intTypePromotion=1

Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức

Chia sẻ: Trần Minh Luân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
56
lượt xem
8
download

Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức trình bày công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam được xác định từ Đại hội III của Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 91960/). Từ đó đến nay trải qua nhiều kỳ đại hội, Đảng Cộng sản Việt Nam đã bổ sung và nhấn mạnh một số điểm mới về nội dung, mục tiêu con đường CNH ở nước ta cho phù hợp với quá trình phát triển của đất nước và thế giới,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức

NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> <br /> ÀÊÍY MA<br /> ÅNH CÖNG NGHIÏÅP<br /> A, HIÏÅN<br /> HOÁ<br /> AÅI<br /> À HOÁ<br /> A<br /> GÙÆN VÚÁI<br /> T<br /> Á TRIÏÍN<br /> PHA KINH TÏË TRI THÛÁC<br /> CHU THÕ THANH TÊM*<br /> Ngaây nhêån: 24/02/2017<br /> Ngaây phaãn biïån: 20/03/2017<br /> Ngaây duyïåt àùng: 12/04/2017<br /> <br /> Toám tùæt:<br /> Cöng nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa úã Viïåt Nam àûúåc xaác àõnh tûâ Àaåi höåi III cuãa À<br /> (thaáng 9/1960). Tûâ àoá àïën nay traãi qua nhiïìu kyâ àaåi höåi, Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam àaä böí sung<br /> vïì nöåi dung, muåc tiïu con àûúâng CNH úã nûúác ta cho phuâ húåp vúái quaá trònh phaát triïín cuãa àêët nû<br /> àaåi ngaây nay vúái sûå phaát triïín nhû vuä baäo cuãa khoa hoåc cöng nghïå vaâ xu thïë toaân cêìu hoáa àaä<br /> àöëi vúái nûúác ta. Do àoá, àêíy maånh CNH, HÀH gùæn vúái phaát triïín kinh tïë tri thûác dûúái sûå laänh àa<br /> thiïët vaâ coá yá nghôa.<br /> Tûâ khoáa<br /> : CNH,HÀH, kinh tïë tri thûác, phaát triïín<br /> <br /> Accelerating industrialization and modernization associates with developing knowledge ec<br /> <br /> rd<br /> Abstract<br /> : Industrialization and modernization in Vietnam were determined<br /> Congress of<br /> from<br /> the the<br /> Communist<br /> 3<br /> Party of<br /> Vietnam (September 1960). Since then, through many congresses, the Communist Party of Vietnam has add<br /> some new points on the contents and objectives of the industrialization process in our country to suit the devel<br /> country and the world as well. Especially, at present, the rapid development of science and technology and the<br /> have created opportunities and challenges for our country. Hence, accelerating industrialization and moderni<br /> the development of the knowledge economy under the leadership of the Communist Party of Vietnam is neces<br /> Keywords<br /> : industrialization, modernization, knowledge economy, development<br /> <br /> L<br /> <br /> õch sûã cöng nghiïåp hoáa trïn thïë giúái àaä traãi nùng suêët lao àöång cao trong caác ngaânh kinh tïë quöëc<br /> qua haâng trùm nùm. Vaâo giûäa thïë kyã XVIII, dên. Hiïån àaåi hoáa laâ quaá  trònh têån duång moåi khaã<br /> möåt söë nûúác phûúng Têy, múã àêìu laâ nûúác Anh nùng àïí àaåt trònh àöå cöng nghïå ngaây caâng tiïn tiïën,<br /> àaä tiïën haânh cuöåc caách maång cöng nghiïåp, vúái nöåi hiïån àaåi.<br /> dung chuã yïëu laâ chuyïín tûâ lao àöång thuã cöng sang<br /> 1. Nhûäng quan àiïím, nhêån thûác cuãa Àaãng<br /> lao àöång maáy moác. Àêy laâ möëc àaánh dêëu sûå khúãiCöång saãn Viïåt Nam vïì cöng nghiïåp hoáa, hiïån<br /> àêìu cho tiïën trònh cöng nghiïåp hoáa cuãa thïë giúái. Tuy àaåi hoáa gùæn vúái phaát triïín kinh tïë tri thûác<br /> vêåy, phaãi àïën thïë kyã XIX, khaái niïåm cöng nghiïåp<br /> ÚàViïåt Nam, cöng nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa àaä<br /> hoáa múái àûúåc duâng àïí thay thïë cho khaái niïåm caách àûúåc xaác àõnh tûâ Àaåi höåi III cuãa Àaãng; tûâ àoá àïën<br /> maång cöng nghiïåp, mùåc duâ sau caách maång cöng nay, Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam luön nhêët quaán vïì<br /> nghiïåp úã Anh, möåt thïë hïå cöng nghiïåp hoáa àaä diïîn chuã trûúng, song coá sûå àiïìu chónh húåp lyá vïì nöåi dung,<br /> ra úã caác nûúác Têy Êu, Bùæc Myä vaâ Nhêåt Baãn. Coá thïí<br /> mö hònh, muåc tiïu cho phuâ húåp vúái tûâng giai àoaån,<br /> khaái quaát, cöng nghiïåp hoáa laâ quaá trònh biïën möåt trong àoá coá chuã trûúng cöng nghiïåp hoáa, hiïån àaåi<br /> nûúác coá nïìn kinh tïë laåc hêåu thaânh nûúác cöng nghiïåp<br /> hiïån àaåi vúái trònh àöå cöng nghïå, kyä thuêåt tiïn tiïën, coá*  Trûúâng  Àaåi  hoåc Cöng  àoaân<br /> 30 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân<br /> Söë 7 thaáng 4/2017<br /> <br /> NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> hoáa gùæn vúái phaát triïín kinh tïë tri thûác. Búãi vò, trongÀaãng Cöång saãn Viïåt Nam tiïëp tuåc khùèng àõnh cöng<br /> thúâi àaåi ngaây nay, khoa hoåc vaâ cöng nghïå seä coá bûúác nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa gùæn vúái phaát triïín kinh tïë tri<br /> tiïën nhaãy voåt vaâ nhûäng àöåt phaá lúán. Viïåt Nam thûåc<br /> thûác laâ con àûúâng têët yïëu<br /> . “Tiïëp tuåc àöíi múái mö hònh<br /> hiïån cöng nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa khi trïn thïë giúái tùng trûúãng, cú cêëu laåi nïìn kinh tïë; àêíy maånh cöng<br /> kinh tïë tri thûác àaä phaát triïín. Bïn caånh àoá, xu thïë höåi nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa gùæn vúái phaát triïín kinh tïë tri<br /> nhêåp vaâ toaân cêìu hoáa àaä taåo nhiïìu cú höåi vaâ thaáchthûác; hoaân thiïån thïí chïë, phaát triïín kinh tïë