Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 10 chương 3 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Minh Thanh

Chia sẻ: Nguyên Nguyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
8
lượt xem
0
download

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 10 chương 3 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Minh Thanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 10 chương 3 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Minh Thanh giúp các em củng cố và khắc sâu kiến thức về phương pháp tọa độ trong mặt phẳng, cũng như vận dụng công thức vào giải quyết bài toán cụ thể. Tài liệu di kèm có đáp án giúp các em so sánh kết quả và tự đánh giá được lực học bản thân, từ đó có phương pháp để kiểm tra đạt kết quả cao. Chúc các em thành công!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 10 chương 3 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Minh Thanh

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC<br /> <br /> (20 câu trắc nghiệm)<br /> (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)<br /> Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................<br /> Câu 1: Cho tam giác A BC có A (- 1; - 2), B (0;2), C (- 2;1). Đường trung tuyến B M có phương trình là<br /> A. 3x - y - 2 = 0 .<br /> <br /> B. 5x - 3y + 6 = 0 .<br /> <br /> C. x - 3y + 6 = 0 .<br /> <br /> D. 3x - 5y + 10 = 0 .<br /> <br /> Câu 2: Cho A (1; - 2) và D : 2x + y + 1 = 0 . Đường thẳng d đi qua điểm A và vuông góc với D có<br /> phương trình là<br /> A. x - 2y - 3 = 0 .<br /> <br /> B. x - 2y - 5 = 0 .<br /> <br /> C. x + 2y + 3 = 0 .<br /> <br /> D. x + 2y - 5 = 0 .<br /> <br /> Câu 3: Góc giữa hai đường thẳng D 1 : x + y - 1 = 0 và D 2 : x - 3 = 0 bằng<br /> A. 450 .<br /> <br /> B. 600 .<br /> <br /> C. 300 .<br /> <br /> D. Kết quả khác.<br /> <br /> Câu 4: Cho tam giác A BC có A (1; 3), B (- 1; - 5), C (- 4; - 1). Đường cao A H của tam giác có phương<br /> trình là<br /> A. 3x + 4y - 15 = 0 .<br /> <br /> B. 4x + 3y - 13 = 0 .<br /> <br /> C. 4x - 3y + 5 = 0 .<br /> <br /> ìï x = 1 - t<br /> Câu 5: Hệ số góc k của đường thẳng D : ïí<br /> là<br /> ïï y = 3 + 2t<br /> î<br /> 1<br /> 1<br /> A. k = .<br /> B. k = 3 .<br /> C. k = - .<br /> 3<br /> 2<br /> <br /> D. 3x - 4y + 9 = 0 .<br /> <br /> D. k = - 2 .<br /> <br /> Câu 6: Cho 3 điểm A (2;2), B (- 3; 4), C (0; - 1). Viết phương trình đường thẳng D đi qua điểm C và<br /> song song với A B .<br /> A. 2x + 5y + 5 = 0 .<br /> <br /> B. 5x - 2y - 2 = 0 .<br /> <br /> C. 5x + 2y + 2 = 0 .<br /> <br /> D. 2x + 5y - 5 = 0 .<br /> <br /> Câu 7: Cho M (2; - 3) và D : 3x + 4y - m = 0 . Tìm m để d (M , D ) = 2 .<br /> A. m = ± 9 .<br /> C. m = 9 .<br /> <br /> B. m = 9 hoặc m = - 11 .<br /> D. m = 9 hoặc m = 11 .<br /> <br /> Câu 8: Cho tam giác A BC<br /> <br /> có A (4; - 2). Đường cao B H : 2x + y - 4 = 0 và đường cao<br /> <br /> CK : x - y - 3 = 0 . Viết phương trình đường cao kẻ từ đỉnh A .<br /> A. 4x - 3y - 22 = 0 . B. 4x - 5y - 26 = 0 . C. 4x + 5y - 6 = 0 .<br /> <br /> D. 4x + 3y - 10 = 0 .<br /> <br /> Câu 9: Cho tam giác A BC có phương trình các cạnh A B : x + 2y - 2 = 0 , B C : 5x - 4y - 10 = 0 và<br /> A C : 3x - y + 1 = 0 . Gọi H là chân đường cao kẻ từ đỉnh C . Tìm tọa độ điểm H .<br /> æ4 3 ö<br /> æ 3ö<br /> æ1 9 ö<br /> ÷<br /> ÷<br /> ÷.<br /> A. H çç ; ÷<br /> .<br /> B. H çç- 1; ÷<br /> .<br /> C. H (0;1).<br /> D. H çç ; ÷<br /> ÷<br /> ÷<br /> ÷<br /> çè 5 5 ÷<br /> çè<br /> çè5 10 ÷<br /> 2 ø÷<br /> ø<br /> ø<br /> Câu 10: Cho tam giác A BC có A (0;1), B (2; 0), C (- 2; - 5). Tính diện tích S của tam giác A BC .<br /> A. S =<br /> <br /> 5<br /> .<br /> 2<br /> <br /> B. S = 7 .<br /> <br /> C. S =<br /> <br /> 7<br /> .<br /> 2<br /> <br /> D. S = 5 .<br /> <br /> Câu 11: Cho A (2; - 5) và d : 3x - 2y + 1 = 0 . Tìm tọa độ hình chiếu H của A trên d .<br /> <br /> æ25 31ö<br /> ÷.<br /> A. H çç ; ÷<br /> ÷<br /> çè13 13 ø÷<br /> <br /> æ 25 31 ö÷<br /> B. H çç; ÷.<br /> ÷<br /> çè 13 13 ø÷<br /> <br /> æ 25 31 ÷<br /> ö<br /> æ25 31 ÷<br /> ö<br /> ÷<br /> ÷<br /> C. H çç.<br /> D. H çç ; .<br /> ;÷<br /> ÷<br /> çè 13 13 ÷<br /> çè13 13 ÷<br /> ø<br /> ø<br /> r<br /> Câu 12: Đường thẳng d đi qua điểm A (- 2; - 3) và có VTCP u = (- 2;1) có phương trình là<br /> ìï x = - 2 - 2t<br /> A. ïí<br /> .<br /> ïï y = 1 - 3t<br /> î<br /> <br /> ìï x = - 2 + t<br /> B. ïí<br /> .<br /> ïï y = - 3 - 2t<br /> î<br /> <br /> ìï x = - 2 - 2t<br /> C. ïí<br /> .<br /> ïï y = - 3 + t<br /> î<br /> <br /> ìï x = - 2 - 3t<br /> D. ïí<br /> .<br /> ïï y = 1 - 2t<br /> î<br /> Trang 1/2 - Mã đề thi 061<br /> <br /> ur<br /> Câu 13: Viết phương trình đường thẳng D đi qua điểm M (5; 0) và có VTPT n = (1; - 3).<br /> <br /> A. 3x + y - 15 = 0 .<br /> <br /> B. x - 3y - 5 = 0 .<br /> <br /> C. x - 3y + 5 = 0 .<br /> <br /> D. 3x - y - 15 = 0 .<br /> <br /> Câu 14: Tìm m để D ^ D ' , với D : 2x + y - 4 = 0 và D ' : y = (m - 1)x + 3 .<br /> <br /> 1<br /> 1<br /> 3<br /> 3<br /> .<br /> B. m = .<br /> C. m = .<br /> D. m = - .<br /> 2<br /> 2<br /> 2<br /> 2<br /> Câu 15: Cho hai đường thẳng song song d : x + y + 1 = 0 và d ' : x + y - 3 = 0 . Khoảng cách giữa d<br /> và d ' bằng<br /> A. m = -<br /> <br /> A. 4 2 .<br /> <br /> B. 3 2 .<br /> <br /> C.<br /> <br /> 2.<br /> <br /> D. 2 2 .<br /> <br /> Câu 16: Tính khoảng cách từ điểm M (1; - 1) đến đường thẳng D : 4 x + y- 10 = 0 .<br /> A. d (M , D ) =<br /> <br /> 7<br /> <br /> .<br /> <br /> 17<br /> <br /> B. d (M , D ) =<br /> <br /> 2<br /> <br /> .<br /> <br /> 17<br /> <br /> 5<br /> <br /> C. d (M , D ) =<br /> <br /> .<br /> <br /> 17<br /> <br /> D. d (M , D ) =<br /> <br /> 3<br /> <br /> .<br /> <br /> 17<br /> <br /> Câu 17: Gọi I (a ;b) là giao điểm của hai đường thẳng d : x - y + 4 = 0 và d ' : 3x + y - 5 = 0 . Tính<br /> <br /> a + b.<br /> A. a + b =<br /> <br /> 7<br /> .<br /> 2<br /> <br /> B. a + b =<br /> <br /> 5<br /> .<br /> 2<br /> <br /> C. a + b =<br /> <br /> 3<br /> .<br /> 2<br /> <br /> D. a + b =<br /> <br /> 9<br /> .<br /> 2<br /> <br /> Câu 18: Cho hai điểm A (2; 3) và B (4; - 5). Phương trình đường thẳng A B là<br /> A. x - 4y + 10 = 0 .<br /> <br /> B. x - 4y - 10 = 0 .<br /> <br /> C. 4x + y + 11 = 0 .<br /> <br /> D. 4x + y - 11 = 0 .<br /> <br /> ìï x = 3 + t<br /> Câu 19: Cho hai đường thẳng d : 2x - y + 3 = 0 và d ' : ïí<br /> . Khẳng định nào dưới đây là<br /> ïï y = 4 + 2t<br /> î<br /> đúng?<br /> A. d / / d ' .<br /> B. d ^ d ' .<br /> C. d cắt d ' .<br /> D. d º d ' .<br /> <br /> Câu 20: Cho d : 3x - y = 0 và d ' : m x + y - 1 = 0 . Tìm m để cos (d, d ') =<br /> 3 hoặc m = 0 .<br /> <br /> A. m = C. m =<br /> <br /> 1<br /> .<br /> 2<br /> <br /> B. m = 0 .<br /> <br /> 3 hoặc m = 0 .<br /> <br /> D. m = ± 3 .<br /> <br /> -----------------------------------------------<br /> <br /> ----------- HẾT ----------<br /> <br /> 1.B<br /> 11.C<br /> <br /> 2.B<br /> 12.C<br /> <br /> 3.A<br /> 13.B<br /> <br /> 4.D<br /> 14.C<br /> <br /> BẢNG ĐÁP ÁN<br /> 5.D<br /> 6.A<br /> 15.D<br /> 16.A<br /> <br /> 7.B<br /> 17.D<br /> <br /> 8.C<br /> 18.D<br /> <br /> 9.A<br /> 19.A<br /> <br /> 10.B<br /> 20.C<br /> <br /> Trang 2/2 - Mã đề thi 061<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản