intTypePromotion=1

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 năm học 2016-2017 – Trường THPT Hàn Thuyên

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
3
lượt xem
0
download

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 năm học 2016-2017 – Trường THPT Hàn Thuyên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 năm học 2016-2017 được biên soạn bởi Trường THPT Hàn Thuyên giúp giáo viên có thêm tư liệu trong quá trình đánh giá năng lực của học sinh đầu năm học từ đó có phương pháp giúp các em gặt hái thành công trong năm học mới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 năm học 2016-2017 – Trường THPT Hàn Thuyên

  1. SO GT} $ DT BAC NINH Di, KIEM TRA CI{AT LIIQNG DAUNAM TRI'ONG THPT HAN TIilTY$N NAM Hgc 201G2017 M0n thi: Toin 12 Thiri gian lim biri: 180 phit, khdng k6 thiri gian ph{t dii Ciu I (t,0 -li6m). l. Cho n ld sli tu nhi6n th6 a menC| = 45. Tinh gi6 t{ bi6u thric 1 - 24 2. Cho /(x) = sin2x+cosx .fi* f'(r) Ciu II (1,0 ili6m). Cho mm st5 71x; = mxt - 3x' + nu + l. Tim m d6 /' (r) > 0, Vx e R. Ciu III. (r,0 ili6m). Cho him ,6 y =:l+ . Vi€t phuong trinh ti6p ruy6n voi AO tH Ui.it ti6p tuyiin c6 r ^ i . ,:, ne so goc Dang - i Ciiu IV (1,0 ili6m). Tinh gioi tt* hry*# ' x+2. yt +5x_14 Ciu V (1,0 iti6m). Trong m4t ph'ing voi hQ tqa d0 Oxy, cho hai di6m A(1;2), Bt3;l). Vitit phuong trinh duong thing iti qua hai
  2. 50GD) i)l:,..;- ' , .-. :.-.. ttlU\trU.\\(i,l .. ...1 | TRTTO\'G TIPT F!\.\ TiJL'i.T Ei hJE.U TRA CIi.\T LL'I'J\L; D \L'.\ i.\I NAII rIQC 2016-?0r: ilIo|i: ToiN 1: Ciu NQi dung-ddp in Di€m I l.+) DK: n> 2;n eff . khi d6 C"z =90€r?=10 02s 02s -24 =361872O +) P,, 02s 2.+) f (x)=2cos2r-sinx +)f {r):z 03s tr +) f (r) = 3mxz - 6x + m> o,vx e R 0,2s 02s +)m=0. tac6 f (x)=-6x; "f'(t)>-0
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2