thõ trûúâng<br />  4<br /> thûác àöëi vúái àêët nûúác. Àoá laâ lúåi thïë cuãa caác nûúác ài<br /> àõnh hûúáng xaä höåi chuã nghôa”<br /> . Baáo caáo chñnh trõ<br /> sau, khöng phaãi laâ noáng vöåi duy yá chñ. Do àoá, chuáng coân nïu roä: “Trong thúâi gian túái cêìn tiïëp tuåc àêíy maånh<br /> ta coá cú súã khoa hoåc àïí àöìng thúâi thûåc hiïån hai quaá trònh naây theo hûúáng kïët húåp coá hiïåu quaã phaát<br /> nhiïåm vuå: chuyïín tûâ kinh tïë nöng nghiïåp sang nïìn<br /> triïín chiïìu röång vúái chiïìu sêu, nêng cao chêët lûúång<br /> kinh tïë cöng nghiïåp vaâ phaát triïín kinh tïë tri thûác. tùng trûúãng vaâ sûác caånh tranh trïn cú súã nêng cao<br /> Àêy chñnh laâ cú höåi lõch sûã hiïëm hoi maâ thúâi àaåi taåonùng suêët lao àöång, ûáng duång tiïën böå khoa hoåc ra àïí caác nûúác ài sau nhû Viïåt Nam ruát ngùæn khoaãng cöng nghïå, àöíi múái vaâ saáng taåo, nêng cao chêët lûúång<br /> caách vaâ àuöíi kõp caác nûúác ài trûúác. Viïåc chuyïín nïìn nguöìn nhên lûåc, phaát huy lúåi thïë so saánh vaâ chuã<br />   5<br /> kinh nûúác ta sang hûúáng phaát triïín dûåa vaâo tri thûác àöång höåi nhêåp quöëc tïë”<br /> .<br /> trúã thaânh yïu cêìu cêëp thiïët khöng thïí trò hoaän.<br /> Coá thïí thêëy, tûâ àaåi höåi àaåi biïíu toaân quöëc lêìn thûá<br /> Chñnh vò thïë, taåi Àaåi höåi àaåi biïíu toaân quöëc lêìn<br /> IX àïën nay, Àaãng ta àaä tûâng bûúác nhêån thûác àuáng<br /> thûá IX cuãa Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam, lêìn àêìu tiïn, àùæn àïí àöíi múái vaâ phaát triïín àêët nûúác cêìn phaãi àêíy<br /> Àaãng ta àaä chuã trûúng “tûâng bûúác phaát triïín kinh maånh cöng nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa gùæn vúái phaát<br /> tïë tri thûác”. Àïën Àaåi höåi lêìn thûá X, Àaãng ta khùèngtriïín kinh tïë tri thûác.<br /> àõnh: “Coi kinh tïë tri thûác laâ yïëu töë quyïët àõnh cuãa<br /> Vêåy, Kinh tïë tri thûác laâ gò<br /> ? Theo Töí chûác húåp taác<br /> 1<br /> nïìn kinh tïë vaâ cöng nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa”<br /> . vaâ töí chûác kinh tïë (OECD) àaä àûa ra àõnh nghôa:<br /> Baáo caáo chñnh trõ taåi Àaåi höåi chó roä:<br />  “Tranh thuã cú Kinh tïë tri thûác laâ nïìn kinh tïë trong àoá sûå saãn sinh<br /> höåi thuêån lúåi do böëi caãnh quöëc tïë taåo ra vaâ tiïìm<br /> ra, phöí cêåp vaâ sûã duång tri thûác giûä vai troâ quyïët àõnh<br /> nùng lúåi thïë cuãa nûúác ta àïí ruát ngùæn quaá trònh nhêët àöëi vúái sûå phaát triïín kinh tïë, taåo ra cuãa caãi,<br /> cöng nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa àêët nûúác theo àõnh nêng cao chêët lûúång cuöåc söëng.