intTypePromotion=1

Đề cương chi tiết học phần Quản trị chất lượng (Quality Management)

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
50
lượt xem
2
download

Đề cương chi tiết học phần Quản trị chất lượng (Quality Management)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Đề cương chi tiết học phần Quản trị chất lượng (Quality Management)" cung cấp các thông tin về môn học, điều kiện tiên quyết, mục tiêu của học phần, mô tả tóm tắt nội dung học phần, nhiệm vụ của sinh viên; các thang điểm và nội dung chi tiết học phần.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần Quản trị chất lượng (Quality Management)

  1. BM01.QT02/ĐNT­ĐT TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ ­ TIN HỌC TP.HCM CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ________ ___________ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  1. Thông tin chung về học phần ­ Tên học phần: Quản trị Chất lượng (Quality Management) ­ Mã số học phần: 1424063 ­ Số tín chỉ học phần: 03 tín chỉ  ­ Thuộc chương trình đào tạo của bậc, ngành: bậc Đại học chính quy, Kiến thức ngành ­ Số tiết học phần:   Nghe giảng lý thuyết : 35 tiết  Làm bài tập trên lớp : 0 tiết  Thảo luận : 5 tiết  Thực hành, thực tập (ở phòng thực hành, phòng Lab,...): 00 tiết  Hoạt động theo nhóm : 5 tiết  Tự học : 90 tiết ­  Đơn vị phụ trách học phần: Khoa Quản trị Kinh doanh Quốc tế / Bộ môn Quản trị Nhân sự 2. Học phần trước: Quản trị học, Quản trị Doanh nghiệp 3. Mục tiêu của học phần:  Kiến thức: Nghiên cứu và xây dựng kiến thức về hiến lược quản trị chất lượng trên nền tảng tư duy   giải quyết vấn đề và cải tiến liên tục Các bước và quy trình quản trị chất lượng trong sản xuất và dịch vụ nhằm đem lại hiệu   quả cao nhất cho doanh nghiệp  Phương pháp triển khai, đánh giá, cải tiến chất lượng trong thực tế doanh nghiệp và biện  pháp kiểm soát kết quả thực hiện các hệ thống quản lý chất lượng đồng bộ Kỹ năng: Trang bị  các kỹ  năng, kiến thức xây dựng hệ  thống quản trị  chất lượng chuyên nghiệp,  đồng bộ và toàn diện Quản lý nhận biết, quản lý, triển khai, cải tiến chất lượng trong doanh nghiệp thực tiễn  Thái độ: Học tập chăm chỉ, chuyên cần và chuyên nghiệp 1
  2. Luôn rèn luyện thái độ cầu tiến trong lúc học lý thuyết, siêng năng và cẩn thận trong thực  hành tại doanh nghiệp Thể hiện được sự đam mê nghề nghiệp trong ngành   4. Chuân đâu ra:  ̉ ̀ Chuẩn  Nội dung Đáp ứng CĐR  đầu ra CTĐT 4.1.1. Giải  thích   được  tầm quan  trọng  của   hệ   thống  quản trị  chất  K1 lượng trong doanh nghiệp, và hiểu rõ mục tiêu, yếu tố hợp thành chất  lượng, quá trình hoạt động và thông tin phản hồi. K2 Kiến  4.1.2. Nắm rõ kiến thức chất lượng và quản trị  chất lượng, các mô  hình quản trị chất lượng tiên tiến, cách xây dựng và thực hiện có hiệu  K3 thức quả hệ thống quản trị chất lượng toàn diện     4.1.3. Nắm rõ các nguyên tắc và phương pháp đánh giá chất lượng,  nhằm định hướng cải tiến liên tục. 4.2.1 Kỹ  năng nghề  nghiệp biết lên kế  hoạch và tổ  chức thực hiện   một hệ  thống quản trị  chất lượng đồng bộ  và toàn diện (có thể  chọn  S1 một số mô hình quản trị chất lượng và phương pháp đánh giá cải tiến  Kỹ  cho một doanh nghiệp cụ thể). Có thể thực hiện một để án nghiên cứu,  thu nhập thông tin, trình bày các kết quả đạt được nhằm hoàn thiện hệ  năng thống quản trị chất lượng trong doanh nghiệp. S2 4.2.2 Kỹ  năng cá nhân giúp tư  duy, năng động, có kỹ  năng tìm kiếm,   tổng hợp, phân tích và đánh giá thông tin liên quan cuộc đời, kỹ  năng  giải quyết tình huống trong cuộc sống, kỹ  năng sáng tạo trong công  việc, kỹ năng học tập suốt đời. 4.3.1. Có tinh thần trách nhiệm với tổ  chức, cộng đồng, xã hội trong   pháp luật, qui định của tổ chức nơi mình học và làm việc , tham gia các  A1 giờ học của Khoa và hoàn thành toàn bộ bài tập được giao. Thái  4.3.2. Chấp hành nội qui, qui định, kỷ  luật   trường học, hiểu và tôn  A2 trọng, giữ gìn văn hóa tổ chức, có tác phong chuyên nghiệp. độ 4.3.3. Tự  tin và chủ  động trong công việc, biết chấp nhận khó khăn,  A3 sống và làm việc một cách khoa học, trung thực, thân thiện với mọi   người. 5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:  2
  3. Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức về Quản trị chất lượng để từ đó giúp sinh viên xác định   được vai trò của quản lý chất lượng trong doanh nghiệp, cách thức tổ chức thực hiện quản lý và cải tiến   chất lượng sản phẩm và dịch vụ; sự hữu ích của chất lượng và quản trị  chất lượng dành cho sinh viên   chuyên ngành quản trị kinh doanh và quản trị nhân sự nói riêng. Nắm được kiến thức môn học sinh viên có thể hiểu và áp dụng hệ thống quản trị chất lượng, các yếu tố  tổ hợp của chất lượng, quá trình hoạt động và cải tiến liên tục trong doanh nghiệp.  Môn học còn giúp cho sinh viên nắm bắt được mô hình quản trị chất lượng tiên tiến, cách thức xây dựng  và phát triển hệ thống quản lý chất lượng toàn diện, các phương pháp đánh giá chất lượng nhằm tạo ra   những sản phẩm/ dịch vụ có chất lượng theo nhu cầu thực tế thị trường. Trong quá trình học, sinh viên   sẽ trao đổi và thảo luận, đồng thời giải quyết vấn đề theo tình huống điển hình. 6. Nhiệm vụ của sinh viên: Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: ­ Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. ­ Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. ­ Tham dự thi giữa kỳ trên lớp. ­ Làm bài tiểu luận kết thúc học phần. ­ Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.  7. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 7.1. Cách đánh giá Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: TT Điểm thành phần Quy định Trọng số Mục tiêu 1 Điểm chuyên cần ­ Số tiết tham dự học/tổng số  10% 4.3.1, 4.3.2 tiết 2 Điểm bài tập nhóm ­ Báo cáo/thuyết minh. 10% 4.2.1, 4.2.2 ­ Thảo luận tại lớp 3 Điểm kiểm tra giữa kỳ ­ Thi viết, trắc nghiệm, tình  20% 4.1.1, 4.1.2,  huống (90 phút). 4.2.1, 4.2.2 3 Điểm kết thúc học phần ­ Bài tiểu luận cuối khóa 60% 4.1, 4.2, 4.3 ­ Tham dự đủ 80% tiết lý  thuyết và giờ thảo luận ­ Bắt buộc phải nộp bài tiểu  luận 7.2. Cách tính điểm 3
  4. ­ Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến  10), làm tròn đến 0.5.  ­ Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng   số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân.  8. Tài liệu học tập:  8.1. Giáo trình chính: [1] Mary Besterfield Sarce (1999), Total Quality Management, 2nd New Jersey, Prentice Hall 8.2. Tài liệu tham khảo: [2] Edward Sallis (2015), Total Qualily Management in Education, Routledge  [3] Tạ, Thị Kiều An (2000), Quản lý chất lượng toàn diện – Total quality management, NXB Thống kê  Hà Nội  [4] ISO 9000 quality systems handbook / David Hoyle. ­ 4th ed. ­ OxfordBoston : Butterworth­Heinemann,  2001.  Ngày 15 tháng 06 năm 2015  Ngày 15 tháng 06 năm 2015  Ngày 15 tháng 06 năm 2015  Trưởng khoa Tổ trưởng Bộ môn Người biên soạn (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) HUFLIT, ngày     tháng 06 năm 2015  Ban giám hiệu ** Ghi chú: Đề cương có thể thay đổi tuỳ theo tình hình thực tế giảng dạy 4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2