intTypePromotion=1

Đề kiểm tra 1 tiết HK2 Vật lý 12 - THPT BC Chu Văn An (Kèm đáp án)

Chia sẻ: Nhi Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
172
lượt xem
23
download

Đề kiểm tra 1 tiết HK2 Vật lý 12 - THPT BC Chu Văn An (Kèm đáp án)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn đang bối rối không biết phải giải quyết thế nào để vượt qua kì kiểm tra 1 tiết sắp tới với điểm số cao. Hãy tham khảo 2 Đề kiểm tra 1 tiết HK2 Vật lý 12 của trường THPT BC Chu Văn An (Kèm đáp án) để giúp cho mình thêm tự tin bước vào kì thi này nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 1 tiết HK2 Vật lý 12 - THPT BC Chu Văn An (Kèm đáp án)

  1. SỞ GD VÀ ĐT BÌNH THUẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2011 TRƯỜNG THPT BC CHU VĂN AN MÔN VẬT LÝ 12 (CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN) THỜI GIAN: 60 PHÚT (Không kể thời gian phát đề) MÃ ĐỀ 301 (Đề này có 40 câu/ 3 trang) Câu 1. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo bởi : A. prôtôn, nơtron và êlectron. B. nơtron và êlectron. C. prôtôn, nơtron. D. prôtôn và êlectron. 4 14 1 Câu 2. Cho phản ứng hạt nhân sau: 2 He + 7 N  X + 1 H . Hạt nhân X là hạt nào sau đây: 17 19 4 9 A. 8 O. B. 10 Ne . C. 3 Li . D. 4 He . 27 Câu 3. Số nơtron trong hạt nhân 13 Al là bao nhiêu ? A. 13. B. 14. C. 27. D.40. Câu 4. Đại lượng nào đặc trưng cho mức độ bền vững của một hạt nhân ? A. năng lượng liên kết riêng. B. năng lượng liên kết. C. số hạt prôtôn. D. số hạt nuclôn. Câu 5. Xét phản ứng: 1 H  1 H  2 He 0 n . Biết mH = 2,0135u, mHe = 3,0149u, mn = 1,0087u, 1u = 931MeV/c2. 2 2 3 1 Năng lượng toả ra của phản ứng là: A.3,1654 MeV. B.1,8820 MeV C. 2,7390 MeV. D. 7,4990MeV 14 Câu 6. Hạt nhân 6 C phóng xạ . Hạt nhân con sinh ra có A. 5p và 6n. B. 6p và 7n. C. 7p và 7n. D. 7p và 6n. Câu 7. Phóng xạ nào không có sự thay đổi về cấu tạo hạt nhân? A. Phóng xạ α B. Phóng xạ C. Phóng xạ . D. Phóng xạ Câu 8. Một lượng chất phóng xạ có số lượng hạt nhân ban đầu là N0 sau 2 chu kì bán rã ,số lượng hạt nhân phóng xạ còn lại là A. N0/2. B. N0/4. C. N0/8. D. N0/16 Câu 9. Hằng số phóng xạ  và chu kỳ bán rã T liên hệ nhau bởi hệ thức 0,963 A .  . T = ln 2 B .  = T.ln 2 C .  = T / 0,693 D.=- T 238 234 Câu 10. Hạt nhân Uran 92 U phân rã cho hạt nhân con là Thori 90Th . Phân rã này thuộc loại phóng xạ nào? A . Phóng xạ  B . Phóng xạ - C . Phóng xạ + D . Phóng xạ  Câu 11. Chiếu một ánh sáng đơn sắc vào một tấm đồng (đồng có giới hạn quang điện là 0,3 m ). Hiện tượng quang điện không xảy ra nếu ánh sáng có bước sóng : A.0,1 m . B.0,2 m . C.0,3 m . D.0,4 m . Câu 12. Khi chiếu tia tử ngoại vào một tấm kẽm nhiễm điện dương thì điện tích của tấm kẽm không đổi. Đó là do : A. tia tử ngoại không làm bật được êlectron ra khỏi kẽm. B. tia tử ngoại không làm bật được cả êlectron và ion dương ra khỏi kẽm. C. tia tử ngoại không làm bật được đồng thời êlectron và ion dương ra khỏi kẽm. D. tia tử ngoại làm bật êlectron ra khỏi kẽm nhưng êlectrong này bị bản kẽm nhiễm điện dương hút lại. Câu 13. Công thoát êlectron ra khỏi đồng là 4,47eV. Tính giới hạn quang điện của đồng. A.0,278 m . B.0,278mm. C.0,278nm. D.0,278pm. Câu 14. Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng : A. bức êlectron ra khỏi bề mặt khi bị chiếu sáng. B. giải phóng êlectron ra khỏi mối liên kết trong chất bán dẫn khi bị chiếu sáng. C. giải phóng êlectron ra khỏi kim loại bằng cách đốt nóng. D. giải phóng êlectron ra khỏi một chất bằng cách bắn phá ion. Đề kiểm tra học kỳ II. Môn Vật lý 12 – Mã đề 301 Trang 1