<br /> hûúáng xaä höåi chuã nghôa gùæn vúái phaát triïín kinh tïë Kinh tïë tri thûác cho ta cú höåi nhùæm bùæt vaâ vêån<br /> tri thûác, coi kinh tïë tri thûác laâ yïëu töë quan troång duång saáng taåo nhûäng tri thûác múái, caách thûác kinh<br /> cuãa nïìn kinh tïë vaâ tiïën trònh cöng nghiïåp hoáa, doanh múái àïí àöíi múái nïìn kinh tïë nûúác ta vaâ phaát<br /> hiïån àaåi hoáa. Phaát triïín maånh caác ngaânh vaâ saãntriïín kinh tïë tri thûác úã nûúác ta laâ möåt chuyïín biïën<br /> phêím kinh tïë coá giaá trõ gia tùng cao dûåa nhiïìu vaâo chiïën lûúåc troång àaåi: chuyïín nïìn kinh tïë tûâ dûåa<br /> tri thûác; kïët húåp sûã duång nguöìn vöën cuãa con ngûúâivaâo taâi nguyïn sang dûåa chuã yïëu vaâo tri thûác vaâ<br /> 2<br /> Viïåt Nam vúái tri thûác múái nhêët cuãa nhên loaåi”<br /> . nùng lûåc saáng taåo cuãa con ngûúâi.<br />  Vúái nhûäng nguöìn<br /> Nghõ quyïët Àaåi höåi Àaåi biïíu toaân quöëc lêìn thûá XI<br /> lûåc sùén coá, sûã duång tri thûác múái, cöng nghïå múái àïí<br /> cuãa Àaãng dûå baáo, toaân cêìu hoáa vaâ caách maånglaâm ra àûúåc nhiïìu hún, töët hún, hiïåu quaã hún. Taâi<br /> khoa hoåc - cöng nghïå phaát triïín maånh meä, thuác nguyïn thiïn nhiïn laâ coá haån, nùng lûåc saáng taåo<br /> àêíy quaá trònh hònh thaânh xaä höåi thöng tin vaâ kinh con ngûúâi laâ vö haån. Trong nïìn kinh tïë tri thûác,<br /> tïë tri thûác. Búãi vêåy, möåt trong nhûäng nhiïåm vuå<br /> 1<br /> chuã yïëu àûúåc nïu ra trong Nghõ quyïët Àaåi höåi Àaãng   Àaãng  Cöång  saãn  Viïåt  Nam  (2016),  Vùn  kiïån  Àaåi  höåi<br /> àaåi biïíu toaân quöëc lêìn thûá X, Nxb. Chñnh trõ Quöëc gia,<br /> lêìn thûá XI  laâ <br /> “Chuá troång  phaát hiïån,  böìi dûúäng,<br /> Haâ Nöåi, tr. 87.<br /> phaát huy nhên taâi; àaâo taåo nhên lûåc cho phaát triïín 2  Àaãng Cöång  saãn Viïåt Nam,  Vùn  kiïån Àaåi  höåi àaåi  biïíu<br /> kinh tïë tri thûác. Phaát triïín giaáo duåc laâ quöëc saách toaân quöëc lêìn thûá X,  Sàd, tr. 87-88.<br /> 3<br /> haâng àêìu. Àöíi múái cùn baãn, toaân diïån giaáo duåc   Vùn kiïån Àaåi  höåi àaåi  biïíu toaân quöëc  lêìn thûá  XI, Nxb.<br /> Chñnh  trõ  Quöëc  gia, Haâ  Nöåi, 2011,  tr.130-131.<br /> Viïåt Nam theo hûúáng chuêín hoáa, hiïån àaåi hoáa, 4,  5<br />   Àaãng  Cöång  saãn Viïåt  Nam  (2016),  Vùn  kiïån  Àaåi  höåi<br />  3<br /> dên chuã hoáa vaâ höåi nhêåp quöëc tïë”<br /> .<br /> àaåi biïíu toaân quöëc lêìn thûá XII, Vùn phoâng Trung ûúng<br /> Àïën Àaåi höåi àaåi biïíu toaân quöëc lêìn thûá XII cuãa Àaãng, Haâ Nöåi, tr. 22.<br /> <br /> 31 cöng àoaâ<br /> Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc<br /> Söë 7 thaáng 4/2017<br /> <br /> NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> nhûäng ngaânh kinh tïë coá taác àöång to lúán túái sûå phaát<br /> böå nïìn kinh tïë, taåo sûå liïn kïët hûäu cú khoa hoåc, àaâo<br /> triïín laâ nhûäng ngaânh dûåa nhiïìu vaâo tri thûác, dûåa taåo vúái saãn xuêët - kinh doanh, nhùçm àêíy nhanh quaá<br /> vaâo caác thaânh tûåu múái cuãa khoa hoåc, cöng nghïå. trònh àöíi múái saáng taåo. <br /> Àoá laâ nhûäng ngaânh kinh tïë múái dûåa trïn cöng nghïå<br /> Caãi caách haânh chñnh gùæn vúái tin hoåc hoáa, àêíy<br /> cao nhû cöng nghïå thöng tin, cöng nghïå sinh hoåc<br /> nhanh xêy dûång Chñnh phuã àiïån tûã àïí böå maáy<br /> vaâ caã nhûäng ngaânh kinh tïë truyïìn thöëng nhû nöng nhaâ nûúác hoaåt àöång ngaây caâng coá hiïåu lûåc, hiïåu<br /> nghiïåp, cöng nghiïåp, dõch vuå àûúåc ûáng duång khoa quaã hún,...<br /> hoåc, cöng nghïå cao.<br /> Thûá hai, nhoám giaãi phaáp vïì xêy dûång nguöìn nhên<br />  Cöng nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa gùæn vúái phaát triïín lûåc chêët lûúång cao<br /> kinh tïë tri thûác laâ phaãi hûúáng maånh vaâo phaát triïín Xêy dûång chiïën lûúåc phaát triïín nguöìn nhên lûåc<br /> caác ngaânh cöng nghïå cao, cöng nghïå saåch, tranh<br /> phaãi gùæn kïët vúái chiïën lûúåc phaát triïín kinh tïë - xaä höåi,<br /> thuã nhûäng cú höåi “ài tùæt, àoán àêìu” àïí hònh thaânh nïn vúái sûå nghiïåp cöng nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa gùæn vúái<br /> nhûäng muäi nhoån phaát triïín theo trònh àöå tiïn tiïën phaát triïín kinh tïë tri thûác. Thûåc hiïån caác chûúng<br /> cuãa khoa hoåc - cöng nghïå thïë giúái. Cöng nghiïåp hoáa, trònh, àïì aán àaâo taåo nhên lûåc chêët lûúång cao àöëi vúái<br /> hiïån àaåi hoáa gùæn vúái phaát triïín kinh tïë tri thûác seä<br /> caác ngaânh, lônh vûåc chuã yïëu, muäi nhoån. Chuá troång<br /> phaát huy àûúåc lúåi thïë àïí kïët húåp sûác maånh saáng taåophaát hiïån, böìi dûúäng, phaát huy nhên taâi; àaâo taåo<br /> cuãa dên töåc vúái sûác maånh thúâi àaåi, khai thaác nhûängnhên lûåc cho phaát triïín kinh tïë tri thûác.<br /> ûu thïë vïì vöën, cöng nghïå, thõ trûúâng cuãa khu vûåc vaâ<br /> Tiïën haânh caãi caách giaáo duåc möåt caách triïåt àïí,<br /> thïë giúái, phaát huy tiïìm nùng vïì taâi nguyïn thiïn nhiïn<br /> bùæt àêìu tûâ nhûäng vêën àïì cùn baãn vïì triïët lyá vaâ muåc<br /> vaâ nguöìn lao àöång döìi daâo cuãa nûúác ta àïí thuác àêíy tiïu cuãa nïìn giaáo duåc Viïåt Nam. Àêy laâ yïëu töë quyïët<br /> tùng trûúãng vaâ phaát triïín kinh tïë. Xeát vïì lêu daâi, lúåi àõnh nhêët thuác àêíy Viïåt Nam ài nhanh vaâo kinh tïë<br /> thïë vïì lao àöång chûa qua àaâo taåo vaâ taâi nguyïn tri thûác.<br /> thiïn nhiïn seä ngaây caâng caån kiïåt, búãi vêåy, cêìn phaát<br /> Cêìn coá chñnh saách khuyïën khñch saáng taåo, cú cêëu<br /> huy lúåi thïë nguöìn nhên lûåc chêët lûúång cao vaâ nhên trònh àöå àaâo taåo phuâ húåp vúái yïu cêìu phaát triïín cuãa<br /> taâi nhùçm caånh tranh vaâ chiïëm lônh nhûäng ngaânh coá tònh hònh kinh tïë - xaä höåi, hiïåu quaã cuãa caác hoaåt àöång<br /> giaá trõ gia tùng cao trong chuöîi giaá trõ toaân cêìu.<br /> khoa hoåc - cöng nghïå, möëi liïn hïå giûäa nhaâ trûúâng vaâ<br /> 2. Caác giaãi phaáp àêíy maånh cöng nghiïåp hoáa,<br /> doanh nghiïåp. Xêy dûång vaâ phaát huy àöåi nguä trñ thûác<br /> hiïån àaåi hoáa gùæn vúái phaát triïín kinh tïë tri thûác<br /> vaâ cöng nhên trñ thûác, àoá laâ lûåc lûúång tiïn phong vaâ<br /> Trong thúâi gian túái, àïí thûåc hiïån coá hiïåu quaã chuã chuã lûåc àïí phaát triïín nïìn kinh tïë tri thûác.<br /> trûúng cuãa Àaãng cöång saãn Viïåt Nam vïì cöng nghiïåp<br /> Múã röång quan hïå húåp taác giaáo duåc - àaâo taåo vaâ<br /> hoáa, hiïån àaåi hoáa gùæn vúái phaát triïín kinh tïë tri thûác,<br /> khoa hoåc - cöng nghïå vúái nûúác ngoaâi; tuyïín choån<br /> cêìn thûåc hiïån töët möåt söë giaãi phaáp sau:<br /> àûa ài àaâo taåo úã caác nûúác tiïn tiïën caán böå khoa hoåc<br /> Thûá  nhêët,  nhoám  giaãi  phaáp  vïì  chuã  trûúng, - kyä thuêåt thuöåc caác lônh vûåc ûu tiïn chiïën lûúåc.<br /> chñnh saách<br /> Thiïët lêåp hïå thöëng hoåc têåp suöët àúâi, nhanh choáng<br /> Hoaân thiïån thïí chïë kinh tïë thõ trûúâng àõnh hûúáng hònh thaânh xaä höåi hoåc têåp (àêy laâ möåt trong nhûäng<br /> XHCN, taåo möi trûúâng phaáp lyá laânh maånh, thuác àêíyàùåc trûng cú baãn cuãa nïìn kinh tïë tri thûác).<br /> sûå àöíi múái, saáng taåo, phaát huy vai troâ cuãa khoa hoåc, Thûá ba, nhoám giaãi phaáp vïì khoa hoåc, cöng nghïå<br /> cöng nghïå khuyïën khñch phaát triïín nùng lûåc trñ tuïå<br /> Àïí àaåt túái muåc tiïu trúã thaânh nûúác cöng nghiïåp<br /> con ngûúâi.<br /> hiïån àaåi, cêìn coá chñnh saách giaãi quyïët töët möëi quan<br /> Taái cêëu truác nïìn kinh tïë theo hûúáng tùng nhanh hïå giûäa khoa hoåc, cöng nghïå; phaát triïín khoa hoåc caác ngaânh giaá trõ gia tùng cao dûåa nhiïìu vaâo tri thûác, cöng nghïå vaâ nêng cao nùng lûåc nghiïn cûáu khoa<br /> cöng nghïå múái, têåp trung phaát triïín cöng nghiïåp nùng<br /> hoåc. Trong chiïën lûúåc phaát triïín khoa hoåc - cöng<br /> lûúång, cöng nghiïåp chïë taåo, cöng nghiïåp tûå àöång, nghïå, cêìn coá löå trònh, bûúác ài thñch húåp cho àöíi múái<br /> caác ngaânh cöng nghiïåp muäi nhoån vúái sûå huy àöång cöng nghïå, phaát triïín kinh tïë tri thûác trong tûâng ngaânh,<br /> caác nguöìn lûåc cuãa têët caã caác thaânh phêìn kinh tïë. tûâng àõa phûúng.<br /> Thiïët lêåp hïå thöëng àöíi múái saáng taåo trong toaân<br /> (Xem  tiïëp trang  37)<br /> 32 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân<br /> Söë 7 thaáng 4/2017<br /> <br /> NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> lïåch chuêín khoá kiïím soaát. Mùåc duâ àaä coá nhiïìu vùn 5. Quöëc höåi nûúác Cöång hoâa xaä höåi chuã nghôa Viïåt Nam<br /> (2007) , Luêåt Phoâng chöëng baåo lûåc gia àònh, <br /> Nhaâ xuêët<br /> baãn phaáp luêåt quy àõnh xûã phaåt nghiïm minh haânh<br /> baãn Chñnh trõ Quöëc gia, Haâ Nöåi.