Dãy số và các bài toán về dãy số

Chia sẻ: Tai Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
160
lượt xem
48
download

Dãy số và các bài toán về dãy số

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'dãy số và các bài toán về dãy số', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dãy số và các bài toán về dãy số

 1. '\ VÁ YŽ F‘F EŽL WR‘Q Y« G\ VÁ 7U Q 1DP 'ËQJ 7U†ÃQJ €’L +½F .KRD +½F 7Ò 1KLƒQ 7S +&0
 2.  *LÍL WKL¶X &K½Q ‡« WŽL Y« G\ VÁ FKÌQJ W„L ‡ WÒ WU†ÆF P°QK PÂW QKL¯P YÍ Y„ FÈQJ NK¼ NKQ EÄL ‡‚\ OŽ PÂW OµQK YÒF U£W NK¼ YŽ U£W UÂQJ VÏ GÍQJ QKL«X NL®Q WKÑF NK‘F QKDX FÊD WR‘Q K½F +…Q WK® WU†ÆF ‡¼ ‡ F¼ NK‘ QKL«X FXÁQ V‘FK FKX\ƒQ NKR Y« ‡« WŽL QŽ\ 'È Y¤\ FKÌQJ W„L Y¢Q PXÁQ FÁ J—QJ ‡¼QJ J¼S PÂW VÁ NLQK QJKL¯P YŽ JKL QK¤Q FÊD P°QK WKX O†ÇP ‡†ÇF WURQJ TX‘ WU°QK JLQJ G’\ QKÐQJ QP TXD 7¤S WŽL OL¯X QŽ\ NK„QJ SKL OŽ PÂW JL‘R WU°QK Y« G\ VÁ O’L FŽQJ NK„QJ SKL OŽ PÂW F¡P QDQJ K†ÆQJ G¢Q JLL F‘F EŽL WR‘Q G\ VÁ 7¤S WŽL OL¯X QŽ\ ‡ÌQJ K…Q K®W OŽ QKÐQJ F¼S QKŸW FÊD W‘F JL Y« QKÐQJ SK†…QJ SK‘S JLL F‘F EŽL WR‘Q G\ VÁ FÈQJ YÆL QKÐQJ QK¤Q ‡·QK ‡„L NKL PDQJ ‡ \ W¶QK FKÊ TXDQ FÊD W‘F JL 9° Y¤\ K\ FRL ‡‚\ OŽ PÂW WŽL OL¯X PÄ +\ WL®S WÍF WUL¬Q NKDL OLƒQ K¯ YŽ ‡ÌF N®W NLQK QJKL¯P JKL QK¤Q QKÐQJ F‘L KD\ YŽ J¼S Ö FKR QKÐQJ F‘L FK†D KD\ WK¤P FK¶ FK†D FK¶QK [‘F 7URQJ WŽL OL¯X QŽ\ NK„QJ SKL W£W F F‘F Y£Q ‡« FÊD G\ VÁ ‡«X ‡†ÇF ‡« F¤S WÆL 9¶ GÍ SK Q G\ VÁ YŽ E£W ‡•QJ WKÑF FK± ‡†ÇF Q¼L ‡®Q U£W V… VŽL F‘F EŽL WR‘Q G\ VÁ PŽ WKÒF FK£W OŽ F‘F EŽL WR‘Q Y« ‡¾QJ G† FËQJ NK„QJ ‡†ÇF [©W WÆL +DL PQJ OÆQ PŽ W¤S WŽL OL¯X QŽ\ FKÌ Ö ‡®Q QK£W OŽ EŽL WR‘Q W°P VÁ K’QJ W¿QJ TX‘W FÊD PÂW G\ VÁ YŽ EŽL WR‘Q W°P JLÆL K’Q G\ VÁ 7URQJ W¤S WŽL OL¯X QŽ\ F‘F Y£Q ‡« YŽ F‘F EŽL WR‘Q F¼ PÑF ‡Â NK¼ G­ NK‘F QKDX &¼ QKÐQJ EŽL F… EQ F¼ QKÐQJ EŽL NK¼ K…Q YŽ F¼ QKÐQJ EŽL U£W NK¼ 9° Y¤\ F Q SKL OÒD FK½Q Y£Q ‡« YÆL PÑF ‡Â WK¶FK KÇS Y¶ GÍ F¼ PÂW VÁ Y£Q ‡« YŽ EŽL WR‘Q FK± ‡ÍQJ SKL Ä PÑF NÓ WKL FK½Q ‡ÂL WX\¬Q KRŸF TXÁF W®
 3. 9L®W W¤S WŽL OL¯X QŽ\ W‘F JL ‡ VÏ GÍQJ U£W QKL«X QJX¾Q WŽL OL¯X NK‘F QKDX WX\ QKLƒQ FK± F¼ PÂW VÁ EŽL F¼ JKL QJX¾Q JÁF PÂW VÁ EŽL NK„QJ WK¬ [‘F ‡·QK ‡†ÇF 7‘F JL FËQJ ‡ VÏ GÍQJ F‘F EŽL JLQJ FÊD F‘F WK \ 3KDQ €ÑF &K¶QK 1JX\­Q 9Q 0¤X /ƒ €°QK 7K·QK €ŸQJ +ÈQJ 7K—QJ 1JX\­Q 0LQK €ÑF WURQJ EŽL YL®W FÊD P°QK &XÁL FÈQJ W¤S WŽL OL¯X QŽ\ NK„QJ NKºL F¼ QKÐQJ QK P O¢Q YŽ WKL®X V¼W W‘F JL U£W PRQJ QK¤Q ‡†ÇF VÒ J¼S Ö FÊD W£W F F‘F WK \ F„ JL‘R 9Ž U£W PRQJ U”QJ YÆL QÀ OÒF FKXQJ FÊD W£W F FKÌQJ WD W¤S WŽL OL¯X V¨ WL®S WÍF ‡†ÇF KRŽQ WKL¯Q YŽ E¿ VXQJ ‡¾QK QJK¼D Y• F˜F Ž¾QK OÝ FŒ E–Q ‡¾QK QJK¼D '\ VÁ OŽ PÂW KŽP VÁ WÎ L YŽR PÂW W¤S KÇS VÁ L, , b, X
 4. KD\ PÂW W¤S FRQ QŽR ‡¼ FÊD F‘F W¤S KÇS WUƒQ
 5. &‘F VÁ K’QJ FÊD G\ VÁ WK†ÃQJ ‡†ÇF NÖ KL¯X OŽ `z , 8z , ?z , rz WKD\ Y° `wzD, 8wzD, ?wzD, 8wzD %Q WK‚Q G\ VÁ ‡†ÇF NÖ KL¯X OŽ \?z i
 6. 9° G\ VÁ OŽ PÂW WU†ÃQJ KÇS ‡ŸF EL¯W FÊD KŽP VÁ QƒQ Q¼ FËQJ F¼ F‘F W¶QK FK£W FÊD PÂW KŽP VÁ ‡¾QK QJK¼D '\ VÁ \?z i ‡†ÇF J½L OŽ G\ WQJ JLP
 7. Q®X YÆL P½L z WD F¼ ?zLd a ?z w?zLd a ?z
 8. '\ VÁ WQJ KRŸF G\ VÁ JLP ‡†ÇF J½L FKXQJ OŽ G\ ‡Q ‡L¯X '\ VÁ \?zi ‡†ÇF J½L OŽ E· FKŸQ WUƒQ Q®X W¾Q W’L VÁ WKÒF - VDR FKR YÆL P½L z WD F¼ ?z a - '\ VÁ \?z i ‡†ÇF J½L OŽ E· FKŸQ G†ÆL Q®X W¾Q W’L VÁ WKÒF E VDR FKR YÆL P½L z WD F¼ ?z E 0ÂW G\ VÁ YÎD E· FKŸQ WUƒQ YÎD E· FKŸQ G†ÆL ‡†ÇF J½L OŽ G\ E· FKŸQ '\ VÁ ?z ‡†ÇF J½L OŽ WX Q KRŽQ YÆL FKX NÓ > Q®X ?zL> ) ?z YÆL P½L z ; L '\ VÁ WX Q KRŽQ YÆL FKX NÓ J½L OŽ G\ K”QJ ‡¾QK QJK¼D 7D Q¼L G\ VÁ \?z i F¼ JLÆL K’Q KÐX K’Q y NKL z G¢Q ‡®Q Y„ FÈQJ Q®X YÆL P½L 6 k ( W¾Q W’L VÁ WÒ QKLƒQ ]( SKÍ WKXÂF YŽR G\ VÁ ?z YŽ 6
