intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề cương chi tiết học phần: Xây dựng và quản lý dự án

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

41
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương cung cấp cho người học những thông tin cơ bản liên quan đến môn học Xây dựng và quản lý dự án như: Phân bổ thời gian trong học kỳ, điều kiện học, mục tiêu của học phần, nội dung học phần, tài liệu học tập. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết về môn học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần: Xây dựng và quản lý dự án

  1. TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐINH NGỌC LAN NGUYỄN QUỐC HUY NGUYỄN ĐỨC QUANG ĐỖ XUÂN LUẬN ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Học Phần: Xây dựng và quản lý dự án Số lượng tín chỉ: 02 Mã số tín chỉ: EAP 221 Thái Nguyên, năm 2016
  2. ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: xây dựng và quản lý dự án - Mã số học phần: EAP 221 - Số tín chỉ: 2 - Tính chất: Bắt buộc - Trình độ: cho sinh viên năm thứ 3 - Học phần thay thế, tương đương: - Ngành (chuyên ngành) đào tạo: Phát triển nông thôn 2. Phân bổ thời gian trong học kỳ: - Số tiết học lý thuyết trên lớp: 24 tiết - Số tiết làm bài tập, thảo luận trên lớp: 6 tiết - Số tiết thí nghiệm, thực hành: - Sinh viên tự học ở nhà: 3. Đánh giá - Điểm thứ 1: 20% (0,2) điểm chuyên cần - Điểm thứ 2: 30% (0,3) điểm kiểm tra giữa kỳ - Điểm thứ 3: 50% (0,5) điểm thi kết thúc học phần 4. Điều kiện học - Học phần tiên quyết: Kinh tế vi mô; Kinh tế vĩ mô - Học phần học trước: Kinh tế vi mô; Kinh tế vĩ mô - Học phần song hành: 5. Mục tiêu của học phần: Nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về dự án, dự án phát triển nông thôn, nắm được các bước thực hiện cũng như giám sát, đánh giá dự án. 6. Nội dung học phần Phƣơng pháp giảng TT Nội dung kiến thức Số tiết dạy Chƣơng I: TỔNG QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ NÔNG THÔN 1 1 Thuyết trình, phát vấn 1.1. Sự cần thiết phải đánh giá nông thôn 1.2.Những thuận lợi và khó khăn của sự
  3. phát triển ở vùng nông thôn liên quan đến đánh giá nông. 1.3. Tiếp cận nghiên cứu phát triển 2 1 Thuyết trình, phát vấn nông thôn Chƣơng 2: CÁC PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ NÔNG THÔN 2.1. Phương pháp nghiên cứu truyền thống Thuyết trình, thảo luận 3 1 nhóm nhỏ, phát vấn 2.2. Phương pháp đánh giá nhanh nông thôn (RAPID RURAL APPRAISAL – RRA) 2.3. Phương pháp đánh giá nhanh nông thôn có sự tham gia của người dân 4 1 Thuyết trình, phát vấn (PARTICIPATORY RURAL APPRAISAL - PRA) Thuyết trình, phát 2.4. Phương pháp học và hành động có 5 1 vấn, động não, bài tập sự tham gia (PLA) đóng vai 6 Thảo luận 1 Thảo luận nhóm, Chƣơng 3: PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ NÔNG THÔN CÓ SỰ THAM GIA CỦA NGƢỜI DÂN 3.1. Tổng quan về PRA 3.1.1 Khái niệm Thuyết trình, phát 8 1 vấn, động não, bài tập 3.1.2. Khi nào cần thực hiện PRA 3.1.3. PRA cã thÓ ®ưîc ¸p dông vµo lÜnh vùc nµo 3.1.4. Ưu, nhược ®iÓm của PRA
  4. 3.2. Tãm t¾t lÞch sö ph¸t triÓn PRA vµ thùc tÕ ¸p dông ë ViÖt Nam Thuyết trình, phát 9 3.2.1. Tãm t¾t lÞch sö ph¸t triÓn PRA trªn 1 vấn, động não, bài tập thÕ giíi 3.2.2. Thùc tÕ ¸p dông PRA ë ViÖt Nam 3.3. Bé c«ng cô cña PRA, mét sè nguyªn t¾c vµ kü thuËt c¬ b¶n khi sö dông c«ng cô cña PRA 3.3.1. Bé c«ng cô cña PRA lµ g×? Thuyết trình, phát 10 1 3.3.2. Mét sè chØ dÉn khi sö dông c«ng vấn, động não, bài tập cô PRA 3.3.3. Mét sè kü thuËt c¬ b¶n khi sö dông c«ng cô PRA 3.3.4. Thành viên PRA Thuyết trình, phát 11 1 vấn, động não, bài tập 3.3.5. Một số kỹ năng trong tiến hành Thuyết trình, phát 12 1 PRA vấn, 3.4. Giíi thiÖu vµ hưíng dÉn sö dông mét sè c«ng cô chñ yÕu cña PRA trong ho¹t Thuyết trình, phát 13 ®éng đánh giá nông thôn 1 vấn, 3.4.1. Lưîc sö th«n, b¶n 3.4.2. X©y dùng sa bµn cña th«n, b¶n Thuyết trình, phát 15 1 vấn, 15 Thảo luận 1 Thảo luận 16 3.4.3. VÏ s¬ ®å th«n, b¶n 1 Thuyết trình, bài tập 3.4.4. X©y dùng biÓu ®å hưíng thêi gian Thuyết trình, phát 17 1 vấn, 3.4.5. §iÒu tra theo tuyÕn vµ x©y dùng s¬ Thuyết trình, phát 18 1 ®å mÆt c¾t vấn, động não, bài tập 3.4.6. Ph©n tÝch lÞch mïa vô Thuyết trình, phát 19 1 vấn, động não, bài tập
  5. 20 Thảo luận 1 Thảo luận 3.4.7. Ph©n lo¹i hé gia ®×nh (HG§) Thuyết trình, phát 21 1 vấn, 3.4.8. Ph©n lo¹i, xÕp h¹ng cho ®iÓm Thuyết trình, phát 22 1 vấn, 23 Thảo luận 1 Thảo luận 3.4.9. Xếp hạng cặp đôi Thuyết trình, phát 24 1 vấn, động não, bài tập 3.4.10. Ph©n tÝch tæ chøc vµ x©y dùng s¬ Thuyết trình, phát 25 ®å quan hÖ cña c¸c tæ chøc (s¬ ®å 1 vấn, động não, bài tập VENN) víi céng ®ång th«n b¶n 26 Thảo luận 1 Thảo luận 3.5. Những điều kiện cần thiết cho sự Thuyết trình, phát 27 thành công của việc áp dụng PRA tại 1 vấn, Việt Nam CHƢƠNG 4: LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ NÔNG THÔN ( 2 tiết) Thuyết trình, phát 28 1 vấn, 4.1. Những bước chuẩn bị cho 1 cuộc PRA trước khi đến thực địa 4.2. Các bƣớc thực hiện PRA để xây Thuyết trình, phát 29 1 dựng một dự án vấn, CHƢƠNG 5: Ph©n tÝch, tæng hîp kÕt qu¶ PRA vµ viÕt b¸o c¸o ( 3 Tiết) Thuyết trình, phát 30 5.1. KÕt qu¶ PRA 1 vấn, 5.2. Phƣ¬ng ph¸p ph©n tÝch vµ tæng hîp kÕt qu¶ PRA 31 5.3. ViÕt b¸o c¸o kÕt qu¶ PRA 1 32 Thảo luận 1 Thảo luận Tổng số tiết thực hiện (tiết) 30
  6. 7. Tài liệu học tập - Giáo trình nội bộ: Xây dựng và quản lý dự án 8. Tài liệu tham khảo 1. Đinh Ngọc Lan - W. Doppler, Quản lý và đánh giá dự án , nhà xuất bản Margraf Publishers, 2008. 2. Từ Quang Hiển, Giáo trình xây dựng và quản lý dự án, nhà xuất bản Nông Nghiệp, Hà Nội, 2007. 3. Phạm Thị Lý, Nguyễn Thị Yến, Giáo trình kinh tế phát triển, nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên, 2007 4. Nguyễn Ngọc Nông, giáo trình quy hoạch phát triển nông thôn, nhà xuất bản nông nghiệp 5. Đặng Kim Vui, Nguyễn Thế Đặng, Trần Ngọc Ngoạn, Lương Văn Hinh, Nguyễn Ngọc Nông, Nguyễn Hữu Hồng, Nguyễn Thị Minh Thọ và Nguyễn Thị Thắc (2002) Một số phương pháp tiếp cận và phát triển nông thôn. NXB Nông nghiệp. 9. Cán bộ giảng dạy: STT Họ và tên giảng viên Thuộc đơn vị quản lý Học vị, học hàm 1 Đinh Ngọc Lan Khoa KT&PTNT PGS.TS 2 Nguyễn Đức Quang Khoa KT&PTNT ThS 3 Nguyễn Quốc Huy Khoa KT&PTNT ThS 4 Đỗ Xuân Luận Khoa KT&PTNT TS Thái nguyên, Ngày tháng năm 2016 Trƣởng khoa Trƣởng bộ môn Giảng viên PGS.TS Dƣơng Văn Sơn PGS.TS Đinh Ngọc Lan Nguyễn Quốc Huy
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2