Đề cương quản trị nguồn nhân lực - Nguyễn Thanh Hội

Chia sẻ: Bui Ngoc Ngu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:110

0
188
lượt xem
60
download

Đề cương quản trị nguồn nhân lực - Nguyễn Thanh Hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương quản trị nguồn nhân lực được biên soạn nhằm trang bị cho học viên cao học các Trường ĐH và các doanh nghiệp các quản trị viên các kiến thức và kỹ năng quản trị nguồn nhân lực thiết thực nhất trong hoạt động doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương quản trị nguồn nhân lực - Nguyễn Thanh Hội

 1. ÑEÀ CÖÔNG : QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC Nguyeãn Thanh Hoäi PhD.Khoa QTKD TRÖÔØNG ÑHKT. Tröôûng Khoa QTKD CD NGUYEÃN TAÁT THAØNH. Coá vaán Taäp ñoaøn" GRURP CÖÔØNG " Caø Mau Tel : 08 .8954220 Mobil: 0903667981 Fax : 08.9404759 LÔØI MÔÛ ÑAÀU Ngay töø khi con ngöôøi baét ñaàu hình thaønh caùc nhoùm ñeå thöïc hieän caùc muïc tieâu maø hoï khoâng theå ñaït ñöôïc vôùi tö caùch caù nhaân rieâng leû, thì caùch quaûn trò ñaõ laø moät yeáu toá caàn thieát ñeå baûo ñaûm phoái hôïp nhöõng noã löïc caù nhaân. Vì quaûn trò ngaøy caøng döïa vaøo noã löïc chung vaø vì nhieàu nhoùm coù toå chöùc trôû neân roäng lôùn hôn, cho neân nhieäm vuï cuûa caùc nhaø quaûn trò ngaøy caøng quan troïng. Tuy nhieân, coù leõ khoâng coù lónh vöïc hoaït ñoäng naøo trong coâng vieäc quaûn trò laïi quan troïng hôn hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi, bôûi vì moïi nhaø quaûn trò ôû moïi caáp ñoä vaø trong moïi cô sôû ñeàu coù nhieäm vuï cô baûn laø thieát keá vaø duy trì moät moâi tröôøng maø trong ñoù caùc caù nhaân laøm vieäc vôùi nhau trong caùc nhoùm, coù theå hoaøn thaønh ñöôïc caùc nhieäm vuï vaø muïc tieâu ñaõ ñònh. Baát cöù moät xí nghieäp hay moät toå chöùc naøo, duø chuùng coù taàm voùc lôùn ñeán ñaâu, hoaït ñoäng trong lónh vöïc naøo, taàm quan troïng cuûa yeáu toá con ngöôøi laø moät thöïc teá hieån nhieân khoâng ai phuû nhaän ñöôïc. Vì theá, vaán ñeà quaûn trò nguoàn nhaân löïc ngaøy caøng ñöôïc caùc nhaø quaûn trò quan taâm nghieân cöùu vaø phaân tích, xem ñaây laø moät trong nhöõng chöùc naêng quaûn trò coát loõi vaø quan troïng nhaát cuûa tieán trình quaûn trò. Theo moät caùch rieâng bieät, chöông trình cuûa chuùng toâi nhaèm ñaùp öùng yeâu caàu cuûa hoïc vieân cao hoïc thuoäc caùc Tröôøng Ñaïi hoïc vaø caùc Doanh nghieäp. Chuùng toâi bieân soaïn treân cô sôû choïn loïc nhöõng lyù luaän vaø thöïc tieãn quaûn trò nguoàn nhaân löïc cuûa caùc taùc giaû trong vaø ngoaøi nöôùc, coäng vôùi kinh nghieäm thöïc tieãn quaûn trò nguoàn nhaân löïc cuûa caùc Doanh nghieäp vaø kinh nghieäm giaûng daïy ñeå bieân soaïn giaùo trình naøy.  Muïc tieâu cuûa khoùa hoïc : Chöông trình ñöôïc thieát keá nhaèm trang bò cho cuûa hoïc vieân cao hoïc thuoäc caùc Tröôøng Ñaïi hoïc vaø caùc Doanh nghieäp caùc quaûn trò vieân nhöõng kieán thöùc vaø kyõ naêng quaûn trò nguoàn nhaân löïc thieát thöïc nhaát trong hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp. Cuï theå : QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC -1- –TS-NGUYEÃN THANH HOÄI Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 2.  Chöông trình chuù troïng ñeán vieäc höôùng daãn hoïc vieân caùch thöùc xaây döïng chieán löôïc quaûn trò nguoàn nhaân löïc trong moái quan heä vôùi caùc chieán löôïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp.  Ñoàng thôøi, chöông trình seõ chuù troïng reøn luyeän kyõ naêng thöïc haønh cho hoïc vieân trong caùc vaán ñeà: Hoaïch ñònh nguoàn nhaân löïc vaø phaân tích coâng vieäc Tuyeån choïn, Giaûi quyeát caùc vaán ñeà nhaân söï, Traû coâng lao ñoäng, Tìm hieåu taâm lyù, Ñoäng vieân khuyeán khích nhaân vieân trong doanh nghieäp. Giaûi quyeát maâu thuaån vaø tranh chaáp veà lao ñoäng Chieán löôïc ñaøo taïo vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc Vv…  Phöông phaùp giaûng daïy vaø hoïc taäp :  Hoïc vieân seõ ñöôïc giôùi thieäu khaùi quaùt veà caùc vaán ñeà lyù thuyeát vaø ñöôïc höôùng daãn thöïc haønh, thaûo luaän treân cô sôû phaân tích caùc tình huoáng, caùc baøi taäp cuï theå theo nhoùm.  Hoïc vieân seõ ñöôïc cung caáp taøi lieäu ñoïc theâm vaø baøi giaûng toùm taét ñeå coù theå theo doõi baøi giaûng theo phim ñeøn chieáu thuaän tieän, deã nhôù vaø coù chaát löôïng hoïc taäp toát hôn .  Khoùa ñaøo taïo chuù troïng vieäc öùng duïng caùc kieán thöùc vaø kyõ naêng vaøo thöïc tieãn, nhaán maïnh söï tham gia tích cöïc cuûa hoïc vieân trong qua trình hoïc. Phöông phaùp ñaøo taïo seõ laø söï keát hôïp giöõa vieäc giôùi thieäu caùc khaùi nieäm, kyõ naêng, vaø vieäc thaûo luaän nhoùm, baøi taäp tình huoáng vaø troø chôi.  