 9. VDR FKR YÆL P½L z k ]( WD F¼ /?z y/ QKº K…Q 6 j$8 ?z ) y 3 6 k (]( ; ] U z k ]( /?z y/ c 6 z
 10. 7D Q¼L G\ VÁ \?z i G Q ‡®Q Y„ FÈQJ NKL z G Q ‡®Q Y„ FÈQJ Q®X YÆL P½L VÁ WKÒF G†QJ - OÆQ WXÓ Ö W¾Q W’L VÁ WÒ QKLƒQ ]( SKÍ WKXÂF YŽR G\ VÁ ?z YŽ -
 11. VDR FKR YÆL P½L z k ]( WD F¼ /?z / OÆQ K…Q - j$8 ?z ) 3 - k (]( ; ] U z k ]( /?/ k -3 z
 12. '\ VÁ F¼ JLÆL K’Q KÐX K’Q ‡†ÇF J½L OŽ G\ KÂL WÍ '\ VÁ NK„QJ F¼ JLÆL K’Q KRŸF G Q ‡®Q Y„ FÈQJ NKL Q G Q ‡®Q Y„ FÈQJ J½L OŽ G\ SK‚Q NÓ ‡¾QK OÝ 7ÆQJ KL¶X W½FK WKQJ F˜F G—\ KÉL WÔ
 13. 1®X \?z i \rz i OŽ F‘F G\ KÂL WÍ YŽ F¼ JLÆL K’Q W†QJ ÑQJ OŽ y, K WK° F‘F G\ VÁ \?z L rz i, \?z rz i \?z rz i YŽ \?z brz i FËQJ K WÍ YŽ F¼ JLÆL K’Q W†QJ ÑQJ OŽ y L K, y K, y3K, ybK 7URQJ WU†ÃQJ KÇS G\ VÁ WK†QJ WD JL VÏ rz YŽ K NK‘F NK„QJ
 14. ‡¾QK OÝ &KX\¬Q TXD JLÆL K’Q WURQJ E£W ‡•QJ WKÑF
 15. &KR G\ VÁ \?z i F¼ JLÆL K’Q KÐX K’Q q Q®X ]( ; L U z k ]( WD F¼ y a ?z a K WK° y a ?z a K ‡¾QK OÝ ‡¾QK OÝ N±S
 16. &KR ED G\ VÁ \?z i, \rz i, \Fz i WURQJ ‡¼ ?z YŽ Fz F¼ FÈQJ JLÆL K’Q KÐX K’Q q YŽ ]( ; ] U z k ]( WD F¼ ?z a rz a Fz .KL ‡¼ rz FËQJ F¼ JLÆL K’Q OŽ q ‡¾QK OÝ '—\ ŽQ ŽL¶X
 17. 0ÂW G\ WQJ YŽ E· FKŸQ WUƒQ KD\ PÂW G\ JLP YŽ E· FKŸQ G†ÆL WK° KÂL WÍ 1¼L QJ—Q J½Q KQ KQ PÂW G\ VÁ ‡Q ‡L¯X YŽ E· FKŸQ WK° KÂL WÍ
 18. ‡¾QK OÝ 9² G—\ F˜F ŽR™Q WKœQJ OÅQJ QKDX
 19. &KR KDL G\ VÁ WKÒF \yz i, \Kz i VDR FKR D
 20. z ; L, yz a Kz E

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản