Đề kiểm tra hóa học lớp 11

Chia sẻ: Fhsdfdsfd Dsfds Dsoksd | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
1.029
lượt xem
190
download

Đề kiểm tra hóa học lớp 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo - Đề kiểm tra hóa học 11

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra hóa học lớp 11

  1. Së gi¸o dôc ­ ®µo t¹o  ®Ò kiÓm tra häc k× II qu¶ng ninh Trêng THPT yªn hng M«n: Ho¸ häc – 11 Thêi gian lµm bµi: 45 phót ĐỀ CHẴN Câu 1( 2đ): Hoàn thành chuỗi phản ứng sau đây, ghi rõ điều kiện phản ứng ( nếu có). CH4 (1) C2H2 → CH3CHO → CH3COOH → CH3COOCH3 → ( 2) ( 3) ( 4) Câu 2(3đ): Nhận biết các hoá chất sau bằng phương pháp hoá học: etanol, phenol, anđehit axetic, bezen. Viết các PTHH. Câu 3(1đ): Viết công thức cấu tạo của các chất có danh pháp sau: a. Etan-1,2-điol. b. 2,2,3-tri metyl butan-1-al. Câu 4(4đ): Chia 11,7 gam hỗn hợp A gồm phenol và một ancol đơn chức làm hai phần bằng nhau: Phần 1: Tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch NaOH 1M. Phần 2: Đốt cháy hoàn toàn rồi cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 35 gam kết tủa. a. Tính % theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu. b. Viết CTCT của và gọi tên ancol. c. Cho 23,4 gam A tác dụng hết với Na dư thì thu được bao nhiêu lít khí hiđro(đktc) Cho NTK: H =1; C = 12; O = 16; Ca = 40. Chú ý: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm, học sinh không được mang BTH.
  2. Së gi¸o dôc ­ ®µo t¹o  ® ki Ó t ra häc k× I I Ò m qu¶ng ninh Tr êng THPT yªn hng M«n: Ho¸ häc – 11 Thêi gian lµm bµi: 45 phót ĐỀ LẺ Câu 1( 2đ): Hoàn thành chuỗi phản ứng sau đây, ghi rõ điều kiện phản ứng ( nếu có). C2H2 (1) C2H4 → C2H5OH → CH3COOH → CH3COOC2H5 → ( 2) ( 3) ( 4) Câu 2(3đ): Nhận biết các hoá chất sau bằng phương pháp hoá học: metanol, phenol, anđehit fomic, bezen. Viết các PTHH. Câu 3(1đ): Viết công thức cấu tạo của các chất có danh pháp sau: a. Etan-1,2-đial. b. 2,2,3-tri metyl butan-1-ol. Câu 4(4đ): Chia 11,7 gam hỗn hợp A gồm phenol và một ancol đơn chức làm hai phần bằng nhau: Phần 1: Tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch NaOH 1M. Phần 2: Đốt cháy hoàn toàn rồi cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 35 gam kết tủa. a. Tính % theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu. b. Viết CTCT của và gọi tên ancol. c. Cho 5,85 gam A tác dụng hết với Na dư thì thu được bao nhiêu lít khí hiđro(đktc) Cho NTK: H =1; C = 12; O = 16; Ca = 40.
  3. Chú ý: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm, học sinh không được mang BTH. Së gi¸o dôc ­ ®µo t¹o qu¶ng  ®¸p ¸n kiÓm tra häc k× II ninh Trêng THPT yªn hng M«n: Ho¸ häc – 11 Thêi gian lµm bµi: 45 phót Đề chẵn THỨ TỰ NỘI DUNG ĐIỂM Câu 1(2đ) Viết đúng mỗi Pư, đủ đk.0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Câu 2(3đ) - Nêu được phương pháp 1,5 - Viết các PTHH 1,5 Câu 3(2đ) Viết đúng CTCT mỗi chất.0,5 a. CH2OH-CH2OH 0,5 b. CH3-CH(CH3)-C(CH3)2CHO 0,5 Câu 4(4đ) a. C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O 1 0,05 0,05 → mC6H5OH = 9,4 gam; m ancol = 2,3 gam 1 %m phenol: 80,3%, ancol: 19,7% b. C6H6O + O2 → 6CO2 0,05 → 0,3 (mol) CnH2n+2O + O2 → nCO2 0,05 ← 0,05(mol) n CO2 + Ba(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O 1 0,35 ← 0,35 (mol) 2,3 → M ancol = = 46 0,05 Hay 14 n + 18 = 46 → n =2 → CTPT của A là: C2H6O, CTCT: CH3-CH2-OH 1
  4. c. Viết PTHH 0,5 V H2 = 4,48 lít 0,5 Chú ý: HS có cách giải khác ra đáp án vẫn cho đủ số điểm. Së gi¸o dôc ­ ®µo t¹o qu¶ng  ®¸p ¸n kiÓm tra häc k× II ninh Trêng THPT yªn hng M«n: Ho¸ häc – 11 Thêi gian lµm bµi: 45 phót Đề lẻ THỨ TỰ NỘI DUNG ĐIỂM Viết đúng mỗi Pư, đủ đk.0,5 1 Câu 1(2đ) Câu 2 (3đ) - Nêu được phương pháp 1,5 - Viết các PTHH 1,5 Câu 3(2đ) Viết đúng CTCT mỗi chất.0,5 a. OHC-CHO 0,5 b. CH3-CH(CH3)-C(CH3)2CH2OH 0,5 Câu 4(4đ) a. C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O 1 0,05 0,05 → mC6H5OH = 9,4 gam; m ancol = 2,3 gam 1 %m phenol: 80,3%, ancol: 19,7% b. C6H6O + O2 → 6CO2 0,05 → 0,3 (mol) CnH2n+2O + O2 → nCO2 0,05 ← 0,05(mol) n CO2 + Ba(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O 1 0,35 ← 0,35 (mol) 2,3 → M ancol = = 46 0,05 Hay 14 n + 18 = 46 → n =2 → CTPT của A là: C2H6O, CTCT: CH3-CH2-OH 1 c. Viết PTHH 0,5 V H2 = 1,12 lít 0,5
  5. Chú ý: HS có cách giải khác ra đáp án vẫn cho đủ số điểm.
Đồng bộ tài khoản