intTypePromotion=3

Đề cương môn điện tử số - phần 2

Chia sẻ: Levan Chi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
174
lượt xem
47
download

Đề cương môn điện tử số - phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề cương môn điện tử số - phần 2', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương môn điện tử số - phần 2

 1. cương ôn thi liên thông môn chuyên ngành, h Cao ng - i h c. 1 Trư ng H Công Nghi p TP.HCM Khoa Công ngh i n T B môn i n T Công Nghi p CƯƠNG ÔN THI LIÊN THÔNG. H CAO NG - IH C MÔN CHUYÊN NGÀNH - I N T S PH N 1 Ngày c p nh t: 07/08/2008 S câu: 424 CHƯƠNG 1 : H TH NG S M 1. S bát phân tương ương c a s nh phân 110100.11 là: a. 64.6 b. 64.3 c. 34.6 d. 34.3 2. S th p phân tương ương c a s nh phân 110100.11 là: a. 64.6 b. 52.75 c. 34.3 d. 34.6 3. S th p l c phân tương ương c a s nh phân 110100.11 là: a. 64.6 b. 64.3 c. 34.C d. 34.3 4. S nh phân tương ương c a s bát phân 75.3 là: a. 01110101.0011 b. 101111.011 c. 111101.110 d. 111101.011 5. S th p phân tương ương c a s bát phân 75.3 là: a. 61.375 b. 61.75 c. 47.375 d. 47.75 6. S th p l c phân tương ương c a s bát phân 75.3 là: a. 3D.3 b. 3D.6 c. CD.6 d. CD.3 7. S nh phân tương ương c a s th p phân 25.375 là: a. 10011.011 b. 10011.11 c. 11001.011 d. 11001.11 8. S bát phân tương ương c a s th p phân 25.375 là: a. 23.6 b. 23.3 c. 31.6 d. 31.3 9. S th p l c phân tương ương c a s th p phân 25.375 là: a. 19.6 b. 19.C c. 13.6 d. 13.C 10. S BCD8421 tương ương c a s th p phân 29.5 là: a. 11101.1 b. 00101001.0101 c. 101001.101 d. 00101001.101 11. S nh phân tương ương c a s th p l c phân 37.E là: a. 11111.111 b. 11111.0111 c. 110111.111 d. 110111.0111 12. S bát phân tương ương c a s th p l c phân 37.E là: a. 77.7 b. 77.34 c. 67.34 d. 67.7 13. S th p phân tương ương c a s th p l c phân 37.E là: a. 55.875 b. 55.4375 c. 31.875 d. 31.4375 14. S th p phân tương ương c a s BCD 00110010.0100 là: a. 50.25 b. 32.4 c. 32.1 d. 62.2 15. Mã BCD c a s th p phân 251 là: a. 10 0101 0001 b. 0100 0101 0001 c. 0010 0101 0001 d. 0010 0101 001 16. Mã quá 3 c a s th p phân 47 là: Biên so n: B môn i n t Công nghi p
 2. cương ôn thi liên thông môn chuyên ngành, h Cao ng - i h c. 2 a. 110010 b. 100111 c. 1111010 d. 101111 17. S th p phân tương ương c a s nh phân có mã quá ba 01100100 là a. 64 b. 144 c. 100 d. 97 18. S th p l c phân tương ương c a s nh phân có mã quá ba 01100100 là: a. 64 b. 61 c. 100 d. 97 19. S bát phân tương ương c a s nh phân có mã quá ba 01100101 là: a.145 b. 142 c. 101 d. 98 20. Mã Gray tương ương c a s 110010 B là: a. 111100 b. 101010 c. 101101 d. 101011 21. Mã Gray tương ương c a s nh phân có mã quá ba 011001 là: a. 010101 b. 010001 c. 011101 d. 010110 22. S bù 1 c a s nh phân 1010 là: a. 0101 b. 1001 c. 1011 d. 0110 23. S bù 2 c a s nh phân 1010 là: a. 0101 b. 0110 c. 1100 d. 1000 24. S th p phân tương ương c a s nh phân 10000000 là: a. 100 b. 102 c. 128 d. 127 25. S th p phân tương ương c a s nh phân 1111 là: a. 1111 b. 16 c. 65 d.15 26. S th p phân tương ương c a s nh phân 10000001 là: a. 129 b. 128 c. 127 d. 126 27. S th p l c phân tương ương c a s nh phân 11111111 là: a. FF b. 128 c. 255 d. 377 28. S th p phân tương ương c a s bát phân 36 là: a. 30 b. 26 c. 44 d. 38 29. S th p phân tương ương c a s bát phân 257 là: a. 267 b. 247 c. 157 d. 175 30. S th p phân tương ương c a s th p l c phân 7FF là: a. 71515 b. 2047 c. 3777 d. 7000 31. S nh phân tương ương c a s th p l c phân 7FF là: a. 00111111111 b. 10000000000 c. 71515 d. 11111111111 32. S nh phân 4 bit bi u di n ư c t i a bao nhiêu s ? a. 4 b. 8 c. 1111 d. 16 33. S nh phân 8 bit bi u di n ư c t i a bao nhiêu s ? a. 256 b. 255 c. 11111111 d. 10000000 34. Trong h th ng bát phân có bao nhiêu s có 2 ch s ? a. 256 b. 100 c. 64 d. 63 35. Trong h th ng th p l c phân có bao nhiêu s có 2 ch s ? a. 256 b. 100 c. 64 d. 63 36. Trong h th ng nh phân ký hi u LSB mang ý nghĩa sau: a. Bit có tr ng s nh nh t b. Bit có tr ng s l n nh t. c. S có nghĩa nh t d. S ít nghĩa nh t 37. Trong h th ng nh phân ký hi u MSB mang ý nghĩa sau: a. Bit có tr ng s nh nh t b. Bit có tr ng s l n nh t. c. S có nghĩa nh t d. S ít nghĩa nh t Biên so n: B môn i n t Công nghi p
