intTypePromotion=1
ADSENSE

Đại Cương Về Thiết Kế Web Và Lập Trình Web- P18

Chia sẻ: Cong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

102
lượt xem
50
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đại Cương Về Thiết Kế Web Và Lập Trình Web- P18: Giáo trình bao gồm 5 chương, mỗi chương đều có phần kiến thức lý thuyết và câu hỏi nghiên cứu cụ thể...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đại Cương Về Thiết Kế Web Và Lập Trình Web- P18

  1. http://www.ebook.edu.vn 86 LÖnh nµy sÏ n¹p gi¸ trÞ vµo biÕn b. LÖnh ®−a ra mµn h×nh gi¸ trÞ cña biÕn: Có ph¸p: Khi xö lý lÖnh nµy, ASP chuyÓn ®o¹n m· ng÷ trªn thµnh mét v¨n b¶n víi néi dung chÝnh lµ lÖnh g¸n gi¸ trÞ cña biÕn. Khi tr×nh duyÖt xö lý nã sÏ hiÓn thÞ gi¸ trÞ nµy ra mµn h×nh. c. C¸c cÊu tróc ®iÒu khiÓn: C©u lÖnh If-then-else – end if VÝ dô kiÓm tra thêi gian ®Ó hiÓn thÞ c©u “B©y giê lµ buæi s¸ng” hay “B©y giê lµ buæi chiÒu”
  2. http://www.ebook.edu.vn 87 end select %> => KÕt qu¶: Chon 3 4.4.4 Vßng lÆp For: Có ph¸p: [C¸c lÖnh kh¸c] VÝ dô: Chµo b¹n! 4.4.5 C©u lÖnh lÆp kh«ng x¸c ®Þnh: Có ph¸p: while Wend Do while Loop Do Loop While VÝ dô:
  3. http://www.ebook.edu.vn 88 C¸c dßng lÖnh Script End Function ‘Thñ tôc: Sub (BiÕn) C¸c dßng lÖnh Script End Sub §èi víi hµm th× trong th©n cña hµm cÇn cã mét lÖnh g¸n gi¸ trÞ tÝnh ®−îc cho mét biÕn cã thªn trïng víi tªn hµm. C¸ch gäi hµm hoµn toµn t−¬ng tù nh− c¸ch lÊy gi¸ trÞ tõ mét biÕn. C¸ch gäi thñ tôc: Call SubName hoÆc SubName VÝ dô ta cã hµm sau: Chó ý: Cã thÓ sö dông ®Ó sö dông l¹i c¸c hµm vµ thñ tôc ®· ®−îc x©y dùng trong mét file nµo ®ã. 4.6 Sö dông c¸c ®èi t−îng cña ASP ®Ó trao ®æi th«ng tin gi÷a Client vµ Server. 4.6.1 Giíi thiÖu c¸c ®èi t−îng chÝnh cña ASP: a. C¸c ®èi t−îng chÝnh: T−¬ng tù nh− trong c¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh h−íng ®èi t−îng, ASP cho phÐp ng−êi lËp tr×nh t¹o ra c¸c ®èi t−îng, c¸c líp theo môc ®Ých sö dông riªng. ASP còng cung cÊp s½n cã mét sè ®èi t−îng hay ®−îc sö dông. §ã lµ 5 ®èi t−îng sau: C¸c ®èi t−îng ý nghÜa Application Chia sÎ th«ng tin gi÷a c¸c ng−êi dïng trong mét øng dông Session L−u gi÷ c¸c th«ng tin duy nhÊt vÒ phiªn lµm viÖc hiÖn thêi cña mét ng−êi sö dông cô thÓ Server Cho phÐp truy cËp tíi m¸y chñ
  4. http://www.ebook.edu.vn 89 Request LÊy th«ng tin tõ phÝa ng−êi dïng Response Göi th«ng tin tíi ng−êi dïng Mçi ®èi t−îng ®Òu cã c¸c ph−¬ng thøc ®i kÌm. Có ph¸p chung ®Ó göi th«ng ®iÖp cho c¸c ®èi t−îng hoµn toµn b×nh th−êng: Object.Method parameters. ë ®©y parameters cã thÓ lµ biÕn, d÷ liÖu, chuçi hoÆc URL tuú thuéc vµo ph−¬ng thøc Method. Ngoµi ra cßn cã ®èi t−îng ObjectContext: ®Ó chÊp nhËn hoÆc tõ chèi mét giao t¸c. §èi t−îng nµy ®−îc qu¶n lý bëi MTS vµ cã thÓ ®−îc khëi x−íng nhê mét c©u lÖnh script chøa trong mét trang ASP. Khi mét trang ASP chøa @TRANSACTION th× trang ®ã sÏ ®−îc ch¹y trong giao t¸c ®ã vµ chØ kÕt thóc khi giao t¸c ®ã ®· thµnh c«ng hoÆc thÊt b¹i. Vµ ®èi t−îng ASPError chøa th«ng tin vÒ lçi xuÊt hiÖn trong m· lÖnh trong trang ASP. b. File Global.asa Lµ n¬i khai b¸o c¸c ®èi t−îng, biÕn cã ph¹m vi phiªn lµm viÖc hay toµn bé øng dông. File Global ®−îc kÝch ho¹t mçi khi mét phiªn lµm viÖc míi ®−îc thiÕt lËp, tuy nhiªn sù kiÖn Application_OnStart chØ ®−îc kÝch ho¹t mét lÇn khi Webserver ®−îc khëi ®éng. Mçi mét øng dông chØ cã thÓ cã duy nhÊt mét file Global.asa. C¸c sù kiÖn cña c¸c ®èi t−îng Application vµ Session ®−îc khai b¸o trong file Global.asa. Có ph¸p: Application_OnStart End Sub Application_OnEnd End Sub Session_OnStart End Sub Session_OnEnd End Sub Ngoµi ra ta cã thÓ viÕt c¸c hµm vµ thñ tôc ®Æt trong file Global.asa ®Ó phôc vô cho c¶ øng dông hay cho tõng phiªn lµm viÖc cô thÓ, c¸c thñ tôc vµ c¸c hµm nµy ph¶i n»m trong c¸c sù kiÖn cña hai ®èi t−îng Application vµ Session. 4.6.2 §èi t−îng Request a. ý nghÜa: LÊy yªu cÇu tõ m¸y kh¸ch nhê ph−¬ng thøc HTTP . Lµ kiÓu ®èi t−îng quan träng nhÊt trong ASP. Th«ng qua viÖc sö dông ®èi t−îng Request ta cã thÓ lÊy ®−îc c¶ d÷ liÖu vµ tham sè trong mét trang HTML ®−îc göi qua ®−êng ®Þa chØ. Khi mét Browser liªn l¹c víi Server th«ng qua giao thøc HTTP, Browser göi yªu cÇu tíi Server, ngoµi tªn cña trang ®−îc yªu cÇu th× cßn rÊt nhiÒu th«ng tin
  5. http://www.ebook.edu.vn 90 kh¸c ®i kÌm ®−îc göi tíi Server. C¸c th«ng tin nµy cã thÓ lµ c¸c biÕn m«i tr−êng, c¸c th«ng tin do user cung cÊp d−íi d¹ng ®iÒn vµo c¸c b¶ng, Cookies, ... TÊt c¶ c¸c th«ng tin nµy ®−îc m· ho¸ vµ truyÒn ®i cïng víi HTTP headers. ASP cho phÐp lÊy ra c¸c th«ng tin nµy b»ng c¸ch sö dông ®èi t−îng Request. b. C¸c thµnh phÇn cña Request: TËp hîp Thuéc tÝnh Ph−¬ng thøc QueryString TotalBytes BinaryRead Form ServerVariables Cookies ClientCertificate Có ph¸p: Request.[TËp hîp](BiÕn)|thuéc tÝnh|ph−¬ng thøc TËp hîp: TËp hîp ý nghÜa ClientCertificate Bao gåm c¸c th«ng tin vÒ certificate cña Client. Cookies §äc th«ng tin tõ mét Cookies ®· cã s½n Form Gi¸ trÞ c¸c thµnh phÇn cña form göi ®Õn tõ Browser (LÊy th«ng tin do user göi ®Õn b»ng ph−¬ng thøc POST) QueryString LÊy gi¸ trÞ cña c¸c biÕn theo sau mét URL (LÊy th«ng tin do user göi ®Õn b»ng ph−¬ng thøc GET) ServerVariables Bao gåm c¸c th«ng tin vÒ Client Browser, Server vµ user c. TËp hîp Form vµ QueryString: Khi chóng ta sö dông thÎ trong mét trang, ta cã thÓ ®Æt thuéc tÝnh METHOD cña lµ POST hay GET. NÕu chóng ta sö dông GET (hay bá qua v× GET lµ gi¸ trÞ mÆc ®Þnh cña METHOD), tr×nh duyÖt sÏ lÊy c¸c gi¸ trÞ trong tÊt c¶ c¸c control ®Ó x©y dùng thµnh QueryString vµ g¾n vµo URL cña trnag ®−îc yªu cÇu khi Submit trang hiÖn t¹i. Khi trang nµy ®Õn Server c¸c gi¸ trÞ cña nã n»m ë Collection Request.QueryString. Ng−îc l¹i, nÕu sö dông ph−¬ng thøc POST, tr×nh duyÖt sÏ ®−a tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ vµo trong HTTP header göi ®Õn Server vµ c¸c gi¸ trÞ nµy cã thÓ truy xuÊt qua Collection Request.Form Nãi chung, ta nªn sö dông ph−¬ng thøc Post trong tÊt c¶ c¸c form HTML. Thø nhÊt, chiÒu dµi chuçi cña URL bÞ giíi h¹n nªn nÕu dïng QueryString sÏ cã nguy c¬ bÞ trµn vµ bÞ c¾t bít. Thø hai, query string ®−a c¸c gi¸ trÞ t−êng minh vµo URL, vµ sÏ ®−îc ghi l¹i trong file log khi ®i qua c¸c Server, kh«ng b¶o mËt th«ng tin. Sù kh¸c nhau gi÷a hai ph−¬ng thøc göi d÷ liÖu tõ Client ®Õn Server ®−îc chØ ra trong s¬ ®å sau:
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2