intTypePromotion=1

Đại Cương Về Thiết Kế Web Và Lập Trình Web- P9

Chia sẻ: Cong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
168
lượt xem
86
download

Đại Cương Về Thiết Kế Web Và Lập Trình Web- P9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đại Cương Về Thiết Kế Web Và Lập Trình Web- P9: Giáo trình bao gồm 5 chương, mỗi chương đều có phần kiến thức lý thuyết và câu hỏi nghiên cứu cụ thể...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đại Cương Về Thiết Kế Web Và Lập Trình Web- P9

  1. http://www.ebook.edu.vn 41 f. C¸c ký tù ®Æc biÖt trong chuçi: \n : New line \t : Tab \r : carriage return \f : form feed \b: backspace VÝ dô: document.writeln("It work!\n"); g. Lµm viÖc víi c¸c hép héi tho¹i (dialog boxes): Sö dông hµm alert() ®Ó hiÓn thÞ th«ng b¸o trong mét hép. VÝ dô: Example h. T−¬ng t¸c víi ng−êi sö dông: Sö dông ph−¬ng ph¸p promt() ®Ó t−¬ng t¸c víi ng−êi sö dông. VÝ dô 1:
  2. http://www.ebook.edu.vn 42 Listing VÝ dô 2: Listing Sö dông to¸n tö + ®Ó céng 2 chuçi ®¬n l¹i: VÝ dô 3: Listing
  3. http://www.ebook.edu.vn 43 document.write("Greeting ," + prompt("enter your name:","name") + "Welcome to Web Design "); - -> 3.1.3 C¸c kiÓu d÷ liÖu trong JavaScript: a. D÷ liÖu kiÓu sè: • Sè nguyªn: vÝ dô: 720 • Sè Octal: vÝ dô: 056 • Sè Hexa: vÝ dô: 0x5F • Sè thËp ph©n: vÝ dô: 7.24, -34.2, 2E3 b. D÷ liÖu kiÓu chuæi: VÝ dô: “Hello” ‘245’ “” c. D÷ liÖu kiÓu Boolean: KÕt qu¶ tr¶ vÒ lµ true hoÆc false. d. D÷ liÖu kiÓu null: Tr¶ vÒ gi¸ trÞ rçng. e. D÷ liÖu kiÓu v¨n b¶n (gièng nh− kiÓu chuçi) 3.1.4 T¹o biÕn trong JavaScript: Var example; Var example=”Hello”; Ta cã thÓ dïng document.write(example); ®Ó xuÊt néi dung cña mét biÕn. VÝ dô 1: Dïng tõ khãa var ®Ó khai b¸o biÕn Listing
  4. http://www.ebook.edu.vn 44 document.write(''); document.write("Greeting ," + name + " Welcome to Web Design "); - -> VÝ du 2: T¹o l¹i mét gi¸ trÞ míi cho biÕn Example var name=prompt("enter your name:","name"); alert ("greeting " + name + " , "); name=prompt("enter your friend's name:","friend's name");
  5. http://www.ebook.edu.vn 45 /= Chia bªn tr¸i cho ph¶i, g¸n kÕt qu¶ l¹i cho biÕn bªn tr¸i x/=y => x=2 %= Chia bªn tr¸i cho bªn ph¶i vµ lÊy sè d− g¸n l¹i cho biÕn bªn tr¸i x%=y => x=0 C¸c to¸n tö kh¸c: VÝ dô: x+=15+3 => x=18 8+5 32.5 * 72.3 12 % 5 DÊu ++ vµ dÊu - - vµ dÊu - : VÝ dô: x=5; y=++x; (=> y=6 v× x t¨ng lªn 6 sau ®ã g¸n cho y) z=x++; (=> z=6 v× gi¸ trÞ x=6 ®−îc g¸n cho z) sau ®ã x t¨ng 1 => x=7 Do ®ã ta cã kÕt qu¶ cuèi cïng lµ: x=7; y=6; z=6; VÝ dô: x=5; x=-x => x=-5 b. PhÐp to¸n Logic &&: vµ ||: hoÆc ! not VÝ dô: x=5, y=2, c=3 (x>y) && (y>c) => false (x>y) || (c true !x c. To¸n tö so s¸nh trong JavaScript: ==: b»ng !=: kh¸c >: lín h¬n =: lín h¬n hoÆc b»ng true 3 false 5 >=4 => true “the” != “he” => true 4==“4” => true d. To¸n tö ®iÒu kiÖn: Có ph¸p: (®iÒu kiÖn ) ? gi¸ trÞ 1 : gi¸ trÞ 2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2