<br /> vi baåo lûåc treã em nhûng cho àïën nay, baåo lûåc treã em<br /> 6. Quöëc höåi nûúác Cöång hoâa xaä höåi chuã nghôa Viïåt Nam<br /> vêîn khöng hïì thuyïn giaãm, thêåm chñ coân gia tùng vïì<br /> (2004),  Luêåt  Baão  vïå,  chùm  soác  vaâ  giaáo  duåc  treã  em,<br /> quy mö vaâ tñnh chêët nghiïm troång. Coá nhiïìu daång<br /> Nhaâ xuêët baãn Chñnh trõ Quöëc gia, Haâ Nöåi.<br /> baåo lûåc treã em nhû baåo lûåc vïì thïí chêët, baåo lûåc vïìSaách vaâ taåp chñ<br /> tinh thêìn, baåo lûåc vïì kinh tïë, baåo lûåc vïì tònh duåc... 1.  Vuä  Ngoåc  Bñch (1991),  Hoãi  àaáp  vïì  Cöng  ûúác  Liïn<br /> Húåp  quöëc  vïì  quyïìn  treã  em, Nhaâ  xuêët  baãn  Sûå  thêåt,<br /> Baåo lûåc treã em àaä xêm phaåm àïën quyïìn con ngûúâi,<br /> Haâ  Nöåi.<br /> danh dûå, nhên phêím, tñnh maång cuãa möîi caá nhên<br /> 2. Voä Xuên Hoâa (2014),  Möåt söë quy àõnh phaáp luêåt baão<br /> treã. Noá caâng laâm xoái moân vïì àaåo àûác, mêët tñnh dên vïå, chùm soác treã em úã Viïåt Nam, Nhaâ xuêët baãn Phaáp<br /> chuã xaä höåi vaâ aãnh hûúãng xêëu àïën thïë hïå tûúng lai. luêåt, Haâ Nöåi.<br /> Àêy cuäng laâ möåt nguy cú tan vúä vaâ suy giaãm sûå bïìn 3.  Nguyïîn  Haãi  Hûäu,  Àùång  Hoa  Nam,  Àöî  Thuáy  Hùçng<br /> vûäng cuãa gia àònh.Viïåc treã em bõ baåo lûåc xaãy ra röìi (2011) , Nghiïn cûáu àïì xuêët chó söë giaám saát, àaánh giaá<br /> khöng coá nghôa laâ khöng xaãy ra nûäa. Búãi vêåy, cêìn sûå thûåc  hiïån  quyïìn  treã  em  Viïåt  Nam, Nxb  Lao  àöång<br /> xaä  höåi.<br /> quan têm giuáp àúä cuãa caác cú quan ban ngaânh, caác 4.  Nguyïîn  Ngoåc  Lêm  (2008),  Têm  lyá  treã  em  coá  hoaân<br /> töí chûác xaä höåi coá liïn quan àïën treã em. Thûåc hiïån caãnh  khoá  khùn, Nhaâ  xuêët  baãn  Trûúâng  Àaåi  hoåc  Múã<br /> caác biïån phaáp phuâ húåp kõp thúâi ngùn chùån caác haânh baán cöng  Thaânh  phöë Höì  Chñ  Minh.<br /> 5.  Hoaâng  Phï  (1997),   Tûâ  àiïín  Tiïëng  Viïåt,  2004,  Nxb<br /> vi baåo lûåc coá thïí xaãy ra tiïëp theo. <br /> <br /> Àaâ  Nùéng.<br /> 6. Nguyïîn Quöëc Phong  (2013), Quy  trònh can  thiïåp, trúå<br /> Taâi liïåu tham khaão<br /> giuáp treã em bõ baåo lûåc, bõ xêm haåi tònh duåc, <br /> Nxb Giaáo<br /> Vùn baãn phaáp luêåt<br /> 1.  Böå luêåt Hònh sûå cuãa nûúác Cöång hoâa  xaä höåi chuã Viïåtduåc.<br /> , Baåo lûåc gia<br /> Nam nùm 1999 , Nxb Chñnh trõ Quöëc gia Haâ Nöåi, nùm 7. Lï Thõ Quyá, Àùång  Vuä Caãnh  Linh (2007)<br /> àònh,  möåt  sûå  sai  lïåch  giaá  trõ, <br /> Nxb  Khoa  hoåc  xaä  höåi<br /> ,<br /> 2000.