intTypePromotion=1

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) – Nghề: Lập trình máy tính – Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT-LT36

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
37
lượt xem
1
download

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) – Nghề: Lập trình máy tính – Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT-LT36

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) – Nghề: Lập trình máy tính – Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT-LT36 sau đây sẽ giúp các bạn tự ôn tập và thử sức mình qua các đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề. Cùng xem để tự tin chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng sắp đến.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) – Nghề: Lập trình máy tính – Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT-LT36

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012) NGHỀ: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề số: DA LTMT – LT36 Hình thức thi: Viết tự luận Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề thi) ĐÁP ÁN Câu 1: ( 3.0 điểm) Hướng dẫn chấm TT Nội dung Điểm 01 Câu a: (1.0 điểm) Select HoTenSV, TenDeTai, HoTenGV From SinhVien sv, Khoa k, HuongDan hd, DeTai dt, GiangVien gv Where sv.MaKhoa = k.MaKhoa AND k.TenKhoa = ‘Công 1.0 nghệ thông tin’ điểm AND sv.MaSV = hd.MaSV AND hd.MaDeTai = dt.MaDeTai AND dt.MaGV = gv.MaGV ORDER BY TenDeTai 02 Câu b: (1.0 điểm) Select HoTenGV, count(MaDeTai) as SoLuongDT From DeTai dt, GiangVien gv 1.0 Where dt.MaDeTai = gv.MaDeTai điểm GROUP BY HoTenGV 03 Câu c: ( 1.0 điểm) Select HoTenGV, Nam, count(MaDeTai) as SoLuongDT From DeTai dt, GiangVien gv 1.0 Where dt.MaDeTai = gv.MaDeTai điểm GROUP BY HoTenGV, Nam Trang:1/ 5
  2. Câu 2: ( 2.0 điểm) TT Nội dung Điểm 01 - Một constructor là một hàm thành viên với tên giống 0.5 điểm như tên của lớp, nhằm thực hiện các công việc ban đầu như tạo ra, sao chép, khởi tạo giá trị đầu của đối tượng 0.5 điểm - Một destructor là một hàm thành viên đặc biệt của một lớp. Tên của destructor đối với một lớp là ký tự ngã (~) theo sau bởi tên lớp. phương thức này tự động gọi đến 1.0 điểm khi kết thúc sự tồn tại của thực thể. Thông thường, phương thức này bao hàm các thao tác : thu hồi vùng nhớ đã cấp phát, đóng tập tin đã mở trong phương thức thiết lập… - Các constructor và destructor được gọi một cách tự động. Thứ tự các hàm này được gọi phụ thuộc vào thứ tự trong đó sự thực hiện vào và rời khỏi phạm vi mà các đối tượng được khởi tạo. Một cách tổng quát, các destructor được gọi theo thứ tự ngược với thứ tự của các constructor được gọi.Các constructor được gọi của các đối tượng khai báo trong phạm vi toàn cục trước bất kỳ hàm nào (bao gồm hàm main()) trong file mà bắt đầu thực hiện. Các destructor tương ứng được gọi khi hàm main() kết thúc hoặc hàm exit() được gọi.Các constructor của các đối tượng cục bộ tự động được gọi khi sự thực hiện đến điểm mà các đối tượng được khai báo. Các destructor tương ứng được gọi khi các đối tượng rời khỏi phạm vi (nghĩa là khối mà trong đó chúng được khai báo). Các constructor và destructor đối với các đối tượng cục bộ tự động được gọi mỗi khi các đối tượng vào và rời khỏi phạm vi.Các constructor được gọi của các đối tượng cục bộ tĩnh (static) khi sự thực hiện đến điểm mà các đối tượng được khai báo lần đầu tiên. Câu 3: ( 2.0 điểm) TT Nội dung Điểm 1. Trình bày ý tưởng và giải thuật của thuật toán sắp xếp 0.5 điểm chọn (Selection-sort) *) Ý tưởng: 0.25 điểm Trang:2/ 5
  3. - Ban đầu có một dãy khóa k1,k2,k3....kn chưa được sắp xếp - Lần lượt thực hiện tìm vị trí của phần tử nhỏ nhất ứng với vị trí thứ i trong dãy và đưa lên vị trí thứ i. *) Giải thuật: void selection-sort (mang a, int n) { int i,j,m,tg; for (i=0; i
  4. printf ( “ Nhap thong tin cho nut moi:”); printf ( “ Nhap thong tin ten cua hoc sinh:”); fflush(stdin); gets ( tg.ten); fflush(stdin); printf ( “ Nhap thong tin tuoi va diem toan cua hoc sinh moi:”); scanf(“%d%d”, &tg.tuoi, &tg.diem); moi -> infor =tg; if (head ==NULL) { head = moi; p=moi; p -> link =NULL; } else { p -> link = moi; p= moi; p -> link =NULL; } } } void duyet() { Node *p; p=head; printf ( “ danh sach sinh vien vua nhap la:”); while ( p !=NULL) 0.3 điểm { printf(" \n \t %s \t%d \t%d ”, p->infor.ten, p->infor.tuoi, p- >infor.dt) ; p=p-> link ; } } void duyet2() 0.3 điểm { Node *p; p=head; printf ( “ danh sach sinh vien co diem toan infor.dt infor.ten, p->infor.tuoi, p->infor.dt) ; Trang:4/ 5
  5. p=p-> link ; } } void main() { clrscr() ; printf ( ” nhap so nut ”) ;scanf (“ %d”, &n); nhap(); 0.3 điểm duyet(); duyet2(); getch(); } } Trang:5/ 5
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2