 3. cương ôn thi liên thông môn chuyên ngành, h Cao ng - i h c. 3 38. M t con s trong s nh phân ư c g i là: a. Bit b. Byte c. Nipple d. Word 39. Ph i dùng m t s nh phân có bao nhiêu bit di n t s th p phân 500 ? a. 500 b. 5 c. 9 d. 10 40. Ph i dùng m t s nh phân có bao nhiêu bit di n t s th p phân 1000? a. 512 b. 5 c. 9 d. 10 41. 1Kbit b ng bao nhiêu bit? a. 1000 b. 1024 c. 8000 d. 8192 42. 4Kbit b ng bao nhiêu bit? a. 4 b. 1000 c. 4000 d. 4096 43. 4Mbit b ng bao nhiêu bit? a. 4 b. 4000000 c..4194304 d. 16777216 44. 1Kbyte b ng bao nhiêu bit? a. 8000 b. 1024 c. 1000 d. 8192 45. 2Kbyte b ng bao nhiêu byte? a. 2000 b. 2048 c. 2 d. 1024 46. di n t s th p phân 999 thì s bit c a s nh phân ít hơn s bit c a s BCD là bao nhiêu bit? a. 9 b. 4 c. 2 d.3 47. Các s nh phân sau s nào không ph i là s BCD: a. 1001 0011 b. 1011 0101 c. 0101 0111 d. 0011 1001 48. S bù hai c a m t s nh phân: a. Là chính s nh phân ó b. S bù 1 c ng thêm 1 c. i Bit 0 thành 1 m t thành 0 c a s bù 1 d. Bù c a s bù 1 49. 11011 B + 11101 B b ng bao nhiêu ? a. 101000 B b. 110110 B c. 111000 B d. 111010 B 50. 110110 B - 11101 B b ng bao nhiêu ? a. 11001B b. 10101 B c. 11011 B d. 10011 B Biên so n: B môn i n t Công nghi p
 4. cương ôn thi liên thông môn chuyên ngành, h Cao ng - i h c. 4 CHƯƠNG 2 : I S BOOLE VÀ C NG LOGIC V i m i ph n t x thu c t p h p B ={0,1}, t n t i ph n t bù x sao cho: 51. a. x + x = 1 b. x + x = 0 c. x + x = x d. x + x = x 52. V i m i ph n t x thu c t p h p B ={0,1}, t n t i ph n t bù x sao cho: a. x. x = 1 b. x. x = 0 c. x. x = x d. x. x = x 53. V i m i ph n t x thu c t p h p B ={0,1}, t n t i các h ng s 0 và 1 sao cho: a. x + 0 = 0 ; x.1 = 1 b. x + 0 = x ; x.1 = 1 c. x + 0 = x ; x.1 = x d. x + 0 = 0 ; x.1 = x 54. V i m i ph n t x thu c t p h p B ={0,1}, t n t i các h ng s 0 và 1 sao cho: a. x + 1 = x ; x.0 = x b. x + 1 = 1 ; x.0 = x c. x + 1 = x ; x.0 = 0 d. x + 1 = 1 ; x.0 = 0 55. V i m i ph n t x thu c t p h p B ={0,1}, ta có: a. x + x = x b. x + x = 2x c. x + x = 0 d. x + x = 1 56. V i m i ph n t x thu c t p h p B ={0,1}, ta có: a. x.x = x2 b. x.x = x c. x.x = 0 d. x.x = 1 57. V i m i ph n t X thu c t p h p B ={0,1}, ta có: a. X = 0 b. X = 1 c. X = X d. X = X 58. V i m i ph n t x và y thu c t p h p B ={0,1}, ta có: a. x + y = x + y b. x + y = x + y c. x + y = x.y d. x + y = x. y 59. V i m i ph n t x và y thu c t p h p B ={0,1}, ta có: a. x. y = x + y b. x. y = x+y c. x. y = x . y d. x. y = x + y 60. V i m i ph n t x, y và z thu c t p h p B ={0,1}, ta có: a. x + y + z = x.y.z b. x + y + z = x . y . z c. x + y + z = x + y + z d. x + y + z = x + y + z 61. V i m i ph n t x, y và z thu c t p h p B ={0,1}, ta có: a. x. y.z = x . y . z b. x. y.z = x.y.z c. x. y.z = x + y + z d. x. y.z = x + y + z 62. Cho sơ m ch logic như hình 2.1. Bi u th c i s logic c a ngõ ra Y là: d. Y = A + B a. Y = A.B b. Y = A+B c. Y = A.B A Y B Hình 2.1 63. Cho sơ m ch logic như hình 2.2. Bi u th c i s c a Y là: d. Y = A + B a. Y = A.B b. Y = A+B c. Y = A.B A Y B Hình 2.2 64. Cho sơ m ch logic như hình 2.3. Bi u th c i s c a Y là: d. Y = A + B a. Y = A.B b. Y = A+B c. Y = A.B Biên so n: B môn i n t Công nghi p
 5. cương ôn thi liên thông môn chuyên ngành, h Cao ng - i h c. 5 A Y B Hình 2.3 65. Cho sơ m ch logic như hình 2.4. Bi u th c i s c a Y là: d. Y = A + B a. Y = A.B b. Y = A+B c. Y = A.B A Y B Hình 2.4 66. Cho sơ m ch logic như hình 2.5. Bi u th c i s c a Y là: d. Y = A + B a. Y = A. B + A .B b. Y = A.B + A . B c. Y = A + B A Y B Hình 2.5 67. Cho sơ m ch logic như hình 2.6. Bi u th c i s c a Y là: d. Y = A + B a. Y = A. B + A .B b. Y = A.B + A . B c. Y = A + B A Y B Hình 2.6 68. Cho sơ m ch logic như hình 2.7. Bi u th c i s c a Y là: d. Y = A + B + C a. Y = A.B.C b. Y = A + B + C c. Y = A.B.C A B Y C Hình 2.7 69. Cho sơ m ch logic như hình 2.8. Bi u th c i s c a Y là: c. Y = A.B.C d. Y = A + B + C a. Y = A.B.C b. Y = A + B + C A B Y C Hình 2.8 70. Cho sơ m ch logic như hình 2.9. Bi u th c i s c a Y là: d. Y = A + B + C a. Y = A.B.C b. Y = A + B + C c. Y = A.B.C A B Y C Hình 2.9 71. Cho sơ m ch logic như hình 2.10. Bi u th c i s c a Y là: d. Y = A + B + C a. Y = A.B.C b. Y = A + B + C c. Y = A.B.C Biên so n: B môn i n t Công nghi p
 6. cương ôn thi liên thông môn chuyên ngành, h Cao ng - i h c. 6 A B Y C Hình 2.10 72. Cho sơ m ch logic như hình 2.11. Bi u th c i s c a Y là: a. Y = A b. Y = A c. Y = A. A d. Y = A + A A Y Hình 2.11 73. Cho sơ m ch logic như hình 2.12. Bi u th c i s c a Y là: a. Y = A b. Y = A. A c. Y = A d. Y = A + A Y A Hình 2.12 74. Cho sơ m ch logic như hình 2.12a. Bi u th c i s c a Y là: a. Y = ( B + A + Io)( B + A + I1)(B + A + I2)(B + A + I3) b. Y = B A Io + B AI1 + B A I2 + BAI3 c . Y = B A I3 + B A I2 + B A I1 + BA I0 d. C 3 câu a, b, c u sai I0 I1 Y I2 I3 B A Hình 2.12a 75. Cho sơ m ch logic như hình 2.13. Bi u th c i s c a Y là: d. Y = A + B a. Y = A.B b. Y = A+B c. Y = A.B Biên so n: B môn i n t Công nghi p
 7. cương ôn thi liên thông môn chuyên ngành, h Cao ng - i h c. 7 A Y B Hình 2.13 76. Cho sơ m ch logic như hình 2.13a. Bi u th c i s c a Y là: d. Y = A + B a.Y = A.B b. Y = A+B c. Y = A.B A Y B Hình 2.13a 77. Cho sơ m ch logic như hình 2.13b. Bi u th c i s c a Y là: Hình 2.13b d. Y = A + B a.Y = A.B b. Y = A+B c. Y = A.B 78. Cho sơ m ch logic như hình 2.13c. Bi u th c i s c a Y là: Hình 2.13c d. Y = A + B a.Y = A.B b. Y = A+B c. Y = A.B 79. Cho sơ m ch logic như hình 2.13d. Bi u th c i s c a Y là: Hình 2.13d d. Y = A + B a.Y = A.B b. Y = A+B c. Y = A.B 80. Cho sơ m ch logic như hình 2.14. Bi u th c i s c a Y là: d. Y = A + B a. Y = A.B b. Y = A+B c. Y = A.B A Y B Hình 2.14 81. Cho sơ m ch logic như hình 2.15. Bi u th c i s c a Y là: d. Y = A + B a. Y = A.B b. Y = A+B c. Y = A.B Biên so n: B môn i n t Công nghi p
 8. cương ôn thi liên thông môn chuyên ngành, h Cao ng - i h c. 8 A Y B Hình 2.15 82. Cho sơ m ch logic như hình 2.16. Bi u th c i s c a Y là: d. Y = A + B a. Y = A.B b. Y = A+B c. Y = A.B A Y B Hình 2.16 83. Cho sơ m ch logic như hình 2.17. Bi u th c i s c a Y là: d. Y = A + B + C a. Y = A.B.C b. Y = A+B+C c. Y = A.B.C A B Y C Hình 2.17 84. Cho sơ m ch logic như hình 2.18. Bi u th c i s c a Y là: d. Y = A + B + C a. Y = A.B.C b. Y = A+B+C c. Y = A.B.C A B Y C Hình 2.18 85. Cho sơ m ch logic như hình 2.19. Bi u th c i s c a Y là: a. Y = A.B.C.D b. Y = A+B+C+D c. Y = A.B + C.D d. Y = (A+B)(C+D) A B Y C D Hình 2.19 86. Cho sơ m ch logic như hình 2.20. Bi u th c i s c a Y là: a. Y = A.B.C.D b. Y = A+B+C+D c. Y = A.B + C.D d. Y = (A+B)(C+D) A B Y C D Hình 2.20 87. Cho sơ m ch logic như hình 2.21. Bi u th c i s c a Y là: Biên so n: B môn i n t Công nghi p
 9. cương ôn thi liên thông môn chuyên ngành, h Cao ng - i h c. 9 d. Y = A + B + C + D a. Y = A.B.C.D b. Y = A+B+C+D c. Y = A.B.C.D A B Y C D Hình 2.21 88. Cho sơ m ch logic như hình 2.22. Bi u th c i s c a Y là: d. Y = A + B + C + D a. Y = A.B.C.D b. Y = A+B+C+D c. Y = A.B.C.D A B Y C D Hình 2.22 89. Cho Z= A.B + C.D + 0 thì hàm o c a Z là: ( ) a. Z = ( A + B ).(C + D ).1 b. Z = ( A + B ). C + D .1 ( ) d. Z = A + B .(C + D ).0 c. Z = A + B.C + D.1 90. Cho Z= A.BC + C.D thì hàm o c a Z là: ( )( ) ( )( ) a. Z = A + B + C . C + D b. Z = A + B + C . C + D d. Z = (A + B + C ).(C + D ) c. Z = A + B + C.C + D 91. Cho Z= A + B + C + D + E thì hàm o c a Z là: a. Z = A.B.C.D.E b. Z = A.B.C.D.E c Z = A.B.C.D.E d. Z = A.B.C.DE 92. Cho Z= A.C + B + C + D.E thì hàm o c a Z là: ( )( ( )) a. Z = A + C.B.C.D + E b. Z = A + C . B.C. D + E ( ) d. Z = (A + C ).B.C.(D + E ) c Z = A + C.B.C. D + E 93. Cho Z= A + B + C + D + E thì hàm i ng u c a Z là: a. Z ' = A.B.C.D.E b. Z ' = A.B.C.D.E c Z ' = A.B.C.D.E d. Z ' = AB.C.DE 94. Cho sơ m ch logic như hình 2.23. N u tín hi u ưa vào A là xung vuông có t n s 1 Hz thì ngõ ra Y : a. m c cao b. m c th p c. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, cùng pha v i tín hi u t i A d. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, ngư c pha v i tín hi u t i A A 1 y 0 Hình 2.23 95. Cho sơ m ch logic như hình 2.24. N u tín hi u ưa vào A là xung vuông có t n s 1 Hz thì ngõ ra Y : Biên so n: B môn i n t Công nghi p
 10. cương ôn thi liên thông môn chuyên ngành, h Cao ng - i h c. 10 a. m c cao b. m c th p c. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, cùng pha v i tín hi u t i A d. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, ngư c pha v i tín hi u t i A A 1 y 0 Hình 2.24 96. Cho sơ m ch logic như hình 2.25. N u tín hi u ưa vào A là xung vuông có t n s 1 Hz thì ngõ ra Y : a. m c cao b. m c th p c. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, cùng pha v i tín hi u t i A d. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, ngư c pha v i tín hi u t i A A 1 y 0 Hình 2.25 97. Cho sơ m ch logic như hình 2.26. N u tín hi u ưa vào A là xung vuông có t n s 1 Hz thì ngõ ra Y : a. m c cao b. m c th p c. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, cùng pha v i tín hi u t i A d. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, ngư c pha v i tín hi u t i A A 1 y 0 Hình 2.26 98. Cho sơ m ch logic như hình 2.27. N u tín hi u ưa vào A là xung vuông có t n s 1 Hz thì ngõ ra Y : a. m c cao b. m c th p c. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, cùng pha v i tín hi u t i A d. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, ngư c pha v i tín hi u t i A A 1 y 0 Hình 2.27 99. Cho sơ m ch logic như hình 2.28. N u tín hi u ưa vào A là xung vuông có t n s 1 Hz thì ngõ ra Y : a. m c cao b. m c th p c. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, cùng pha v i tín hi u t i A d. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, ngư c pha v i tín hi u t i A A 1 y 0 Hình 2.28 Biên so n: B môn i n t Công nghi p
 11. cương ôn thi liên thông môn chuyên ngành, h Cao ng - i h c. 11 100. Cho sơ m ch logic như hình 2.29. N u tín hi u ưa vào A là xung vuông có t n s 1 Hz thì ngõ ra Y : a. m c cao b. m c th p c. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, cùng pha v i tín hi u t i A d. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, ngư c pha v i tín hi u t i A A 1 y 0 Hình 2.29 101. Cho sơ m ch logic như hình 2.30. N u tín hi u ưa vào A là xung vuông có t n s 1 Hz thì ngõ ra Y : a. m c cao b. m c th p c. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, cùng pha v i tín hi u t i A d. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, ngư c pha v i tín hi u t i A A 1 y 0 Hình 2.30 102. Cho sơ m ch logic như hình 2.47. N u tín hi u ưa vào A là xung vuông có t n s 1 Hz thì ngõ ra Y : a. m c cao b. m c th p c. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, cùng pha v i tín hi u t i A d. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, ngư c pha v i tín hi u t i A A Y 0 Hình 2.47 103. Cho sơ m ch logic như hình 2.48. N u tín hi u ưa vào A là xung vuông có t n s 1 Hz thì ngõ ra Y : a. m c cao b. m c th p c. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, cùng pha v i tín hi u t i A d. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, ngư c pha v i tín hi u t i A Hình 2.48 104. Cho sơ m ch logic như hình 2.49. N u tín hi u ưa vào A là xung vuông có t n s 1 Hz thì ngõ ra Y : a. m c cao b. m c th p c. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, cùng pha v i tín hi u t i A d. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, ngư c pha v i tín hi u t i A Biên so n: B môn i n t Công nghi p
 12. cương ôn thi liên thông môn chuyên ngành, h Cao ng - i h c. 12 Hình 2.49 105. Cho sơ m ch logic như hình 2.50. N u tín hi u ưa vào A là xung vuông có t n s 1 Hz thì ngõ ra Y : a. m c cao b. m c th p c. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, cùng pha v i tín hi u t i A d. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, ngư c pha v i tín hi u t i A Hình 2.50 106. Cho sơ m ch logic như hình 2.51. N u tín hi u ưa vào A là xung vuông có t n s 1 Hz thì ngõ ra Y : a. m c cao b. m c th p c. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, cùng pha v i tín hi u t i A d. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, ngư c pha v i tín hi u t i A Hình 2.51 107. Cho sơ m ch logic như hình 2.52. N u tín hi u ưa vào A là xung vuông có t n s 1 Hz thì ngõ ra Y : a. m c cao b. m c th p c. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, cùng pha v i tín hi u t i A d. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, ngư c pha v i tín hi u t i A Hình 2.52 108. Cho sơ m ch logic như hình 2.31. N u tín hi u ưa vào A là xung vuông có t n s 1 Hz thì ngõ ra Y : a. m c cao b. m c th p c. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, cùng pha v i tín hi u t i A d. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, ngư c pha v i tín hi u t i A A Y Hình 2.31 Biên so n: B môn i n t Công nghi p
 13. cương ôn thi liên thông môn chuyên ngành, h Cao ng - i h c. 13 109. Cho sơ m ch logic như hình 2.32. N u tín hi u ưa vào A là xung vuông có t n s 1 Hz thì ngõ ra Y : a. m c cao b. m c th p c. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, cùng pha v i tín hi u t i A d. Có tín hi u xung vuông t n s 1 Hz, ngư c pha v i tín hi u t i A Y A Hình 2.32 110. Cho sơ m ch logic như hình 2.33. N u tín hi u ưa vào A và B l n lư t là xung vuông có t n s 500 Hz và 0,5 Hz thì ngõ ra Y : a. Có tín hi u xung vuông t n s 0,5 Hz b. Có tín hi u xung vuông t n s 500 Hz c. Có tín hi u xung vuông t n s 25 Hz d. Luân phiên có tín hi u xung vuông t n s 500Hz trong 1s sau ó m c th p trong 1s. A Y B Hình 2.33 111. Cho m ch logic như hình 2.33. Ngõ ra Y = A khi: Hình 2.33 a.b1b2b3 = 010 b.b1b2b3 = 011 c. b1b2b3 = 100 d.b1b2b3 = 101 112. Cho m ch logic như hình 2.34. Ngõ ra Y = A khi: Hình 2.34 a. b1b2b3 = 010 b.b1b2b3 = 011 c.b1b2b3 = 100 d.b1b2b3 = 110 113. Cho m ch logic như hình 2.44. Ngõ ra Y = A khi: Hình 2.44 a. b1b2b3 = 010 b.b1b2b3 = 011 c. b1b2b3 = 100 d. b1b2b3 = 110 114. Cho m ch logic như hình 2.45. Ngõ ra Y = A khi: Biên so n: B môn i n t Công nghi p
 14. cương ôn thi liên thông môn chuyên ngành, h Cao ng - i h c. 14 Hình 2.45 a. b1b2b3 = 010 b.b1b2b3 = 011 c.b1b2b3 = 100 d.b1b2b3 = 110 115. Cho m ch logic như hình 2.46. Ngõ ra Y = A khi: Hình 2.46 a. b1b2b3 = 010 b.b1b2b3 = 011 c.b1b2b3 = 100 d.b1b2b3 = 110 116. Cho m ch logic như hình 2.53. Ngõ ra Y = A khi: Hình 2.53 a. b1b2b3 = 010 b.b1b2b3 = 011 c.b1b2b3 = 100 d.b1b2b3 = 110 117. Cho m ch logic như hình 2.54. Ngõ ra Y = A khi: Hình 2.54 a. b1b2b3 = 010 b.b1b2b3 = 011 c.b1b2b3 = 100 d.b1b2b3 = 110 118. Cho m ch logic như hình 2.35. Ngõ ra Y = A khi: Hình 2.35 a. b1b2b3 = 010 b.b1b2b3 = 011 c.b1b2b3 = 101 d.b1b2b3 = 110 119. Cho m ch logic như hình 2.35a. Ngõ ra Y = A khi: Hình 2.35a a. b1b2b3 = 010 b.b1b2b3 = 011 c.b1b2b3 = 101 d.b1b2b3 = 110 120. Cho m ch logic như hình 2.36. Ngõ ra Y = A khi: Biên so n: B môn i n t Công nghi p
 15. cương ôn thi liên thông môn chuyên ngành, h Cao ng - i h c. 15 Hình 2.36 a. b1b2b3 = 010 b.b1b2b3 = 011 c.b1b2b3 = 101 d.b1b2b3 = 110 121. Cho m ch logic như hình 2.37. Ngõ ra Y = A khi: Hình 2.37 a. b1b2b3 = 010 b.b1b2b3 = 011 c.b1b2b3 = 101 d.b1b2b3 = 001 122. Cho m ch logic như hình 2.38. Ngõ ra Y = A khi: Hình 2.38 a. b1b2b3 = 010 b.b1b2b3 = 011 c. b1b2b3 = 110 d.b1b2b3 = 001 123. Cho m ch logic như hình 2.39. Ngõ ra Y = A khi: Hình 2.39 a. b1b2b3 = 010 b.b1b2b3 = 011 c.b1b2b3 = 110 d.b1b2b3 = 001 124. Cho m ch logic như hình 2.40. Ngõ ra Y = A khi: Hình 2.40 a. b1b2b3 = 001 b.b1b2b3 = 011 c.b1b2b3 = 110 d.b1b2b3 = 101 125. Cho m ch logic như hình 2.41. Ngõ ra Y = A khi: Hình 2.41 a. b1b2b3 = 001 b.b1b2b3 = 011 c.b1b2b3 = 110 d.b1b2b3 = 101 126. Cho m ch logic như hình 2.42. Ngõ ra Y = A khi: Hình 2.42 a. b1b2b3 = 001 b.b1b2b3 = 011 c.b1b2b3 = 110 d.b1b2b3 = 101 127. Cho m ch logic như hình 2.43. Ngõ ra Y = A khi: Biên so n: B môn i n t Công nghi p
 16. cương ôn thi liên thông môn chuyên ngành, h Cao ng - i h c. 16 Hình 2.43 a. b1b2b3 = 001 b.b1b2b3 = 011 c.b1b2b3 = 110 d.b1b2b3 = 101 128. Hàm Y = f(A,B) có 4 tích chu n (minterm) là: a. m0 = A + B ; m1 = A + B ; m2 = A + B ; m3 = A + B b. m0 = A.B ; m1 = A .B ; m2 = A. B ; m3 = A . B c. m0 = A . B ; m1 = A .B ; m2 = A. B ; m3 = A.B d. m0 = A + B ; m1 = A+ B ; m2 = A +B ; m3 = A + B 129. Hàm Y = f(A,B) có 4 t ng chu n (maxterm) là: a. M0 = A + B ; M1 = A + B ; M2 = A + B ; M3 = A + B b. M0 = A.B ; M1 = A. B ; M2 = A .B ; M3 = A . B c. M0 = A . B ; M1 = A .B ; M2 = A. B ; M3 = A.B d. M0 = A + B ; M1 = A + B ; M2 = A + B ; M3 = A + B Cho hàm Boole f(A,B,C,D) = ∑(0,2,3,8,9,11,13,15) + d10 . Bi u th c i s logic (d ng 130. t ng các tích) g n nh t c a hàm trên là: a. f(A,B,C,D) = A.D + B .C + B . D b. f(A,B,C,D) = A. B + A.D + B .C + B . D c. f(A,B,C,D) = A.D + A. B + A . B .C + A . B . D d. f(A,B,C,D) = A.D + A. B . C + A . B .C + A . B . D Cho hàm Boole f(A,B,C,D) = ∑(0,2,8,9,10,11,13,15) + d3 . Bi u th c i s logic (d ng 131. t ng các tích) g n nh t c a hàm trên là: a. f(A,B,C,D) = A.D + B .C + B . D b. f(A,B,C,D) = A.D + B . D c. f(A,B,C,D) = A.D + A. B + A . B .C + A . B . D d. f(A,B,C,D) = A.D + A. B . C + A . B .C + A . B . D 132. Cho hàm Boole f(A,B,C,D) = ∏(2,4,6,10,12,13,14,15) .d5 . Bi u th c i s logic (d ng tích các t ng) g n nh t c a hàm trên là: a. f(A,B,C,D) = (A+ B +C)(B+ C + D )( C + D ) b. f(A,B,C,D) = ( A + B )( B +C)( C +D) c. f(A,B,C,D) =(A+ B +C)( B + C )( C + D )( C + D ) d. f(A,B,C,D) = ( A +D)( B +C)( C +D) 133. i s Boole là m t c u trúc i s ư c nh nghĩa trên: a. T p h p s nh phân b. T p h p s th p phân c. T p h p s th p l c phân d. T p h p s th c 134. Trên t p h p i s Boole, c ng AND có giá tr là1 khi: a. Có ít nh t 1 ngõ vào b ng 1 b. T t c các ngõ vào u b ng 1 c. Có 1 ngõ vào b ng 1 d. Không xác nh ư c. 135. Trên t p h p i s Boole, c ng OR có giá tr là1 khi: Biên so n: B môn i n t Công nghi p
 17. cương ôn thi liên thông môn chuyên ngành, h Cao ng - i h c. 17 a. Có 1 ngõ vàob ng 1 b. Có 1 ngõ vàob ng 0 c. Có ít nh t 1 ngõ vào b ng 1 d. T t c các ngõ vào u b ng 1 136. Trên t p h p i s Boole, c ng NAND có giá tr là1 khi: a. Có ít nh t 1 ngõ vào b ng 0 b. Có ít nh t 1 ngõ vào b ng 1 c. Có 1 ngõ vào b ng 1 d. Có 1 ngõ vào b ng 0 137. Trên t p h p i s Boole, c ng NOR có giá tr là1 khi: a. Có 1 ngõ vào b ng 1 b. Có 1 ngõ vàob ng 0 c. Có ít nh t 1 ngõ vào b ng 1 d. T t c các ngõ vào u b ng 0 138. Bi u th c c ng XOR (EXOR) có 2 ngõ vào a, b: a. ab + ab b. ab + ab c. ab + ab d. ab + ab 139. Bi u th c c ng XNOR (EXNOR) có 2 ngõ vào a, b: a. ab + ab b. ab + ab c. ab + ab d. ab + ab 140. Trên t p h p i s Boole, giá tr ngõ ra c ng XOR(EXOR) có 2 ngõ vào a, b là1 khi: d. a ≠ b a. a = 0, b tùy ý b. a = 1, b tùy ý c. a = b 141. Trên t p h p i s Boole, giá tr ngõ ra c ng XNOR (EXNOR) có 2 ngõ vào a, b là1 khi: a. a = 0, b tùy ý b. a = 1, b tùy ý d. a ≠ b c. a = b 142. Cho m t ngõ vào x thu c t p h p i s Boole, phép toán (x + x) có giá tr là: a. x b. 2x c. 0 d. 1 143. Cho m t ngõ vào x thu c t p h p i s Boole, phép toán (x.x) có giá tr là: a. x2 b. x c. 1 d.0 144. x là ngõ vào bù c a x thu c t p h p i s Boole th a: a. x + x = 1; x.x = 0 b. x + x = 0; x. x = 1 c. x + x = 1; x. x = 1 d. x + x = 0; x. x = 0 145. Cho m t ngõ vào x thu c t p h p i s Boole, phép toán (x + 1) có giá tr là: a. x b.1 c. 0 d. Không xác nh ư c. 146. Cho a, b là 2 ngõ vào thu c t p h p i s Boole, ch n câu úng: a. a + b = a + b b. a + b = a.b c. a + b = a.b d . a + b = ab 147. Cho a, b là 2 ngõ vào thu c t p h p i s Boole, ch n câu úng: a. a.b = a + b b. a.b = a.b c. a.b = a + b d. ab = a + b 148. Cho x, y, z là 3 ngõ vào thu c t p h p i s Boole, phép toán (x + y.z) có giá tr b ng: a. x.(y + z) b. (x+y).(x+z) c. y + x.z d. (x+y).z 149. Giá tr c a phép toán i s Boole ( x + x.y) b ng: a. x + y b. x.y c. x d. y 150. Giá tr c a phép toán i s Boole x(x + y) b ng: a. x2 + x.y b. x + y c. x.y d. x 151. Giá tr c a phép toán i s Boole (x + x.y ) b ng: b. x + x a. x + y c. x d. x.y Biên so n: B môn i n t Công nghi p
 18. cương ôn thi liên thông môn chuyên ngành, h Cao ng - i h c. 18 152. Bi u th c c ng NAND 2 ngõ vào A, B: a. C = A.B b. C = A.B c. C = A.B d. C = A.B 153. Bi u th c c ng NOR 2 ngõ vào A, B: a. C = A + B b. C = A + B c. C = A + B d. C = A + B 154. Giá tr hàm Boole F ư c t o b i các bi n nh phân, các phép toán AND, OR, NOT, d u =, d u () là: a. M t s nguyên b. 0 ho c 1 c. Mà m t s th c d. N m trong kho ng (0, 1) 155. Bi u th c rút g n c a hàm Boole F = ABC + A C: b. F = AB + A a. F = AB + C d. F = BC + A c. F = BC + A C 156. Bi u th c rút g n c a F = ABC + A B C + A : a. F = A + C b. F = B + A c. F = A + B d. F = A + C 157. Bi u th c rút g n c a F = A B C + A BC + ABC: a. F = A B + AB b. F = B C + A B d. F = A C + ABC c. F = A C + BC 158. Bi u th c rút g n c a F = (A + B)( A + B) : c. F = A + B a. F = A b. F = A + B d. F = B 159. D ng chu n 1 là: a. D ng tích c a các t ng chu n làm cho hàm F = 1 b. D ng t ng c a các tích chu n làm cho hàm F = 1 c. D ng t ng c a các tích chu n làm cho hàm F = 0 d. D ng tích c a các t ng chu n làm cho hàm F = 0 160. D ng chu n 2 là: a. D ng t ng c a các tích chu n làm cho hàm F = 1 b. D ng tích c a các t ng chu n làm cho hàm F = 1 c. D ng tích c a các t ng chu n làm cho hàm F = 0 d. D ng t ng c a các tích chu n làm cho hàm F = 0 161. Trên bìa Karnaugh n bi n, s ô k c n nhau t i a mà ta có th liên k t là: c. 2n a. n b. 2n d. (n – 1) 162. Khi liên k t 2n ô k c n nhau trên bìa Karnaugh, s bi n ư c lo i i là: a. 1 bi n b. 2 bi n c. (n – 1) bi n d. n bi n ơn gi n hàm Boole F (A,B,C,D) = ∑ (2,6,7,8,9,10,11,13,14,15) sau dùng bìa Karnaugh 4 bi n 163. ư c: a. F = A B + AD + BC + CD b. F = A B + CD + ABD + BCD c. F = A B + CD + ACD + BCD d. F = A B + CD + ABD + ABC ơn gi n hàm Boole F (A,B,C,D) = ∏ (0,1,2,3,4,6,8,9,10,11,12,14) sau dùng bìa Karnaugh 4 bi n 164. ư c: Biên so n: B môn i n t Công nghi p
 19. cương ôn thi liên thông môn chuyên ngành, h Cao ng - i h c. 19 b. F = B.D a. F = B + D c. F = B.D d. F = B + D CHƯƠNG 3 : H T HP 165. M ch t h p có 3 ngõ vào là A, B, C và 1 ngõ ra là y. Bi t ngõ ra b ng 1 n u các bi n vào có các bit 1 nhi u hơn bit 0 và ngõ ra b ng 0 trong các trư ng h p còn l i. Bi u th c i s logic (d ng t ng các tích) g n nh t c a hàm ra là: a. y = AB + AC + BC b. y = A B + A C + B C c. y = A B + A C + B C d. y = A B + A C + B C 166. M ch t h p có 3 ngõ vào là A, B, C và 1 ngõ ra là y. Bi t ngõ ra có m c i n th cao (logic 1) n u các ngõ vào có m c i n th cao nhi u hơn các ngõ vào có m c i n th th p (logic 0) và ngõ ra có m c i n th th p trong các trư ng h p còn l i. Bi u th c i s logic (d ng tích các t ng) g n nh t c a ngõ ra là: a. y = (A+ B )(A+ C )(B+ C ) b. y = (A+B)(A+C)(B+C) c. y = ( A +B)( A +C)( B +C) d. y = ( A + B )( A + C )( B + C ) 167. M ch t h p có 3 ngõ vào là A, B, C và 1 ngõ ra là y. Ngõ ra b ng 1 n u giá tr th p phân tương ương c a ngõ vào nh hơn 3 (v i A là MSB và C là LSB), ngõ ra b ng 0 trong các trư ng h p còn l i. Bi u th c i s logic (d ng t ng các tích) g n nh t c a hàm ra là: a. y = A B + B C b. y = A C + B C c. y = A B + A C d. y = AB + AC 168. M ch t h p có 3 ngõ vào là A, B, C và 1 ngõ ra là y. Ngõ ra b ng 1 n u giá tr th p phân tương ương c a ngõ vào nh hơn 3 (v i A là MSB và C là LSB), ngõ ra b ng 0 trong các trư ng h p còn l i. Bi u th c i s logic (d ng tích các t ng) g n nh t c a hàm ra là: a. y = A( B + C ) b. y = A (B+C) c. y = A(B+C) d. y = A ( B + C ) 169. M ch t h p có 4 ngõ vào là A, B, C, D và 1 ngõ ra là y. Ngõ ra b ng 1 n u giá tr th p phân tương ương c a ngõ vào nh hơn 10 (v i A là MSB và D là LSB), ngõ ra b ng 0 trong các trư ng h p còn l i. Bi u th c i s logic (d ng t ng các tích) g n nh t c a hàm ra là: a. y = A + B C b. y = A + A B C c. y = A B + A B + B C d. y = A + BC 170. M ch t h p có 4 ngõ vào là A, B, C, D và 1 ngõ ra là y. Ngõ ra b ng 1 n u giá tr th p phân tương ương c a ngõ vào nh hơn 10 (v i A là MSB và D là LSB), ngõ ra b ng 0 trong các trư ng h p còn l i. Bi u th c i s logic (d ng tích các t ng) g n nh t c a hàm ra là: a. y = (A+B)(A+C) b. y = ( A + B )( A + C ) c. y = ( A + B )( A +B+ C ) d. y = ( A + B +C)( A + C ) 171. M ch c ng nh phân bán ph n HA th c hi n phép c ng 2 s h ng m t bit cho k t qu là t ng và s nh . G i A, B là hai ngõ vào và S, C là hai ngõ ra (S là t ng, C là s nh ). Bi u th c i s logic (d ng t ng các tích) g n nh t c a các ngõ ra S là: a. S = A B b. S = A B c. S = A B + A B d. S = AB + A B 172. M ch c ng nh phân bán ph n HA th c hi n phép c ng 2 s h ng m t bit cho k t qu là t ng và s nh . G i A, B là hai ngõ vào và S, C là hai ngõ ra (S là t ng, C là s nh ). Bi u th c i s logic (d ng t ng các tích) g n nh t c a ngõ ra C là: a. C = A B b. C = A B c. C = AB d. C = AB 173. Cho m ch h p kênh 4→1 như hình 3.1, trong ó Io ÷ I3 là 4 kênh tín hi u vào (data inputs), B và A là 2 ngõ vào i u khi n (select inputs) v i A là LSB, G là ngõ vào cho phép (enable input), Y là ngõ ra (data output). Y k t n i v i I2 ph i i u khi n như sau: Biên so n: B môn i n t Công nghi p
 20. cương ôn thi liên thông môn chuyên ngành, h Cao ng - i h c. 20 a. G=0 ; BA=10 b. G=1 ; BA=10 c. G=0 ; BA=01 d. G=1 ; BA=01 MUX 4-1 I3 I2 I1 Y I0 G B A Hình 3.1 174. Cho m ch h p kênh 4→1 như hình 3.1, trong ó Io ÷ I3 là 4 kênh tín hi u vào (data inputs), B và A là 2 ngõ vào i u khi n (select inputs) v i A là LSB, G là ngõ vào cho phép (enable input), Y là ngõ ra (data output). Y k t n i v i I1 ph i i u khi n như sau: a. G=0 ; BA=10 b. G=1 ; BA=10 c. G=0 ; BA=01 d. G=1 ; BA=01 175. Cho m ch h p kênh 4→1 như hình 3.1, trong ó Io ÷ I3 là 4 kênh tín hi u vào (data inputs), B và A là các ngõ vào i u khi n (select inputs) v i A là LSB, G là ngõ vào cho phép (enable input), Y là ngõ ra (data output). N u i u khi n G=1 ; BA=11 thì : a. Ngõ ra Y k t n i v i ngõ vào I0 b. Ngõ ra Y k t n i v i ngõ vào I1 c. Ngõ ra Y k t n i v i ngõ vào I3 d. MUX không ho t ng và ngõ ra Y m c th p 176. Cho m ch h p kênh 4→1 như hình 3.1, trong ó Io ÷ I3 là 4 kênh tín hi u vào (data inputs), B và A là các ngõ vào i u khi n (select inputs) v i A là LSB, G là ngõ vào cho phép (enable input), Y là ngõ ra (data output). N u i u khi n G=1 ; BA=00 thì : a. Ngõ ra Y k t n i v i ngõ vào I0 b. Ngõ ra Y k t n i v i ngõ vào I1 c. Ngõ ra Y k t n i v i ngõ vào I3 d. MUX không ho t ng và ngõ ra Y m c th p 177. Cho m ch h p kênh 4→1 như hình 3.1, trong ó Io ÷ I3 là 4 kênh tín hi u vào (data inputs), B và A là các ngõ vào i u khi n (select inputs) v i A là LSB, G là ngõ vào cho phép (enable input), Y là ngõ ra (data output). N u i u khi n G=0 ; BA=01 thì : a. Ngõ ra Y k t n i v i ngõ vào I0 b. Ngõ ra Y k t n i v i ngõ vào I1 c. Ngõ ra Y k t n i v i ngõ vào I3 d. MUX không ho t ng và ngõ ra Y m c th p 178. Cho m ch h p kênh 4→1 như hình 3.1, trong ó Io ÷ I3 là 4 kênh tín hi u vào (data inputs), B và A là các ngõ vào i u khi n (select inputs) v i A là LSB, G là ngõ vào cho phép (enable input), Y là ngõ ra (data output). N u i u khi n G=0 ; BA=11 thì : a. Ngõ ra Y k t n i v i ngõ vào I0 b. Ngõ ra Y k t n i v i ngõ vào I1 c. Ngõ ra Y k t n i v i ngõ vào I3 d. MUX không ho t ng và ngõ ra Y m c th p 179. Cho m ch h p kênh 4→1 như hình 3.1, trong ó Io ÷ I3 là 4 kênh tín hi u vào (data inputs), B và A là các ngõ vào i u khi n (select inputs) v i A là LSB, G là ngõ vào cho phép (enable input), Y là ngõ ra (data output). N u i u khi n G=1 ; BA=00 thì : a. Ngõ ra Y k t n i v i ngõ vào I0 b. Ngõ ra Y k t n i v i ngõ vào I1 c. Ngõ ra Y k t n i v i ngõ vào I3 d. MUX không ho t ng và ngõ ra Y m c th p 180. Cho m ch h p kênh 4→1 như hình 3.1, trong ó Io ÷ I3 là 4 kênh tín hi u vào (data inputs), B và A là các ngõ vào i u khi n (select inputs) v i A là LSB, G là ngõ vào cho phép (enable input), Y là ngõ ra (data output). Bi u th c i s logic c a ngõ ra Y là : a. y = G( Io B A + I1 B A + I2B A + I3BA ) b. y = G( I0BA + I1 B A + I2B A + +I3 B A ) c. y = G ( I0BA + I1 B A + I2B A + +I3 B A ) d. y = G ( Io B A + I1 B A + I2B A + I3BA ) Biên so n: B môn i n t Công nghi p

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản