÊt ë c¹nh bªn kia, víi type=slide th× chuçi b¾t ®Çu chuyÓn ®éng tõ 1 c¹nh vµ dõng l¹i ë c¹nh bªn kia khi chuçi ch¹m vµo c¹nh kia, víi type=alternate th× chuçi xuÊt hiÖn tõ bªn nµy sang bªn kia vµ chuyÓn ®éng ng−îc l¹i. DIRECTION §Þnh h−íng chuyÓn ®éng cho chuçi ký tù. LOOP X¸c ®Þnh sè lÇn chuyÓn ®éng cña chuçi. NÕu loop=infinite th× chuçi sÏ xuÊt hiÖn liªn tôc. VSCROLLAMOUNT X¸c ®Þnh tèc ®é chuyÓn ®éng cña chuçi, tÝnh b»ng sè pixel/gi©y. SCOLLDELAY Thêi gian ngõng sau 1 lÇn chuyÓn ®éng. NÕu kh«ng cã c¸c thuéc tÝnh trªn th× chuyÓn ®éng lÆp ®i lÆp l¹i tõ ph¶i sang tr¸i víi tèc ®é 6 pixel/1 gi©y vµ thêi gian ngõng gi÷a c¸c lÇn ch¹y lµ 90 gi©y. VÝ dô minh häa: Chuçi ký tù chuyÓn ®éng
  5. http://www.ebook.edu.vn 35 LOOP=infinite SCROLLAMOUNT=60 SCOLLDELAY=5 >VÝ dô chuçi ký tù chuyÓn ®éng trong DHTML b. Thay ®æi h×nh d¹ng chuét khi qua mét vÞ trÝ Có ph¸p: C¸c thuéc tÝnh vµ h×nh d¹ng t−¬ng øng: Auto Hand Move Text Wait Help Default Crosshair VÝ dô minh häa: VÝ dô vÒ Cursor auto hand move text wait help default crosshair 2.4 C©u hái vµ bµi tËp ch−¬ng 2 C©u 1: Kh¸i niÖm ng«n ng÷ HTML? C©u 2: Nªu c¸c thÎ x¸c ®Þnh cÊu tróc tµi liÖu HTML vµ ý nghÜa cña chóng. C©u 3: Ng«n ng÷ ®¸nh dÊu siªu v¨n b¶n ®éng (DHTML): kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm. Bµi 1: ThiÕt kÕ website ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o cö nh©n CNTT hÖ cao ®¼ng tr−êng SÜ quan CH-KT Th«ng tin, trang gåm 3 frame nh− h×nh sau, toµn bé website sö dông font Time New Roman, yªu cÇu: • Top frame gåm cã logo bªn tr¸i, chÝnh gi÷a lµ banner cña site, dßng slogan ch¹y bªn d−íi.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2