intTypePromotion=1

Đề cương chi tiết học phần Tiếp thị quốc tế (International Marketing)

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
11
lượt xem
1
download

Đề cương chi tiết học phần Tiếp thị quốc tế (International Marketing)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Đề cương chi tiết học phần Tiếp thị quốc tế (International Marketing)" với mục tiêu cung cấp các thông tin về môn học, điều kiện tiên quyết, mục tiêu của học phần, mô tả tóm tắt nội dung học phần, nhiệm vụ; các thang điểm và nội dung chi tiết học phần. Mời các bạn sinh viên cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần Tiếp thị quốc tế (International Marketing)

  1. BM01.QT02/ĐNT­ĐT TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ ­ TIN HỌC TP.HCM CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ________ ___________ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  1. Thông tin chung về học phần ­ Tên học phần:  Tiếp thị quốc tế (International Marketing) ­ Mã số học phần:  1421243 ­ Số tín chỉ học phần: 03 tín chỉ  ­ Thuộc chương trình đào tạo của bậc, ngành: bậc Đại học chính quy, Kiến thức ngành ­ Số tiết học phần:   Nghe giảng lý thuyết : 30 tiết  Làm bài tập trên lớp : 2 tiết  Thảo luận : 6 tiết  Thực hành, thực tập (ở phòng thực hành, phòng Lab,...): 00 tiết  Hoạt động theo nhóm : 7 tiết  Tự học : 90 tiết ­  Đơn vị phụ trách  học phần: Khoa Quản trị Kinh doanh Quốc tế / Bộ môn Tiếp thị 2. Học phần trước: SV cần phải tham gia và hoàn thành các học phần liên quan đến kiến thức   chuyên ngành như: Quan hệ Kinh tế Quốc tế, Quan hệ Công chúng, Tiếp thị Căn bản. 3. Mục tiêu của học phần:  ­ Kiến thức: Cung cấp cho SV các kiến thức và kỹ năng tiếp thị thiết yếu nhằm thông hiểu  và ứng dụng hiệu quả trong môi trường toàn cầu. Nghiên cứu các khác biệt về văn hóa, nhu  cầu và các yếu tố chính trị, xã hội để ứng dụng các công cụ và hoạt động tiếp thị hiệu quả. ­ Kỹ năng: Nắm được các nguyên tắc cơ bản để thu thập thông tin trong môi trường quốc tế,  xử lý thông tin phục vụ cho quy trình nghiên cứu tiếp thị xuất khẩu. Phân tích phương thức  thâm nhập thị trường, hiểu và đánh giá được chiến lược sản phẩm quốc tế, chiến lược  phân phối, cách định giá và truyền thông quốc tế. 1
  2. ­ Thái độ, chuyên cần: Tham gia các giờ giảng tại lớp theo quy định của Khoa, Trường. Làm  bài tập theo yêu cầu cho cá nhân, nhóm và thuyết trình trước lớp. Đảm bảo đầy đủ đầy đủ  các bài kiểm tra đột xuất khi có yêu cầu. 4. Chuân đâu ra:  ̉ ̀ Nội dung Đáp ứng CĐRCTĐT 4.1.1 Nắm vững các khái niệm cơ bản và  K1 Vận dụng kiến thức 4Ps–7Psvào việc  thiết yếu trong tiếp thị, áp dụng thành  phân tích và xử lý các tình huống liên  thạo khái niệm 4Ps–7Ps của tiếp thị  quan trong thực tế.  trong ví dụ thực tiễn.  Kiến  4.1.2 Nắm vững các kiến  thức  về  ứng   ́ ững va co kha năng vân dung tôt  K2 Năm v ̀ ́ ̉ ̣ ̣ ́ thức dụng  hoạt động tiếp thị  cho  các   nhưng kiên th ̃ ́ ưc ly luân vê nha n ́ ́ ̣ ̀ ̀ ước, lich ̣   ngành  kinh  tế  cơ  bản, tiếp thị trong  sử tư tưởng, VH cua  ̉ nhưng n ̃ ền VH khác  điều kiện hội nhập QT­TCH; hệ  ̉ nhau cua khu vực, thế giới vao th ̀ ực tiên  ̃ thống thông tin tiếp thị tại doanh  công viêc̣ nghiệp 4.2.1 Khả  năng nhận biết và phân tích các  S1 SV có khả năng xây dựng, tổ chức thực  khía cạnh và tác động của hoạt động  hiện và phối hợp chính sách SP, giá, phân  tiếp thị trên từng đối tượng khác nhau. phối, quảng cáo ­ khuyếch trương trong  chiến lược tiếp thị hỗn hợp của DN. Kỹ năng 4.2.2  Hiểu   và   vận   dụng   lý   thuyết   vào  S2 SV có khả năng ứng dụng tiếp thị cho  những vấn đề  hoạt động tiếp thị  thực  các ngành kinh tế cơ bản: SX­TM­DV;  tiễn để phân tích và đưa ra hướng giải  và khả năng xây dựng, tổ chức thực  quyết cho các vấn đề. hiện và khai thác hệ thống thông tin tiếp  thị tại công sở 4.3.1 Định hướng và bao quát việc ứng  A1 Thái độ cởi mở, thân tình với các bên liên  dụng kiến thức tiếp thị vào phân tích  quan, đối tác kinh doanh, sẵn sàng phục  và áp dụng thực tế trong các tình  vụ KH huống phân tích. Thái độ 4.3.2 Định hướng việc tìm kiếm sự kiện,  A2 Ý thức cộng đồng và tác phong công  đánh giá các khả năng, quyết định xây  nghiệp, nhanh nhẹn, tinh thần chủ động,  dựng, lên kế hoạch và tiếp cận thị  sáng tạo, làm việc theo nhóm và làm việc  trường – DN hoạt động. độc lập. 5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:  2
  3. ­ Tiếp thị quốc tế  giới thiệu nghệ thuật kinh doanh trên thị  trường quốc tế. Bao gồm  những nội dung cơ  bản về  bản chất và tầm quan trọng, cũng như  sự  cần thiết của  hoạt động tiếp thị quốc tế trong môi trường quốc tế với các phương thức thâm nhập   thị trường quốc tế khác nhau. Trên cơ sở hiểu biết sâu sắc thị trường quốc tế, sẽ xây   dựng và triển khai hệ  thống  tiếp thị hỗn thợp phục vụ  cho việc thực hiện mục tiêu  của công ty. ­ Giới thiệu các  khái  niệm  tiếp thị  nâng cao  vận dụng trong  Tiếp thị  Quốc tế  và tìm  hiểu ảnh hưởng của môi trường kinh doanh đến các chiến lược tiếp thị Quốc tế. Sự  ứng dụng của tiếp thị trong các lĩnh vực khác nhau nhưng có mối liên hệ bền vững. ­ Trong quá trình học, SV sẽ  thực hành xây dựng các chiến lược tiếp thị Quốc tế  cho  các doanh nghiệp Việt Nam trên cơ sở các khái niệm tiếp thị và các yếu tố tiếp thị hỗn  hợp (Marketing mix) được điều chỉnh để  thích  ứng với thị  trường nước ngoài, mà   những thị  trường này có sự  khác biệt về  kinh tế, chính trị, luật pháp và văn hóa với   Việt Nam. Ngoài ra, các tình huống thực tế của các doanh nghiệp lớn trên thế giới sẽ  được nghiên cứu và thảo luận nhóm để gia tăng kinh nghiệm và kiến thức cho SV. 6. Nhiệm vụ của sinh viên: Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: ­ Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. ­ Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. ­ Tham dự thuyết trình trên lớp. ­ Tham dự thi kết thúc học phần. ­ Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.  7. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 7.1. Cách đánh giá Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: TT Điểm thành phần Quy định Trọng số Mục tiêu 1 Điểm chuyên cần ­ Số tiết tham dự học/tổng số  10% 4.3.1, 4.3.2 tiết 2 Điểm bài tập nhóm ­ Báo cáo/thuyết minh. 10% 4.2.1, 4.2.2 3
  4. ­ Thảo luận tại lớp 3 Điểm kiểm tra giữa kỳ ­ Thi viết/trắc nghiệm (60 phút) 20% 4.1.1, 4.1.2,  4 Điểm   thi   kết   thúc   học  ­ Thi viết/ trả lời câu hỏi và  60% 4.1, 4.2, 4.3 phần giải quyết tinh huống/ (90  phút) ­ Tham dự đủ 80% tiết lý  thuyết và giờ thảo luận ­ Bắt buộc dự thi 7.2. Cách tính điểm ­ Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ  0 đến 10), làm tròn đến 0.5.  ­ Điểm học phần là tổng điểm của tất cả  các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân  với trọng số tương  ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ  số  thập   phân.  8. Tài liệu học tập:  8.1. Giáo trình chính: [1] International Marketing, 13th, Philip R.Cateora, Mary Gilly, John L.Graham, McGraw.Hill,  2007.  8.2. Tài liệu tham khảo: [2] Global marketing: Foreign entry, local marketing & global management, Johansson Johny K,  Mc Graw Hill, 2000 [3] Principles of Marketing: An Global perspective, Kotler Philip, Prentice Hall, 2009 [4] Basic  Marketing: A Global–Managerial  Approach.  William Perreault, E.  Jerome  McCarthy,  McGraw­Hill, 2005. Ngày 15 tháng 06 năm 2015  Ngày 15 tháng 06 năm 2015  Ngày 15 tháng 06 năm 2015  Trưởng khoa Tổ trưởng Bộ môn Người biên soạn (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) 4
  5. HUFLIT, ngày     tháng 06 năm 2015  Ban giám hiệu ** Ghi chú: Đề cương có thể thay đổi tuỳ theo tình hình thực tế giảng dạy 5
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2