  2. Câu 15. Ánh sáng phát quang của một chất có bước sóng 0,5 m . Hỏi nếu chiếu vào chất đó ánh sáng có bước sóng nào dưới đây thì nó sẽ không phát quang ? A. 0,3 m . B. 0,4 m . C. 0,5 m . D. 0,6 m Câu 16. Câu nào dưới đây nói lên nội dung chính xác của khái niệm về quỹ đạo dừng ? A. Quỹ đạo ứng với năng lượng của các trạng thái dừng. B. Quỹ đạo mà êlectron bắt buộc phải chuyển động trên đó. C. Bán kính quỹ đạo có thể tính toán được một cách chính xác. D. Quỹ đạo có bán kính tỉ lệ với bình phương của các số nguyên liên tiếp. Câu 17. Tia laze không có đặc điểm nào dưới đây ? A. Độ đơn sắc cao. B. Độ định hướng cao. C. Cường độ lớn. D. Công suất lớn. Câu 18. Màu đỏ của rubi là do ion nào phát ra ? A.nhôm. B.ôxi. C.crôm. D.Các ion khác. Câu 19. Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là : A. Bước sóng dài nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó để gây ra được hiện tượng quang điện. B. Bước sóng ngắn nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó để gây ra được hiện tượng quang điện. C. Công nhỏ nhất dùng để bứt electron ra khỏi kim loại đó. D. Công lớn nhất dùng để bứt electron ra khỏi kim loại đó. Câu 20.Giới hạn quang điện của kẽm là 0,36  m , công thoát của kẽm lớn hơn của Natri là 1,4 lần . Tìm giới hạn quang điện của Natri : A. 0,504  m B. 0,625  m C. 0,489  m D. 0,669  m. Câu 21. Quan sát ánh sáng phản xạ trên các váng dầu mỡ hoặc bong bóng xà phòng, ta thấy những vầng màu sặc sỡ. Đó là hiện tượng nào sau đây ? A. Giao thoa ánh sáng . B. Nhiễu xạ ánh sáng. C. Tán sắc ánh sáng. D. Khúc xạ ánh sáng. Câu 22. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách giữa hai khe là 0,6 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Chín vân sáng liên tiếp trên màn cách nhau 16 mm. Bước sóng của ánh sáng là : A.0,6  m. B. 0,5  m. C. 0,55  m. D. 0,46  m. Câu 23. Coâng thöùc naøo ñuùng vôùi coâng thöùc khoaûng vaân? a D D D A. i   . B. i  . C. i  . D. i   . D 2a a a Câu 24.Tia X coù böôùc soùng: A. lôùn hôn tia hoàng ngoaïi. B. lôùn hôn tia töû ngoaïi. C. nhoû hôn tia töû ngoaïi. D. khoâng theå ño ñöôïc. Câu 25.Trong vieäc chieáu vaø chuïp aûnh noäi taïng baèng tia X, ngöôøi ta phaûi heát söùc chuù yù traùnh taùc duïng naøo döôùi ñaây cuûa tia X? A. Khaû naêng ñaâm xuyeân. B. Laøm ñen kính aûnh. C. Laøm phaùt quang moät soá chaát. D. Huyû dieät teá baøo. Câu 26.Tia hồng ngoại coù A. böôùc soùng lôùn hôn so vôùi aùnh saùng nhìn thaáy. B. böôùc soùng nhoû hôn so vôùi aùnh saùng nhìn thaáy. C. böôùc soùng nhoû hôn so vôùi tia töû ngoaïi. D. taàn soá lôùn hôn so vôùi tia töû ngoaïi. Câu 27. Khi soùng aùnh saùng truyeàn töø moät moâi tröôøng naøy sang moät moâi tröôøng khaùc thì: A. taàn soá khoâng ñoåi, nhöng böôùc soùng thay ñoåi. B. böôùc soùng khoâng ñoåi, nhöng taàn soá thay ñoåi. C. caû taàn soá laãn böôùc soùng ñeàu khoâng ñoåi. D. caû taàn soá laãn böôùc soùng ñeàu thay ñoåi. Câu 28. Ñeå nhaän bieát söï coù maët cuûa caùc nguyeân toá hoaù hoïc trong moät maãu vaät, ta phaûi nghieân cöùu loaïi quang phoå naøo cuûa maãu vaät ñoù? Đề kiểm tra học kỳ II. Môn Vật lý 12 – Mã đề 301 Trang 2
  3. A. quang phoå vaïch phaùt xaï. B. quang phoå lieân tuïc. C. quang phoå haáp thuï D. caû ba quang phoå treân. Câu 29. Hieäu ñieän theá giöõa anoát vaø catoát cuûa moät oáng Cu-lít-giô laø 10kV. Cho ñieän tích cuûa eâlectron laø – e = - 1,6.10-19C, ñoäng naêng cöïc ñaïi cuûa caùc eâlectron khi ñaäp vaøo anoát coù giaù trò: A.16 2 .10-16J. B.16.10-16J. C.16 2 .10-15J. D.16.10-15J. Câu 30. Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niu-tơn nhằm chứng minh : A. sự tồn tại của ánh sáng đơn sắc. B. lăng kính không làm thay đổi màu sắc của ánh sáng qua nó. C. ánh sáng Mặt Trời không phải là ánh sáng đơn sắc. D. ánh sáng có bất kỳ màu gì, khi qua lăng kính đều bị lệch về phía đáy. Câu 31. Câu nào sai ? Quang phổ liên tục được phát ra bởi chất nào dưới đây khi bị nung nóng ? A. chất rắn. B. chất lỏng. C. chất khí ở áp suất thất. D. chất khí ở áp suất cao. Câu 32. Công thức tính tần số dao động riêng của mạch dao động : 1 LC 2 A. f  . B. f  . C. f  . D. f  2 LC 2 LC 2 LC Câu 33. Sự biến thiên của dòng điện i trong một mạch dao động lệch pha như thế nào so với biến thiên của điện tích q của một bản tụ điện? A. i cùng pha với q. B. i ngược pha với q.   C. i sớm pha so với q. D. i trễ pha so với q. 2 2 Câu 34. Sóng điện từ có tần số 12 MHz thuộc loại sóng nào dưới đây : A. sóng cực ngắn. B. sóng ngắn. C. sóng trung. D. sóng dài. Câu 35. Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung 200pF và một cuộn cảm có độ tự cảm 0,02H. Chu kỳ dao động riêng của mạch là: A.12,5.10-6s. B.1,25.10-6s. C. 125.10-6s. D. 0,125.10-6s. Câu 36. Đặc điểm nào trong số các đặc điểm dưới đây không phải là đặc điểm chung của sóng cơ và sóng điện từ? A. Mang năng lượng. B. là sóng ngang. C. Bị nhiễu xạ khi gặp vật cản. D. truyền được trong chân không. Câu 37. Trong sơ đồ khối của một máy phát sóng vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào dưới đây? A. Mạch phát sóng điện từ. B. Mạch biến điệu. C. Mạch tách sóng. D. Mạch khuếch đại. Câu 38.Trong mạch dao dao động LC (chu kỳ T = 2 LC ), năng lượng điện từ của mạch dao động sẽ : A. Biến thiên điều hòa với chu kỳ 2T B. Biến thiên điều hòa với chu kỳ T T C. Biến thiên điều hòa với chu kỳ D. Không biến thiên theo thời gian 2 Câu 39. Sóng vô tuyến điện nào sau đây được dùng trong truyền hình ? A. Sóng cực ngắn B. Sóng dài C. Sóng trung D. Sóng ngắn Câu 40. Thuyết điện từ Mắc-xoen đề cập vấn đề gì? A. Tương tác của điện trường với điện tích. B. Tương tác của từ trường với dòng điện. C. Tương tác của điện từ trường với các điện tích. D. Mối quan hệ giữa điện trường với từ trường. ………………………………HẾT…………………………………. SỞ GD VÀ ĐT BÌNH THUẬN ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2008 - 2009 TRƯỜNG THPT BC CHU VĂN AN MÔN VẬT LÝ 12 (CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN) Đề kiểm tra học kỳ II. Môn Vật lý 12 – Mã đề 301 Trang 3
  4. THỜI GIAN: 60 PHÚT (Không kể thời gian phát đề) MÃ ĐỀ 301 CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A X X X X X X X X X B X X X C X X X D X X X X X CÂU 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A X X X X X X X X X B X X C X X X X D X X X X X Đề kiểm tra học kỳ II. Môn Vật lý 12 – Mã đề 301 Trang 4
  5. SỞ GD VÀ ĐT BÌNH THUẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2011 TRƯỜNG THPT BC CHU VĂN AN MÔN VẬT LÝ 12 (CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN) THỜI GIAN: 60 PHÚT (Không kể thời gian phát đề) MÃ ĐỀ 302 (Đề này có 40 câu/ 3 trang) Câu 1. Chiếu một ánh sáng đơn sắc vào một tấm đồng (đồng có giới hạn quang điện là 0,3 m ). Hiện tượng quang điện không xảy ra nếu ánh sáng có bước sóng : A.0,1 m . B.0,2 m . C.0,3 m . D.0,4 m . Câu 2. Khi chiếu tia tử ngoại vào một tấm kẽm nhiễm điện dương thì điện tích của tấm kẽm không đổi. Đó là do : A. tia tử ngoại không làm bật được êlectron ra khỏi kẽm. B. tia tử ngoại không làm bật được cả êlectron và ion dương ra khỏi kẽm. C. tia tử ngoại không làm bật được đồng thời êlectron và ion dương ra khỏi kẽm. D. tia tử ngoại làm bật êlectron ra khỏi kẽm nhưng êlectrong này bị bản kẽm nhiễm điện dương hút lại. Câu 3. Công thoát êlectron ra khỏi đồng là 4,47eV. Tính giới hạn quang điện của đồng. A.0,278 m . B.0,278mm. C.0,278nm. D.0,278pm. Câu 4. Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng : A. bức êlectron ra khỏi bề mặt khi bị chiếu sáng. B. giải phóng êlectron ra khỏi mối liên kết trong chất bán dẫn khi bị chiếu sáng. C. giải phóng êlectron ra khỏi kim loại bằng cách đốt nóng. D. giải phóng êlectron ra khỏi một chất bằng cách bắn phá ion. Câu 5. Ánh sáng phát quang của một chất có bước sóng 0,5 m . Hỏi nếu chiếu vào chất đó ánh sáng có bước sóng nào dưới đây thì nó sẽ không phát quang ? A. 0,3 m . B. 0,4 m . C. 0,5 m . D. 0,6 m Câu 6. Câu nào dưới đây nói lên nội dung chính xác của khái niệm về quỹ đạo dừng ? A. Quỹ đạo ứng với năng lượng của các trạng thái dừng. B. Quỹ đạo mà êlectron bắt buộc phải chuyển động trên đó. C. Bán kính quỹ đạo có thể tính toán được một cách chính xác. D. Quỹ đạo có bán kính tỉ lệ với bình phương của các số nguyên liên tiếp. Câu 7. Tia laze không có đặc điểm nào dưới đây ? A. Độ đơn sắc cao. B. Độ định hướng cao. C. Cường độ lớn. D. Công suất lớn. Câu 8. Màu đỏ của rubi là do ion nào phát ra ? A.nhôm. B.ôxi. C.crôm. D.Các ion khác. Câu 9. Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là : A. Bước sóng dài nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó để gây ra được hiện tượng quang điện. B. Bước sóng ngắn nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó để gây ra được hiện tượng quang điện. C. Công nhỏ nhất dùng để bứt electron ra khỏi kim loại đó. D. Công lớn nhất dùng để bứt electron ra khỏi kim loại đó. Câu 10.Giới hạn quang điện của kẽm là 0,36  m , công thoát của kẽm lớn hơn của Natri là 1,4 lần . Tìm giới hạn quang điện của Natri : A. 0,504  m B. 0,625  m C. 0,489  m D. 0,669  m. Câu 11. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo bởi : A. prôtôn, nơtron và êlectron. B. nơtron và êlectron. C. prôtôn, nơtron. D. prôtôn và êlectron. 4 14 1 Câu 12. Cho phản ứng hạt nhân sau: 2 He + 7 N  X + 1 H . Hạt nhân X là hạt nào sau đây: 17 19 4 9 A. 8 O. B. 10 Ne . C. 3 Li . D. 4 He . 27 Câu 13. Số nơtron trong hạt nhân 13 Al là bao nhiêu ? A. 13. B. 14. C. 27. D.40. Câu 14. Đại lượng nào đặc trưng cho mức độ bền vững của một hạt nhân ? Đề kiểm tra học kỳ II. Môn Vật lý 12 Trang 1
  6. A. năng lượng liên kết riêng. B. năng lượng liên kết. C. số hạt prôtôn. D. số hạt nuclôn. 2 2 3 1 Câu 15. Xét phản ứng: 1 H  1 H  2 He 0 n . Biết mH = 2,0135u, mHe = 3,0149u, mn = 1,0087u, 1u = 931MeV/c2. Năng lượng toả ra của phản ứng là: A.3,1654 MeV. B.1,8820 MeV C. 2,7390 MeV. D. 7,4990MeV 14 Câu 16. Hạt nhân 6 C phóng xạ . Hạt nhân con sinh ra có A. 5p và 6n. B. 6p và 7n. C. 7p và 7n. D. 7p và 6n. Câu 17. Phóng xạ nào không có sự thay đổi về cấu tạo hạt nhân? A. Phóng xạ α B. Phóng xạ C. Phóng xạ . D. Phóng xạ Câu 18. Một lượng chất phóng xạ có số lượng hạt nhân ban đầu là N0 sau 2 chu kì bán rã ,số lượng hạt nhân phóng xạ còn lại là A. N0/2. B. N0/4. C. N0/8. D. N0/16 Câu 19. Hằng số phóng xạ  và chu kỳ bán rã T liên hệ nhau bởi hệ thức 0,963 A .  . T = ln 2 B .  = T.ln 2 C .  = T / 0,693 D.=- T 238 234 Câu 20. Hạt nhân Uran 92 U phân rã cho hạt nhân con là Thori 90Th . Phân rã này thuộc loại phóng xạ nào? A . Phóng xạ  B . Phóng xạ - C . Phóng xạ + D . Phóng xạ  Câu 21. Công thức tính tần số dao động riêng của mạch dao động : 1 LC 2 A. f  . B. f  . C. f  . D. f  2 LC 2 LC 2 LC Câu 22. Sự biến thiên của dòng điện i trong một mạch dao động lệch pha như thế nào so với biến thiên của điện tích q của một bản tụ điện? A. i cùng pha với q. B. i ngược pha với q.   C. i sớm pha so với q. D. i trễ pha so với q. 2 2 Câu 23. Sóng điện từ có tần số 12 MHz thuộc loại sóng nào dưới đây : A. sóng cực ngắn. B. sóng ngắn. C. sóng trung. D. sóng dài. Câu 24. Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung 200pF và một cuộn cảm có độ tự cảm 0,02H. Chu kỳ dao động riêng của mạch là: A.12,5.10-6s. B.1,25.10-6s. C. 125.10-6s. D. 0,125.10-6s. Câu 25. Đặc điểm nào trong số các đặc điểm dưới đây không phải là đặc điểm chung của sóng cơ và sóng điện từ? A. Mang năng lượng. B. là sóng ngang. C. Bị nhiễu xạ khi gặp vật cản. D. truyền được trong chân không. Câu 26. Trong sơ đồ khối của một máy phát sóng vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào dưới đây? A. Mạch phát sóng điện từ. B. Mạch biến điệu. C. Mạch tách sóng. D. Mạch khuếch đại. Câu 27.Trong mạch dao dao động LC (chu kỳ T = 2 LC ), năng lượng điện từ của mạch dao động sẽ : A. Biến thiên điều hòa với chu kỳ 2T B. Biến thiên điều hòa với chu kỳ T T C. Biến thiên điều hòa với chu kỳ D. Không biến thiên theo thời gian 2 Câu 28. Sóng vô tuyến điện nào sau đây được dùng trong truyền hình ? A. Sóng cực ngắn B. Sóng dài C. Sóng trung D. Sóng ngắn Câu 29. Thuyết điện từ Mắc-xoen đề cập vấn đề gì? A.Tương tác của điện trường với điện tích. B. Tương tác của từ trường với dòng điện. C.Tương tác của điện từ trường với các điện tích. Đề kiểm tra học kỳ II. Môn Vật lý 12 Trang 2
  7. D.Mối quan hệ giữa điện trường với từ trường. Câu 30. Quan sát ánh sáng phản xạ trên các váng dầu mỡ hoặc bong bóng xà phòng, ta thấy những vầng màu sặc sỡ. Đó là hiện tượng nào sau đây ? A. Giao thoa ánh sáng . B. Nhiễu xạ ánh sáng. C. Tán sắc ánh sáng. D. Khúc xạ ánh sáng. Câu 31. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách giữa hai khe là 0,6 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Chín vân sáng liên tiếp trên màn cách nhau 16 mm. Bước sóng của ánh sáng là : A.0,6  m. B. 0,5  m. C. 0,55  m. D. 0,46  m. Câu 32. Coâng thöùc naøo ñuùng vôùi coâng thöùc khoaûng vaân? a D D D A. i   . B. i  . C. i  . D. i   . D 2a a a Câu 33.Tia X coù böôùc soùng: A. lôùn hôn tia hoàng ngoaïi. B. lôùn hôn tia töû ngoaïi. C. nhoû hôn tia töû ngoaïi. D. khoâng theå ño ñöôïc. Câu 34.Trong vieäc chieáu vaø chuïp aûnh noäi taïng baèng tia X, ngöôøi ta phaûi heát söùc chuù yù traùnh taùc duïng naøo döôùi ñaây cuûa tia X? A. Khaû naêng ñaâm xuyeân. B. Laøm ñen kính aûnh. C. Laøm phaùt quang moät soá chaát. D. Huyû dieät teá baøo. Câu 35.Tia hồng ngoại coù A. böôùc soùng lôùn hôn so vôùi aùnh saùng nhìn thaáy. B. böôùc soùng nhoû hôn so vôùi aùnh saùng nhìn thaáy. C. böôùc soùng nhoû hôn so vôùi tia töû ngoaïi. D. taàn soá lôùn hôn so vôùi tia töû ngoaïi. Câu 36. Khi soùng aùnh saùng truyeàn töø moät moâi tröôøng naøy sang moät moâi tröôøng khaùc thì: A. taàn soá khoâng ñoåi, nhöng böôùc soùng thay ñoåi. B. böôùc soùng khoâng ñoåi, nhöng taàn soá thay ñoåi. C. caû taàn soá laãn böôùc soùng ñeàu khoâng ñoåi. D. caû taàn soá laãn böôùc soùng ñeàu thay ñoåi. Câu 37. Ñeå nhaän bieát söï coù maët cuûa caùc nguyeân toá hoaù hoïc trong moät maãu vaät, ta phaûi nghieân cöùu loaïi quang phoå naøo cuûa maãu vaät ñoù? A. quang phoå vaïch phaùt xaï. B. quang phoå lieân tuïc. C. quang phoå haáp thuï D. caû ba quang phoå treân. Câu 38. Hieäu ñieän theá giöõa anoát vaø catoát cuûa moät oáng Cu-lít-giô laø 10kV. Cho ñieän tích cuûa eâlectron laø – e = - 1,6.10-19C, ñoäng naêng cöïc ñaïi cuûa caùc eâlectron khi ñaäp vaøo anoát coù giaù trò: A.16 2 .10-16J. B.16.10-16J. C.16 2 .10-15J. D.16.10-15J. Câu 39. Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niu-tơn nhằm chứng minh : A. sự tồn tại của ánh sáng đơn sắc. B. lăng kính không làm thay đổi màu sắc của ánh sáng qua nó. C. ánh sáng Mặt Trời không phải là ánh sáng đơn sắc. D. ánh sáng có bất kỳ màu gì, khi qua lăng kính đều bị lệch về phía đáy. Câu 40. Câu nào sai ? Quang phổ liên tục được phát ra bởi chất nào dưới đây khi bị nung nóng ? A. chất rắn. B. chất lỏng. C. chất khí ở áp suất thất. D. chất khí ở áp suất cao. ………………………………HẾT…………………………………. Đề kiểm tra học kỳ II. Môn Vật lý 12 Trang 3
  8. SỞ GD VÀ ĐT BÌNH THUẬN ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2008 - 2009 TRƯỜNG THPT BC CHU VĂN AN MÔN VẬT LÝ 12 (CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN) THỜI GIAN: 60 PHÚT (Không kể thời gian phát đề) MÃ ĐỀ 302 CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A X X X X X X X X X B X X X C X X X D X X X X X CÂU 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A X X X X X X X X X B X X C X X X X D X X X X X Đề kiểm tra học kỳ II. Môn Vật lý 12 Trang 4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2