intTypePromotion=1

Đề cương học phần Kỹ thuật vệ sinh môi trường và sức khỏe cộng đồng - ĐH Thủy Lợi

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
16
lượt xem
0
download

Đề cương học phần Kỹ thuật vệ sinh môi trường và sức khỏe cộng đồng - ĐH Thủy Lợi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vệ sinh môi trường và sức khỏe, bệnh tật và các giải pháp bảo vệ và tăng cường sức khỏe cộng đồng; giúp sinh viên hiểu các vấn đề sức khỏe thể chất và tinh thần liên quan đến điều kiện vệ sinh môi trường mà cộng đồng các nước đang phát triển thường gặp phải; giúp sinh viên nhận dạng các vấn đề và ưu tiên sức khỏe trong cộng đồng và xây dựng các kế hoạch bảo vệ và tăng cường sức khỏe có sự tham gia của cộng đồng;…

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương học phần Kỹ thuật vệ sinh môi trường và sức khỏe cộng đồng - ĐH Thủy Lợi

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN KHOA: MÔI TRƯỜNG Trình độ đào tạo: Đại học BỘ MÔN:QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TÊN HỌC PHẦN: KỸ THUẬT VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG ENVIRONMENTAL SANITATION ENGINEERING AND PUBLIC HEALTH Mã số : PHE 417 1. Số tín chỉ : 3 (3,0,0) 2. Số tiết : tổng : 45; LT: 39 ; BT: 2.; TL: 6 3. Thuộc chương trình đào tạo ngành - Chương trình đào tạo (môn tự chọn): Kỹ thuật môi trường 4. Phương pháp đánh giá: Điểm quá trình: 40 % ( nội dung đánh giá) Điểm thi kết thúc: 60 % ( thi cuối kỳ - hình thức thi: thi viết) Đánh giá điểm quá trình: - Đánh giá theo thang điểm 10 - Tỷ trọng chiếm 30 % điểm học phần Cụ thể phân bố như sau: Các thành phần điểm Số lần Mô tả Thời gian Trọng số Lên lớp đầy đủ Vắng 1 buổi không có lý do trừ 10% điểm quá trình 30% Bài tập ở nhà 1 lần lấy - Chọn nội dung thuộc chương - Tuần 3 30% điểm 2-3 giao bài và nộp trước khi kết thúc 1 tuần Bài kiểm tra trên lớp 1 lần lấy Thời gian kiểm tra là 50 phút - Hết 40% điểm với 3 câu tự luận ngắn gọn cho chương 3 3 chương đầu Tổng điểm quá trình 40% Thi cuối kỳ 1 - 90 phút thi viết cấm sử dụng 1-2 tuần 60% tài liệu sau khi - 4 câu hỏi tự luận: (1 câu/1 kết thúc chương) môn học Ghi chú: Nghỉ quá 20% số tiết sẽ không được thi - Cấu trúc đề thi (theo thang nhận thức Bloom): Mức Nhớ Hiểu Vận dụng Phân tích Tổng hợp Tỷ lệ (%) 35 35 20 5 5 1
  2. 5. Điều kiện ràng buộc môn học - Môn tiên quyết : Không có - Môn học trước : Tùy thuộc từng ngành - Môn học song hành: Tùy thuộc từng ngành - Ghi chú khác: không 6. Nội dung tóm tắt môn học Nội dung tóm tắt môn học ( Tiếng việt) : - Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vệ sinh môi trường và sức khỏe, bệnh tật và các giải pháp bảo vệ và tăng cường sức khỏe cộng đồng. - Giúp sinh viên hiểu các vấn đề sức khỏe thể chất và tinh thần liên quan đến điều kiện vệ sinh môi trường mà cộng đồng các nước đang phát triển thường gặp phải - Giúp sinh viên nhận dạng các vấn đề và ưu tiên sức khỏe trong cộng đồng và xây dựng các kế hoạch bảo vệ và tăng cường sức khỏe có sự tham gia của cộng đồng. - Định hướng cho sinh viên tìm hiểu những kỹ thuật mới, phương pháp tiếp cận