<br /> Haâ  Nöåi.<br /> 2. Cöng ûúác Liïn Húåp quöëc vïì quyïìn treã em nùm 1989.<br /> 8.  UNICEF   (2002),  Nhûäng  àiïìu  cha  meå  cêìn  biïët  vïì<br /> 3.  Luêåt Baão vïå, chùm soác vaâ giaáo duåc treã em nùm 2004<br /> ,<br /> quyïìn treã em.<br /> Nxb Chñnh trõ Quöëc gia Haâ Nöåi.<br /> <br /> Nhû vêåy, trong thúâi àaåi toaân cêìu hoáa vaâ höåi nhêåp<br /> ÀÊÍY MAÅNH CÖNG NGHIÏÅP<br /> HOÁA,...<br /> quöëc tïë, caác quöëc gia coá xuêët phaát àiïím thêëp, muöën<br /> (Tiïëp  theo  trang  32)<br /> <br /> vûún lïn trònh àöå tiïn tiïën cuãa thïë giúái khöng coá con<br /> <br /> ÛÁng duång röång raäi cöng nghïå thöng tin nhû muäi àûúâng naâo khaác laâ phaát triïín khoa hoåc vaâ cöng nghïå,<br /> nhoån àöåt phaá vaâo kinh tïë tri thûác. Cöng nghïå thöng àêíy maånh cöng nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa gùæn vúái<br /> tin vaâ truyïìn thöng laâ haå têìng cú súã àïí thûåc hiïån hêìu phaát triïín kinh tïë tri thûác. Àêy laâ xu thïë khaách quan<br /> hïët caác hoaåt àöång cuãa kinh tïë tri thûác, laâ phûúng cuãa thúâi àaåi, àöìng thúâi cuäng laâ con àûúâng “ruát ngùæn”<br /> tiïån hûäu hiïåu höî trúå cho giaáo duåc vaâ àaâo taåo, möicuãa quaá trònh cöng nghiïåp hoaá theo hûúáng hiïån àaåi<br /> trûúâng kinh tïë vaâ thïí chïë xaä höåi thuêån lúåi cho viïåcnhùçm xêy dûång nïìn kinh tïë cöng nghiïåp - tri thûác vaâ<br /> nïìn kinh tïë tri thûác. <br /> saáng taåo vaâ sûã duång tri thûác.<br /> Phaát triïín haå têìng cöng nghïå thöng tin vaâ truyïìn<br /> thöng cuãa Viïåt Nam vaâ phaát triïín caác khu cöng<br /> Taâi liïåu tham khaão<br /> nghïå cao.<br /> 1. Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam, Vùn kiïån Àaåi höåi àaåi biïíu<br /> Àöíi múái cöng nghïå, saãn phêím, phûúng phaáp töí<br /> toaân quöëc lêìn thûá X<br /> , Nxb. Chñnh trõ Quöëc gia, Haâ Nöåi,<br /> chûác saãn xuêët kinh doanh trong têët caã caác ngaânh.<br /> 2006.<br /> Trong möîi ngaânh cêìn coá nhûäng muäi nhoån àöåt phaá ài2. Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam, Vùn kiïån Àaåi höåi àaåi biïíu<br /> toaân quöëc lêìn thûá XI<br /> , Nxb. Chñnh trõ Quöëc gia, Haâ Nöåi,<br /> thùèng vaâo cöng nghïå cao. Chuá troång sûã duång cöng<br /> 2011.<br /> nghïå cao àïí phaát triïín nhanh ngaânh cú khñ chïë taåo,<br /> 3. Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam, Vùn kiïån Àaåi höåi àaåi biïíu<br /> àùåc biïåt laâ cú khñ chñnh xaác, tûå àöång hoáa, trúã thaânh toaân quöëc lêìn thûá X<br /> , Nxb. Chñnh trõ Quöëc gia, Haâ Nöåi,<br /> 2016.<br /> nhûäng ngaânh kinh tïë tri thûác.<br /> <br /> 37 cöng àoaâ<br /> Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc<br /> Söë 7 thaáng 4/2017<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2