intTypePromotion=3

Đề luyện thi ĐH - CĐ môn Lý (Đề 1)

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
137
lượt xem
38
download

Đề luyện thi ĐH - CĐ môn Lý (Đề 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề luyện thi đh - cđ môn lý (đề 1)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề luyện thi ĐH - CĐ môn Lý (Đề 1)

  1. ÑEÀ LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC – CAO ÑAÚNG MOÂN VAÄT LYÙ ÑEÀ 1 Thôøi gian laøm baøi: 90 phuùt. Ñeà goàm 50 caâu. Caâu 1: Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø sai? A. Bieân ñoä cuûa dao ñoäng rieâng chæ phuï thuoäc vaøo caùch kích thích ban ñaàu. B. Bieân ñoä cuûa dao ñoäng taét daàn giaûm daàn theo thôøi gian. C. Bieân ñoä cuûa dao ñoäng duy trì phuï thuoäc vaøo phaàn naêng löôïng cung caáp theâm cho dao ñoäng trong moãi chu kyø. D. Bieân ñoä cuûa dao ñoäng cöôõng böùc chæ phuï thuoäc vaøo bieân ñoä cuûa löïc cöôõng böùc. Caâu 2: Moät con laéc loø xo dao ñoäng dieàu hoøa theo phöông thaúng ñöùng vôùi bieân ñoä A. Loø xo coù ñoä cöùng k, hoøn bi coù khoái löôïng m. Goïi Δl0 laø ñoä giaõn cuûa loø xo khi hoøn bi ôû vò trí caân baèng. Bieát Δl0 ≠ A. Löïc ñaøn hoài cuûa loø xo ôû vò trí cao nhaát cuûa hoøn bi trong quaù trình dao ñoäng coù ñoä lôùn laø: A. mg. B. 0. C. k⎟ Δl0 – A⎟. D. kA. Caâu 3: Moät con laéc ñôn dao ñoäng ñieàu hoøa. Trong 1 chu kyø dao ñoäng, coù maáy laàn ñoäng naêng cuûa con laéc baèng theá naêng cuûa noù? A. 2. B. 3. C. 4. D. 6. Caâu 4: Con laéc ñôn daøi 1,57m dao ñoäng ñieàu hoøa ôû nôi g = 9,8 m/s2. Keùo quaû caàu leäch khoûi vò trí caân baèng 1 ñoaïn 6 cm roài truyeàn cho noù vaän toác 20 cm/s theo phöông vuoâng goùc vôùi daây treo. Quaõng ñöôøng con laéc vaïch ñöôïc trong thôøi gian 0,8π (s) laø: A. 40 cm. B. 24 cm. C. 12 cm. D. 20 cm. Caâu 5: Con laéc loø xo dao ñoäng ñieàu hoøa thaúng ñöùng vôùi bieân ñoä 5 cm.Trong quaù trình dao ñoäng, tæ soá veà ñoä lôùn cuûa löïc ñaøn hoài cuûa loø xo giöõa vò trí thaáp nhaát vaø vò trí cao nhaát cuûa vaät baèng 3. Laáy g = 10 m/s2. Chu kyø dao ñoäng cuûa con laéc laø: A. 0,314 s. B. 0,628 s. C. 0,314s hoaëc 0,628s. D. 3,14 s. Caâu 6: Con laéc loø xo coù m = 500 g vaø k = 50 N/m dao ñoäng thaúng ñöùng vôùi bieân ñoä 12 cm. Laáy g = 10 m/s2. Khoaûng thôøi gian loø xo bò neùn trong 1 chu kyø laø: A. ≈ 0,2 s. B. ≈ 0,12 s C. 0,314 s. D. 0,157 s. Caâu 7: Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø sai veà quaù trình truyeàn soùng? A. Soùng cô hoïc laø söï lan truyeàn traïng thaùi dao ñoäng trong moâi tröôøng vaät chaát. B. Vaän toác truyeàn pha dao ñoäng laø vaän toác truyeàn soùng. C. Khi soùng truyeàn ñi thì naêng löôïng