mới trong việc bảo vệ sức khỏe cho mọi người. - Giúp cho sinh viên chuyển đổi hành vi trong việc chăm sóc sức khỏe bản thân và thực sự trở thành kỹ sư môi trường trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng. Nội dung tóm tắt môn học ( Tiếng anh) : - To provide students basic knowledges on environmental sanitation and public health, diseases and measures of protection and enhancement of public health. - To help students to understand physical and spiritual health relating to environmental environmental sanitation conditions that people of developing countries have to face to. - To help students to recognize main environmental problemme, to develop plan for protection and enhancement of public health with participation of the community. - To guide students in finding new techniques, new approach in health protection for the people. - To help students in changing the behavior in self-help and become environmental engineer in the field of environmental public health. 7. Cán bộ tham gia giảng dạy: Cả bộ môn quản lý môi trường Chức Học hàm, Điện thoại TT Họ và tên Email danh, học vị liên hệ chức vụ Vu Hoàng Hoa PGS.TS 0918355497 hoanghoavu@tlu.edu.vn GVCC, phó 1 trưởng BM 2 Nguyễn Văn Sỹ TS 0913593356 Ngvansy@tlu.edu.vn GVC 2
  3. 8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo Giáo trình Nguyễn, Văn Sỹ : Kỹ thuật vệ sinh môi trường và sức khỏe cộng đồng/Nguyễn Văn Sỹ chủ biên, Vũ Hoàng Hoa - Hà Nội: Bách khoa Hà Nội, 2019 [ISBN9786049508301] (#000024486) 9. Nội dung chi tiết: Chương Nội dung Hoạt động dạy và học Số tiết LT BT TH, TL, KT 1 Nhập môn ĐTM, giới thiệu Đề *GV: tự giới thiệu và cung cấp 0,2 0 0 cương học phần thông tin GV. Tóm tắt đề cương và ý nghĩa của môn học; truyền đạt cho sinh viên kinh nghiệm và phương pháp học tập để đạt kết quả tốt; cách đánh giá quá trình và thi hết môn, giáo trình và tài liệu tham khảo. *SV: Đặt câu hỏi thắc mắc về môn học nếu cần thiết; Chương Nhập môn và các khái *GV: tự giới thiệu và cung cấp 3 0 0 1 niệm cơ bản thông tin GV. 1.1 Giới thiệu môn học Tóm tắt đề cương và ý nghĩa của 1 1.2 Khái niệm vệ sinh môi môn học; truyền đạt cho sinh 1 trường viên kinh nghiệm và phương 1 1.3 Khái niệm sức khỏe pháp học tập để đạt kết quả tốt; cộng đồng cách đánh giá quá trình và thi hết môn, giáo trình và tài liệu tham khảo. *SV: Đặt câu hỏi thắc mắc về môn học nếu cần thiết; Chương Tổng quan về sức khỏe và *GV: tự giới thiệu và cung cấp 9 0 1 2 bệnh tật thông tin GV. 2.1 Khái niệm sức khỏe Tóm tắt đề cương và ý nghĩa của 1 2.2 Các yếu tố ảnh hưởng môn học; truyền đạt cho sinh 2.5 đến sức khỏe viên kinh nghiệm và phương 1 2.3 Hành vi sức khỏe pháp học tập để đạt kết quả tốt; 2.4 Phát sinh và diễn biến 2 cách đánh giá quá trình và thi của bệnh tật 1 hết môn, giáo trình và tài liệu 2.5 Quá trình tự nhiên của 1.5 tham khảo. bệnh tật 1 2.6 Phân loại bệnh *SV: Đặt câu hỏi thắc mắc về 3
  4. Chương Nội dung Hoạt động dạy và học Số tiết LT BT TH, TL, KT Thảo luận môn học nếu cần thiết; Chương Ô nhiễm môi trường và *GV: tự giới thiệu và cung cấp 12 1 1 3 các bệnh liên quan thông tin GV. 3.1 Ô nhiễm nước và các Tóm tắt đề cương và ý nghĩa của bệnh tật liên quan môn học; truyền đạt cho sinh 4 3.2 Ô nhiễm đất và các bệnh viên kinh nghiệm và phương 3 tật liên quan pháp học tập để đạt kết quả tốt; 3.3 Ô nhiễm không khí và 3 1 cách đánh giá quá trình và thi các bệnh liên quan 1 hết môn, giáo trình và tài liệu 3.4 Các lối sống nguy cơ sức 2 tham khảo. khỏe và các bệnh tật liên quan *SV: Đặt câu hỏi thắc mắc về Kiểm tra môn học nếu cần thiết; Thảo luận Chương Bảo vệ và tăng cường sức *GV: tự giới thiệu và cung cấp 9 1 1 4 khỏe cộng đồng thông tin GV. 4.1 Nhận dạng các vấn đề và Tóm tắt đề cương và ý nghĩa của 1,5 ưu tiên bảo vệ sức khỏe môn học; truyền đạt cho sinh cộng đồng viên kinh nghiệm và phương 4.2 Xây dựng mục tiêu pháp học tập để đạt kết quả tốt; 1 4.3 Xây dựng kế hoạch hành cách đánh giá quá trình và thi động 1,5 hết môn, giáo trình và tài liệu 4.4 Giới thiệu về chương 2 tham khảo. trình mục tiêu quốc gia về 1 nước sạch và vệ sinh môi *SV: Đặt câu hỏi thắc mắc về 2 1 trường môn học nếu cần thiết; 4.5 Chương trình truyền thông về vệ sinh môi trường và sức khỏe cộng đồng Kiểm tra Thảo luận Chương Phòng chống một số bệnh *GV: tự giới thiệu và cung cấp 6 0 1 5 truyền nhiễm thông tin GV. 5.1 Phòng chống bệnh cúm Tóm tắt đề cương và ý nghĩa của 2 gia cầm và đại dịch cúm A môn học; truyền đạt cho sinh (H5N1) ở người viên kinh nghiệm và phương 5.2 Phòng, chống bệnh sốt pháp học tập để đạt kết quả tốt; 2 1 xuất huyết cách đánh giá quá trình và thi 5.3 Phòng, chống và xử trí 2 hết môn, giáo trình và tài liệu bệnh đau mắt hột tham khảo. Thảo luận kết thúc môn học *SV: Đặt câu hỏi thắc mắc về môn học nếu cần thiết; 4
  5. 10. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần: STT CĐR của học CĐR của CTĐT tương ứng (3) phần 1 Kiến thức: Hiểu khái quát về vệ sinh môi trường, và sức khỏe cộng đồng và các biện pháp phòng chống dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. 2 Kỹ năng: Vận dụng những kiến thức học được để tham gia thực hiện việc tuyên truyền vận động cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường và cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường chung và xây dựng các chiến dịch làm sạch môi trường …, đề xuất các giải pháp phù hợp để cải thiện môi trường. 3 Năng lực tự chủ Sinh viên có năng lực tự chủ, có trách nhiệm xã hội liên quan đến và trách nhiệm bảo vệ môi trường (nếu có): 4 Phẩm chất đạo đức cá nhân, nghề Có tư tưởng chính trị vững vàng, trách nhiệm công dân, nắm và nghiệp, xã hội tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, có đạo đức nghề nghiệp (nếu có): (3) CĐR của CTĐT tương ứng do Trưởng ngành đào tạo đề xuất. 11. Thông tin liên hệ của Bộ môn A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 312– Nhà A5, Trường Đại học Thủy lợi B. Trưởng bộ môn: PGS.TS. Bùi Quốc Lập - Số điện thoại: 0902087509 - Email: buiquoclap@tlu.edu.vn Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2019 Trưởng khoa Trưởng Bộ môn PGS.TS. Bùi Quốc Lập PGS.TS. Bùi Quốc Lập 5
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2