intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2011-2012 - Trường THCS Chu Mạnh Trinh

Chia sẻ: Byung Nayeon | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

298
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2011-2012 của Trường THCS Chu Mạnh Trinh là tài liệu ôn tập hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 6. Tham khảo tài liệu giúp các em ôn tập và hệ thống lại kiến thức Toán học. Chúc các em đạt kết quả cao trong kì thi!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2011-2012 - Trường THCS Chu Mạnh Trinh

§Ò kiÓm tra HäC Kú II<br /> N¡M HäC 2011-2012<br /> <br /> Tr−êng THCS Chu M¹nh Trinh<br /> <br /> V¨n giang - H−ng yªn<br /> ------------------<br /> <br /> M«n: To¸n 6<br /> <br /> A. Tr¾c nghiÖm: (2 ®iÓm)<br /> Mçi bµi tËp d−íi ®©y cã nªu kÌm c¸c c©u tr¶ lêi A ; B ; C ; D. Em h·y chän vµ ghi ra<br /> ch÷ ®øng tr−íc vµ néi dung c©u tr¶ lêi ®óng vµo tê giÊy kiÓm tra.<br /> 4<br /> là :<br /> 7<br /> <br /> Câu1: Số nghịch đảo của<br /> 4<br /> −7<br /> <br /> A.<br /> <br /> B.<br /> <br /> −4<br /> 7<br /> <br /> C.<br /> <br /> 5<br /> ra phân số, ta được<br /> 7<br /> −26<br /> B.<br /> C.<br /> 7<br /> <br /> 7<br /> 4<br /> <br /> D.<br /> <br /> −7<br /> 4<br /> <br /> Câu 2: Khi đổi hỗn số −3<br /> <br /> −21<br /> 7<br /> −7 11<br /> bằng :<br /> Câu 3: Tổng<br /> +<br /> 6<br /> 6<br /> 5<br /> 4<br /> A.<br /> B.<br /> 6<br /> 3<br /> <br /> A.<br /> <br /> C.<br /> <br /> Câu 4: Kết quả của phép tính 4 . 2<br /> <br /> 2<br /> 3<br /> <br /> D.<br /> <br /> D.<br /> <br /> 21<br /> 7<br /> <br /> −2<br /> 3<br /> <br /> 2<br /> là:<br /> 5<br /> <br /> 2<br /> 3<br /> 1<br /> C. 3<br /> D. 2<br /> 5<br /> 5<br /> 2<br /> 11.4 − 11<br /> ®Õn ph©n sè tèi gi¶n th× ®ược ph©n sè .<br /> C©u 5: Rót gän biÓu thøc<br /> 2 − 13<br /> −3<br /> 1<br /> A.<br /> B.<br /> 1<br /> 3<br /> 11<br /> 33<br /> B. C.<br /> D.<br /> 33<br /> −11<br /> <br /> A. 9<br /> <br /> 3<br /> 5<br /> <br /> 26<br /> 7<br /> <br /> B. 8<br /> <br /> Câu6: Kết luận nào sau đây là đúng?<br /> A. Hai góc kề nhau có tổng số đo bằng 900 B.Hai góc phụ nhau có tổng số đo là 1800.<br /> C. Hai góc bù nhau có tổng số đo bằng 900 D.Hai góc bù nhau có tổng số đo là 1800.<br /> Câu7: Cho hai góc kề bù xOy và yOy’, trong đó góc xOy =1100; Oz là tia phân giác<br /> của góc yOy’ . Số đo góc yOz bằng<br /> A. 550<br /> B. 450<br /> C. 400<br /> D. 350.<br /> Câu 8: Cho hai góc bù nhau, trong đó có một góc bằng 350. Số đo góc còn lại sẽ là:<br /> A. 650<br /> B. 550<br /> C. 1450<br /> D. 1650.<br /> B. Tù luËn: (8 ®iÓm)<br /> Bài 1 ( 1,5 điểm): Thực hiện phép tính một cách hợp lý (nếu có thể):<br /> −3 2 −3 3 3<br /> a)<br /> . + . +<br /> 5 7 7 5 7<br /> <br /> 7<br /> 1<br /> 3<br /> : 2, 7 + 2, 7 :1,35 + (0, 4 : 2 ).(4, 2 − 1 )<br /> 20<br /> 2<br /> 40<br /> 1<br /> 3<br /> 3<br /> 1<br /> 1<br /> 1<br /> 2<br /> + (− ) + + (− )<br /> c) + (− ) − (− ) +<br /> 3<br /> 4<br /> 5 57<br /> 36 15<br /> 9<br /> <br /> b) 1<br /> <br /> Bài 2 (1,5 điểm): Tìm x biết:<br />  4<br />  2<br /> a)  2 .x + 50  : = −51<br />  5<br />  3<br /> c)<br /> <br /> b)<br /> <br /> 5<br /> 1<br /> 4<br /> − 2 x − = − 0,5<br /> 3<br /> 2 3<br /> <br /> 1 1<br /> 1<br /> 1<br /> 1005<br /> + +<br /> + .... +<br /> =<br /> 6 12 20<br /> x.( x + 1) 2012<br /> <br /> Bài 3 ( 1 điểm) :<br /> 3<br /> Một cửa hàng bán một số m vải trong ba ngày. Ngày thứ nhất bán<br /> số m vải. Ngày thứ hai<br /> 5<br /> 2<br /> bán số m vải còn lại. Ngày thứ ba bán nốt 40 m vải. Tính tổng số m vải cửa hàng đã bán và<br /> 7<br /> số m vải bán mỗi ngày.<br /> <br /> Bài 4( 3 điểm)<br /> Cho góc bẹt xOy.Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ xy ,vẽ hai tia Ot, Oz sao cho xOt = 1300 và<br /> <br /> yOz = 1000 .<br /> a) Tính số đo xOz , zOt .<br /> b) Tia Ot có là phân giác của góc yOz không ?. Vì sao ?.<br /> c) Vẽ tia Om là tia phân giác của góc yOt. Tính góc zOm.<br /> <br /> Bài 5( 1 điểm)<br /> 3 5<br /> 7<br /> 2n + 1<br /> + +<br /> + ... + 2<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2