intTypePromotion=1

Đề cương chi tiết học phần Quản trị nguồn nhân lực (Human Resource Management)

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
36
lượt xem
0
download

Đề cương chi tiết học phần Quản trị nguồn nhân lực (Human Resource Management)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Đề cương chi tiết học phần Quản trị nguồn nhân lực (Human Resource Management)" cung cấp các thông tin như thời gian, điều kiện tiên quyết, kiến thức, mô tả tóm tắt nội dung, các kỹ năng và yêu cầu mà sinh cần đạt được. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương để chủ động hơn trong việc học tập và nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần Quản trị nguồn nhân lực (Human Resource Management)

  1. BM01.QT02/ĐNT­ĐT TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ ­ TIN HỌC CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ _____________ _____________ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN ____________ 1. Thông tin chung về học phần ­ Tên   học   phần   (Tiếng   Việt):  Quản   trị   nguồn   nhân   lực   (Human   Resource  Management) ­ Mã học phần: 1421103 ­ Số tín chỉ: 3 ­ Thuộc chương trình đào tạo của bậc, ngành: Đại học – Chính quy ­ Số tiết học phần:   Nghe giảng lý thuyết : 12 tiết  Làm bài tập trên lớp : 11 tiết  Thảo luận : 12 tiết  Thực hành, thực tập (ở phòng thực hành, phòng Lab,...): 0 tiết  Hoạt động theo nhóm : 10 tiết  Tự học : 90 giờ ­ Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần:  2. Học phần trước: Quản trị học 3. Mục tiêu của học phần: Sinh viên được trang bị  những kiến thức nền tảng và thực tế  về  quản  trị  nhân sự  trong doanh  nghiệp hoặc tổ  chức  bao gồm các chức hoạt động chính như  phân tích công  việc, hoạch định nhân sự, tuyển dụng,  đào tạo và phát triển, đánh giá công việc,  lương bổng và phúc lợi, môi trường làm việc an toàn và lành mạnh, quan hệ lao động,  quan hệ nhân viên và các xu hướng mới  trong quản lý nhân sự thế kỷ 21.  4. Chuẩn đầu ra của học phần: Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên có thể: Nội dung Đáp ứng 1
  2. CĐR CTĐT 4.1.1. Tổng quan quản trị nhân sự K1 4.1.2. Phân tích công việc và hoạch định nhân sự K2 4.1.3. Tuyển mộ và lựa chọn nhân sự  K3 Kiến  4.1.4. Đào tạo và phát triển  K4 4.1.5. Đánh giá công việc K5 thức 4.1.6. Lương bổng và phúc lợi (trực tiếp & gián tiếp) K6 4.1.7. Môi trường làm việc an toàn và lành mạnh  K7 4.1.8. Quan hệ lao động và quan hệ nhân viên  K8 4.1.9. Quản lý nhân sự toàn cầu  K9 4.2.1. Phân tích công việc S1 4.2.2. Thiết kế quảng cáo công việc S2 4.2.3. Đánh giá công việc  S3 4.2.4. Phối hợp và làm việc nhóm  S4 4.2.5. Thuyết phục người khác S5 Kỹ năng 4.2.6. Lãnh đạo nhóm S6 4.2.7. Quản lý thời gian và sắp xếp công việc S7 4.2.8. Giải quyết vấn đề S8 4.2.9. Phân tích, tổng hợp thông tin  S9 4.2.10. Trình bày hiệu quả trước đám đông S10 4.2.11 Viết báo cáo S11 4.3.1. Chủ  động đọc sách giáo khoa và nghiên cứu các tài  A1 liệu liên quan đến môn học Thái độ 4.3.2. Tham dự các buổi học và hoàn thành đầy đủ các bài   A2 tập cá nhân và nhóm  4.3.3. Chủ động & sáng tạo trong phương pháp học tập A3 5. Tóm tắt nội dung học phần: Việc quản lý nhân viên trong các tổ chức là vấn đề chính yếu của xã hội công nghiệp hóa,  vì thế  môn học này nhằm khắc hoạ  hình  ảnh thực tế  về  những công tác quản lý của  những người quản lý là những người phải đưa ra quyết định về việc sử dụng nguồn nhân  lực, vật liệu, công nghệ, và vốn. Đặc biệt, vấn đề  quản trị nhân sự  là vấn đế  chính yếu   mà cả người quản lý cũng như nhân viên cần thực hiện. Hơn nữa, môn học cũng sẽ  giúp  chỉ  ra những mô hình nhân sự, quy trình và cách thức thực hiện các quy trình phân tích   công việc, tuyển dụng, đào tạo & phát triển, kế  hoạch phát triển nghề  nghiệp, lương   thưởng & phúc lợi, động viên nhân viên giúp sinh viên vận dụng khi làm việc tại doanh  nghiệp. 6. Nhiệm vụ của sinh viên: 2
  3. ­ Sự hiện diện trên lớp: 70% của tổng số tiết ­ Mức độ tham gia các hoạt động trên lớp: khuyến khích phát biểu tích cực trong lớp ­ Chuẩn bị bài trước khi lên lớp: đọc sách giáo khoa và tài liệu đọc thêm, làm đầy đủ  các bài   tập về nhà ­ Các yêu cầu khác: tham dự đủ các bài kiểm tra ngắn đột xuất bắt buộc, trao dồi kỹ năng học  nhóm, làm và nộp các bài tập nhóm đúng thời hạn.  7. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 7.1. Cách đánh giá Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: TT Điểm thành phần Quy định Trọng số Mục tiêu 1 Điểm chuyên cần Tham dự 70% tổng số tiết 10% 4.3.2 2 Điểm bài tập nhóm #1 ­ Thuyết trình nội dung quản trị  15% 4.1.4­8 nhân sự được phân công 4.2.1­9 ­ Bắt buộc phải làm 4.3.1­3 3 Điểm bài tập nhóm #2 ­ Nghiên cứu và viết báo cáo 15% 4.1.2, 5,6,9 ­ Bắt buộc phải làm 4.2.1­9 4.3.1­3 4 Điểm   thi   kết   thúc   học  ­ Thi trắc nghiệm và tự luận   60% 4.1.1­9 phần ­ Bắt buộc phải làm 4.2.7­9 4.3.1 7.2. Cách tính điểm ­ Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ  0 đến 10), làm tròn đến 0.5.  ­ Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân   với trọng số tương  ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ  số  thập   phân.  8. Tài liệu học tập:  Giáo trình  [1] R.Wayne Mondy et al (2015),  Human Resource Management , Pearson Prentice Hall  chính: Tài liệu  [2] Harris Michael (2000), Human Resource Management: A practical approach, 2nd  tham khảo  edition, New York: Dryden thêm: [3] Bernardin H John (2007), Human Resource Management, McGraw Hill, 4th Edition 3
  4. [4] Human resource management. ­ 5. ­ Boston : McGraw Hill, 2006 Ngày 15 tháng 06 năm 2015  Ngày 15 tháng 06 năm 2015  Ngày 15 tháng 06 năm 2015  Trưởng khoa Tổ trưởng Bộ môn Người biên soạn (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) HUFLIT, ngày     tháng 06 năm 2015  Ban giám hiệu ** Ghi chú: Đề cương có thể thay đổi tuỳ theo tình hình thực tế giảng dạy 4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2