khoâng truyeàn ñi vì naêng löôïng ñöôïc baûo toaøn. D. Khi soùng truyeàn ñi, caùc phaàn töû vaät chaát trong moâi tröôøng coù soùng truyeàn qua, dao ñoäng vôùi cuøng taàn soá. Câu 8: Khi cöôøng ñoä aâm taêng gaáp ñoâi thì möùc cöôøng ñoä aâm taêng: A. 0,3 dB. B. 3 dB. C. ≈ 0,7 dB. D. ≈ 7 dB. Câu 9: Trong thí nghieäm giao thoa soùng treân maët nöôùc, 2 nguoàn keát hôïp A , B dao ñoäng cuøng taàn soá vaø cuøng pha vaø AB = 3,5λ. Soá ñöôøng cong cöïc ñaïi vaø cöïc tieåu laø: A. 6 cöïc ñaïi ; 7 cöïc tieåu. B. 7 cöïc ñaïi ; 6 cöïc tieåu. C. 7 cöïc ñaïi ; 8 cöïc tieåu. D. 8 cöïc ñaïi ; 7 cöïc tieåu. Câu 10: Moät daây ñaøn daøi 50 cm. Vaän toác truyeàn soùng treân daây laø 435 m/s. Treân daây ñaøn hình thaønh soùng döøng thì aâm phaùt ra coù taàn soá cô baûn (taàn soá thaáp nhaát) laø: A. 870 Hz. B. 435 Hz. C. 217,5 Hz. D. 290 Hz Câu 11: Vôùi ñoaïn maïch ñieän xoay chieàu goàm cuoän thuaàn caûm L maéc noái tieáp vôùi tuï ñieän C thì : A. doøng ñieän i vaø hieäu ñieän theá u ôû 2 ñaàu ñoaïn maïch luoân ngöôïc pha. B. i luoân sôùm pha π/2 so vôùi u. C. i luoân leäch pha π/2 vôùi u. D. i sôùm pha π/2 so vôùi u neáu C > L. Caâu 12: Ñeå giaûm coâng suaát hao phí treân ñöôøng daây taûi ñieän n laàn, tröôùc khi truyeàn taûi, hieäu ñieän theá phaûi ñöôïc: A. taêng leân n laàn. B. taêng leân n2 laàn. C. taêng leân n laàn. D.taêng leân (1/ n ) laàn. Caâu 13: Ñoaïn maïch RLC maéc noái tieáp ñöôïc ñaët döôùi hieäu ñieän theá xoay chieàu coù giaù trò hieäu duïng oån ñònh. Neáu taêng taàn soá cuûa doøng ñieän töø 0 ñeán raát lôùn thì coâng suaát maïch seõ: A. taêng. B. giaûm. C. luùc ñaàu giaûm roài sau ñoù taêng. D. luùc ñaàu taêng roài sau ñoù giaûm. 1 Caâu 14: Ñoaïn maïch ñieän xoay chieàu maéc noái tieáp goàm R , C vaø cuoän daây coù r = 10Ω vaø L = H . Ñaët vaøo 2 ñaàu ñoaïn maïch 10π 1 hieäu ñieän theá xoay chieàu coù giaù trò hieäu duïng 50V vaø taàn soá 50 Hz. Khi ñieän dung cuûa tuï coù giaù trò C1 thì cöôøng ñoä hieäu duïng coù giaù trò cöïc ñaïi laø 1A. Giaù trò cuûa R vaø C1 laø: 2.10 −3 10 −3 10 −3 2.10 −3 A. 50 Ω ; F. B. 50 Ω ; C. 40 Ω ; F. D. . 40 Ω ; F. π π π π
  2. Caâu 15: Ñoaïn maïch ñieän xoay chieàu RLC maéc noái tieáp ñaët döôùi hieäu ñieän theá xoay chieàu u = 200 2 sinωt. (V) vaø R laø bieán trôû (L, C, ω khoâng ñoåi). Khi thay ñoåi R ñeán giaù trò 75Ω hoaëc 125Ω thì maïch tieâu thuï cuøng coâng suaát P. Giaù trò cuûa P laø: A. 100 W. B. 200 W. C. 50 W. D. 150 W. 1 Caâu 16: Ñoaïn maïch RLC maéc noái tieáp vôùi R = 50Ω ; L = H; C thay ñoåi ñöôïc. Hieäu ñieän theá xoay chieàu ñaët vaøo 2 ñaàu ñoaïn π maïch coù giaù trò hieäu duïng oån ñònh 200V, taàn soá 50 Hz. Khi thay ñoåi C töø 63,6μF ñeán 15,9μF thì cöôøng ñoä hieäu duïng trong maïch seõ: A. giaûm töø ≈ 2,8 A ñeán ≈ 1,8 A. B. taêng töø ≈ 1,8 A ñeán ≈ 2,8 A. C. taêng töø ≈ 2,8A ñeán 4A roài giaûm ñeán ≈ 1,8A. D. taêng töø ≈ 1,8A ñeán 4A roài giaûm ñeán ≈ 2,8A. 1 10 −3 Câu 17: Ñoaïn maïch ñieän xoay chieàu RLC maéc noái tieáp vôùi L = H;C= F vaø R laø bieán trôû. Hieäu ñieän theá ñaët vaøo 2 2π 8π ñaàu ñoaïn maïch laø u = 120 2 sin100πt (V). Ñieàu chænh R ñeán khi maïch tieâu thuï coâng suaát lôùn nhaát. Cöôøng ñoä hieäu duïng trong maïch luùc ñoù laø: A. 4A. B. 4 2 A. C. 2 2 A. D. 2 A. Caâu 18: Ñoaïn maïch goàm 1 cuoän daây maéc noái tieáp vôùi 1 tuï ñieän. Hieäu ñieän theá xoay chieàu ñaët vaøo 2 ñaàu ñoaïn maïch laø u = 220 2 sin100πt.(V). Hieäu ñieän theá hieäu duïng ôû 2 ñaàu cuoän daây vaø ôû 2 baûn tuï ñieän laàn löôït laø 220V vaø 220 2 V. Bieåu thöùc hieäu ñieän theá ôû 2 ñaàu cuoän daây laø: A. ud = 220 2 sin(100πt+π/2).(V). B. ud = 220 2 sin(100πt-π/2).(V). C. ud = 220sin(100πt+π/4).(V). D. ud = 220sin(100πt-π/4).(V). Caâu 19: Ñoaïn maïch ñieän xoay chieàu RLC maéc noái tieáp vôùi C thay ñoåi ñöôïc. Hieäu ñieän theá xoay chieàu ñaët vaøo 2 ñaàu ñoaïn maïch 10 −3 10 −3 coù giaù trò hieäu duïng U oån ñònh vaø taàn soá 50Hz. Khi C coù giaù trò F hoaëc F thì cöôøng ñoä hieäu duïng qua ñoaïn maïch coù 5π 15π giaù trò baèng nhau. Hoûi C coù giaù trò bao nhieâu thì cöôøng ñoä hieäu duïng qua ñoaïn maïch coù giaù trò lôùn nhaát? 10 −4 10 −4 10 −3 10 −3 A. F. B. F. C. F. D. F. 2π π π 2π Caâu 20: Naêng löôïng ñieän töø trong maïch dao ñoäng ñöôïc tính theo coâng thöùc: Cu 2 Li 2 A. W = CU2/2. B. W = LI2/2. C. W = Q2/2C. D. W = + . 2 2 Caâu 21: Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø sai veà dao ñoäng ñieän töø trong maïch dao ñoäng ? A. Naêng löôïng ñieän tröôøng vaø naêng löôïng töø tröôøng bieán thieân vôùi cuøng taàn soá. B. Naêng löôïng töø tröôøng taâp trung ôû cuoän caûm, naêng löông ñieän tröôøng taâp trung ôû tuï ñieän. 1 C. Dao ñoäng ñieän töø coù taàn soá goùc ω = . LC D. Naêng löôïng ñieän tröôøng bieán thieân cuøng taàn soá vôùi dao ñoäng ñieän töø trong maïch. Caâu 22: Moät maïch dao ñoäng lyù töôûng LC ñang thöïc hieän dao ñoäng ñieän töø töï do. Ñieän tích cöïc ñaïi treân 2 baûn tuï laø 4.10-6C vaø cöôøng ñoä doøng ñieän cöïc ñaïi trong maïch laø 10mA. Taàn soá dao ñoäng cuûa maïch laø: A. 3,14.104 Hz. B. ≈ 398 Hz. C. ≈ 4.104 Hz. D. ≈ 314 Hz. Caâu 23: Maïch choïn soùng cuûa 1 maùy thu thanh coù L = 1,5 mH vaø 1 tuï xoay CV. Cho c = 3.108m/s. Ñeå thu ñöôïc soùng ñieän töø ôû daûi soùng ngaén coù böôùc soùng töø 10m ñeán 50m thì CV phaûi coù giaù trò trong khoaûng: A. 0,018 pF → 0,47 pF. B. 18 pF → 470 pF. C. 0,18 pF → 4,7 pF. D. 1,8 pF → 47 pF. Caâu 24: Laêng kính trong tröôøng hôïp coù goùc leäch cöïc tieåu ñöôïc duøng ñeå: A. ño goùc chieát quang cuûa laêng kính. B. ño chieát suaát cuûa laêng kính. C. ño böôùc soùng cuûa aùnh saùng ñôn saéc. D. ño goùc giôùi haïn phaûn xaï toaøn phaàn. Caâu 25: Ñaët 1 thaáu kính treân 1 trang saùch. Maét nhìn qua kính thaáy aûnh caùc doøng chöõ. Khi di chuyeån kính theo phöông vuoâng goùc vôùi truïc chính thì thaáy aûnh di chuyeån cuøng chieàu. Ñoù laø thaáu kính: A. hoäi tuï. B. phaân kyø. C. coù theå hoäi tuï hoaëc phaân kyø. D. hoäi tuï neáu khoaûng caùch vaät-kính > f. Caâu 26: Moät laêng kính coù chieát suaát n = 3 , tieát dieän thaúng laø tam giaùc ñeàu. Tia saùng ñôn saéc truyeàn qua laêng kính coù goùc leäch cöïc tieåu laø: A. 300. B. 450. C. 600. D. 750. Caâu 27: Ñaët vaät saùng AB vuoâng goùc vôùi truïc chính 1 thaáu kính hoäi tuï coù ñoä tuï 5 ñioâp. Muoán coù 1 aûnh cao gaáp ñoâi vaät thì phaûi ñaët AB caùch thaáu kính 1 ñoaïn: A. 10 cm. B. 20 cm. C. 30 cm. D. 10cm hoaëc 30cm. Caâu 28: Ñaët vaät saùng AB vuoâng goùc vôùi truïc chính 1 göông caàu, caùch göông 30 cm thì coù aûnh A′B′ cao baèng nöûa AB. Hoûi coù theå duøng loaïi göông gì, tieâu cöï bao nhieâu?
  3. A. loõm ; 10 cm. B. loài ; - 30 cm. C. loõm ; 30 cm hoaëc loài ; -10 cm. D. loõm ; 10 cm hoaëc loài ; -30 cm. Caâu 29: Moät thaáu kính hoäi tuï tieâu cöï 30 cm vaø 1 thaáu kính phaân kyø tieâu cöï –10 cm ñöôïc ñaët ñoàng truïc chính caùch nhau 1 khoaûng L. Moät chuøm tia saùng ñôn saéc song song theo phöông tuøy yù truyeàn qua heä, loù ra vaãn laø chuøm tia song song. L coù giaù trò: A. 20 cm. B. 40 cm. C. 60 cm. D. 80 cm. Caâu 30: Ñoä boäi giaùc cuûa kính vaø ñoä phoùng ñaïi cuûa aûnh qua kính luùp coù giaù trò baèng nhau trong tröôøng hôïp naøo sau ñaây? A. ngaém chöøng ôû voâ cöïc. B. ngaém chöøng ôû ñieåm cöïc caän. C. ngaém chöøng ôû ñieåm cöïc vieãn. D. ngaém chöøng ôû vò trí maø maét thaáy aûnh roõ neùt. Câu 31: Kính hieån vi ñöôïc ñieàu chænh ñeå ngaém chöøng ôû voâ cöïc. Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø ñuùng? A. Khoaûng caùch giöõa vaät kính vaø thò kính laø f1+f2. B. Khoaûng caùch giöõa vaät kính vaø thò kính laø d′1+f2. C. Ñoä daøi quang hoïc cuûa kính laø f1+f2. D. Ñoä daøi quang hoïc cuûa kính laø d′1+f2. Caâu 32: Moät ngöôøi caän thò coù giôùi haïn nhìn roõ caùch maét töø 10 cm ñeán 1 m. Xaùc ñònh ñoä bieán thieân ñoä tuï cuûa thuyû tinh theå cuûa maét ngöôøi naøy töø traïng thaùi khoâng ñieàu tieát ñeán traïng thaùi ñieàu tieát toái ña? A. 10 ñioâp. B. 9 ñioâp. C. 8 ñioâp. D. 6 ñioâp. Câu 33: Moät ngöôøi coù ñieåm cöïc caän vaø ñieåm cöïc vieãn laàn löôït caùch maét 10cm vaø 50cm duøng 1 kính luùp ñoä tuï 10 ñioâp ñeå quan saùt 1 vaät nhoû. Maét caùch kính 5 cm. Ñoä boäi giaùc cuûa kính khi maét khoâng ñieàu tieát vaø khi ñieàu tieát toái ña laàn löôït laø: A. 1,1 ; 1,5. B. 1,2 ; 2. C. 1,2 ; 2,5. D. 1,1 ; 2,5. Câu 34: Quan saùt aùnh saùng phaûn xaï treân caùc vaùng daàu, môõ hoaëc bong boùng xaø phoøng, ta thaáy nhöõng vaàng maøu saëc sôõ. Ñoù laø hieän töôïng: A. taùn saéc aùnh saùng cuûa aùnh saùng traéng. B. phaûn xaï aùnh saùng. C. khuùc xaï aùnh saùng. D. giao thoa aùnh saùng cuûa aùnh saùng traéng Caâu 35: Trong thí nghieäm Young veà giao thoa aùnh saùng, ta chieáu ñoàng thôøi 2 aùnh saùng ñôn saéc ñoû vaø luïc. Treân maøn quan saùt vaân giao thoa, ta thaáy heä thoáng caùc vaân saùng coù maøu: A. ñoû. B. luïc. C. ñoû, luïc, vaøng. D. ñoû, luïc, traéng Caâu 36: Trong thí nghieäm Young veà giao thoa aùnh saùng, 2 khe saùng caùch nhau 3 mm. Neáu ta dôøi maøn höùng vaân ra xa 2 khe theâm 0,6 m thì khoaûng vaân taêng theâm 0,12 mm. Böôùc soùng aùnh saùng ñôn saéc duøng trong thí nghieäm laø: A. 0,4 μm. B. 0,6 μm. C. 0,5 μm. D. 0,65 μm. Caâu 37: Trong thí nghieäm Young veà giao thoa aùnh saùng, 2 khe saùng caùch nhau 1,5 mm vaø caùch maøn höùng vaân 2 m. Nguoàn phaùt ñoàng thôøi 2 aùnh saùng ñôn saéc coù böôùc soùng 0,48 μm vaø 0,64 μm. Khoaûng caùch gaàn nhaát giöõa 2 vaân saùng cuøng maøu vôùi vaân chính giöõa laø: A. 1,44 mm. B. 2,56 mm. C. 1,92 mm. D. 3,4 mm Caâu 38: Trong thí nghieäm Young veà giao thoa aùnh saùng, nguoàn phaùt ñoàng thôøi 2 aùnh saùng ñôn saéc coù böôùc soùng 0,64 μm(ñoû) vaø 0,48 μm(tím). Treân maøn höùng vaân, giöõa 3 vaân saùng cuøng maøu vôùi vaân chính giöõa(3 vaân naøy lieân tieáp nhau), ta quan saùt ñöôïc maáy vaân maøu ñoû vaø maáy vaân maøu tím? A. 6 vaân ñoû, 8 vaân tím. B. 8 vaân ñoû, 6 vaân tím. C. 4 vaân ñoû, 6 vaân tím. D. 6 vaân ñoû, 4 vaân tím Câu 39: Tia Rônghen phaùt ra töø oáng Rônghen coù böôùc soùng ngaén nhaát laø 8.10-11m. Cho h = 6,625.10-34Js ; c = 3.108m/s ; e = -19 1,6.10 C. Hieäu ñieän theá UAK cuûa oáng laø: A. ≈ 15527V. B. ≈ 155273V. C. ≈ 1553V. D. ≈ 155V Caâu 40: Thuyeát soùng aùnh saùng giaûi thích ñöôïc: A. ñònh luaät quang ñieän thöù nhaát. B. ñònh luaät quang ñieän thöù hai. C. ñònh luaät quang ñieän thöù ba. D. caû 3 ñònh luaät quang ñieän. Câu 41: Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø ñuùng veà quang phoå cuûa nguyeân töû hiñroâ? A. Quang phoå cuûa nguyeân töû hiñroâ laø quang phoå lieân tuïc. B. Quang phoå cuûa nguyeân töû hiñroâ goàm caùc vaïch coù maøu bieán thieân lieân tuïc töø ñoû ñeán tím. C. Quang phoå cuûa nguyeân töû hiñroâ goàm coù 3 daõy: Lai-man, Ban-me, Pasen. Giöõa caùc daõy khoâng coù ranh giôùi roõ reät. D. Quang phoå cuûa nguyeân töû hiñroâ goàm coù 3 daõy: Lai-man, Ban-me, Pasen trong ñoù maét ngöôøi chæ thaáy ñöôïc 4 vaïch maøu: ñoû, lam, chaøm, tím. Câu 42: Nguyeân töû hiñroâ ñang ôû traïng thaùi cô baûn ñöôïc kích thích sao cho electron chuyeån leân quó ñaïo N. Hoûi nguyeân töû coù theå phaùt ra ñöôïc vaïch naøo trong daõy Ban-me? A. vaïch ñoû, vaïch tím. B. vaïch ñoû, vaïch lam. C. vaïch chaøm, vaïch tím. D.vaïch lam, vaïch tím Câu 43: Chieáu aùnh saùng ñôn saéc böôùc soùng 0,4 μm vaøo catoât 1 teá baøo quang ñieän coù giôùi haïn quang ñieän 0,8 μm thì coù doøng quang ñieän xuaát hieän. Khi ñaët giöõa anoât vaø catoât cuûa teá baøo 1 hieäu ñieän theá naøo sau ñaây thì doøng quang ñieän trieät tieâu? Cho h = 6,625.10-34Js ; c = 3.108m/s ; e = 1,6.10-19C. A. 0 V. B. – 0,5 V. C. –2 V. D. 1,5 V. Caâu 44: Bieát böôùc soùng ngaén nhaát cuûa böùc xaï trong daõy Lai-man vaø Ban-me laàn löôït laø 0,0913μm vaø 0,3653 μm. Böôùc soùng daøi nhaát cuûa böùc xaï trong daõy Lai-man laø: A. 0,1217 μm. B. 0,1712 μm. C. 0,2171 μm. D. 0,2712μm.
  4. Caâu 45: Khaùc bieät quan troïng nhaát cuûa tia γ ñoái vôùi tia α vaø β laø tia γ : A. laøm môø phim aûnh. B. laøm phaùt huyønh quang. C. ñaâm xuyeân maïnh. D. laø böùc xaï ñieän töø Caâu 46: Ñoäng löôïng cuûa haït coù theå ño baèng ñôn vò naøo sau ñaây? A. Jun. B. MeV/c2. C. MeV/c. D. Js. Caâu 47: Trong phaûn öùng haït nhaân nhaân taïo do oâng baø Joliot- Curi thöïc hieän naêm 1934: α+ Al → X + n thì haït nhaân X laø: 27 13 A. ñoàng vò beàn. B. ñoàng vò phoùng xaï β − . C. ñoàng vò phoùng xaï β+. D.ñoàng vò phoùng xaï α. Caâu 48: Moät ñoàng vò phoùng xaï sau 365 ngaøy thì ñoä phoùng xaï cuûa noù giaûm 3 laàn. Chu kyø baùn raõ cuûa chaát phoùng xaï laø: A. ≈ 230,3 ngaøy. B. 578,5 ngaøy. C. ≈ 332,2 ngaøy. D. ≈ 526,6 ngaøy Caâu 49: Chaát phoùng xaï Poâloâni Po phoùng xaï α . Ban ñaàu coù 0,168 g Po nguyeân chaát. Hoûi sau 3 chu kyø baùn raõ, löôïng chaát X 210 84 ñöôïc taïo thaønh bao nhieâu? A. 0,144 g. B. 1,44 g. C. 14,4 g. D. 144 g. Caâu 50: Xeùt phaûn öùng haït nhaân xaûy ra khi baén phaù haït nhaân nhoâm baèng haït α : α + Al → P +n 27 30 13 15 Cho bieát khoái löôïng caùc haït nhaân : mα = 4,0015 u ; mAl = 26,974 u ; mP = 29,97 u vaø 1u = 931,5 MeV/c2. Tính ñoäng naêng toái thieåu cuûa haït α ñeå phaûn öùng coù theå xaûy ra? Boû qua ñoäng naêng caùc haït sinh ra. A. 2,94 MeV. B. 29,4 MeV. C. 42,9 MeV. D. 4,29 MeV. Thsĩ VOÕ VAÊN THUAÄN Trung taâm LTÑH Alpha1
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản