intTypePromotion=1

Đề cương chi tiết học phần: Đăng ký thống kê đất đai

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
10
lượt xem
0
download

Đề cương chi tiết học phần: Đăng ký thống kê đất đai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Học phần "Đăng ký thống kê đất đai" cung cấp cho học viên cao học Ngành Quản lí đất đai một số kiến thức trong công tác điều tra, đánh giá để phát hiện các vấn đề bất cập trong công tác quản lý đất đai. Cụ thể trong một số lĩnh vực như: Công tác Lập Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các địa phương; Công tác Bồi thường, giải phóng mặt bằng; Công tác cấp Giấy chứng nhận QSD đất; Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai....Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phục vụ công tác quản lý đất đai tại các cấp cơ sở được tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần: Đăng ký thống kê đất đai

  1. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN   ĐĂNG KÝ THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI 1. Thông tin về học phần ­ Mã số môn học:  ­ Số tín chỉ: 01TC lí thuyết ­ Học kỳ: 1 đến 2 ­ Bộ môn phụ trách: Luật và chính sách tài nguyên 2. Thông tin về giảng viên Giảng viên 1: ­ Họ và tên: Nguyễn Thị  Lợi ­ Chức danh khoa học: Tiến sĩ ­ Địa chỉ: Email: nguyenloidc@yahoo.com.vn Điện thoại: 0915212958 Giảng viên 2: ­ Họ và tên: Nguyễn Thế Đặng ­ Chức danh khoa học: GS.TS ­ Địa chỉ: Email:  3. Mục tiêu học phần ­  Về  kiến thức: Học phần   nhằm cung cấp cho học viên cao học Ngành  Quản lí đất đai một số kiến thức trong công tác điều tra, đánh giá để  phát hiện   các vấn đề bất cập trong công tác quản lý đất đai. Cụ thể trong một số lĩnh vực  như: Công tác Lập Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các địa phương; Công   tác Bồi thường, giải phóng mặt bằng; Công tác cấp Giấy chứng nhận QSD đất;   Công tác xây dựng cơ  sở  dữ  liệu đất đai....Từ  đó đề  xuất các giải pháp nhằm   phục vụ công tác quản lý đất đai tại các cấp cơ sở được tốt hơn. ­ Về kĩ năng cần đạt được:   Học viên cần nắm vững các vấn đề sau:  + Quy định về mặt pháp luật các Quy trình, quy phạm do các cơ quan Nhà   nước có thẩm quyền ban hành hiện hành; + Phương pháp điều tra, thu thập thông tin, số liệu; + Phương pháp xử lý thông tin, số liệu và tổng hợp, so sánh đánh giá; 4. Mô tả tóm tắt nội dung học phần 1
  2. Học phần: Điều tra đánh giá phát hiện vấn đề, đề xuất giải pháp xử lý   bất cập trong quản lý đất đai gồm các chuyên đề sau: 1. Chuyên đề 1: Tổng quan về công tác Quản lý nhà nước về đất đai theo  quy định của pháp luật đất đai hiện hành; 2. Chuyên đề 2: Phương pháp điều tra, đánh giá phát hiện các vấn đề trong   công tác Lập và Điều chỉnh Quy hoạch, kế  hoạch sử  dụng đất; Công tác bồi   thường, giải phóng mặt bằng; Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo   về đất đai tại cấp cơ sở; Công tác cấp GCNQSD đất theo quy định hiện hành; 3. Chuyên đề 3:  Phương pháp tổng hợp đánh giá, đề xuất các giải pháp 5. Nhiệm vụ của học viên ­ Dự lớp học: ít nhất 80% thời gian theo quy định ­ Thực hành, bài tập: làm đầy đủ các bài tiểu luận ­ Dụng cụ học tập: cần vở ghi, bút, tài liệu 6. Tài liệu học tập ........................ 7. Tiêu chí đánh giá học tập của học viên ­ Dự lớp: ít nhất 80% thời gian theo quy định ­ Thảo luận: ít nhất 80% thời gian theo quy định ­ Tiểu luận, bài tập: đầy đủ ­ Kiểm tra giữa học kì: tham gia ­ Thi cuối học kì: tham gia 8. Thang điểm đánh giá:  Thang điểm 10,0 (lấy một chữ số thập phân) Trọng số điểm tổng kết môn học: ­ Điểm 1: Kiểm tra giữa kì, báo cáo thực hành, thực tập, tiểu luận:  0,2 ­ Điểm 2: Kiểm tra giữa kì, báo cáo thực hành, thực tập, tiểu luận:  0,2 ­ Điểm 3: Thi cuối kì:  0,6 9. Nội dung chi tiết học phần TT Nội dung Tài liệu đọc bắt buộc/ tham  Ghi  khảo chú 1   Chuyên   đề   1:  Tổng   quan   về   công   tác  Quản lý nhà nước về đất đai theo quy định  1. Bài giảng: ….. của pháp luật đất đai hiện hành  (2 tiết) 1.1. Khái niệm: 2. Luật đất đai năm 2014; 2
  3. ­ Khái niệm về  Quản lý nhà nước về  đất  3. Các văn bản dưới Luật về  đai; đất đai;  1.2. Khái quát về các nội dung quản lý nhà  nước   về   đất   đai   theo   quy   định   của   pháp  luật đất đai hiện hành; 2 Chuyên đề  2.  Phương pháp điều tra, đánh  giá phát hiện các vấn đề trong công tác Lập  1. Bài giảng  ; và   Điều   chỉnh   Quy   hoạch,   kế   hoạch   sử  2. Luật đất đai năm 2014; dụng đất; Công tác bồi thường, giải phóng  3. Các văn bản dưới Luật về  mặt bằng; Công tác giải quyết khiếu nại,  đất đai; tố  cáo và tranh chấp về  đất đai tại cấp cơ  sở; Công tác cấp GCNQSD đất (10 tiết)   2.1. Một số khái niệm ­   Khái   niệm   về   Lập   và   điệu   chỉnh   Quy  hoạch, kế hoạch sử dụng đất; ­ Khái niệm về  Công tác Bồi thường, giải  phóng mặt bằng; ­   Khái   niệm   về   Công   tác   Thanh   tra,   giải  quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai; ­ Khái niệm về Cấp GCNQSD đất. 2.2. Các quy trình quy phạm tiến hành ­ Quy trình Lập và Điều chỉnh quy hoạch,   kế hoạch sử dụng đất cấp cơ sở; ­   Quy   trình   bồi   thường,   giải   phóng   mặt  bằng; ­ Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo và  tranh chấp đất đai cấp cơ sở; ­ Quy trình cấp GCNQSD đất 3 Chuyên đề  3. Phương pháp tổng hợp đánh  giá, đề xuất các giải pháp 1. Bài giảng  ;   (3 tiết) 2. Luật đất đai năm 2014;   3. Các văn bản dưới Luật về    đất đai;           3
  4. Thái Nguyên, tháng  ... năm 2016         NGƯỜI VIẾT ĐỀ CƯƠNG              TS. Nguyễn Thị Lợi 4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2