Noäi dung nghieân cöùu thöïc haønh : 1- Giôùi thieäu veà quaûn trò nguoàn nhaân löïc: moâ hình quaûn trò nguoàn nhaân löïc cuûa Myõ vaø Nhaät Baûn. 2- Höôùng daãn moät soá kyõ naêng tuyeån duïng nhaân vieân (nghieân cöùu vaø choïn loïc caùc hoà sô xin vieäc; ñaùnh giaù chaát löôïng vaø trình baøy moät baøi quaûng caùo tuyeån nhaân vieân; phoûng vaán vaø thöïc haønh caùc kyõ naêng ñaët caâu hoûi vaø ra quyeát ñònh trong phoûng vaán tuyeån choïn nhaân vieân). 3 - Höôùng daãn caùch thöùc ñoäng vieân khuyeán khích nhaân vieân trong doanh nghieäp vaø xaây döïng chieán löôïc nguoàn nhaân löïc theo caùc chieán löôïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp. 4 - Ñaùnh giaù cuoái khoùa :  40% ñieåm ñaùnh giaù theo phaàn tham döï, trình baøy, thaûo luaän cuûa hoïc vieân treân lôùp . QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC -2- –TS-NGUYEÃN THANH HOÄI Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 3.  60% ñieåm ñaùnh giaù theo tieåu luaän.  Nhöõng ngöôøi neân tham gia khoùa hoïc Khoùa hoïc naøy ñöôïc thieát keá cho caùc hoïc vieân cao hoïc vaø caùc nhaø quaûn trò cuûa coâng ty. Nhöõng ngöôøi sau ñaây neân tham gia khoùa hoïc:  Hoïc vieân sau ñaïi hoïc  Giaùm ñoác vaø phoù giaùm ñoác  Tröôûng phoøng vaø phoù phoøng trong coâng ty  Tröôûng phoù caùc boä phaän trong coâng ty  Nhaân vieân phoøng nhaân söï  Ñeà taøi tieåu luaän :  Xaây döïng chieán löôïc tuyeån duïng trong doanh nghieäp;  Xaây döïng chieán löôïc traû coâng lao ñoäng trong doanh nghieäp;  Xaây döïng chieán löôïc nguoàn nhaân söï trong doanh nghieäp;  Caùc bieän phaùp kích thích, ñoäng vieân nhaân vieân trong doanh nghieäp;  Saùch tham khaûo : 1. TS. Nguyeãn Thanh Hoäi- Quaûn trò nhaân söï - Nxb Thoáng keâ - HN – 2002 (Taùi baûn laàn thöù 4) 2. TS. Nguyeãn Thanh Hoäi- Quaûn trò hoïc - Nxb Thoáng keâ - HN – 2002 (Taùi baûn laàn thöù 2) 3. TS. Nguyeãn Thanh Hoäi- Ngheä thuaät laõnh ñaïo-Vieän quaûn trò doanh nghieäp. 4. TS. Nguyeãn Thanh Hoäi - Giao tieáp kinh doanh- Vieän quaûn trò doanh nghieäp 5. TS. Nguyeãn Thanh Hoäi- Quaûn lyù hieäu quaû -Phoøng thöông maïivaø coâng nghieäp Vieät-Nam QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC -3- –TS-NGUYEÃN THANH HOÄI Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 4. TOÅNG QUAN VEÀ QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC I. QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC LAØ GÌ ? 1.Khaùi nieäm Ngaøy nay ngöôøi ta baét ñaàu noùi nhieàu veà quaûn trò nguoàn nhaân löïc. Khi ngöôøi ta noùi ñeán moät Coâng ty, moät Giaùm ñoác laøm aên thua loã, khoâng phaûi vì thieáu voán, thieáu trang thieát bò, thieáu maët baèng, v.v… Maø ngöôøi ta nghó ngay ñeán ngöôøi ñoù khoâng ñuû naêng löïc ñieàu haønh coâng vieäc vaø thieáu ñöïôc trang bò veà kieán thöùc quaûn trò nguoàn nhaân löïc hoaëc thieáu kinh nghieäm trong chieán löôïc con ngöôøi. Söï phaân tích veà nhöõng thaønh coâng cuûa neàn kinh teá Nhaät Baûn qua nhieàu naêm ñaõ cho thaáy raèng, sôû dó ñöa laïi “Söï thaàn kyø kinh teá Nhaät Baûn” nguyeân nhaân coù nhieàu nhöng noåi baät nhaát laø chieán löôïc con ngöôøi vaø chính saùch nguoàn nhaân löïc cuûa hoï. Nhöng quaûn trò nguoàn nhaân löïc laø gì ? Ñeå hoaït ñoäng, noùi chung, thì moïi doanh nghieäp ñeàu caàn phaûi coù caùc yeáu toá: (Man)con ngöôøi (Money) tieàn baïc (Material) nguyeân vaät lieäu (Method) kyõ thuaät, coâng ngheä (Management) khoa hoïc vaø ngheä thuaät quaûn trò Trong caùc nguoàn löïc ñaàu vaøo ñoù, thì nguoàn nhaân löïc – taát caû moïi ngöôøi trong doanh nghieäp, laø quan troïng nhaát, coù tính quyeát ñònh ñoái vôùi keát quaû kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Maëc duø nhaø maùy, trang thieát bò vaø taøi saûn taøi chính, laø nhöõng nguoàn taøi nguyeân maø caùc toå chöùc ñeàu caàn coù, theá nhöng nguoàn nhaân löïc ñaûm baûo nguoàn saùng taïo trong moïi toå chöùc. Con ngöôøi thieát keá vaø saûn xuaát ra haøng hoùa vaø dòch vuï, kieåm tra chaát löôïng, ñöa saûn phaåm ra baùn treân thò tröôøng, phaân boå nguoàn taøi chính, xaùc ñònh nhöõng chieán löôïc chung vaø caùc muïc tieâu cho toå chöùc ñoù. Khoâng coù con ngöôøi laøm vieäc hieäu quaû thì moïi toå chöùc ñeàu khoâng theå ñaït tôùi muïc tieâu cuûa mình. Giaùo sö Martin Hilb cho raèng so vôùi caùc ngaønh quaûn trò khaùc thì quaûn trò nhaân söï ñang coøn ôû giai ñoaïn raát sô khai. Caùc moâ thöùc quaûn trò nhaân söï ñöôïc oâng phaân loaïi theo 4 baäc vaø treân thöïc teá, hieám khi möùc ñoä phaùt trieån cuûa ngaønh QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC -4- –TS-NGUYEÃN THANH HOÄI Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 5. quaûn trò nhaân söï vöôït quaù ñöôïc möùc ñoä phaùt trieån baäc 3, theå hieän theo sô ñoà sau: Thôøi Hình 1: Nhöõng baäc phaùt trieån cuûa quaûn trò nhaân söï: gian Baäc 2: Hoïat ñoäng nhaân söï laø nhieäm vuï Baäc 4: Quaûn trò nhaân söï vaø ñònh höôùng vieãn Daøi haïn tham möu caûnh Giai ñoïan caùc nhaân vieân ñoàng laøm chuû Giai ñoïan theå cheá hoùa Baäc 1: Hoïat ñoäng nhaân söï laø nhieäm vuï Baäc 3: Hoïat ñoäng nhaân söï coù nhieäm vuï tö Ngaén haïn haønh chính vaán cho caùc caáp phuï traùch boä phaän chöùc naêng Giai ñoïan haønh chính quan lieâu Giai ñoïan ñoái phoù Thuï ñoäng Chuû ñoäng Möùc ñoä hoïat ñoäng Nhaân löïc noùi moät caùch noâm na, ñöïôc hieåu laø moät nguoàn löïc cuûa moãi moät con ngöôøi, goàm coù theå löïc vaø trí löïc. Veà maët theå löïc, noù phuï thuoäc vaøo tình traïng söùc khoûe cuûa con ngöôøi, möùc soáng, thu nhaäp, cheá ñoä aên uoáng, cheá ñoä laøm vieäc, nghæ ngôi, cheá ñoä y teá, tuoåi taùc, thôøi gian coâng taùc, giôùi tính, v.v… Trong saûn xuaát kinh doanh truyeàn thoáng laâu nay vieäc taän duïng caùc tieàm naêng veà theå löïc chuùng ta coù chuù yù vaø khoâng bao giôø laõng queân, vaø coù theå noùi gaàn nhö ñaõ tôùi möùc caïn kieät; coøn veà maët trí löïc cuûa con ngöôøi bao goàm taøi naêng, naêng khieáu cuõng nhö quan ñieåm, loøng tin, nhaân caùch v.v… Coøn ôû möùc môùi meû chöa bao giôø caïn kieät, vì ñaây laø kho taøng coøn nhieàu bí aån trong moãi con ngöôøi. Töø nhöõng phaân tích ôû treân, coù theå khaùi quaùt raèng, quaûn trò nguoàn nhaân löïc laø moät khoa hoïc vaø ngheä thuaät trong vieäc ñöa ra caùc quyeát ñònh toång hôïp thu huùt vaø söû duïng toái öu voán con ngöôøi cho toå chöùc, hình thaønh neân nhöõng moái quan heä veà vieäc laøm; chaát löôïng cuûa nhöõng quyeát ñònh ñoù goùp phaàn tröïc tieáp vaøo khaû naêng cuûa toå chöùc vaø cuûa caùc coâng nhaân vieân ñaït ñöôïc nhöõng muïc tieâu cuûa mình. - Quaûn trò nguoàn nhaân löïc laø moät boä phaän quan troïng trong quaûn lyù Doanh nghieäp. Nhieäm vuï chuû yeáu cuûa noù laø baûo ñaûm coù ñuùng ngöôøi vôùi kyõ naêng vaø trình ñoä phuø hôïp ñeå thöïc hieän muïc tieâu cuûa Coâng ty. Moïi nhaø quaûn trò ñeàu phuï traùch quaûn lyù nguoàn nhaân löïc. Baûng 1-SÖÏ KHAÙC BIEÄT GIÖÕA QUAÛN TRÒ NHAÂN SÖ VAØ QUAÛN TRÒ QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC -5- –TS-NGUYEÃN THANH HOÄI Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 6. NGUOÀN NHAÂN LÖÏC QUAÛN TRÒ TIEÂU CHÍ QUAÛN TRÒ NHAÂN SÖÏ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC 1. Quan ñieåm   chung 2. Muïc tieâu ñaøo   taïo 3. Vieãn caûnh  4. Lôïi theá caïnh   tranh 5. Cô sôû cuûa   naêng suaát vaø chaát löôïng 6. Caùc yeáu toá   ñoäng vieân 7. Thaùi ñoä ñoái   vôùi söï thay ñoåi 2. Quaûn trò nguoàn nhaân löïc laø moät khoa hoïc vaø laø moät ngheä thuaät 2.1. Tính khoa hoïc - Khoa hoïc theo ñònh nghóa laø heä thoáng nhöõng kieán thöùc veà tính quy luaät cuûa söï phaùt trieån töï nhieân, xaõ hoäi vaø tö duy noùi chung cuõng nhö nhöõng kieán thöùc veà moät lónh vöïc rieâng bieät naøo ñoù (khoa hoïc töï nhieân, khoa hoïc xaõ hoäi, khoa hoïc kinh teá, khoa hoïc kyõ thuaät v.v…) Hoaëc nhöõng caùi gì ñeå khuyeân raên, daïy baûo, cho kinh nghieäm, laøm baøi hoïc, ñeàu ñöôïc coi laø khoa hoïc. Quaûn trò nguoàn nhaân löïc cuõng coù moät quaù trình phaùt trieån traûi qua nhieàu theá kyû, ñöôïc nhieàu nhaø quaûn lyù, nhaø khoa hoïc nghieân cöùu, tìm hieåu ñuùc keát thaønh nhieàu tröôøng phaùi, ñöôïc thöïc tieãn chaáp nhaän, aùp duïng vaø ngaøy nay ngöôøi ta vieát thaønh saùch giaùo khoa ñeå giaûng daïy, ñeå tuyeân truyeàn, phoå bieán trong thöïc teá saûn xuaát cuõng nhö nhieàu lónh vöïc khaùc. 2.2. Tính ngheä thuaät - Coøn ngheä thuaät laø söï phaûn aùnh saùng taïo, söï taùi hieän thöïc teá baèng caùc hình töôïng laø moät trong nhöõng hình thöùc cuûa nhaän thöùc hieän thöïc nhöng mang tính chaát kyõ naêng, kyõ xaûo, töùc chöùa ñöïng söï saùng taïo. QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC -6- –TS-NGUYEÃN THANH HOÄI Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 7. II.VAI TROØ CUÛA GIAÙM ÑOÁC NHAÂN SÖÏ VAØ QUAÙ TRÌNH PHAÙT TRIEÅN NGUOÀN NHAÂN LÖÏC 1. Taàm quan troïng cuûa quaûn trò nguoàn nhaân löïc vaø vai troø cuûa giaùm ñoác nhaân söï Moät nhaø quaûn trò coù theå laäp keá hoaïch hoaøn chænh, xaây döïng sô ñoà toå chöùc roõ raøng, coù heä thoáng kieåm tra hieän ñaïi, chính xaùc… Nhöng vaãn coù theå bò thaát baïi neáu khoâng bieát tuyeån ñuùng ngöôøi vaøo ñuùng vieäc hoaëc khoâng bieát ñoäng vieân, khuyeán khích nhaân vieân laøm vieäc. Vôùi vieäc xem nhaân löïc laø moät taøi saûn quyù baùu cuûa doanh nghieäp; vai troø cuûa quaûn trò nguoàn nhaân löïc trong giai ñoaïn naøy ñöôïc theå hieän qua caùc muïc tieâu chính sau ñaây:  Quaûn trò nguoàn nhaân löïc giöõ vai troø ñaëc bieät quan troïng vaø ngaøy caøng ñöôïc caùc nhaø quaûn trò nghieân cöùu vaø phaân tích, xem ñaây laø moät chöùc naêng coát loõi (Essential management function) vaø quan troïng nhaát cuûa tieán trình quaûn trò.  Vai troø cuûa giaùm ñoác nhaân söï Giaùm ñoác nhaân söï moät maët caàn phaûi ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cuûa coâng ty,maët khaùc caàn phaûi ñaùp öùng ñöôïc nhöõng mong muoán cuûa nhaân vieân. Traùch nhieäm quan troïng nhaát cuûa hoï laø baûo ñaûm cho coâng ty coù ñuû nguoàn nhaân löïc caøn thieát ñeå ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu kinh doanh. Giaùm ñoác nhaân söï laø ngöôøi trôï giuùp cho caû nhaân vieân vaø ban laõnh ñaïo . Coâng vieäc cuûa hoï laø cung caáp caùc giaûi phaùp khaùc nhau ñeå taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho coâng ty hoaït ñoäng troâi chaûy. Nhöõng giaù Vieãn caûnh Keá hoaïch trò cô baûn doanh ngieäp doanh ngieäp cuûa doanh Lónh vöïc tröïc giaùc Lónh vöïc lyù trí Giaùm ñoác nhaân söï coäng taùc vôùi ban laõnh ñaïo QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC -7- –TS-NGUYEÃN THANH HOÄI Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 8. Naâng cao söùc caïnh tranh cuûa coâng ty baèng caùch xaây döïng moät chieán löôïc roõ raøng cho caùc vaán ñeà veà löïc löôïng lao ñoäng. Xaây döïng vaø ñöa caùc muïc tieâu veà nguoàn nhaân löïc vaøo keá hoaïch kinh doanh toång theå. Baûo ñaûm raèng nhaân vieân trong tøoaøn coâng ty coù theå tieáp thu vaø coù yù kieán veà toaøn boä thoâng tin töø caùc caáp quaûn lyù. Giôùi thieäu caùc phöông phaùp môùi veà quaûn lyù nguoàn nhaân löïc nhaèm mang laïi ích lôïi tieàm naêng cho coâng ty. Giaùm ñoác nhaân söï hoå trôï caùc tröôûng phoøng baèng caùch Laøm cho caùc tröôûng phoøng nhaän thöùc ñöôïc traùch nhieäm cuûa mình trong quaûn lyù nhaân vieân Xaùc ñònh caùc vaán ñeà quaûn lyù coù theå ñöôïc giaûi quyeát thoâng qua vieäc naâng cao hieäu quaû trong quaûn lyù nguoàn nhaân löïc. Laøm vieäc vôùi caù tröôûng phoøng ñeå xaây döïng caùc bieän phaùp höõu hieäu coù theå ñöôïc aùp duïng nhaát quaùn. Hoå trôï chuyeân moân cho caùc tröûng phoøng veà tuyeån choïn vaø tuyeån duïng , thaêng tieán, ñeà baït,kyû luaät, giaûi quyeát baát bình, chaám döùt hôïp ñoàng vaø caùc tình huoáng khaùc ñoøi hoûi nhöõng thuû tuïc cuï theå. Saún saøng höôùng daãn ñeå giuùp caùc tröôûng phoøng trong caùc vaán ñeà lieân quan ñeán nguoàn nhaân löïc. Giaùm ñoác nhaân söï hoå trôï nhaân vieân baèng caùch Baûo ñaûm raèng caùc giaõi phaùp lieân quan ñeán quaûn lyù nhaân vieân cuûa coâng ty ñöôïc quaûn lyù moät caùch nhaát quaùn trong toaøn coâng ty. Quaûn lyù caùc coâng trình phuùc lôïi cuûa coâng ty. Hoå trôï caùc caù nhaân nhaân vieân trong vieäc giaõi quyeát caùc vaán ñeà maâu thuaån coù aûnh höôûng tôùi tinh thaàn vaø hieäu suaát cuûa hoï. Quan taâm tôùi caùc quan heä xaõ hoäi vaø quan heä vôùi Nhaø nöôùc lieân quan ñeán ngöôøi lao ñoäng. Baûo ñaûm cho nôi laøm vieäc khoâng coù nhöõng ruûi ro coù theå löôøng tröôùc veà an toaøn lao ñoäng. III. CHÖÙC NAÊNG QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC Quaûn trò nguoàn nhaân löïc taäp trung ôû 2.Ñaøo taïo boán lónh vöïc sau ñaây : vaø phaùt 1. Laäp keá hoaïch tuyeån duïng trieån 1.Laäp Keá 2 .Ñaøo taïo vaø phaùt trieån hoaïch vaø 3.Duy trì & quaûn lyù 3.Duy trì vaø quaûn lyù tuyeån duïng 4.Heä thoáng thoâng tin veà dòch vuï vaø nhaân löïc. 4.Dòch vuï, thoâng tin QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC -8- –TS-NGUYEÃN THANH HOÄI Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 9. NHÖÕNG DAÁU HIEÄU QUAÛN TRÒ HRM THÔØI GIAN QUA & QUAÛN TRÒ HRM THEO TIEÂU CHUAÅN HIEÄN ÑAÏI I.QUAÙ THÌNH PHAÙT TRIEÅN NGUOÀN NHAÂN LÖÏC VAØ KINH NGHIEÄM QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC 1.Sô löôïc quaù trình phaùt trieån nguoàn nhaân löïc  Giai ñoaïn sô khai cuûa quaûn trò nguoàn nhaân löïc baét ñaàu töø thôøi kyø thôøi Trung coå, khi lao ñoäng coøn thöïc hieän ôû nhöõng hình thöùc töï nhieân.  Giai ñoaïn phaùt trieån coâng tröôøng thuû coâng, quan heä lao ñoäng trôû thaønh quan heä thoáng trò vaø phuï thuoäc.  Trong quan heä quaûn trò nguoàn nhaân löïc thuû coâng, ngöôøi laøm thueâ cuûa saûn xuaát coâng tröôøng laø lao ñoäng keát hôïp.  Ñoái töôïng cuûa quaûn lyù, chöùc naêng quaûn trò nguoàn nhaân löïc laø cuûa ngöôøi chuû saûn xuaát – ngöôøi thueâ möôùn lao ñoäng.  Giai ñoaïn theá kyû 18 -19, böôùc ngoaëc coâng nghieäp töø coâng tröôøng thuû coâng chuyeån sang saûn xuaát maùy moùc laøm thay ñoåi saâu saéc veà tính chaát trong hình thöùc xaõ hoäi hoùa lao ñoäng.  Giai ñoaïn 1930 – 1940, quaù trình taäp trung hoùa saûn xuaát, Xuaát hieän vai troø cuûa Nhaø nöôùc trong ñieàu chænh kinh teá , 2.2- Moät soá kinh nghieäm quaûn trò nguoàn nhaân löïc cuûa caùc nöôùc 2.1 Ñaëc ñieåm quaûn trò nguoàn nhaân löïc cuûa Nhaät & Myõ Baûng 2- So saùnh ñaëc ñieåm quaûn trò nguoàn nhaân löïc ÑAËC ÑIEÅM 1-NHAÄT 2-MYÕ  Tuyeån duïng Suoát ñôøi Ngaén haïn  Ñaøo taïo Ña kyõ naêng Chuyeân moân hoùa heïp  Ra quyeát ñònh Taäp theå Caù nhaân  Löông, thöôûng Bình quaân, theo thaâm Theo keát quaû thöïc hieän nieân coâng vieäc  Coâng ñoaøn Coâng ñoaøn xí nghieäp Nhieàu toå chöùc coâng ñoaøn  Ngaøy nay caù xí nghieäp Nhaät thöôøng duøng caùch quaûn lyù nhö sau :  Caùc XN Nhaät thöôøng söû duïng Kaizen QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC -9- –TS-NGUYEÃN THANH HOÄI Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 10. BAÛNG 3 - PHAÂN BIEÄT GIÖÕA KAIZEN VAØ ÑOÅI MÔÙI PHÖÔNG TAÂY CAÙC YEÁU TOÁ KAIZEN ÑOÅI MÔÙI PHÖÔNG TAÂY 1. Hieäu quaû Daøi haïn, laâu daøi khoâng Ngaén haïn, taùc ñoäng ñoät taùc ñoäng ñoät ngoät ngoät. 2. Toác ñoä Nhöõng böôùc ñi nhoû. Nhöõng böôùc ñi lôùn. 3. Khung thôøi Lieân tuïc taêng leân daàn. Giaùn ñoaïn vaø khoâng taêng gian daàn. 4. Thay ñoåi Töø töø vaø lieân tuïc. Thình lình, ñoät ngoät. 5. Lieân quan Moïi ngöôøi. Choïn löïa ngöôøi xuaát saéc. 6. Caùch tieán haønh. Taäp theå, noã löïc coù heä Chuû nghóa caù nhaân, noã thoáng. löïc caù nhaân. 7. Caùch thöùc Duy trì caûi tieán. Phaù boû xaây döïng laïi. Kaizen khaùc ñoåi môùi trong tröôøng hôïp xem xeùt toaøn boä daây chuyeàn SX Khoa hoïc Coâng ngheä Ñeà aùn Saûn xuaát Thò tröôøng Ñoåi môùi Kaizen  Moâ hình thuyeát Z Quaûn trò qua muïc tieâu & keát quaû Coâng ty “Z” cuûa Myõ Doanh nghieäp ñöôïc toaøn caàu hoaù ñònh höôùng toång theå (Vaên hoùa cöùng ngaéc) Coâng ty Myõ truyeàn thoáng Coâng ty Nhaät ñöôïc toaøn caàu hoaù Taäp ñoaøn Nhaät Zaibatsu truyeàn thoáng (Vaên hoaù meàm) Quaûn trò baèng söù maïng & söï nhaát trí  Ngaøy nay caùc coâng ty theo kieåu phöông taây. Thöôøng coi troïng nhaân vieân theo beà daøy lòch söû. Khuyeán khích nhaân vieân thoâng qua xaùc ñònh höôùng nghieäp trong phaïm vi doanh nghieäp. Ñaøo taïo coâng vieäc treân khaû naêng thöïc haønh coâng vieäc. QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC -10- –TS-NGUYEÃN THANH HOÄI Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 11. 2.2. Moâ hình quaûn lyù theo kieåu BAÉV AÂU : Ñöôïc quy tuï thaønh nhöõng ñieåm sau ñaây : Kinh teá laø trung taâm Taäp trung chaêm lo con ngöôøi Thôøi gian laø coát töû Trieät ñeå uyû quyeàn Baûo ñaûm tính chính xaùc Nhaän vaø xöû lyù thoâng tin 2.3.Quaûn trò nguoàn nhaân löïc cuûa Trung quoác Baûng : SO SAÙNH QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC CUÛA NHAÄT BAÛN VAØ TRUNG QUOÁC KHAÙC NHAU GIOÁNG NHAU NHAÄT BAÛN TRUNG QUOÁC Xaùc ñònh nhu caàu chính Tuyeån theo bieân cheá, nhu  Cheá ñoä tuyeån duïng xaùc. caàu khoâng chính xaùc. suoát ñôøi, nhaân vieân Tieâu chuaån löïa choïn roõ Tieâu chuaån khoâng roõ raøng, chính thöùc ñöôïc söï raøng, nghieâm ngaët. chuù troïng chính trò nhieàu quan taâm ñaëc bieät hôn naêng löïc chuyeân moân. Ñaøo taïo laø nhu caàu baét Ñaøo taïo ñöôïc coi laø quyeàn  Ñaøo taïo huaán luyeän buoäc ñeå thöïc hieän coâng lôïi cuûa ngöôøi lao ñoäng. theo dieän roäng, chuù vieäc. Khoâng coù moái lieân heä chaët troïng nhieàu vaøo caùc Coù moái lieân heä chaët cheõ cheõ giöõa ñaøo taïo vaø söû vaán ñeà phöông phaùp giöõa ñaøo taïo vaø söû duïng. luaän, quan ñieåm, thaùi duïng. Hieäu quaû ñaøo taïo khoâng ñoä hôn laø kyõ naêng giaûi Hieäu quaû ñaøo taïo cao. cao, chuù troïng vaøo thaønh quyeát vaán ñeà. tích. Löông bình quaân chæ Löông bình quaân suoát ñôøi  Löông bình quaân thaêng trong giai ñoaïn ñaàu. trong quaù trình ñi laøm. tieán theo thaâm nieân. Cheá ñoä thaâm nieân XN. Thaâm nieân trong bieân cheá Nhaø nöôùc.  Phong caùch daân chuû, ra Taäp theå chòu traùch Khi coù sai soùt thua loã quyeát ñònh vaø chòu traùch nhieäm, laõnh ñaïo chòu khoâng ai chòu traùch nhieäm nhieäm tröôùc taäp theå. traùch nhieäm cao nhaát. cuï theå.  Quan heä lao ñoäng thaân Nhaân vieân gaén boù trung Nhaân vieân gaén boù trung thieát. XN ñöôïc coi laø thaønh vôùi doanh nghieäp. thaønh vôùi cheá ñoä bieân cheá maùi nhaø cuûa caùn boä nhaân vieân. Quyeàn lôïi do chính Quyeàn lôïi laø töø quyõ phuùc  Cheá ñoä coâng ñoaøn XN ngöôøi lao ñoäng trong DN lôïi Nhaø nöôùc. taïo ra. 2.4. Caùc coâng ty do ngöôøi Hoa sôû höõu ôû nöôùc ngoaøi. QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC -11- –TS-NGUYEÃN THANH HOÄI Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 12. - Söû duïng caùc thuû tuïc heä thoáng nguoàn nhaân löïc phi chính thöùc. - Pha troän giöõa caùc toå chöùc nho giaùo vaø phöông taây. - Duy trì moái quan heä gia tröôûng. - Toå chöùc caùc nhoùm ñaøo taïo taïi choã. 2.5.Kinh nghieäm cuûa Singapore - Khi thaønh laäp doanh nghieäp, chuù troïng muïc tieâu haøng ñaàu laø lôïi ích xaõ hoäi. - Nhaø nöôùc caáp voán vaø kieåm soaùt doanh nghieäp. - Doanh nghieäp töï do tuyeån nhaân vieân, nhaân vieân töï do choïn doanh nghieäp. - Doanh nghieäp töï haïch toaùn chi phí. - Taát caû doanh nghieäp ñeàu ñöôïc khuyeán khích phaùt trieån. II. QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC ÔÛ VIEÄT NAM 1 Thôøi kyø bao caáp: Cheá ñoä tuyeån duïng suoát ñôøi, caùc chính saùch phuùc lôïi xaõ hoäi nhö nhaø ôû, y teá coâng coäng, giaùo duïc mieãn phí. Ñaøo taïo ñöôïc coi nhö laø moät quyeàn lôïi ñöông nhieân cuûa ngöôøi lao ñoäng. Heä thoáng tieàn löông mang tính chaát bình quaân, döïa vaøo thaâm nieân. Quan heä lao ñoäng bình ñaúng thaân thieát 2 Thôøi kyø ñoåi môùi : Cheá ñoä tuyeån duïng suoát ñôøi chuyeån sang cheá ñoä lao ñoäng hôïp ñoàng. Ñaøo taïo vaø phaùt trieån nhö laø moät quyeàn lôïi ñöông nhieân chuyeån sang ñaàu tö caù nhaân. Cheá ñoä löông do Nhaø nöôùc chi traû chuyeån sang do doanh nghieäp chòu traùch nhieäm. Töø can thieäp vaø kieåm tra nghieâm ngaët cuûa Nhaø nöôùc chuyeån sang quyeàn töï chuû cuûa doanh nghieäp. 3.Giai ñoïan hieän nay QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC -12- –TS-NGUYEÃN THANH HOÄI Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 13. DAÁU HIEÄU 1 NGUYEÂN NHAÂN VAÁN ÑEÀ  Gaëp khoù khaên trong  Thieáu cô sôû veà vieäc ñaùnh giaù caùc kinh  Khoâng ñuû hoaëc vieäc xaùc ñònh löông nghieäm, trình ñoä ñaøo taïo vaø caùc coâng vieäc thieáu thoâng tin ñuùng, ñuû cho ngöôøi tröôùc ñaây cuõng nhö söï phaùt trieån kyõ naêng cô baûn trong heä lao ñoäng cuûa töøng caùn boä nhaân vieân thoáng döõ lieäu  Thöôøng xuyeân gaëp  Thieáu cô sôû ñeå chæ ra soá löôïng vaø loaïi kyõ nguoàn nhaân löïc nhöõng söï phaøn naøn veà naêng thöïc teá ñang saün coù trong coâng vieäc chính saùch löông  Thieáu caùc thoâng  Thieáu cô sôû trong vieäc phaân tích vaø phaân tin cô baûn veà loaïi caùc möùc löông cho ngöôøi lao ñoäng thöïc traïng nguoàn nhaân löïc hoaëc ñaùnh giaù nguoàn nhaân löïc  Thieáu cô sôû trong vieäc xaùc ñònh caáu truùc löông trong coâng ty  Thieáu caên cöù trong vieäc ñònh ra ñònh möùc ñaùnh giaù keát quaû hoaït ñoäng  Thieáu vieäc ñònh  Khoâng ñuû caên cöù ñaùnh giaù cho vieäc chæ ra nghóa roõ raøng veà nhöõng yeâu caàu caàn thieát cho töøng coâng töøng coâng vieäc vieäc vaø caùc yeâu caàu cuûa noù  Thieáu thoáng nhaát trong vieäc xaùc ñònh caáu  Thieáu heä thoáng truùc löông trong coâng ty ñaùnh giaù giaù trò  Khoâng theå hieän ñaày ñuû moái quan heä giöõa coâng vieäc tieàn löông vaø giaù trò coâng vieäc  …  Thieáu söï linh hoaït trong heä thoáng tieàn löông  Thieáu hoaëc chöa tieâu chuaån hoùa vieäc ñaùnh  Thieáu heä thoáng giaù keát quaû hoaït ñoäng cuûa nhaân vieân trong ñaùnh gía giaù trò coâng ty coâng vieäc QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC -13- –TS-NGUYEÃN THANH HOÄI Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 14. DAÁU HIEÄU 2 NGUYEÂN NHAÂN VAÁN ÑEÀ Ñoâi khi dö thöøa nguoàn  Khoâng ñuû cô sôû ñeå chæ ra soá löôïng thöïc teá vaø  Thieáu hay khoâng coù nhaân löïc hoaëc coù söï caùc loaïi kyõ naêng caàn thieát cho vieäc tuyeån ñuû caùc thoâng tin cô thieùu huït nhaân löïc trong duïng, saép xeáp laïi nhaân vieân hoaëc ñeà baït phaùt baûn trong heä thoáng coâng ty trieån nhaân vieân. thoâng tin döõ lieäu nguoàn nhaân löïc  Thieáu caùc caên cöù ñeå chæ ra soá löôïng thöïc teá vaø caùc loaïi kyõ naêng toái thieåu caàn coù cho moät vò trí coâng vieäc  Thieáu hay khoâng coù ñuû caùc thoâng tin cô baûn veà thöïc traïng  Thöôøng xuyeân laëp laïi caùc sai laàm trong vieäc nguoàn lao ñoäng tuyeån duïng bôûi vì thieáu caùc caên cöù vaø caùc trong coâng ty (nhö thoâng tin veà nguoàn lao ñoäng coù theå tuyeån moät phaàn trong keá duïng trong vuøng. hoaïch hoùa nguoàn nhaân löïc)  Khoâng bieát hoaëc khoâng coù caùc caên cöù veà nhöõng yeâu caàu toái thieåu cô baûn ñoái vôùi lao ñoäng trong moät töông lai  Khoâng bieát vaø khoâng coù ñuû caùc caên cöù chæ ra caùc yeâu caàu toái thieåu veà loaïi kyõ naêng cuõng nhö caùc möùc ñoä veà kyõ naêng caàn thieát cho  Thieáu hay khoâng coù ngöôøi lao ñoäng. caùc döï baùo ñaày ñuû veà nhu caàu vaø khaû naêng cung caáp lao  Khoâng bieát hay khoâng ñuû caùc thoâng tin caàn ñoäng cho coâng ty thieát veà nguoàn lao ñoäng saün coù töø coâng ty hay nhöõng nguoàn lao ñoäng luoân saün saøng ñaùp öùng ñaày ñuû caùc kyõ naêng caàn thieát moät caùch nhanh choùng cho coâng ty  Khoâng bieát hay khoâng coù ñuû caùc cô sôû caàn thieát veà caùc ñieàu kieän ñaøo taïo  … QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC -14- –TS-NGUYEÃN THANH HOÄI Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 15. DAÁU HIEÄU 3 NGUYEÂN NHAÂN VAÁN ÑEÀ  Khoâng kieåm soat noåi  Khoâng bieát vaø khoâng coù caùc caên cöù  Khoâng coù döï ñoaùn chi phí lao ñoäng hoaëc chính xaùc cho vieäc xaùc ñònh tæ leä ñaày ñuû veà cung vaø caùc chi phí quaûn lyù löông, lôïi ích vaø chi phí cuûa ngöôøi caàu lao ñoäng cuûa lao ñoäng cuõng nhö thôøi gian nghó coâng ty  Ñeå cho chi phí lao pheùp vaø thaùi ñoä laøm vieäc cuûa ngöôøi ñoäng taêng hoaëc giaûm lao ñoäng moät caùch khoâng bình thöôøng trong moät thôøi  Khoâng bieát vaø chöa coù moät caên cöù gian ngaén hôïp lyù cho vieäc xaùc ñònh chi phí ñaøo taïo ngöôøi lao ñoäng  Tæ leä luaân chuyeån lao ñoäng cao  Khoâng bieát hoaëc thieáu cô sôû xaùc ñònh lieäu coâng ty coù theå trang traõi caùc chi phí lao ñoäng hay khoâng?  Khoâng xaùc ñònh roõ nguyeân taéc, chính saùch cuõng nhö caùc öu tieân khi  Caùc chính saùch quaûn lyù nguoàn nhaân löïc quaûn lyù lao ñoäng laø  Ngöôøi lao ñoäng khoâng bieát khoâng laïc haäu vaø thieáu roõ hieåu hay khoâng ñoàng yù vôùi nhöõng raøng nguyeân taéc quaûn lyù, chính saùch hay caùc öu tieân trong quaûn lyù nhaân löïc.  Tuyeån duïng vaø thueâ nhöõng lao ñoäng khoâng toát  Ngöôøi lao ñoäng thöïc hieän nhöõng  Thieáu söï moâ taû vaø coâng vieäc gioáng nhau vì coù söï roõ raøng traùch khoâng roõ raøng vaø truøng laép trong nhieäm, nhieäm vuï phaân coâng traùch nhieäm vaø quyeàn cuûa coâng vieäc haïn cho hoï  Khoâng coâng baèng, khoâng chính xaùc hay khoâng nhaát quaùn trong vieäc traû löông  Choïn caùc chöông trình ñaøo taïo khoâng ñuùng, thieáu hôïp lyù daãn ñeán chaát löôïng vaø naêng suaát lao ñoäng cuûa ngöôøi lao ñoäng thaáp  Caáu truùc cuûa löông laø khoâng nhaát quaùn  Thieáu söï ñaùnh giaù giaù trò coâng vieäc vaø  Caùc möùc löông laø thieáu söï linh hoaït phaân loaïi coâng vieäc QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC -15- –TS-NGUYEÃN THANH HOÄI Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 16. DAÁU HIEÄU 4 NGUYEÂN NHAÂN VAÁN ÑEÀ  Gaëp khoù khaên trong  Thieáu caùc caên cöù cô baûn cho vieäc  Thieáu hoaëc coù vieäc xaùc ñònh quó xaùc ñònh soá löôïng vaø loaïi kyõ nhöõng thoâng tin ñaøo taïo vaø caùc quó naêng caàn thieát ñeå tuyeån duïng, khoâng ñaày ñuû khaùc cho caùc hoaït thuyeân chuyeån vaø ñeà baït lao trong heä thoáng ñoäng quaûn lyù nguoàn ñoäng thoâng tin löu tröõ nhaân löïc. Hoaëc veà nguoàn nhaân  löïc  Chi tieâu quaù nhieàu  Khoâng coù caùc thoâng tin caàn thieát cho caùc hoaït ñoäng cho vieäc xaùc ñònh soá löôïng vaø caù quaûn lyù nguoàn loaïi caùc chöông trình ñaøo toïa caàn nhaânlöïc, laøm taêng thieát cho töøng coâng nhaân trong chi phí lao ñoäng coâng ty  Thieáu hoaëc coù  Khoâng ñuû caùc thoâng tin vaø cô sôû caùc thoâng tin caàn thieát cho vieäc xaùc ñònh moät khoâng ñaày ñuû veà caùch chi tieát caùc chi phí ñaøo taïo thöïc traïng nguoàn lao ñoäng cuûa coâng ty  Khoâng bieát hay khoâng coù ñuû  Thieáu hoaëc coù thoâng tin cô baûn veà chi phí ñaøo nhöõng ñaùnh giaù taïo khoâng chính xaùc veà nhu caàu lao ñoäng cuûa coâng ty  Khoâng bieát hay khoâng coù ñuû caùc thoâng tin cô baûn cho caùc hoaït ñoäng ñaøo taïo vaø phaùt trieån cuûa  Thieáu söï xaùc ñònh coâng ty roõ raøng veà caùc coâng vieäc  Khoâng coù heä thoáng ñeå kieåm soaùt chi phí vaø duy trì vò theå caïnh tranh cuûa coâng ty QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC -16- –TS-NGUYEÃN THANH HOÄI Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 17. DAÁU HIEÄU 5 NGUYEÂN NHAÂN VAÁN ÑEÀ  Coù caùc daáu hieäu  Coâng nhaân khoâng bieát, khoâng hieåu hay  Caùc chính nghieâm troïng veà khoâng ñoàng yù vôùi caùc chính saùch nhaân söï saùch quaûn lyù vieäc trì hoaõn saûn cuûa coâng ty lao ñoäng ñaõ  Coâng nhaân coù nhieàu phaøn naøn, vaø caû ñeà laïc haäu hoaëc xuaát, phaûi laøm laïi nghò ñang chôø ñöôïc giaûi quyeát khoâng roõ saûn phaåm hay söï töø  Coâng nhaân raát khoù coù theå ñöa ra caùc lôøi raøng choái vaø phaøn naøn chaáp vaán hay than phieàn treân caùc khía caïnh cuûa khaùch haøng khaùc nhau.  Coâng nhaân coù tinh thaàn laøm vieäc chöa toát  Coâng nhaân coù naêng suaát lao ñoäng thaáp  Thieáu caên cöù ñeå ñöa ra tieâu chuaån veà keát  Thieáu vieäc xaùc quaû coâng vieäc cho nhaân vieân ñònh roõ chöùc  Khoâng coù caên cöù ñeå chæ ra söï caàn thieát phaûi traùch nhieäm vuï, xaùc ñònh roõ chöùc naêng cho töøng coâng vieäc. yeâu caàu trình  Khoâng coù ñuû caùc thoâng tin cho vieäc caát ñoä vaø tieâu nhaéc, saép xeáp laïi lao ñoäng hay thueâ theâm chuaån thöïc hieän lao ñoäng. cho töøng coâng vieäc  Löïa choïn vaø thueâ caùc lao ñoäng chöa toát  Coâng nhaân thöôøng laøm caùc coâng vieäc gioáng nhau do söï khoâng roõ raøng trong vieäc phaân  Thieáu vieäc xaùc coâng traùch nhieäm vaø quyeàn haïn cuûa hoï. ñònh chöùc traùch  Coâng nhaân thöôøng hay tranh caõi vaø coù nhieàu nhieäm vuï, yeâu maâu thuaãn vaø thöôøng hay nhaàm laãn veà vai troø caàu trình ñoä vaø vaø chöùc naêng cuûa töøng ngöôøi trong coâng vieäc. tieâu chuaån thöïc  Coâng nhaân coù tinh thaàn thaùi ñoä laøm vieäc chöa hieän cho töøng thaät toát coâng vieäc  Coâng nhaân ñöôïc ñaøo taïo khoâng ñuùng vaø khoâng toát daãn ñeán chaát löôïng laøm vieäc toài vaø naêng suaát lao ñoäng khoâng cao  Thieáu caùc thoâng tin ñeå so saùnh keát quaû hoaït  Thieáu caùc ñoäng thöïc teá vôùi tieâu chuaån ñaõ ñeà ra thoâng tin cô  Thöôøng xuyeân laëp laïi caùc sia laàm trong vieäc baûn veà thöïc tuyeån duïng lao ñoäng vì thieáu thoâng tin vaø hieåu traïng lao ñoäng bieát veà cung caáp lao ñoäng trong vuøng cuûa coâng ty  Khoâng coù söï hieåu bieát veà caùc yeâu caàu veà  Thieáu söï caân nguoàn nhaân löïc cuûa coâng ty ñoái giöõa cung  Khoâng xaùc ñònh ñöôïc tæ leä cung lao ñoäng vaø caàu lao cuûa coâng ty vôùi nhu caàu veà lao ñoäng cuûa ñoäng coâng ty trong töøng thôøi gian cuï theå QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC -17- –TS-NGUYEÃN THANH HOÄI Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 18. DAÁU HIEÄU 6 NGUYEÂN NHAÂN VAÁN ÑEÀ  Thieáu caùc thoâng tin  Naêng suaát lao ñoäng  Thieáu cô sôû ñeå so saùnh thöïc cô baûn veà thöïc traïng cuûa coâng nhaân thaáp teá vôùi tieâu chuaån keát quaû nguoàn lao ñoäng cuûa coâng vieäc coâng ty  Khoâng bieát hay khoâng coù ñuû  Thieáu söï xem xeùt thoâng tin veà caùc loaïi vaø caùc ñuùng ñaén nhu caàu vaø möùc ñoä kyõ naêng caàn thieát khaû naêng cung caáp cuûa ngöôøi lao ñoäng nguoàn nhaân löïc cho coâng ty  Khoâng coù ñuû caùc thoâng tin  Thieáu söï ñaùnh giaù veà söï phaùt trieån nguoàn nhaân keát quaû hoaït ñoäng löïc caàn thieát cuûa coâng ty hôïp lyù  Thieáu söï nhaát quaùn trong  Thieáu söï ñaùnh giaù caáu truùc luông cuûa coâng ty ñaày ñuû giaù trò coâng vieäc SÖÏ THAY ÑOÅI QUAÛN TRÒ HRM THEO TIEÂU CHUAÅN HIEÄN ÑAÏI QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC -18- –TS-NGUYEÃN THANH HOÄI Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 19. HOAÏCH ÑÒNH TAØI NGUYEÂN NHAÂN LÖÏC VAØ PHAÂN TÍCH COÂNG VIEÄC I. HOAÏCH ÑÒNH TAØI NGUYEÂN NGUOÀN NHAÂN LÖÏC Muoán coù moät ñoäi nguõ coâng nhaân vieân coù chaát löôïng cao, hoaøn thaønh ñöôïc muïc tieâu cuûa Doanh nghieäp, ñieàu toái quan troïng laø phaûi bieát hoaïch ñònh nguoàn taøi nguyeân nhaân löïc ñeå xaùc ñònh ñöôïc ñuùng nhu caàu nhaân löïc tröôùc maét cuõng nhö laâu daøi. Hoaïch ñònh nguoàn taøi nguyeân nhaân löïc laø moät tieán trình quaûn trò bao goàm vieäc phaân tích caùc nhu caàu nhaân löïc cuûa moät toå chöùc döôùi nhöõng ñieàu kieän thay ñoåi vaø sau ñoù trieån khai caùc chính saùch vaø caùc bieän phaùp nhaèm thoûa maõn nhu caàu ñoù. Ñaây laø moät quaù trình giuùp cho caùc nhaø quaûn trò bieát chaéc hoï coù ñuùng soá löôïng vaø loaïi nhaân vieân ôû ñuùng vò trí vaø ñuùng luùc khoâng, ñoù phaûi laø nhöõng con ngöôøi coù khaû naêng hoaøn thaønh nhieäm vuï moät caùch coù hieäu quaû, nhaèm giuùp cho Doanh nghieäp ñaït ñöôïc muïc tieâu chung. Hoaïch ñònh nguoàn taøi nguyeân nhaân löïc nhö vaäy coù yù nghóa laø quaù trình bieán ñoåi nhöõng muïc tieâu cuûa Doanh nghieäp thaønh nhöõng döõ kieän veà nhaân coâng nhaèm ñaùp öùng söï hoaøn thaønh nhöõng muïc tieâu aáy. Tieán trình naøy goàm coù ba böôùc laø : 1. Caùc keá hoaïch kinh doanh chính laø cô sôû cho vieäc hoaïch ñònh nguoàn taøi nguyeân nhaân löïc. 1.1. löïa choïn chieán löôïc veà nguoàn taøi nguyeân nhaân löïc HOAÏCH ÑÒNH Khoâng chính thöùc Chính thöùc Ngaén haïn Daøi haïn Phaân tích coâng vieäc roõ P/t coâng vieäc khoâng roõ raøng raøng Laøm phong phuù noäi dung coâng Ñôn giaûn hoùa coâng vieäc vieäc QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC -19- –TS-NGUYEÃN THANH HOÄI Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 20. Thu huùt nhaân vieân tích cöïc tham Ít thu huùt nhaân vieân gia. tham gia TUYEÅN DUÏNG Nguoàn beân trong Nguoàn beân ngoaøi Chuyeân moân hoùa heïp Chuyeân moân hoùa roäng Tieâu chuaån roõ raøng Tieâu chuaån khoâng roõ raøng Ñònh höôùng coâng vieäc roõ raøng Ñònh höôùng coâng vieäc khoâng roõ raøng ÑAÙNH GIAÙ NHAÂN VIEÂN Tieâu chuaån haønh vi Tieâu chuaån keát quaû Muïc ñích duy trì Muïc ñích phaùt trieån Ít coù söï tham gia cuûa nhaân vieân Söï tham gia tích cöïc cuûa nhaân vieân Tieâu thöùc ngaén haïn Tieâu thöùc daøi haïn Tieâu thöùc caù nhaân Tieâu thöùc nhoùm TRAÛ COÂNG, ÑAÕI NGOÄ Tyû troïng tieàn löông thaáp Tyû troïng tieàn löông cao Coâng baèng trong noäi boä Coâng baèng vôùi beân ngoaøi Ít coù tieàn thuø lao theâm Coù tieàn thuø lao theâm Tieâu chuaån maãu, coá ñònh Linh hoaït Khoâng coù thöôûng Coù thöôûng Thöôûng ngaén haïn Thöôûng daøi haïn Khoâng an toaøn cho nhaân vieân Coù söï an toaøn cho nhaân vieân. ÑAØO TAÏO VAØ PHAÙT TRIEÅN Ngaén haïn Daøi haïn Chuyeân moân hoùa heïp Chuyeân moân hoùa roäng Chuù troïng naêng suaát Chuù troïng chaát löôïng cuoäc soáng Ngaãu nhieân, khoâng coù hoaïch ñònh Coù hoaïch ñònh, heä thoáng Ñònh höôùng caù nhaân Ñònh höôùng nhoùm 1.2. Moái quan heä giöõa chieán löôïc caïnh tranh vaø chieán löôïc nguoàn nhaân löïc. Caùc doanh nghieäp thöôøng aùp duïng ba loaïi chieán löôïc caïnh tranh: giaûm chi phí naâng cao chaát löôïng (khaùc bieät hoaù) vaø taäp trung troïng ñieåm.  Chieán löôïc giaûm chi phí: QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC -20- –TS-NGUYEÃN THANH HOÄI Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản